A. Arbre de camp

 • Dret privat
  • Dret civil (DPC)
  • Dret mercantil (DPM)
  • Dret laboral (DPL)
  • Dret penal (DPP)
  • Dret canònic (DPA)
 • Dret públic
  • Dret constitucional i estatutari (DUC)
  • Dret administratiu (DUA)
  • Dret financer i tributari (DUF)
  • Dret internacional i públic (DUI)
 • Teoria del dret (DTD)

B. Classificació a partir de la disposició formal dels continguts

 • Textos legals (lleis i reglaments)
 • Textos de la pràctica professional
 • Textos judicials (escrits de les parts, diligències, interlocutòries, sentències)
 • Textos teòrics (manuals, monografies, articles en publicacions periòdiques, documentació docent)
 • Textos instrumentals (diccionaris, vocabularis, glossaris)

Assesors: Carles Duarte, Xavier Bernardí i Esther Cabrera