Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

TÍTOL 1

Naturalesa, composició i funcions

Article 1

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

Article 2

1. El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge és una unitat de docència i recerca encarregada de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència dels àmbits de la traducció i les ciències del llenguatge, en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignen i exerceix aquelles altres funcions que els assigna els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

2. El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge s'organitza en dues seccions funcionals d'àmbit cientificodocent:

a) Traducció.

b) Ciències del Llenguatge.

Les seccions canalitzen la participació del personal acadèmic en l'equip de direcció i en els altres òrgans de govern del Departament de la manera que s'estableix als articles 23, 31 i 34 d'aquest reglament.

3. El personal acadèmic que s'incorpori a desenvolupar tasques docents i/o de recerca al DTCL pot adscriure's a una de les dues seccions. A més, qualsevol persona ja adscrita a una de les dues seccions pot sol·licitar el canvi de secció. Tant l'adscripció inicial com el canvi d'adscripció han d'estar fonamentades en la trajectòria de recerca i/o de docència de la persona sol·licitant. Correspon a la Comissió Permanent del Departament aprovar les sol·licituds d'adscripció a seccions.

4. Durant el primer trimestre de cada curs s'habilitarà un període per a l'actualització de les adscripcions a seccions. La Comissió Permanent pot decidir, en circumstàncies extraordinàries, habilitar períodes addicionals.

Article 3

1. El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge està format pel personal acadèmic dels àmbits de coneixement esmentats més amunt que hi està adscrit, de les categories següents:

a) El professorat dels cossos docents.

b) El professorat contractat laboral.

c) El personal investigador propi o vinculat.

d) Els ajudants i becaris de recerca.

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.

3. També formen part del Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.

Article 4

Són funcions del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.

b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del Pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.

c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.

d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els  Estatuts.

e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.

f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del departament i del seu personal.

g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.

j) Administrar el seu pressupost.

k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.

Article 5

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.

b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.

c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.

d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.

e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.

f) En tots els altres casos en què el departament es vegi afectat directament.

 
TÍTOL 2

Òrgans de govern

Article 6

Els òrgans de govern estatutaris del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge són el Consell de Departament, el director o directora, els sotsdirectors i el secretari o secretària. A més d'aquests òrgans, el Departament s'organitza mitjançant diverses Comissions. Les Comissions del Departament són la Comissió Permanent, la Comissió de Docència, la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat i la Comissió de Professorat.

 

 
Capítol 1

 

Consell de Departament

Article 7

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys.

 

 
Secció primera

 

Composició

Article 8

El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora del Departament, que el presideix.

b) Els membres nats següents: els sotsdirectors del Departament i el secretari o secretària del Departament.

c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament. De conformitat amb la disposició addicional tercera, apartat 6, dels Estatuts de la Universitat, s'entén per personal acadèmic doctor el professorat d'aquelles categories per a les quals la llei o els Estatuts exigeixen el títol de doctor.

d) Una representació dels col·lectius següents:

(I) resta de personal acadèmic de les diferents categories i personal investigador en formació: 15 representants elegits per i entre ells;

(II) estudiants dels ensenyaments en els quals el departament imparteix docència, en un nombre igual al 10% del total de membres del Consell, dels quals la meitat corresponen a estudiants de doctorat, elegits per i entre ells, una quarta part a estudiants de màster oficial, elegits per i entre ells, i l'altra quarta part a estudiants de grau, elegits per i entre ells;

(III) personal d'administració i serveis adscrit al departament, en un nombre igual al 5% del total de membres del Consell, elegits per i entre ells.

 

 
Secció segona

 

Elecció dels membres del Consell de Departament

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora del Departament.

2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

 

  
Secció tercera

 

Competències del Consell de Departament

Article 10

Són funcions del Consell de Departament:

a) Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.

b) Ratificar la proposta de sotsdirectors i de secretari o secretària feta pel director o directora del Departament.

c) Elegir els membres de les Comissions previstos en aquest reglament.

d) Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.

e) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.

f) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.

g) Establir les directrius que han de seguir els òrgans col·legiats delegats.

h) Crear comissions específiques sempre que ho consideri convenient.

i) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.

j) Proposar estudis oficials de postgrau.

k) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.

l) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest reglament.

m) Informar sobre l'adscripció del professorat del Departament als instituts universitaris de recerca.

n) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.

o) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.

p) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del Departament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

q) Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

r) Ratificar la gestió de les comissions delegades del Consell i aprovar els plans i les memòries corresponents, i conèixer periòdicament les actuacions dutes a terme i les decisions preses per les comissions del Departament quan no actuïn per delegació del Consell.

s) Totes aquelles funcions relatives al departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al consell.

Són indelegables les funcions: a), b), c), d), l), o), p), q), i r).

 

 
Capítol 2

 

Funcionament del Consell de Departament

Article 11

El Consell de Departament pot funcionar en ple o a través de la Comissió Permanent, que és una comissió amb poder executiu delegat pel Consell de Departament.

