Prova d’acreditació de català CIFALC

Els exàmens de la CIFALC són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 4 seccions de l’examen: a les 4 seccions de l'examen: comprensió escrita i expressió escrita, comprensió oral i expressió escrita, coneixements gramaticals i lèxics, i comprensió escrita i expressió oral.

Com a PDI de la UPF et pot interessar obtenir el certificat CIFALC de nivell C1 o C2. Si vols presentar-te a l’examen com a candidat per lliure, el preu de l’examen és de 120 euros. Si vols fer un curs preparatori, el preu de l’examen és de 50 euros.

Consulta les dates disponibles i més informació.