Si has estat adjudicatari d'una plaça d'intercanvi en una universitat dels països de la UE...

Consulta la Carta de l'Estudiant Erasmus.

L'import de l'ajut depèn del país de destinació: (Informació de la Guia Erasmus+). Segons la darrera informació disponible de les tarifes aplicables pel 2024-25, els grups i imports eren els següents:

Grup País de destinació    
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia.  350 euros mensuals  
2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.  300 euros mensuals  
Bulgària, Croàcia, República Txeca, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Romania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, República de Macedònia del Nord, Turquia. 250 euros mensuals
 

Mesures d'equitat i inclusió:

  • L'ajut individual estipulat a la taula anterior, es veurà incrementat en 250€ addicionals mensuals, per tots els estudiants que disposin d’una beca

    d’estudis de caràcter general del Ministeri d’Educació i Cultura, una beca per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d’una beca per a l’escolarització d’estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc el curs immediatament anterior al que es vagi a realitzar la mobilitat o tinguin la condició de refugiats o amb dret a protecció subsidiària o hagin presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya. També són beneficiaris d’aquest increment els estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%; estudiants de famílies nombroses; estudiants víctimes de violència de gènere o terrorista, segons consten informades al registres acadèmics de la UPF

  • Els estudiants amb necessitats especials, que optin a places de mobilitat Erasmus+, tindran accés als ajuts complementaris que escaigui segons el seu grau de discapacitat. Erasmus+ destina un finançament específic per a donar suport a la mobilitat d’aquests participants per a què, en cas necessari, puguin ser acompanyats i fins al 100% dels costos siguin subvencionables.

Protecció i seguretat dels participants:

La protecció i la seguretat dels participants en Erasmus+ són principis importants del programa. Totes les persones que participen en el programa Erasmus+ han de tenir l'oportunitat d'aprofitar plenament les possibilitats que ofereix en materia de desenvolupament professional i d'aprenentatge. Això s'ha de garantir en un entorn segur que respecti i protegeixi els drets de totes les persones.

Per això, tots els estudiants i estudiants en pràctiques, entre d'altres, que participin en una activitat de mobilitat en el marc de totes les Accions Clau del programa Erasmus+ hauran d'estar assegurades contra els riscos associats a la seva participació en aquestes activitats.
 
En qualsevol cas, han d'estar coberts els següents aspectes: 
 

a) Sempre que sigui pertinent, assegurança de viatge (que inclogui deteriorament o pèrdua de l'equipatge);

b) assegurança de responsabilitat civil (que inclogui, quan procedeixi, responsabilitat professional);

c) assegurança d'accidents i enfermetat greu (que inclogui incapacitat temporal o permanent);

d) assegurança de defunció (que inclogui repatriació en cas de projectes executats a l'estranger).

Si procedeix, es recomana encaridament que els participants en activitats transnacionals siguin titulars d'una Targeta Sanitària Europea. Es tracta d'una targeta que dóna accés a assistència sanitària pública en qualsevol dels vint-i-vuit països de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega en les mateixes condicions i al mateix cost (gratuïta en alguns països) que les persones asseguradas en el país de que es tracti, sempre i quan aquesta assistència resulti necessària des del punt de vista mèdico. Es pot obtenir més informació sobre la targeta i com obtenir-la aquí.