Article 12

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys 2 vegades al curs en sessió ordinària, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.

2. La convocatòria de sessió ordinària s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de 7 dies, i la convocatòria de sessió extraordinària, amb una antelació de 48 hores. Ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim del 15% dels membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb 13 dies d'antelació respecte a la sessió del Consell.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria de sessió ordinària la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la Secretaria del Departament amb una antelació mínima de 5 dies.

4. El director o directora del Departament també haurà de convocar el Consell a petició d'una cinquena part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de 20 dies a partir de la petició.

Article 13

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària, o si escau, els qui els substitueixin. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

Article 14

El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director.

Article 15

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.

2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

3. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el director o directora, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

Article 16

El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 17

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport de la majoria dels membres del Consell.

2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s''entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d''intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

Article 18

Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 19

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol×licitats.

 

 
Capítol 3

 

Director o directora del Departament

 

 
Secció primera

 

Definició, durada del mandat i elecció

Article 20

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 21

Els directors de departament són elegits pel consell de departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 22

Les eleccions a director o directora de Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

 

Secció segona

Competències del director o directora del Departament

Article 23

1. Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el departament.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del Departament.

c) Convocar i presidir el Consell de Departament i executar i fer complir els seus acords.

d) Convocar i presidir les comissions de departament, en les quals té vot de qualitat.

e) Designar els sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.

f) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del Departament aprovats pel Consell de Departament.

g) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i  innovació i difusió científiques del Departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.

h) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.

i) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.

j) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

k) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

l) Totes les funcions relatives al Departament que els Estatuts no atribueixin al Consell de Departament.

2. El director o directora del Departament serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

3. El director o directora de Departament proposa el nomenament de sotsdirectors, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

4. El director o directora del Departament ha de proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària del Consell entre els professors del Departament.

5. El director o directora, els sotsdirectors i el secretari o secretària conformen l'equip de direcció del Departament. Si hi ha dos sotsdirectors, cal que estiguin adscrits a seccions cientificodocents diferents. Altrament, si només hi ha un sotsdirector o sotsdirectora, caldrà garantir la presència en l'equip de direcció de professorat adscrit a cada una de les dues seccions.

Article 24

El director o directora del Departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

 
Capítol 4

Els sotsdirectors del Departament

Article 25

1. Correspon als sotsdirectors col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest els encarregui.

2. Els sotsdirectors substitueixen en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

 
Capítol 5

Secretari o secretària del Departament

Article 26

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.

Capítol 6

Comissions del Departament

Secció primera

Comissió Permanent

Article 27

La Comissió Permanent és una comissió amb poder executiu delegat pel Consell de Departament.

Article 28

La Comissió Permanent està formada per:

a) El director o directora del Departament.

b) Els sotsdirectors del Departament.

c) El secretari o secretària del Departament .

d) Un representant de la Comissió de Docència i un de la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat. Aquests representants han de ser escollits per cada Comissió entre els seus membres electes de les categories de catedràtic d'universitat, professor titular d'universitat, catedràtic contractat i professor agregat, i seran ratificats pel Consell.

Article 29

Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Col·laborar amb el director o directora en la direcció del Departament.

b) Preparar les reunions del Consell de Departament.

c) Atendre els afers de funcionament del Departament que no siguin competència de cap altra comissió del Departament.

d) Distribuir els afers del Departament entre les comissions, d'acord amb les funcions que tenen assignades.

e) Aprovar la sol·licitud d'adscripció del professorat a les seccions.

f) Proposar al Consell la creació de comissions per a temes específics i seguir-ne el desenvolupament.

g) Gestionar la utilització dels recursos econòmics del Departament.

h) Aprovar l'adquisició de fons bibliogràfics i recursos materials del Departament.

i) Presentar al Consell de Departament la memòria econòmica anual i sol·licitar-ne la ratificació.

j) Informar el Consell de Departament sobre la seva actuació i sol·licitar-ne la ratificació.

k) Totes les altres funcions que el Consell de Departament li encomani.

  

Secció segona

Comissió de Docència

Article 30

La Comissió de Docència és una comissió amb poder executiu delegat pel Consell de Departament.

Article 31

La Comissió de Docència està formada per:

a) El director o directora del Departament.

b) Els sotsdirectors del Departament.

c) El secretari o secretària del Departament.

d) Quatre professors, dos de cada secció cientificodocent, escollits tots ells pel plenari del Consell entre els seus membres de les categories de catedràtic d'universitat, professor titular d'universitat, catedràtic contractat i professor agregat.

e) Dos professors, un de cada secció cientificodocent, escollits tots ells pel plenari del Consell entre els seus membres de la resta de personal acadèmic del Departament.

La Comissió s'ha d'ampliar amb un professor o professora representant de cada centre en el qual el Departament imparteix docència, designat pel centre corresponent, per a les decisions referents a les titulacions gestionades per aquest centre.

