Els doctorats a l'EEES

Informació general

L'objectiu dels estudis de doctorat és la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, que ha d'incloure l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La Universitat Pompeu Fabra ofereix una sèrie de programes de doctorat els objectius concrets dels quals són: formar investigadors i preparar equips de recerca que puguin afrontar amb èxit el repte que suposen les noves ciències, tècniques i metodologies; impulsar la formació del professorat, i perfeccionar el desenvolupament professional, científic, tècnic i artístic dels titulats superiors.

Continguts

Cada doctorat té establert un conjunt d'activitats formatives, algunes dedicades als estudiants de primer any i altres destinades a tots als doctorands del programa. Aquestes activitats quedaran recollides en el Document d'Activitats del Doctorand.

Durada

El termini per presentar la tesi doctoral és de tres cursos acadèmics des de l'admissió al doctorat, amb possibilitat d'una pròrroga d'un curs acadèmic.

Tutor/director de tesi

Un cop admès al doctorat, la comissió acadèmica del doctorat assignarà un tutor a cada doctorand. El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i vinculat al doctorat. En el termini màxim de sis mesos des de la primera matrícula, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada doctorand un director de tesi que podrà ser coincident o no amb el tutor.