L'objectiu del doctorat en Comunicació és formar investigadors i investigadores de nivell internacional en els camps principals de la comunicació i en relació amb altres disciplines properes de les ciències socials i les humanitats. Aquest programa condueix a l'elaboració i a la defensa de la tesi doctoral, un procés que finalitza amb l'obtenció del títol de doctor.

  • MODALITAT: Programa a temps complet
  • DURADA: 
  • Matriculats a partir del curs 2023-2024: Durada 4 anys

    La tesi doctoral s’ha de dipositar abans que finalitzi el 4rt curs acadèmic a temps complet, a comptar des que el doctorand es va matricular.  La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Comunicació no contempla l'autorització de pròrroga.

Quan el doctorand o doctoranda segui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la durada serà d'un màxim de 6 anys a temps complet. El grau de discapacitat ha d'estar acreditat i informat a l'aplicatiu informàtic de gestió.

  • Matriculats abans del curs 2023-2024: Durada 3 anys

    La tesi doctoral s’ha de dipositar abans que finalitzi el 3r curs acadèmic a temps complet, a comptar des que el doctorand es va matricular. Els doctorands poden demanar una pròrroga d'un any si preveuen que no podran fer el dipòsit transcorregut aquest termini ordinari.  La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Comunicació no contempla l'autorització de 2a pròrroga

Per Acord del Comitè de l'Escola de Doctorat i de la CAD, la pròrroga ordinària per als doctorands i doctorandes que no preveuen dipositar abans de finalitzar el tercer curs acadèmic es concedirà de forma automàtica, sense haver de fer sol·licitud, llevat que els directors i directores de tesi emetin informe negatiu indicant el contrari, en el termini indicat al tràmit.

  • ACTIVITATS FORMATIVES: presencials i obligatòries, al llarg dels tres primers anys.
  • IDIOMES: les activitats formatives s’ofereixen en castellà, català o anglès, amb una presència creixent d’aquesta última llengua.

Les tesis s’emmarquen dintre de les línies de recerca de cada grup. Respecte de la formació, es desenvolupa al voltant dels grups de recerca del Departament de Comunicació, en col·laboració amb grups i departaments d'altres universitats nacionals i internacionals, així com amb empreses i institucions del sector.

El programa de doctorat en Comunicació està integrat a l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra i, com la resta dels programes de doctorat de la UPF, ha obtingut l’acreditació “En progrés d’excel·lència” (la més alta possible) de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya.