Obtenció Nacionalitat Espanyola

CCSE CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales De España
 
Prova elaborada per l'Institut Cervantes, avalua, per mitjà de diferents tasques, el coneixement de la Constitució i de la realitat social i cultural espanyoles, és un dels requisits establerts en les lleis per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.
 

DELE DELE

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol.
 
 
Convocatòries Instituto Cervantes:
Febrer - Abril - Maig - Juliol - Setembre - Octubre - Novembre