1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 20 de maig del 2020.

2n. Informe del rector.

3r. Informe sobre la gestió de la crisi causada per la COVID-19.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

 • Proposta de modificació de les places de grau, màsters universitaris i doctorat per al curs 2020-2021.
 • Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les practiques externes per als estudiants de la UPF.

5è. Proposta d'aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2020-2021.

6è. Proposta d’aprovació de la normativa que regula Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS).

7è. Proposta d’acord de mesures extraordinàries per a la contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmics 2020-2021 a causa de la situació provocada per la crisi de la COVID-19

8è.  Proposta de bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2020-2021.

9è. Proposta d’aprovació del Codi Ètic de la UPF.

10è. Proposta d’aprovació del Reglament del Registre General de la UPF.

11è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

12è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

13è. Afers de tràmit.

14è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de maig del 2020.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió de 21 de maig del 2020.

4. Modificació de les places de grau, màsters universitaris i doctorat per al curs 2020-2021.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

El Consell de Govern de la UPF, per acord de la seva sessió plenària de 20 de maig de 2020, va aprovar la proposta de places per a les titulacions de Grau, Màster Universitari i Doctorat per al curs 2020-2021.

Atès que les places del Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [UPF/UOC], no es van incloure  en el document ja que estava pendent la incorporació de places per especialitat,

Atès que s’ha detectat un error en el nombre del places dels estudis de doble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (ADEiGI) i Turisme, de Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UPF, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incorporar el nombre de places del Màster Universitari en  Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [UPF/UOC], com segueix:

Titulació: Màster Universitari en  Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [UPF/UOC]

Nombre de places: 180

Nombre de places per especialitats:

 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes / Anglès: 30
 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes /Física i Química: 30
 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes /Biologia i Geologia: 30
 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes / Formació i Orientació Laboral: 30
 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes / Orientació Educativa: 30
 • MU en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes / Llengua i literatura catalana/castellana (LC): 30

Modalitat d’accés: Bàsica

Oferta curs 2020-2021: 180 places, 30 per a cada especialitat

Segon. Modificar les places dels estudis de doble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (ADEiGI) i Turisme, de Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UPF, com segueix:

Titulació: Doble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (ADEiGI) i Turisme i Gestó del Lleure, de Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

Nombre de places: 40

Modalitat d’accés: Bàsica

Oferta curs 2020-2021: 40

Tercer. La totalitat de places de per a les titulacions de Grau, Màster Universitari i Doctorat per al curs 2020-2021, consten com a annex1.  

5e. Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2020-2021.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe, amb una cultura de projecció internacional; 2) una universitat que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible, de caràcter integral; i 3) una universitat que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i de millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

Al mateix temps, la Universitat, per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, està desenvolupant el projecte EDvolució. Aquest projecte, enfocat al redisseny del model educatiu de la Universitat, expressa la singularitat de la seva naturalesa i l’adequació a les necessitats del futur.

El projecte Edvolució inspira les línies temàtiques de la convocatòria del Pla d’Ajuts  d’enguany.

L’article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com a promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar la convocatòria del Pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021, que es regeix per les bases que s'annexen a continuació.

Annex

BASES DEL PLA D’AJUTS DE SUPORT A LA QUALITAT I A LA INNOVACIÓ EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT. PLACLIK 2020-2021

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte de la convocatòria Placlik 2020-2021 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i promoure la recerca en la pràctica docent, en el marc del nou model educatiu que promou el projecte EDvolució.

La convocatòria considera dos tipus de projectes:

 1. projectes de recerca sobre la docència;
 2. projectes relacionats amb la pràctica docent, a partir de noves intervencions i millores en el seu plantejament.

2.  Línies temàtiques

Les línies temàtiques que es proposen en aquesta convocatòria i que es poden relacionar amb el projecte són les següents:

 • Model híbrid en el disseny del pla docent. La incorporació de noves metodologies i de recursos, així com el disseny d’activitats actives, contextualitzades i que responguin a problemes reals. Aquesta temàtica inclou, entre d’altres, les possibilitats següents: incorporar noves metodologies i activitats en un entorn presencial, transformar activitats presencials d’èxit per a un entorn virtual o bé dissenyar noves activitats en aquest entorn no presencial, amb reducció de les classes plenàries i introducció d’altres formats i del treball autònom guiat, promovent l’autoregulació i la responsabilitat de l’estudiant en el propi procés d’aprenentatge.
 • Interacció amb l’estudiant. Tant presencialment com sobretot en l’entorn virtual, propostes encaminades a promoure la interacció amb l’estudiant com a element valuós per facilitar la seva implicació i el seu acompanyament mitjançant la retroacció, les tutories, les mentories, etc.
 • Participació de l’estudiant. Activitats dissenyades per a l’aprenentatge actiu i experiencial en diferents situacions, com la formulació de preguntes, els debats, els laboratoris d’experimentació, etc. Activitats que connectin docència i recerca disciplinària.
 • Avaluació dels aprenentatges. Ús de diversitat d’instruments i mètodes d’avaluació formativa i sumativa, amb orientació cap a l’avaluació contínua. Facilitació de  l'autoregulació (autoavaluació) i de la participació de l’estudiant en el procés (coavaluació, avaluació entre iguals).
 • Creació de materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) adoptant nous recursos de presentació de continguts, la retroacció, les simulacions que connectin amb experiències. Sempre que sigui possible aquests materials han de preveure una certa permanència i la possibilitat de ser reutilitzats en altres assignatures o programes.
 • Treball en equip/col·laboratiu entre professors i entre estudiants. Activitats organitzades en un equip docent que afavoreixin la interacció entre els professors dels grups d’una assignatura o d’altres assignatures de la titulació o d’altres titulacions i la compartició de metodologies i d’experiències. Generació d’espais de docència oberta al diàleg amb els estudiants i activitats en espais cooperatius, en què els estudiants aprenen interaccionant entre ells, col·laborant en una tasca, resolent un problema o elaborant un projecte.
 • Interdisciplinarietat/transdisciplinarietat (xarxes, comunitats de coneixement). Impuls d’activitats que traspassin els àmbits convencionals de l’assignatura o del grau. Disseny de continguts i d’activitats de conjunt en què intervinguin professors i estudiants d’una altra UCA.
 • Transferència social del coneixement. Disseny d’activitats que s’adrecin a donar resposta a necessitats socials –mitjançant, per exemple, metodologies com l’APS– tenint en compte la perspectiva de gènere i la diversitat cultural i l’impacte de les accions en la societat.

3. Destinataris

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui previst tenir assignada docència durant el curs 2020-2021, i pot fer-ho en un màxim de dos projectes, tot i que només pot ser el responsable de projecte d’una de les iniciatives.

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. En aquest segon cas, els projectes poden ser impulsats per una unitat acadèmica, per diferents departaments o fins i tot per diferents universitats. Així mateix, es pot preveure la participació d’estudiants i de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes. En el cas de projectes interuniversitaris,  el responsable del projecte ha de ser necessàriament PDI de la UPF i ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament de la iniciativa per part de l’altra institució universitària.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la forma previstos pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents dels que van ser objecte d’ajut en convocatòries anteriors.

4. Període d'execució

Els projectes poden tenir caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d’implementació serà el curs 2020-2021, i els projectes biennals podran desenvolupar-se entre els cursos 2020-2021 i 2021-2022.  

5. Dotació econòmica

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 50.000 euros.

L’import màxim que s’atorgarà per projecte és de 8.000 euros.

Quan el pressupost d’un projecte superi la quantia de l’ajut assignat, la sol·licitud haurà de preveure mecanismes que completin el finançament del projecte, i si l’ajut resulta atorgat, el seu reajustament pressupostari.

L’ajut atorgat s'ingressarà al departament al qual figuri adscrit el responsable del projecte, que efectuarà la gestió econòmica de l’execució del  projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent. Així mateix, les despeses s’han de fer constar en el pressupost que ha de constar en la sol·licitud, i posteriorment s’ha d’haver efectuat en el període d'execució del projecte.

6. Despeses elegibles

 • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Personal de suport contractat, amb caràcter temporal, d’acord amb la   normativa  vigent en aquesta matèria  a  la UPF.
 • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
 • Despeses d’edició de materials produïts.
 • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
 • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
 • Despeses de publicació i de difusió dels resultats del projecte.
 • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas d’un projecte PlaCLIK interuniversitari es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

8. Procediment de concessió dels ajuts

Correspon al vicerector per a projectes d’innovació, per delegació del rector, resoldre els ajuts del PlaCLIK 2020-2021.

Els actes d’instrucció els efectua d’ofici el Centre per a la la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicatiu adhoc,  a través de la web del CLIK (https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-placlik) en el termini fixat en el calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud constarà d’un formulari de dades generals, i caldrà adjuntar-hi el document descriptiu del projecte que es pretén abordar, d’una extensió màxima de sis pàgines.

En el supòsit que excepcionalment no es pugui presentar la sol·licitud per motius tècnics, el sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat, adreçant la sol·licitud al CLIK, ja presencialment o a bé través de la seu electrònica.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.

9. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria i, si escau, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica dels projectes.

El vicerector per a projectes d’innovació nomenarà una comissió avaluadora integrada per entre tres i cinc professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, que avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació que es detallen a continuació. Aquesta comissió traslladarà tot seguit la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector per a projectes d’innovació.

Criteris d’avaluació

Fonamentació de la necessitat del projecte  i adequació a alguna de les línies temàtiques i al context de la titulació

0-10 punts

Metodologia o accions a desenvolupar en el projecte i la seva idoneïtat

0-15 punts

Coherència entre els objectius i les accions plantejats i l’adequació i la viabilitat del pressupost presentat

0-20 punts

Pla de treball de les accions a desenvolupar, incloent-hi l’avaluació de la implementació del projecte

0-10 punts

Vinculació del projecte a reptes socials: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat

0-5 punts

Impacte esperat: evidències i resultats que s’esperen obtenir, i rellevància per al conjunt de la titulació i per a altres titulacions

0-5 punts

Puntuació màxima: 65 punts

10. Resolució de la convocatòria

El vicerector per a projectes d’innovació resoldrà, per delegació del rector, la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

11. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual aquest es comprometrà a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i les exposades en la resolució de la convocatòria, si és el cas.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

12. Compromisos dels beneficiaris

Cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com ara la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional,  la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.

En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria  PlaCLIK 2020-2021.

13. Renúncia, canvi o incompliment de les condicions de la convocatòria

En cas que es produeixin canvis, incidències o renúncies de participants en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà d’enviar a [email protected] un escrit motivat adreçat al vicerector per a projectes d’innovació, el qual resoldrà en el termini d'un mes des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

14. Justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK i per correu electrònic a l’adreça [email protected]

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

15. Calendari

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2020-2021

10 de juliol del 2020

Període de presentació de projectes

 

Del 10 de juliol  al 25 d’agost del 2020

Publicació de la resolució de la convocatòria

Dins del termini màxim de tres mesos des de la publicació de la convocatòria

Data de finalització de l’execució del projecte

31 d’agost del 2021 per als projectes anuals i 31 d’agost del 2022 per als projecte biennals

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 30 d’octubre del 2021 per als projectes anuals i fins al 31 d’octubre del 2022 per als projectes biennals

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.


6. Aprovació de la normativa que regula Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS).
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

Des de la seva primera edició el 2004, els cursos del Programa d’Estudis per Estrangers que van formar el nucli inicial del Programa d’Estudis Hispànics i Europeus (PEHE) s’han anat desenvolupant d’acord amb el context institucional i l’evolució de la docència i la recerca a la UPF.

El que va a començar com un Programa d’Estudis Hispànics de seguida va ampliar-se per abastar els Estudis Europeus fins a esdevenir un programa interdisciplinari inter-departamental, amb una perspectiva global.

La refundació del programa que ara es planteja parteix d’un canvi de paradigma. D’una banda, el programa reformula la seva dimensió internacional per tal de facilitar la immersió dels estudiants internacionals a la UPF i la inclusió dels estudiants UPF en una política d’internacionalització a casa. D’altra banda, trenca les fronteres entre les disciplines i esdevé un programa transversal que aglutina per primera vegada tots els àmbits representats en cadascuna de les facultats de la UPF per tal de proporcionar les eines conceptuals i les competències adients per abordar els reptes i la complexitat del món contemporani.

D’aquesta manera, el programa respon i s’alinea amb l’estratègia institucional de renovar el model docent, amb particular atenció a la seva dimensió internacionalitzadora.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic

S’aprova el programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (Programa BaPIS), que es regirà per la normativa que consta com a annex.

Disposició addicional

Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa,  els articles 1 i 3 de la Normativa que regula el Programa d’Estudis per Estrangers (UPF Study Abroad Program), aprovada per Acord del Consell de Govern de 8 d’abril del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006 i per acord del Consell de Govern d’11 de novembre del 2009, quedarà modificat de la manera següent.

A l’article 1, allà on diu:

 “L'oferta acadèmica d'aquest programa es compon de les modalitats següents:

- Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (PEHE), que es regirà per les normes establertes com a annex.

- (...)”

Haurà de dir:

“L'oferta acadèmica d'aquest programa es compon de les modalitats següents:

- Programa BaPIS (Barcelona Program for Interdisciplinary Studies), que es regirà per les normes que aprovi el Consell de Govern.

- (...)”

A l’article 3, allà on diu:

“(...) La Comissió estarà formada per:
- (...)

- El director/a acadèmic/a del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus.

- (...)”

Haurà de dir:

 “(...) La Comissió estarà formada per:
- (...)

- El director/a acadèmic/a del Programa BaPIS (Barcelona Program for Interdisciplinary Studies)

- (...)”

Disposició transitòria

El programa d’Estudis Hispànics i Europeus iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma es regirà per la Normativa del Programa d’Estudis Hispànics i Europeus fins a la seva finalització.

Disposició derogatòria

Es deroga la Normativa del Programa d’Estudis Hispànics i Europeus, aprovada per Acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009, modificat per acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2013.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor a l’1 de setembre del 2020.

Annex

NORMATIVA REGULADORA DEL “BARCELONA PROGRAM FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES”(PROGRAMA BAPIS)

Article 1. Definició i objectius

1.1 El Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) és un programa especial obert a tots els estudiants internacionals i de la UPF. L’arribada dels

estudiants internacionals es garantirà per la via de convenis de col·laboració amb altres institucions educatives, i també s’acceptaran sol·licituds de forma individual. La seva especificitat suposa una oferta estable i complementària als cursos regulars de la UPF que permet enriquir la oferta acadèmica tot promovent la interdisciplinarietat i la col·laboració entre àrees de coneixement.

1.2 Els objectius del programa són:

 • Dotar la UPF d’una nova oferta acadèmica de caràcter transversal, interdisciplinari i amb perspectiva global, on conflueixin estudiants UPF i estudiants internacionals.
 • Permetre als estudiants UPF compartir cursos específics i enfocats com a estratègia d’internacionalització a casa i com a part de l’oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE).
 • Donar la oportunitat als estudiants de seguir cursos innovadors, que estimulin formes de pensament crític i creatiu, tant en els continguts que es proposen com en les metodologies docents.
 • Treballar amb els estudiants per donar-los criteris d’anàlisis que els permetin assolir una visió plural que els ajudi a entendre les diferents realitats científiques, econòmiques, socials i culturals en un marc global, així com les relacions que s’estableixen entre disciplines.

1.3 El programa BaPIS es construeix a partir de l'estudi de matèries de contingut de nivell i format universitari, homologables en les universitats d'origen dels estudiants de fora de la UPF i en els diversos centres per als estudiants de la UPF. Aquesta oferta es podrà complementar amb cursos de llengua espanyola adreçats a estudiants internacionals.

Article 2. Estructura acadèmica

2.1 El programa BaPIS comptarà amb un director o directora acadèmic, que serà responsable de la preparació de l'oferta, de la coordinació i desplegament dels cursos, així com de supervisar la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El director o directora acadèmic el nomena el rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització, que s’encarregarà de supervisar les seves funcions.

2.2 L'aprovació de l'oferta acadèmica i el seguiment acadèmic del programa BaPIS correspon a la Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers, integrada pels degans, segons queda regulat per Acord del Consell de Govern de 8 d’abril del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006 i per acord del Consell de Govern d’11 de novembre del 2009. La coordinació administrativa del programa es garanteix des del Servei de Relacions Internacionals.

