Anualment, la Comissió Acadèmica de Doctorat avaluarà tots els documents presentats pel doctorand a les pestanyes "Pla de Recerca" i "Document d'Activitats" així com els informes de valoració del tutor/director de tesi.

L'avaluació positiva és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació negativa, degudament motivada, el doctorand serà avaluat novament en el termini de sis mesos a comptar des de l'avaluació anterior i haurà de presentar un nou pla de recerca. En cas d'una segona avaluació negativa, el doctorand serà donat de baixa definitivament del programa.

El doctorand haurà de matricular la tutela acadèmica cada curs acadèmic, en els terminis establerts, amb independència de la qualificació obtinguda a la primera avaluació.