La Comissió d'Igualtat del Centre desenvolupa les funcions següents: 

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d'igualtat de gènere i diversitat sexual. 
b) Elaborar propostes d'activitats en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d'Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.
c) Informar el seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d'igualtat de gènere i diversitat sexual.
d) Instar el director o directora de la Unitat d'Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la seva diversitat sexual.
e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s'escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d'Igualtat vigent de la Universitat.
f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

Membres