Article 3. Requisits d’admissió

3.1 En el moment de sol·licitud d’admissió al programa, els alumnes internacionals han d'estar matriculats en una universitat o institució d’educació superior acreditada en un curs posterior al primer any acadèmic i tenir un expedient acadèmica amb un promig de qualificacions (GPA o equivalent) de 3.0 o superior. Els cursos que es matriculin al programa BaPIS s'hauran d'incorporar a l'expedient acadèmic dels estudiants. A aquest efecte, s'emetrà un certificat de qualificacions per a facilitar aquesta incorporació a les universitats d'origen dels estudiants internacionals. Pel que fa als estudiants de la UPF, les assignatures que cursin al programa BaPIS constaran al seu expedient en forma de crèdits de FTLE.

3.2 D’acord amb els requisits que regulen la FTLE, els alumnes de la UPF només es podran matricular a assignatures BaPIS si estan matriculats en un curs del seu pla que permeti cursar optativitat o quan es cursi com a mínor. És responsabilitat dels estudiants verificar que compleixen els requisits previs fixats per cursar amb èxit les assignatures.

3.3 És altament recomanable que els estudiants que vulguin cursar una assignatura impartida en una llengua diferent a la seva nativa disposin com a mínim d’un nivell B2 o equivalent de la llengua respectiva, que permeti garantir el seu seguiment i aprofitament.

3.4 Per accedir a les assignatures BaPIS impartides en castellà, els estudiants internacionals han de fer una prova de nivell o acreditar un nivell suficient d’acord amb els requisits establerts per a cada assignatura, per assegurar-ne el correcte seguiment i màxim aprofitament. La prova de nivell tindrà lloc la setmana anterior a l'inici dels cursos (intensius i regulars), en una única sessió. Si per motius justificats l’alumne no pot assistir a la prova, se li assignarà un nivell aproximat en base al seu expedient i serà susceptible de canvi durant la primera setmana de classes.

Article 4. Calendari

4.1 La durada dels cursos BaPIS és d’aproximadament 12 setmanes que equivalen a 45 hores de classes presencials, combinades amb altres tipus de docència – visites culturals o sortides fora de l’aula, treballs a casa, seminaris online- que poden arribar a les 105 hores.

4.2 Els cursos del programa BaPIS s’estructuren per trimestres seguint el calendariacadèmic de la UPF. La BaPIS s’ofereix en dues edicions per any, una a la tardor (primer trimestre) i una a l’hivern (segon trimestre). El calendari específic i l’oferta d’assignatures per trimestre en cada edició del programa seran fixats pel director o directora acadèmic.

Article 5. Establiment de l'oferta acadèmica

5.1 L'oferta del programa BaPIS i el seu calendari s'aprovarà amb un mínim d'antelació de 12 setmanes abans del començament del curs. Els horaris quedaran establerts amb una antelació mínima de 8 setmanes abans de l’inici del curs.

5.2 L’oferta d’assignatures es farà a partir de la selecció de les propostes presentades pel PDI en una convocatòria pública adreçada a tot el personal docent
i investigador de la UPF, impulsada per la direcció acadèmica de la BaPIS i on es definiran les àrees d’interès docent.

A)  Correspondrà a la Comissió del Programa d’Estudis per Estrangers aprovar les assignatures que integren el catàleg de la BaPIS. En el transcurs de la comissió, el director o directora acadèmica del programa BaPIS presentarà les propostes que compleixin els requisits, acompanyades d'un informe valoratiu raonat sobre la conveniència d'incorporar o no cadascuna de les propostes d'assignatures.

B) L'adequació de les propostes d'assignatures als perfils temàtics de les àrees d'interès docent fixats pel director o directora acadèmic serà un criteri prioritari per a la seva aprovació. Quan hi hagi un nombre elevat de propostes el criteri de selecció estarà determinat, entre d'altres, la valoració del programa proposat, la qualificació del docent, la seva impartició en cursos anteriors i la seva demanda, entre altres. El director o directora acadèmic de la BaPIS comunicarà per escrit als proposants l'aprovació o no de les seves propostes.

C) El director o directora acadèmic del programa BaPIS i els membres de la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers guardaran la deguda confidencialitat sobre les propostes rebudes, s'incloguin o no en l'oferta docent de la BaPIS.

D) El PDI que presenta una proposta a la convocatòria cedirà els drets d’explotació en exclusivitat a la UPF, condicionada a l’efectiva incorporació a la programació de la BaPIS. Per la seva banda, la UPF confiarà la impartició de l’assignatura als professors que l’hagin elaborat.

