Assignació de crèdits

En aquest programa, els estudiants han d'aprovar un mínim de 44 crèdits, respectant els mínims següents:

a) Un mínim de 21 crèdits fonamentals, entre els quals cal incloure:

  • els 5 crèdits obligatoris del curs Fonaments Lingüístics ofert el primer curs;
  • els 4 crèdits obligatoris del Seminari de Tercer Cicle, ofert el primer curs;
  • 6 crèdits en dos cursos corresponents a la línia de recerca prioritzada;
  • 3 crèdits en un curs d'una línia diferent de la línia de recerca prioritzada;
  • 3 crèdits en una assignatura transversal.

b) Un mínim de 6 crèdits metodològics:

  • els 3 crèdits obligatoris del curs Anàlisi Lingüística, ofert el primer curs;
  • els 3 crèdits obligatoris del curs de Metodologia de la Investigació Científica Aplicada al Llenguatge, ofert el segon curs.

c) 12 crèdits en el període de recerca, en el qual l'alumne/a elabora tres treballs:

  • dos Treballs de línia tutelats (un dels quals correspon a la línia de recerca prioritzada);
  • el Treball d'investigació final.

La resta de crèdits, fins a 44, l'elegeix l'estudiant entre les possibilitats d'oferta de crèdits fonamentals, metodològics i afins d'aquest i d'altres programes, respectant, però, els màxims següents: 6 crèdits en assignatures afins i 5 crèdits en assignatures de fora del programa.

Estructura docent

PERÍODE DE DOCÈNCIA - Bloc 1: Bloc propedèutic
Curs Assignatura Tipus Crèd. Caràcter Professorat
1r. (2001-2002) Fonaments Lingüístics Fonamental 5 Ob. Alsina A, Clua DeCesaris, Lorente, McNally
1r. (2001-2002) Anàlisi Lingüística Metodològica 3 Ob. Alsina A, Clua, Fontana, McNally
 

PERÍODE DE DOCÈNCIA - Bloc 2: Bloc d'assignatures vinculades a línies de recerca


Curs Assignatura i línia de recerca Tipus Crèd. Caràcter Professorat
1r. (2001-2002) Lexicografia Especialitzada i Terminologia Aplicada
(Lèxic, terminologia i discurs especialitzat)
Fonamental 3 Op. Estopà, Gelpí, Lorente
1r. (2001-2002) Lexicografia General
(Lexicografia)
Fonamental 3 Op. Alsina V, Battaner, Gelpí
1r. (2001-2002) Aplicacions del Tractament Automàtic del Llenguatge
(Lingüística computacional)
Fonamental 3 Op. Badia, Bel, De Yzaguirre
1r. (2001-2002) Lingüística i Variació
(Variació lingüística)
Fonamental 3 Op. Fontana, McNally,Turell, Vallduví
2n. (2002-2003) Terminologia General
(Lèxic, terminologia i discurs especialitzat)
Fonamental 3 Op. Cabré, Lorente, Martí
2n. (2002-2003) Tipologia Lexicogràfica
(Lexicografia)
Fonamental 3 Op. Battaner, DeCesaris Gelpí
2n. (2002-2003) Processament del Llenguatge Natural
(Lingüística computacional)
Fonamental 3 Op. Badia
2n. (2002-2003) Anàlisi i Aplicacions de la Variació
(Variació lingüística)
Fonamental 3 Op. Fontana, McNally,Turell, Vallduví
 

PERÍODE DE DOCÈNCIA -  Bloc 3: Bloc d'assignatures transversals


Curs Assignatura Tipus Crèd. Caràcter Professorat
1r. (2001-2002) Discurs Especialitzat: Aspectes Lingüístics i Cognitius Fonamental 3 Op. Cabré, Codina, Gelpí, Van Dijk
1r. (2001-2002) L’Estructura del Llenguatge Fonamental 3 Op. Alsina A, Badia, Fontana, Lorente
2n. (2002-2003) Bases Lingüístiques del Vocabulari Fonamental 3 Op. Battaner, DeCesaris, Fontana, Lorente
2n. (2002-2003) Eines i Recursos per al Treball Lingüístic Fonamental 3 Op. Bel, De Yzaguirre
2n. (2002-2003) Metodologia de la Investigació Científica Aplicada al llenguatge Metodològica 3 Ob. Chabás, Turell
2n. (2002-2003) Recerca en Línia i Indústries de la Llengua Fonamental 3 Op. Codina
2n. (2002-2003) Semàntica i Pragmàtica Fonamental 3 Op. McNally,Turell, Vallduví

