Descripció

L’acceleració permet als estudiants de grau de la UPF amb un bon rendiment acadèmic avançar en els estudis més ràpidament del que està establert a la memòria de cada estudi. 

Es poden acollir en aquesta acceleració els estudiants que compleixin els requisits següents: 

Estar cursant un grau a la Universitat Pompeu Fabra.

Tenir tot primer curs superat.

Tenir superats tots els crèdits matriculats fins al moment de fer la sol·licitud. 

Tenir una mitjana d’expedient de 8,5, com a mínim, entre totes les assignatures matriculades en el moment de fer la sol·licitud.

 

Procediment

Sol.licitud adreçada al degà/degana o director/directora dels seus estudis.

La sol.licitud ha d’anar acompanyada de l’informe favorable del tutor o tutora en el qual s’indiqui que l’estudiant compleix els requisits i les assignatures a matricular.

 
Termini
La Sol.licitud es pot presentar fins a 3 dies després del tancament d’actes.

Competència

La competència recau en el degà o degana o director o directora del centre

Resolució

El degà o degana o el director o directora resoldrà la sol·licitud, un cop valorat l’informe del tutor o tutora en el termini de 5 dies, a comptar des de la presentació de la sol.licitud i només es podran matricular les assignatures que constin en la resolució.

 

Important

 

 

No podran cursar els estudis de manera accelerada:  

Els estudiants que estiguin cursant un programa de doble grau.

Els estudiants que estiguin cursant un programa de simultaneïtat a la UPF.

Els estudiants que tinguin reconeguda la condició d’estudiant a temps parcial