E) Els drets de propietat intel·lectual sobre el programa i els materials de l’assignatura corresponen als professors que l’hagin elaborat. No es podran fer servir sense el consentiment explícit del seu autor.

F) Els drets d’explotació corresponen a la UPF. Els professors responsables no podran en cap cas oferir el mateix curs a altres institucions sense l’autorització expressa i per escrit del director o directora acadèmic.

G) Per a qualsevol modificació dels cursos aprovats com a oferta docent en el marc de la BaPIS (programa, llengua vehicular, calendari, horaris i requeriments previs, títol de l’assignatura, etc), caldrà l'autorització prèvia del director o directora acadèmic del programa BaPIS.

5.3 La preparació de la programació de la BaPIS correspon al director o directoraa acadèmic del programa. La selecció d’assignatures es farà a partir del catàleg d’assignatures aprovada prèviament per la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers.

Article 6. Nombre mínim d'alumnes

6.1 El nombre mínim d’alumnes per classe en les assignatures de contingut es fixa en 10 estudiants matriculats.

6.2 L'obertura d'assignatures en les quals la preinscripció sigui inferior a 10 resta condicionada a l'autorització del vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització a proposta del director o directora acadèmic de la BaPIS. Només en aquest cas, es valorarà l’oportunitat d’oferir el curs com “Independent

Study”, amb reducció d’hores de contacte i en la proporció corresponent de la
remuneració. Correspon al professor o professora responsable acceptar aquestes condicions per impartir el seu curs en aquesta modalitat.

6.3 El nombre màxim d’alumnes per classe en les assignatures de contingut es fixa en 35 estudiants. A partir d'aquesta xifra es desdoblaran les classes en dos grups, sempre a criteri del director o directora acadèmic de la BaPIS i si és possible.

6.4 El nombre mínim d’alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa en 5.

6.5 El nombre màxim d’alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa en l’entorn de 15 estudiants. A partir d'aquesta xifra es desdoblaran les classes en dos grups, sempre a criteri acadèmic i si és possible.

Article 7. Matrícula

7.1 S'obrirà un període de pre-matriculació en el qual les universitats o les institucions estrangeres amb qui s'ha signat conveni hauran de lliurar una llista provisional amb les dades dels alumnes i el detall de les assignatures en les quals es volen matricular.

7.2 Els estudiants que sol·licitin l’admissió individualment s’acolliran al procediment previst pels estudiants visitants.

7.3 Els estudiants UPF es matricularan durant els períodes de matrícula habilitats per a la matrícula de la Formació Transversal de Lliure Elecció i a través dels canals habituals.

7.4 El període i els procediments de matriculació dels cursos de la BaPIS s'anunciaran a la Web de la UPF amb la suficient antelació i no s’estendran més enllà de la primera setmana de classes de la BaPIS.

Article 8. Avaluació

8.1 L'avaluació dels coneixements adquirits en la BaPIS es farà en una única convocatòria. La nota final serà el resultat d'una avaluació contínua durant el curs.

La forma de aquesta avaluació contínua ha d’incloure un mínim d’una prova final i una prova parcial a meitat del trimestre (o exercicis avaluables equivalents), d’acord amb el format que fixi el professor als criteris d’avaluació.

8.2 Les qualificacions es publicaran al Campus Global en el termini màxim de set dies naturals una vegada fetes les proves finals.

8.3 En el cas que un alumne no pugui assistir personalment a la revisió de l'examen, comptarà amb set dies naturals per fer arribar les seves observacions al professor responsable de l'assignatura a partir del darrer dia de termini perquè les qualificacions siguin publicades al Campus Global.

8.4 En cas de desacord, l'alumne podrà formular per escrit una reclamació de forma degudament justificada i adreçar-les al director o directora acadèmic del programa BaPIS dins del termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació
de les actes definitives. En aquests casos, es formarà un tribunal nomenat pel director o directora acadèmic del programa, del qual en formarà part ell mateix i els dos professors que designi, que revisarà els treballs i qualificacions. Abans d'emetre la resolució, el tribunal haurà d'escoltar el professor responsable de l'assignatura. El tribunal resoldrà les sol·licituds de revisió de les qualificacions en el termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud i la seva resolució esgotarà la via administrativa. En tot allò no previst en aquesta normativa s'estarà al que disposa la normativa de revisió d'exàmens de la UPF.

