Durant els anys que dura el programa de doctorat en Comunicació, s’han de fer una sèrie d’activitats formatives obligatòries (AF1, AF2, AF3 i AF4) i altres voluntàries (AF5):

Descripció AF

Període

AF1 - Cursos de formació bàsica

Durada: 40 hores

Objectius: presentar als estudiants de primer curs les línies dels grups de recerca del Departament, assolir la formació bàsica per començar a desenvolupar la tesi doctoral i generar un espai d’intercanvi entre els nou estudiants i la resta de la comunitat del programa de doctorat.

1r. any

1r. trimestre

AF2 - Seminari de presentació i debat de projectes de tesis doctorals

Durada: 10 hores

Objectius: elaborar una primera versió del projecte de tesi i la presentació al seu grup de recerca, per exercitar l’exposició i el debat de la mateixa investigació i millorar la seva formulació científica.

1r. any

2n. trimestre

AF3 - Cursos de formació específica

Durada: 40 hores

Objectius: fer diverses activitats formatives específiques d’interès per a la seva investigació: conferències, simposis i debats organitzats per la mateixa universitat o per institucions científiques i acadèmiques.

1r., 2n., 3r. any

1r., 2n., 3r. trimestre

AF4 - Seminari d’experiències de mobilitat

Durada: 20 hores

Objectius: presentació i intercanvi d’experiències i resultats, tant d’estades en d’altres universitats i centres d’investigació com d’assistència a congressos nacionals i internacionals de referència.

3r. any

1r. o 3r. trimestre

AF5 - Activitats escollides pels estudiants

Els estudiants podran acreditar activitats formatives externes al programa de doctorat, escollides per interès per a la seva formació.