 

PERÍODE DE DOCÈNCIA -  Bloc 4: Bloc de seminaris de tercer cicle


Curs Assignatura Tipus Crèd. Caràcter Professorat
1r. (2001-2002) Seminari de Tercer Cicle Fonamental 4 Ob. Cabré, Gelpí

 

PERÍODE DE DOCÈNCIA -  Bloc 5: Bloc de cursos i seminaris afins


Curs Assignatura Crèd. Caràcter Professorat
1r. (2001-2002) Informàtica i Comunicació (2000-2002)
"Processament Digital de la Parla"
3 Op. Batlle
1r. (2001-2002) La Traducció: Aspectes Literaris i Discursius (2000-2002)
" L’Aproximació Teòrica a la Traducció: Instruments, Conceptes i Models"
3 Op. Ribas, Tricás
1r. (2001-2002) La Traducció: Aspectes Literaris i Discursius (2000-2002)
"Traduir Ciència: Aspectes Històrics"
3 Op. Chabás

 

PERÍODE DE RECERCA - Bloc 6: Bloc de treballs de línia


Curs Treballs de línia de recerca tutelats Professorat
2n. (2002-2003) Treball de línia tutelat: lèxic, terminologia i discurs especialitzat Cabré, Lorente
2n. (2002-2003) Treball de línia tutelat: lexicografia Battaner, DeCesaris
2n. (2002-2003) Treball de línia tutelat: lingüística computacional i enginyeria lingüística Badia, De Yzaguirre
2n. (2002-2003) Treball de línia tutelat: variació lingüística Turell, Vallduví
2n. (2002-2003) Treball d’investigació final professors tutors del programa

 

Descripció dels cursos

Primer cur (2001-2002)

Fonaments Lingüístics

L'objectiu del curs és dotar l'estudiant del bagatge conceptual i terminològic de la lingüística necessari tant per a assignatures que desenvolupen subdisciplines de la lingüística teòrica (morfologia, sintaxi, semàntica) com per a assignatures de les diferents branques de la lingüística aplicada.

Anàlisi Lingüística

L'objectiu és adquirir el concepte d'anàlisi en lingüística i l'habilitat de formular i avaluar anàlisis. Un element clau és l'argumentació: saber argumentar a favor o en contra d'una determinada proposta teòrica, principi, representació, etc.

Lexicografia Especialitzada i Terminologia Aplicada

Aquesta matèria es proposa tres objectius: el primer és fer una panoràmica sobre les aplicacions del lèxic especialitzat (els diccionaris: tipologia lexicogràfica especialitzada, i altres aplicacions: enginyeria terminològica, tesaurus, mòduls densenyament de la terminologia). El segon és donar criteris d'anàlisi de les obres lexicogràfiques especialitzades (metalexicografia especialitzada i metaterminologia). El tercer objectiu és oferir una metodologia de tractament de les dades i d'elaboració dels diccionaris especialitzats i aplicar aquesta metodologia (elaboració de maquetes terminològiques)

Lexicografia General

L’assignatura té com a objectius aprofundir en els aspectes lingüístics dels diccionaris generals que suposen la descripció adequada de les unitats lèxiques: recomptes i establiment de nomenclatures, descripció semàntica, gramatical i pragmàtica de les unitats. Com l’assignatura és de caire aplicat aquestos aspectes del lèxic es reflectiran al objecte diccionari: macroestructura i microestructura. Es prendrà com punt de partida de la descripció el diccionari de llengua monolingüe tot considerant les diferents tradicions lexicogràfiques de les llengües estudiades a l’IULA.