8.5 Els estudiants internacionals rebran el certificat amb les qualificacions finals a l'adreça de contacte facilitada a l’efecte, o a la seva universitat o institució d’origen, si s’escau. El certificat mostrarà les assignatures cursades i la seva qualificació, segons l'escala d’avaluació de la UPF. El certificat serà expedit en anglès i en castellà, segons el format oficial establert pels òrgans competents de la UPF.

8.6 Els estudiants UPF incorporaran les qualificacions obtingudes al seu expedient acadèmic de manera automàtica.

Article 9. Professorat

9.1  El professorat de la BaPIS és de la UPF. De forma excepcional, podrà col·laborar professorat extern.

9.2 La remuneració per la docència dels cursos BaPIS s’estableix a través d’una instrucció de Gerència i es a correspondran a les hores de docència realitzades de manera presencial (veure art. 4.1).

9.3 El nombre màxim de cursos que un professor de la UPF amb dedicació a temps complet pot impartir en els Programes d’Estudis per a Estrangers de la UPF, que inclouen la BaPIS, és de tres (és a dir, un màxim de 135 hores presencials).

9.4 L’assignació docent d’un curs a la BaPIS es farà prèvia consulta al servei de PDI, que pot considerar traslladar la qüestió als directors de Departament.

10. Normes a l’aula

10.1. Assistència

L’assistència a classe és obligatòria i serà supervisada dia a dia pel professor o professora.

Els estudiants són responsables de gestionar les seves absències i no es farà cap distinció entre absències justificades o injustificades. Les situacions d'emergència (hospitalització, crisi familiar, etc) seran avaluades per el director o directora acadèmic de la BaPIS cas per cas, si s’escau. En tots els casos els estudiants hauran de presentar documentació apropiada amb aquest objectiu.

Els programes docents de les assignatures inclouran detalls sobre com les absències afecten a la qualificació final del curs.

10.2. Honestedat acadèmica i conducta dels estudiants

Els estudiants que participen al programa han de participar activament a classe, contribuir-hi amb comentaris a les lectures, estudiar i completar els treballs assignats.

S’espera dels estudiants que assisteixin a classe en les condicions adequades i han de respectar els principis generals de la honestedat acadèmica.

10.3. Normativa específica per a les activitats fora del campus

Els estudiants de la BaPIS hauran de participar en visites a institucions i museus, itineraris guiats, i altres activitats relacionades amb l’assignatura. Aquestes activitats estan relacionades amb el programa acadèmic i s’han dissenyat per formar part del procés d’aprenentatge i avaluació. Els estudiants han de considerar aquestes activitats com a classes fora de l’aula a tots els efectes i, per tant, durant el transcurs d’aquestes activitats s’espera dels estudiants el mateix comportament i s’apliquen les mateixes normes que a les sessions a l’aula.


7. Acord de mesures extraordinàries per a la contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmics 2020-2021 a causa de la situació provocada per la crisi de la COVID-19.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

El 6 de novembre del 2013, el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar l’acord per seleccionar professors associats després de negociar-ho i acordar-ho en el si de la Comissió Mixta amb la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral. Aquest acord ha servit per millorar la transparència i el nivell de seguretat jurídica per a totes les parts implicades en els processos de contractació i de pròrroga de professors associats durant els darrers anys i ha demostrat ser un marc de referència efectiu.

En els últims mesos, les crisis sanitària i econòmica lligades a la pandèmia de la covid-19 han donat lloc a una situació extraordinària que inclou des de la declaració de successius estats d’alarma i la suspensió de procediments administratius fins a la multiplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació, la imposició de restriccions sobre la mobilitat o l’augment de les dades d’atur.

Aquesta situació no altera de cap manera el compromís de la Universitat amb la idea de mantenir el conjunt de la seva activitat formativa amb la màxima exigència de qualitat, que passa també per la contractació i pròrroga de professors associats. Sí que té un fort impacte, en canvi, sobre les condicions personals i laborals de molts professionals que tradicionalment han format part d’aquest col·lectiu, així com sobre els terminis habituals de les convocatòries i els processos de resolució.

