Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per Acord del Consell de Govern de 20 de març del 2013

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la seva nova redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de doctorat, corresponents al tercer cicle, condueixen a l'obtenció del títol oficial de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, parteix de que el desenvolupament del tercer cicle dins de la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha de tenir present les noves bases de l'Agenda Revisada de Lisboa, així com la construcció de l'Espai Europeu de Recerca (EEI) i els objectius traçats per a aquest en el Llibre verd de 2007, de manera que el doctorat ha de jugar un paper fonamental com a intersecció entre l'EEES i l'EEI, els dos pilars fonamentals de la societat basada en el coneixement.

El Reial Decret 99/2011 disposa que les universitats poden crear escoles de doctorat, d'acord amb el previst a la legislació universitària d'aplicació, amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat. La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, modifica, entre d'altres, l'article 7 i 8 de la LOU per incloure les escoles de doctorat entre les unitats amb les que compte una Universitat i definir-les com unitats que tenen per objecte fonamentalment, l'organització, dins del seu àmbit de gestió, del doctorat en una o diverses branques del coneixement o amb caràcter interdisciplinar.

D'acord amb l'article 158.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, la proposta, la responsabilitat i la coordinació acadèmica dels estudis de doctorat correspon a les estructures o unitats acadèmiques que determini la Universitat.

Als efectes de regular, en desenvolupament de l'article 158 dels Estatuts, ja esmentat, el marc per a la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, i vistos els articles 11 i 31 dels Estatuts que estableixen els requisits per a la creació d'estructures docents.

El Consell de Govern acorda:

Primer. Procediment de creació de l'Escola de Doctorat

1. La proposta de creació, modificació, supressió i denominació de l'Escola de Doctorat de la UPF i la programació i implantació dels programes de doctorat correspon al Consell de Govern amb l'informe favorable del Consell Social.

2. El procediment de creació, modificació, supressió o canvis de denominació es farà d'acord amb el previst a l'article 11 i 31 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i al procediment establerts per la Generalitat de Catalunya i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener.

3. L'Escola de Doctorat de la UPF podrà ser creada individualment per la universitat, o conjuntament amb d'altres o en col·laboració d'una o diverses universitats amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d'R+D+i, públiques o privades, nacionals o estrangeres. Aquesta col·laboració s'establirà en un conveni.

4. En l'acord de creació de l'Escola de Doctorat s'establiran els programes de doctorat que oferirà inicialment la Universitat Pompeu Fabra en funció dels àmbits de coneixement en els quals el Personal Docent i Investigador de la UPF assoleix qualitat i prestigi internacional.

Segon. Competències de l'Escola de Doctorat

1. La creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra comporta que aquesta unitat acadèmica assumeix l'organització, dins del seu àmbit de gestió, dels ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat. Així mateix, l'Escola podrà portar a terme activitats acadèmiques complementàries del tercer cicle per tal d'assolir les seves finalitats.

2. L'Escola de Doctorat de la UPF podrà impartir programes de doctorat interuniversitaris. La seva organització i funcionament s'establiran per les universitats participants mitjançant conveni.

Tercer. Finalitat de l'Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat ha de comptar amb una massa crítica suficient de professors doctors i doctorands en els àmbits de coneixement de la Universitat i ha de garantir un lideratge en el seu àmbit.

Així mateix, l'Escola de Doctorat ha d'assegurar que els doctorands, un cop finalitzada la seva formació a la UPF, a més de les competències de cadascun dels programes de doctorat i aquelles altres que puguin ser establertes pels òrgans competents, siguin capaços de concebre, dissenyar i desenvolupar projectes de recerca originals i de qualitat dins del seu àmbit de coneixement. Aquests projectes han de resultar internacionalment competitius i els seus resultats han de ser divulgats i transferits a la societat.

Quart. Funcions de l'Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat tindrà les funcions següents:

a) Definir una estratègia de recerca pròpia en el marc de l'estratègia de recerca de la Universitat.

b) Proposar la programació de programes de doctorat als òrgans competents de la Universitat.

c) L'organització dels ensenyaments i activitats, així com els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció del títol acadèmic de doctor.

d) Planificar l'oferta d'activitats inherents a la formació i desenvolupament dels doctorands que porten a terme col·laboradors de la universitat i entitats promotores o amb l'auxili de professionals externs, professors o investigadors visitants.

e) Organitzar els processos de preinscripció, admissió i matricula dels programes de doctorat de  l'Escola de Doctorat, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern sobre el doctorat.

f) Coordinar les activitats del professorat dels programes de doctorat i altres activitats acadèmiques de l'Escola.

g) Designar els tribunals de tesi doctoral, a proposta del director de tesi.

h) Establir, si escau, requisits addicionals per ser director de tesi.

i) Adoptar un codi de bones pràctiques que tots els integrants de l'Escola hauran de subscriure.