Aplicacions del Tractament Automàtic del Llenguatge

El curs pretén mostrar com el tractament computacional del llenguatge s’aplica amb finalitats concretes. En aquesta edició, el curs se centrarà en la lexicografia computacional (aspecte intern essencial en l’estructura d’un sistema de processament del llenguatge natural) i en la traducció automàtica (una de les grans aplicacions externes).

Lingüística i Variació

L'objectiu de l'assignatura és presentar la teoria de la variació i oferir una panoràmica general de les dimensions interna i externa de la variació en el llenguatge natural. S'hi examina la variabilitat com a característica inherent del llenguatge (variació fonològica, sintàctica i semanticopragmàtica), la variació i el canvi lingüístic, el variacionisme com a mètode analític i el vessant sociolingüístic de la variació.

Discurs Especialitzat: Aspectes Lingüístics i Cognitius

Aquesta matèria es proposa tres objectius. El primer és presentar a través de l'anàlisi textual els aspectes més rellevants del coneixement especialitzat a través de dades lingüístiques, analitzar la seva especificitat en relació al coneixement general i explorar les vies d'adquisició i emmagatzematge dels dos tipus de coneixement. El segon objectiu és projectar l'anàlisidel text en estructures conceptuals (jerarquies temàtiques, tesaurus). El tercer objectiu és presentar les bases de la recuperació de la informació servint-se d'aquestes estructures.

L’Estructura del Llenguatge

El curs pretén introduir l’estudiant en el tractament formal dels aspectes estructurals del llenguatge en una gramàtica que integri els aspectes morfològics i sintàctics, i les dimensions estructurals de la semàntica i la pragmàtica.

Seminari de Tercer Cicle

El seminari consistirà en la presentació i discussió de projectes i/o treballs de recerca. Hi participaran sobretot estudiants de 3r cicle (que exposaran els seus treballs d'investigació, tant de col·laboració amb projectes de recerca, com d'activitats orientades a la tesi i/o treball de recerca). Les sessions del seminari estaran distribuïdes al llarg del curs i aniran cobrint tots els aspectes de la lingüística aplicada que tenen un pes important en aquest programa de doctorat (i en les activitats de recerca de l'IULA en general). A més, es procurarà que els aspectes metodològics hi siguin tractats especialment.

Processament Digital de la Parla

Es presenta el model de generació del senyal de veu i s'analitzen els paràmetres principals que el caracteritzen. Es tracten les tècniques bàsiques de compressió de senyal de veu (seguiment de forma d'ona i paramètrics), de síntesi aplicada a la conversió text-veu (lectura automàtica) i de reconeixement aplicats a mots aïllats, parla contínua i identificació de locutor. Es fa una aproximació pràctica que permet a l'estudiant de procedències diverses incidir en els aspectes que li són més interessants.

L'Aproximació Teòrica a la Traducció

Presentació de les eines teòriques , els coneixements conceptuals i les línies fonamentals del pensament traductor i la recerca traductològica. Descripció del elements de reflexió teòrica i de les eines conceptuals bàsiques de l’operació traductora. Descripció del procés cognitiu de la traducció. Descripció de les diferents aproximacions a l’anàlisi de l’activitat traductora: lingüístics, descriptius, prescriptius i funcionals. Presentació de les formes més usuals de treball científic en traducció.

Traduir Ciència: Aspectes Històrics

Presentar conceptes i mètodes de la investigació sobre els aspectes històrics de la traducció de textos científics. Recorregut de la història de la traducció científica a la península Ibèrica. Caracterització del llenguatge d'especialitat. Llengües d'estudi: anglès, castellà, català, francès.

Segon curs (2002-2003)

Terminologia General

En aquesta matèria s' introduirà els estudiants en la terminologia com a camp de coneixement, els seus fonaments, la seva evolució i les seves aplicacions. Aquest primer objectiu dóna raó de la terminologia com a matèria teòrica i aplicada. Un segon propòsit és presentar-los la teoria clàssica de la terminologia i discutir sobre la seva validesa i adequació empírica, donant-los elements alternatius de tractament de les unitats terminològiques des d'una teoria lingüística.

