Arbre de camp

 1. Anatomia (AN)
  • A1 Regions del cos
  • A2 Sistema musculoesquelètic
  • A3 Sistema digestiu
  • A4 Sistema respiratori
  • A5 Sistema urogenital
  • A6 Sistema endocrí
  • A7 Sistema cardiovascular
  • A8 Sistema nerviós
  • A9 Òrgans dels sentits
  • A10 Tipus de teixits
  • A11 Cèllules
  • A12 Fluids i secrecions
  • A13 Terminologia animal
  • A14 Sistema estomatognàtic
  • A15 Sistema sanguini i immunitari
  • A16 Estructures embrionàries
 2. Organismes (OR)
  • B1 Inverterbrats
  • B2 Vertebrats
  • B3 Bactèries
  • B4 Virus
  • B5 Algues i fongs
  • B6 Plantes
 3. Malalties (MA)
  • C1 Malalties bacterianes i fúngiques
  • C2 Malalties víriques
  • C3 Malalties parasitàries
  • C4 Malalties neoplàsiques
  • C5 Malalties musculoesquelètiques
  • C6 Malalties del sistema digestiu
  • C7 Malalties del sistema estomatognàtic
  • C8 Malalties del sistema respiratori
  • C9 Malalties oto-rinolaringològiques
  • C10 Malalties del sistema nerviós
  • C11 Malalties oftalmològiques
  • C12 Malalties urològiques i genitals masculines
  • C13 Malalties genitals femenines i complicacions obstètriques
  • C14 Malalties cardiovasculars
  • C15 Malalties dels sistemes sanguini i limfàtic
  • C16 Malalties i transtorns neonatals
  • C17 Malalties de la pell i el teixit connectiu
  • C18 Malalties metabòliques i nutricionals
  • C19 Malalties endocrinològiques
  • C20 Malalties immunològiques
  • C21 Traumatismes, malalties professionals, intoxicacions
  • C22 Malalties animals
  • C23 Simptomatologia i patologia general
 4. Productes químics i fàrmacs (PQ)
  • D1 Compostos inorgànics
  • D2 Compostos orgànics
  • D3 Compostos heterocíclics
  • D4 Hidrocarburs policíclics
  • D5 Contaminants ambientals i pesticides
  • D6 Hormones, anàlegs hormonals i antagonistes
  • D7 Agents controladors de la reproducció
  • D8 Enzims, coenzims, inhibidors enzimàtics
  • D9 Carbohidrats i agents hipoglicemiants
  • D10 Lípids i agents antilipèmics
  • D11 Factors de creixement, pigments i vitamines
  • D12 Aminoàcids, vitamines, pèptids i proteïnes
  • D13 Nucleòsids i nucleòtids
  • D14 Depressors del sistema nerviós central
  • D15 Agents del sistema nerviós central
  • D16 Agents autonòmics
  • D17 Agents neuromusculars
  • D18 Agents cardiovasculars
  • D19 Agents hematològics, gàstrics i renals
  • D20 Agents antiinfecciosos
  • D21 Agents antiparasitaris
  • D22 Agents antineoplàsics i immunosupressors
  • D23 Agents neuro-reguladors
  • D24 Factors immunològics i biològics
  • D25 Materials biomèdics i dentals, biomaterials
  • D26 Miscellània d'agents i fàrmacs
 5. Tècniques i equipaments analítics, diagnòstics i terapèutics (TE)
  • E1 Diagnosi
  • E2 Terapèutica
  • E3 Anestèsia i analgèsia
  • E4 Cirurgia i intervencions
  • E5 Miscel·lània de tècniques
  • E6 Ortodòncia
  • E7 Equipaments i Subministres
 6. Psiquiatria i psicologia (PS)
  • F1 Conducta i mecanismes de conducta
  • F2 Principis i processos psicològics
  • F3 Transtorns mentals i de la conducta
  • F4 Disciplines, proves, teràpies i serveis
 7. Ciències biològiques (CB)
  • G1 Ciències biològiques
  • G2 Professions sanitàries
  • G3 Salut pública i medi ambient
  • G4 Fenòmens biològics, fisiologia cellular i immunitat
  • G5 Genètica
  • G6 Fenòmens bioquímics, metabolisme i nutrició
  • G7 Fisiologia general
  • G8 Fisiologia de la reproducció, fisiologia urogenital
  • G9 Fisiologia de la circulació, fisiologia de la respiració
  • G10 Fisiologia digestiva i oral, fisiologia de la pell
  • G11 Fisiologia musculoesquelètica, del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits
  • G12 Fenòmens químics, fenòmens farmacològics
 8. Ciències físiques (CF)
 9. Antropologia, educació, sociologia i fenòmens socials (FS)
  • I1 Ciències socials
  • I2 Educació
  • I3 Activitats humanes
 10. Tecnologia, Indústria, Agricultura (TI)
 11. Humanitats (HU)
 12. Informació Científica (IC)
 13. Grups Nominals (GN)
 14. Planificació i gestió sanitària (GS)
  • N1 Característiques poblacionals
  • N2 Facilitats, disponibilitats i serveis
  • N3 Economia, organització, control
  • N4 Administració de serveis de salut
  • N5 Qualitat, accessibilitat i avaluació

Assessor: Toni Valero