El procediment per a l'eliminació de documents es controla mitjançant l’ompliment del Full Autorització per a l'eliminació de documents de la forma següent:

Sol·licitant:

  • Nom de la unitat administrativa i codi de l'arxiu de gestió; persona encarregada de l'arxiu en nom de la qual se sol·licita l'eliminació de documents.
  • Data de sol·licitud:  Dia, mes i any.

Dades de la documentació a eliminar:

  • Codi i títol del quadre de classificació.
  • Descripció de la sèrie documental: nom de la tipus de document o títol específic dels expedients o de la documentació.

Acció que se sol·licita

  • Marcar amb una X una de les dues opcions (eliminació immediata o mostreig).

Observacions

  • D'acord amb algun tipus de termini o requeriment especial sobre la documentació tramesa, es poden afegir les observacions que es creguin convenients.

Signatures:

  • Signatura de cap de la unitat administrativa corresponent (Cap de servei, cap de secció, etc.).
  • Vist i plau: signatura d'autorització acadèmica del professorat, quan es tracti de documentació acadèmica.
  • Signatura del responsable de l'Arxiu Administratiu: d'acord amb el règim de tria i eliminació esmentat, es procedirà, prèvia la comprovació de les dades amb la documentació tramesa, a la seva eliminació.

Full Autorització per a l'eliminació de documents

Cartell per a l'enviament de les caixes