El procediment per a l'eliminació de eliminar documents es controla omplint el full d’autorització per a l'eliminació de documents, de la manera següent:

Sol·licitant

  • Nom de la unitat administrativa i codi de l'arxiu de gestió; persona encarregada de l'arxiu en nom de la qual se sol·licita l'eliminació de documents.
  • Data de sol·licitud:  dia, mes i any.

Dades de la documentació que s’ha d’eliminar

  • Codi i títol del quadre de classificació.
  • Descripció de la sèrie documental: nom del tipus de document o títol específic dels expedients o de la documentació.

Acció que se sol·licita

  • Marcar amb una X una de les dues opcions (eliminació immediata o mostreig).

Observacions

  • D'acord amb algun tipus de termini o de requeriment especial sobre la documentació tramesa, es poden afegir les observacions que es creguin convenients.

Signatures:

  • Signatura del cap de la unitat administrativa corresponent (cap de servei, cap de secció, etc.).
  • Vist i plau: signatura d'autorització acadèmica del professorat, quan es tracti de documentació acadèmica.
  • Signatura del responsable de l'Arxiu Administratiu: d'acord amb el règim de tria i eliminació esmentat, prèvia comprovació de les dades amb la documentació tramesa a eliminar-les.

Full Autorització per a l'eliminació de documents

Cartell per a l'enviament de les caixes