En finalitzar cada curs acadèmic, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avalua el progrés dels estudiants de doctorat. A partir del segon any dels estudis, l'avaluació es basa en els informes sobre el progrés de la tesi que elaboren tant l'estudiant com el(s) director(s), d'una banda, i en les activitats formatives que l'estudiant hagi dut a terme durant el curs acadèmic, de l'altra.

 

a) Tipus d'activitats formatives

1. Seminari de recerca

Assistència a seminaris de recerca organitzats pels GR del DTCL/IULA

Presentació a seminaris de recerca del DTCL/IULA

Assistència a seminaris de recerca en altres centres

Presentació a seminaris de recerca en altres centres

2. Participació en conferències

Assistència a congrés, simposi, workshop, jornades, etc.

Comunicació presentada a congrés, simposi, workshop, jornades, etc.

Pòster presentat a congrés, simposi, workshop, jornades, etc.

3. Participació en cursos

Cursos organitzats pel CQUID, de temàtica relacionada amb la recerca

Altres cursos per a postgraduats, de temàtica relacionada amb la recerca

4. Estada de recerca

Estades a altres centres de recerca

5. Altres activitats formatives

Altres cursos organitzats per la UPF (CQUID, CRAI, etc.), de temàtica no directament relacionada amb la recerca (llengües, recursos informàtics, formació per a la docència, etc.).

Altres cursos per a postgraduats, de temàtica no directament relacionada amb la recerca (llengües, recursos informàtics, formació per a la docència, etc.).

Pràctiques no curriculars (amb conveni signat per la UPF)

6. Publicacions científiques signades per l'estudiant, sol o en col·laboració: articles, capítols de llibre, actes de congressos, etc.

7. Docència

Docència per encàrrec del DTCL

Docència realitzada en institucions diferents de la UPF

 

b) Aspectes importants a recordar

  • És tasca de l'estudiant mantenir actualitzades les activitats formatives a l'aplicatiu de seguiment de tesi
  • El director ha de validar les activitats introduïdes per l'estudiant. Les activitats formatives poden estar en quatre estats diferents:

a.       Quan l'estudiant introdueix l'activitat, apareix com a PROPOSTA.

b.      El director ha de modificar l'activitat, indicant si és una PROPOSTA ACCEPTADA o bé una proposta NO ACCEPTADA.

c.       Un cop realitzada, el director ha d'indicar-ne l'estat, marcant REALITZADA.

En imprimir el document d'activitats, només s'imprimeixen les activitats acceptades o realitzades.