Estructuració conceptual del subcorpus de ciències del llenguatge

 1. Filologia o llengües (LFL)
  • 1.1. Filologia alemanya o alemany
  • 1.2. Filologia anglesa o anglès
  • 1.3. Filologia catalana o català
  • 1.4. Filologia espanyola o castellà/espanyol
  • 1.5. Filologia francesa o francès
  • 1.6. Altres llengües (incloure)
 2. Lingüística
  • 2.1. Teoria del llenguatge
   • 2.1.1. Tipologia lingüística (LTT)
   • 2.1.2. Models lingüístics (LTM)
    • 2.1.2.1. Estructuralisme
    • 2.1.2.2. Generativisme
    • 2.1.2.3. Funcionalisme
    • 2.1.2.4. Cognitivisme
    • 2.1.2.5. Variació i canvi lingüístic
  • 2.2. Lingüística descriptiva
   • 2.2.1. Fonètica (LDT)
   • 2.2.2. Fonologia (LDG)
   • 2.2.3. Morfologia flexiva (LDF)
   • 2.2.4. Morfologia lèxica (LDX)
   • 2.2.5. Lexicologia (LDE)
   • 2.2.6. Semàntica lèxica (LDL)
   • 2.2.7. Semàntica oracional (LDO)
   • 2.2.8. Sintaxi (LDX)
   • 2.2.9. Pragmàtica (LDP)
   • 2.2.10. Lingüística contrastiva (LDC)
   • 2.2.11. Variació (LDV)
    • 2.2.11.1. Dialectologia geolectal
  • 2.3. Lingüística aplicada
   • 2.3.1. Psicolingüística (LAP)
    • 2.3.1.1. Adquisició del llenguatge
   • 2.3.2. Neurolingüística (LAR)
   • 2.3.3. Aprenentatge i didàctica de llengües (LAA)
    • 2.3.3.1. Aprenentatge i ensenyament de primeres llengües
    • 2.3.3.2. Aprenentatge i ensenyament de segones llengües
   • 2.3.4. Estandardització o codificació (LAE)
    • 2.3.4.1. Gramàtiques
    • 2.3.4.2. Diccionaris
    • 2.3.4.3. Models de llengua
   • 2.3.5. Lingüística clínica (LAI)
    • 2.3.5.1. Bases biològiques del llenguatge
    • 2.3.5.2. Logopèdia
    • 2.3.5.3. Anàlisi del discurs amb propòsits clínics
   • 2.3.6. Lingüística textual (LAX)
    • 2.3.6.1. Anàlisi del discurs
    • 2.3.6.2. Discurs especialitzat
    • 2.3.6.3. Gèneres discursius
   • 2.3.7. Lexicografia (LAL)
    • 2.3.7.1. Teoria del diccionari o metalexicografia
    • 2.3.7.2. Anàlisi de diccionaris
    • 2.3.7.3. Diccionaris
   • 2.3.8. Terminologia (LAT)
    • 2.3.8.1. Teoria terminològica
    • 2.3.8.2. Descripció terminològica
    • 2.3.8.3. Aplicacions terminològiques
     • 2.3.8.3.1. Terminografia o diccionaris especialitzats
   • 2.3.9. Neologia (LAN)
    • 2.3.9.1. Aspectes teòrics de la neologia
    • 2.3.9.2. Anàlisi neològica
    • 2.3.9.3. Aplicacions neològiques
   • 2.3.10. Sociolingüística (LAS)
    • 2.3.10.1. Contacte de llengües
    • 2.3.10.2. Demolingüística
    • 2.3.10.3. Dialectologia social
    • 2.3.10.4. Planificació lingüística
    • 2.3.10.5. Gestió del multilingüisme
   • 2.3.11. Lingüística forense (LAF)
    • 2.3.11.1. Fonètica forense
    • 2.3.11.2. Anàlisi del discurs amb propòsits forenses
   • 2.3.12. Lingüística computacional (LAC)
    • 2.3.12.1. Processament del llenguatge natural
    • 2.3.12.2. Enginyeria lingüística
    • 2.3.12.3. Generació automàtica
    • 2.3.12.4. Extracció d’informació
     • 2.3.12.4.1. Lexicometria
     • 2.3.12.4.2. Extracció automàtica de terminologia
    • 2.3.12.5. Recuperació d’informació
    • 2.3.12.6. Traducció automàtica
    • 2.3.12.7. Ontologies
    • 2.3.12.8. Web semàntica
  • 2.4. Lingüística diacrònica (LAD)
   • 2.4.1. Història (externa) de la llengua
   • 2.4.2. Gramàtica històrica
   • 2.4.3. Història de la lingüística
   • 2.4.4. Canvi lingüístic
 3. Traducció i Interpretació
  • 3.1. Traducció literària (LTL)
  • 3.2. Traducció especialitzada (LTE)
   • 3.2.1. Traducció científicotècnica
   • 3.2.2. Traducció jurídicoeconòmica
    • 3.2.2.1. Traducció jurada
  • 3.3. Tradumàtica (LTM)
   • 3.3.1. Traducció assistida
   • 3.3.2. Traducció automàtica
  • 3.4. Interpretació (LTP)