Per al trasllat de la documentació transferida des de les oficines de gestió fins a l'Arxiu, cal utilitzar les capses de trasllat de documentació que custodia el personal de les recepcions dels edificis. Aquesta mesura no s'aplica al trasllat de capses d'arxiu definitiu de les oficines ubicades al Campus de Ciutadella.

El personal de recepció dels edificis custodien 10 capses de trasllat de documentació a l'Arxiu. Quan l'Oficina de gestió vulgui enviar la documentació a l'Arxiu, cal que sol·liciti les capses de trasllat que necessitarà per l'enviament.

L'Arxiu retorna després les capses a la Recepció de l'Edifici per tal que les tinguin disponibles pel següent trasllat.