j) Supervisar els mecanismes d'avaluació i seguiment dels doctorands establerts a la legislació vigent.

k) Informar als departaments sobre les necessitats i característiques del professorat que requereixen els programes de doctorat.

l) Informar als òrgans competents de la Universitat sobre els necessitats de personal d'administració i serveis i la seves necessitats de formació.

m) Impulsar les activitats de promoció dels programes de doctorat, incloent informació sobre sortides professionals, especialment en l'àmbit de la recerca i la indústria, i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

n) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació del centre i del personal acadèmic i d'administració i serveis adscrit.

o) Fer el seguiment de l'ocupabilitat dels doctors per mitjà dels mecanismes de la universitat.

p) Administrar el seu pressupost

q) Aquelles altres que li assigni la legislació universitària o la normativa de la UPF o els acords dels seus òrgans de govern.

Cinquè. Estructura de l'Escola de Doctorat

1. Conformen l'estructura de l'Escola de Doctorat el director o directora, el Comitè de Direcció i el Consell Assessor.

2. L'Escola de Doctorat està conformada pels programes de doctorat que aprovin els òrgan de govern en el marc de la programació universitària, cadascun dels quals té un coordinador o coordinadora i una comissió acadèmica.

Sisè. El director o directora de l'Escola de Doctorat

1. El director o directora,  és nomenat pel rector o rectora, per un període de tres anys, prorrogable per dos períodes iguals, entre investigadors de reconegut prestigi pertanyents a la universitat o institucions promotores. Aquesta condició ha de ser avalada por la justificació de la possessió de almenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el previst a la legislació vigent. En el cas que l'investigador ocupi una posició en la que no resulti d'aplicació l'esmentat criteri d'avaluació, haurà d'acreditar mèrits equiparables als assenyalats, que seran establerts per la Comissió de Recerca.

El càrrec de director d'Escola de Doctorat està equiparat al de director de departament.

2. Són funcions del director o directora de l'Escola de Doctorat:

a) La direcció i gestió ordinària de l'Escola i la seva representació.

b) Convocar i presidir el Comitè de Direcció de l'Escola i executar i fer complir els seus acords.

c) Vetllar pels objectius estratègics de l'Escola.

d) Elaborar anualment el pla d'activitats de l'Escola i la seva memòria anual, que seran aprovats pel Comitè de Direcció..

e) Coordinar les activitats portades a terme pel professorat del doctorat i els coordinadors dels programes de doctorat, els tutors i els directors de tesi.

f) Informar de les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.

g) Exercir la direcció funcional del personals d'administració i serveis adscrit a l'Escola.

h) Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola. 

Setè. El Comitè de direcció

1. El Comitè de direcció està compost pel director o directora de l'Escola, que el presideix, pels coordinadors dels programes de doctorat, per dos representants dels organismes de recerca del Grup UPF o externes que formin part de l'Escola i per un representant dels estudiants de doctorat, elegit per i entre ells.

2. Són funcions del Comitè de Direcció l'organització i gestió de l'Escola de Doctorat i aquelles competències que assenyala aquest acord i les que li atorgui el reglament de l'Escola.

Vuitè. El Consell Assessor

1. El Consell Assessor estarà presidit pel vicerector o vicerectora competent en matèria de doctorat i en formaran part els vicerectors o vicerectores competents en matèria de recerca, el director o directora de l'Escola de Doctorat i pels membres del Comitè de Direcció i un representant de cadascun dels organismes de recerca col·laboradors de la UPF en l'Escola de Doctorat. N'exerceix la secretaria la persona responsable de la unitat administrativa competent en matèria de postgrau i doctorat.

2. Són funcions del Consell Assessor l'assessorament als òrgans competents de la UPF i de l'Escola en la presa de decisions sobre les estratègies acadèmiques, de recerca i de gestió de l'Escola.

Novè. El coordinador de programa de doctorat

1. Cada programa de Doctorat té un coordinador de programa nomenat pel rector o rectora, a proposta del director o directora de departament de l'àmbit de coneixement del programa de doctorat, entre investigadors rellevants que estiguin avalats per l'experiència prèvia d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord la legislació vigent. En el cas que l'investigador ocupi una posició en la que no resulti d'aplicació l'esmentat criteri d'avaluació, haurà d'acreditar mèrits equiparables als senyalats, que seran establerts per la Comissió de Recerca.

El càrrec de coordinador estarà equiparat al de sotsdirector de departament.

2. Són funcions del coordinador o coordinadora de programa de doctorat.

a) Vetllar per la coordinació acadèmica del programa de doctorat.

b) Proposar modificacions del programa de doctorat.

c) Proposar l'oferta de places.

d) Proposar criteris específics d'admissió.

e) Proposar a l'òrgan corresponents dels departaments, l'assignació de docència a un programa de doctorat.

f) Col·laborar en l'elaboració de la memòria de verificació del programa de doctorat, i en les d'avaluació i acreditació del programa.

g) Proposar convenis de col·laboració amb altres entitats.

h) Col·laborar amb els serveis de la universitat en les tasques de difusió del programa, processos de gestió acadèmica, captació de finançament extern i similars.

i)  Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.

