Per realitzar qualsevol canvi a una figura de recerca de la UPF (grup, unitat, CER o CE), el coordinador o coordinadora haurà d'emplenar i enviar el document de sol·licitud següent corresponent al Servei de Recerca ([email protected]) que, un cop aprovat el canvi pel vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca, actualitzarà la base de dades i la web institucional. En el cas d'una incorporació o baixa d'un grup a una unitat o CER existent, aquest canvi serà aprovat pel Consell de Govern, previ informe favorable de la Comissió de Recerca.