Per accedir a un programa de doctorat de la UPF cal tenir un títol oficial de grau i de màster universitari, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS.
Així mateix, també es pot accedir al doctorat amb:

  • un títol universitari oficial espanyol o equivalent, sempre que s’hagin superat almenys 300 crèdits ECTS i que s'acrediti un nivell 3 del MECES;
  • un títol de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (no espanyol) que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir al doctorat en el país expedidor;
  • títol estranger (no EEES) d’un nivell de formació equivalent a un màster universitari espanyol i que faculti per accedir al doctorat en el país expedidor;
  • títol de doctor;
  • un mínim dos anys de formació avaluada positivament en un programa conduent a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats de l'àmbit de les ciències de la salut.

Destacats