Article 32

Són funcions de la Comissió de Docència:

a) Assistir el director o directora en l'elaboració dels plans d'activitat docent dels professors del Departament.

b) Col·laborar amb el director o directora en la gestió de la docència del Departament.

c) Programar, organitzar i dirigir activitats docents no reglades.

d) Cooperar amb els altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris i centres de recerca de la UPF, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes docents.

e) Informar el Consell de Departament sobre la seva actuació i sol·licitar-ne la ratificació.

f) Totes les altres funcions que el Consell de Departament li encomani.

 

Secció tercera

Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat
Article 33

La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat és una comissió amb poder executiu delegat pel Consell de Departament.

Article 34

La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat està formada per:

a) El director o directora del Departament.

b) Els sotsdirectors del Departament.

c) El secretari o secretària del Departament.

d)  El degà o degana del centre que imparteixi titulacions de grau relacionades amb la formació de postgrau de l'àmbit de coneixement del Departament.

e) Els directors dels instituts universitaris de recerca que tinguin línies de recerca que figurin al doctorat de l'àmbit de coneixement del Departament.

f) Els coordinadors dels màsters del programa.

g) Quatre professors, dos de cada secció cientificodocent, escollits tots ells pel plenari del Consell entre els seus membres de les categories de catedràtic d'universitat, professor titular d'universitat, catedràtic contractat i professor agregat.

h) Un estudiant de doctorat, sigui o no membre del personal investigador en formació, escollit per i entre els estudiants de doctorat que siguin membres del Consell de Departament.

Article 35

Són funcions de la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat:

a) Elaborar les línies i els plans de recerca i de formació de postgrau i doctorat del Departament.

b) Organitzar les activitats de recerca del Departament, tot estimulant la constitució de grups de recerca.

c) Promoure la difusió de l'activitat de recerca del Departament.

d) Organitzar i gestionar les activitats de formació de postgrau i doctorat del Departament.

e) Cooperar amb els altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris i centres de recerca de la UPF, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca i de postgrau i doctorat.

f) Informar el director o directora sobre les necessitats de personal investigador.

g) Informar sobre l'adscripció del seu professorat als instituts universitaris de recerca.

h) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.

i) Gestionar la utilització dels recursos econòmics del Departament, destinats a recerca, postgrau i doctorat.

j) Vetllar perquè la distribució dels recursos es faci amb equitat i publicitat.

k) Informar el Consell de Departament de la seva actuació i sol·licitar-ne la ratificació.

l) Elaborar la memòria anual de recerca.

m) Totes les altres funcions que el Consell de Departament li encomani.

  

Secció quarta

Comissió de Professorat

Article 36

La Comissió de Professorat és una comissió del Departament amb poder executiu.

Article 37

La Comissió de Professorat està formada per:

a) El director o directora del Departament.

b) Els sotsdirectors del Departament.

c) El secretari o secretària del Departament.

d) Els catedràtics d'universitat, professors titulars d'universitat, catedràtics contractats i professors agregats que han estat elegits pel Consell de Departament  com a membres de les comissions de Docència i de Recerca, Postgrau i Doctorat del Departament.

e) El nombre addicional de catedràtics d'universitat o catedràtics contractats del Departament necessari per garantir la presència a la Comissió de Professorat d'un mínim de tres catedràtics d'universitat o catedràtics contractats. L'elecció d'aquests membres correspon al Consell de Departament.

Cap professor no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior.

Article 38

Són funcions de la Comissió de Professorat del Departament:

a) Endegar el procés de provisió de places de professorat, d'acord amb el que preveu l'article 102.3 dels Estatuts.

b) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.

c) Informar sobre les adscripcions provisionals de professorat i del canvi de denominació de places del professorat funcionari dels cossos docents, en ambdós casos tant si és el departament d'adscripció d'origen com el receptor.

d) Proposar la contractació de professorat visitant i emèrit.

e) Informar sobre les propostes de llicències del seu personal docent.

f) Estudiar les propostes sobre la política de professorat formulades pel Consell de Departament.

g) Totes les altres funcions que el Consell de Departament li encomani.

  

Títol 3

Recursos econòmics i materials del Departament

Article 39

El Departament disposa dels recursos següents:

a) Els que li assigni la Universitat del seu pressupost.

b) Els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.

c) Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.

d) Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

Article 40

El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.
 
Article 41

El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

  

Títol 4

Reforma del reglament

Article 42

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé una desena part dels membres del Consell de Departament.

2. La reforma del reglament requereix l'acord de la majoria absoluta dels membres presents i la ratificació del Consell de Govern.

 

 
Disposició addicional única

Mentre sigui vigent la Normativa per la qual s'estableixen els òrgans responsables dels Programes Oficials de Postgrau (acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007) les funcions de la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat relatives a postgrau i doctorat les assumeix la Comissió del Programa Oficial de Postgrau "Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe".

 

 
Disposició final

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 26/2010, de 3 d'agost,  de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.