Tipologia Lexicogràfica

La assignatura té per objectiu conèixer les especificitats dels tipus de diccionaris més característics en funció dels seus usuaris. Seran objecte d’atenció preferent: la direcció onomasiològica dels diccionaris, la lexicografia bilingüe, els diccionaris pedagògics, tant escolars com d’aprenentatge de llengües estrangeres, el coneixement enciclopèdic dins els diccionaris, etc. S’estudiarà com es reflecteixen les diverses tipologies en els productes diccionari.

Processament del Llenguatge Natural

El curs pretén introduir l’alumne en l’estudi de la comprensió i anàlisi del llenguatge natural per ordinador. Inclou l’estudi dels formalismes gramaticals, dels algoritmes bàsics de processament i de les necessitats representacionals per a l’estudi de la semàntica.

Anàlisi i Aplicacions de la Variació

S'estudia la casuística de la variació i es fa una (re)anàlisi crítica de descripcions lingüístiques des de la perspectiva variacionista. Un segon objectiu és il.lustrar la perspectiva variacionista en àmbits diversos d'aplicació: elaboració de gramàtiques i diccionaris descriptius, anàlisi diacrònica i dialectologia, estandardització i prescripció normativa, traducció, lingüística forense, localització i globalització lingüística, preparació de materials didàctics, anàlisi de la comunitat de parla.

Bases Lingüístiques del Vocabulari

Aquesta matèria pretèn ser un lligam entre les assignatures fonamentals de morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica i les aplicades, bàsicament aplicades a la confecció de reculls lèxics i diccionaris. El seu objectiu central és analitzar com els diversos aspectes lingüístics del lèxic propis de la competència dels parlants es projecten en la descripció i representaciópràctica de les dades en les aplicacions a fi d'assegurar que aquestes aplicacions són producte dels fonaments que sosteneen les dades.

Eines i Recursos per al Treball Lingüístic

L'assignatura pretén presentar i utilitzar, per una banda, eines específiques com ara programes de consulta de corpus, gestors de bases de dades terminològiques o documentals, etiquetadors de diversos tipus i aplicacions lexicomètriques i, per l'altra, tot recurs informàtic que pugui tenir valor per a la recerca lingüística.

Metodologia de la Investigació Científica Aplicada al Llenguatge

L’assignatura té tres objectius bàsics: el primer, familiaritzar els estudiants amb qüestions epistemològiques de la ciència i de la recerca com acreixement del coneixement. L’explicació històrica del desenvolupament científic serà un component important d’aquest primer objectiu. El segon objectiu consistirà a reflexionar sobre els mètodes per a la investigació aplicada al llenguatge: teories explicatives, problemes, recollida de dades, descripcions i experiments, mètodes qualitatius i quantitatius d’anàlisi de dades, aplicacions. El tercer objectiu serà presentar el procés de recerca a partir de tres eixos fonamentals: a) el nivell de decisió, és a dir, del per què de la recerca; b) el nivell de realització, això és, el disseny de la recerca i c) el nivell d’execució, per tant, tècniques de recollida de dades i tractament d’aquestes.

Recerca en Línia i Indústries de la Llengua

Adquirir coneixements sobre els sistemes i mètodes de la recerca en línia: motors de cerca, bases de dades i serveis de difusió selectiva de la informació; avaluar els sistemes de recerca en línia en el camp de la lingüística i les indústries de la llengua, i identificar temes d'identificació amb relació a la recerca en línia, la lingüística aplicada i les indústries de la llengua.

Semàntica i Pragmàtica

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió integrada de diversos àmbits de la semàntica i la pragmàtica, com per exemple: sentit i referència, intensionalitat, la semàntica dinàmica, modes de predicació, dir i implicar, el context en semàntica i en pragmàtica, taxonomia referencial i grau d'anaforicitat, força descriptiva i força informativa, l'estructura informativa de l'oració i estat epistèmic del receptor.