Desè. Comissió acadèmica de programa de doctorat

1. Cada Programa de Doctorat té una comissió acadèmica responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa de doctorat i del progrés de la recerca i de la formació de cada doctorand, així com aquelles altres funcions establertes en aquest article. 

2. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat és nomenada pel rector o rectora i està formada per doctors de la UPF i s'hi poden integrar investigadors d'Organismes Públics d'Investigació, així com d'altres entitats i institucions d' R+D+i, tant nacional com internacional, implicats en la recerca del programa de doctorat.

3. Formaran part de cada comissió acadèmica el coordinador del Programa de doctorat, que la presidirà, els coordinadors dels màsters universitaris dels departaments i altres doctors fins un màxim de vuit, a proposta del director o directora de departament en funció de l'àmbit de coneixement del programa de doctorat o de les entitats a qui fa referència l'apartat anterior. Entre els designats a proposta del departament hauran d'haver-hi almenys un representant dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF en funció de les línies de recerca del programa de doctorat. N'exerceix la secretaria el mes jove dels doctors que l'integrin, llevat que la comissió hagi designat un altre secretari entre els seus membres.

4. Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:

a) Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de doctorat.

b) Organitzar, dissenyar i coordinar cada programa de doctorat.

c) Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.

d) Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand.

e) Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat.

f) Designar el tutor a cada doctorant o la seva modificació.

g) Designar el director de tesi o la seva modificació.

h) Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.

i)  Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.

j)  Autoritzar les estades fora del doctorand.

k) Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand.

l)  Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.

m)Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.

n) Pronunciar-se sobre  la baixa  temporal d'un doctorand.

o) Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.

p) Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de tesi.

q) Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.

r) Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.

Onzè. Professorat de l'Escola de Doctorat

1. L'Escola de Doctorat ha de disposar d'un nombre suficient de professors doctors. Seran professors doctors dels departaments de la UPF o dels organismes de recerca que formen part de l'Escola de Doctorat que compleixin els requisits per a dirigir tesis doctorals o ser tutors, d'acord amb la normativa en matèria de doctorat de la UPF. La tasca de tutoria del doctorand i de direcció de tesis és reconeguda com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

2. El professorat d'un programa de doctorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor, sense perjudici de la possible col·laboració en determinades activitats específiques d'altres persones o professionals en virtut de la seva rellevant qualificació en el corresponent àmbit de coneixement.

3. El tutor o la tutora de tesi ha se ser un doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, amb vincle amb l'Escola de Doctorat. El tutor o la tutora de tesi té per funcions:

a) Ser el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principi del programa i  de l'Escola de Doctorat.

b) Vetllar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica del programa.

c) Revisar el document d'activitats del doctorand.

d) Avalar el pla de recerca del doctorant.

e) Aquelles altres que estableixi el reglament de l'Escola de Doctorat o la normativa vigent.

4. El director o directora de tesi serà designat entre els professors doctors espanyols o estranger amb experiència acreditada investigadora, amb independència de la universitat, centre o institució en que presti els seus serveis. Pot ser designat director o director de tesi el doctor que ha exercit de tutor o tutora de la tesi. El director o directora de tesi exerceix les funcions següents:

a) Ser el màxim responsable en la conducció del conjunt de tasques d'investigació del doctorand.

b) Ser el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, del impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, en el seu cas, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand.

c) Revisar el document d'activitats del doctorand.

d) Avalar el pla de recerca del doctorant.

e) Avalar l'estada fora del doctorant.

f) Aquelles altres que estableixi el reglament de l'Escola de Doctorat o la normativa vigent.

Dotzè. El reglament de l'Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la UPF tindrà un reglament, aprovat pel Consell de Govern, en el que s'establiran els principis de l'Escola, els drets i deures dels doctorands conforme l'Estatut de l'Estudiant Universitari, les funcions dels tutors i dels directors de tesi i l'organització i el règim de funcionament dels òrgans de l'Escola i dels programes de doctorat.

Disposició addicional primeraSupressió de les comissions dels Programes Oficials de Postgrau (POP)

La constitució dels òrgans de l'Escola de Doctorat comportarà la supressió de les Comissions dels Programes de Doctorat establertes a l'Acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006, modificat per acord de 2 de maig del 2007. Els departaments establiran en el seus respectius reglaments l'organització del màster universitari i la coordinació, si és el cas, amb els instituts universitaris de recerca de la Universitat.

Disposició addicional segona. Mitjans materials i personals

L'Escola de Doctorat ha de comptar amb els mitjans materials i personals necessaris per a portar a terme les seves funcions.

Disposició final. Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.