La Universitat Pompeu Fabra no pot ignorar aquest impacte. La seva resposta, a més, ha de conciliar tres elements: en primer lloc, la necessitat de mostrar-se sensible amb el col·lectiu de professionals que han estat treballant com a professors associats durant  els darrers anys; en segon lloc, el compromís ferm amb una docència de qualitat que inclogui les experiències i els coneixements de professionals que desenvolupen la seva tasca fora de la universitat, i, en tercer lloc, la conveniència de trobar solucions que, tot exigint un esforç d’adaptació dels professionals, de les eines i dels procediments, resultin efectives, flexibles i àgils. Partint d’aquests elements, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar les mesures extraordinàries per a la contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmic 2020-2021 en els termes que es detallen a continuació.

Segon. Durant la vigència d’aquest acord, als efectes de selecció de professors associats per al primer trimestre del curs acadèmic 2020-2021, se suspenen les provisions contingudes al punt 1 de l’acord del Consell de Govern per seleccionar

professors associats, de 6 de novembre del 2013, i s’estableixen els criteris de selecció següents:

 1. La cobertura de necessitats docents de professors associats es farà prioritàriament mitjançant dues vies: i) la pròrroga dels contractes de durada anual dels professors associats contractats per al  curs acadèmic 2019-2020 després d’haver guanyat un concurs, i ii) la contractació per la via d'urgència de professors associats amb contractes de durada trimestral o bitrimestral durant el curs acadèmic 2019-2020 després d’haver guanyat un concurs.
   
 2. Excepcionalment, i només quan l’activitat docent de l’afectat o afectada hagi estat informada negativament per part del coordinador o coordinadora dels estudis en què aquesta s’imparteix, la Universitat podrà optar per no fer efectives les vies previstes al punt a).
   
 3. La cobertura de les necessitats docents de professors associats del primer trimestre del curs acadèmic 2020-2021 que no pugui satisfer-se per les vies establertes al punt a) podrà fer-se mitjançant noves contractacions per la via d’urgència, d’acord amb la prelació següent:
  - i) professors associats contractats per la via d’urgència durant el curs acadèmic 2019-2020;
  - ii) professors associats contractats per la Universitat en algun curs anterior, i
  -iii) professionals sense cap contracte previ amb la Universitat que puguin acreditar que la seva activitat principal és fora de l'àmbit acadèmic universitari (segons el que es recull a l'apartat quart c) d'aquest acord).

Excepcionalment, i només quan l’activitat docent dels candidats pertanyents als grups i) i ii) hagi estat informada negativament per part del coordinador o coordinadora dels estudis en què aquesta s’imparteix, la Universitat podrà optar per contractar candidats pertanyents al grup iii), sempre que puguin acreditar –com s’ha dit– activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari (segons el que es recull a l'apartat quart c) d'aquest acord).

Tercer. Per cobrir les necessitats docents de professors associats dels segon i tercer trimestres del curs acadèmic 2020-2021, es mantindrà allò establert al punt 1 de l’acord del Consell de Govern, de 6 de novembre del 2013 per seleccionar professors associats.

En el cas que es perllongui la crisi actual o que es tornés a presentar una situació de crisi econòmico-sanitària similar, i prèvia consulta amb la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral, s’autoritza el vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat a ampliar les previsions del punt segon a fi de cobrir les necessitats docents de professors associats del segon i/o tercer trimestres del curs 2020-2021.

Quart. Durant la vigència d’aquest acord, als efectes de contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmic 2020-2021, se suspenen les provisions contingudes als punts 6 i 7 de l’acord del Consell de Govern per seleccionar professors associats, de 6 de novembre del 2013, i s’estableixen els següents criteris d’acreditació de l’activitat professional d’aquest col·lectiu, en atenció a les especials circumstàncies de l’activitat productiva:

 1. Els professors associats contractats el curs acadèmic 2019-2020 a qui, després d’haver guanyat un concurs, es prorrogui el contracte anual o accedeixin per la via d’urgència a un nou contracte trimestral o bitrimestral per al curs acadèmic 2020-2021, hauran d’acreditar l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari mitjançant una declaració responsable.
 2. Els professors associats contractats el curs acadèmic 2019-2020 per la via d’urgència a qui es prorrogui el contracte o accedeixin per la via d’urgència a un nou contracte trimestral o bitrimestral per al curs acadèmic 2020-2021, hauran d’acreditar l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari mitjançant una declaració responsable.
 3. Els professors associats que accedeixin per primera vegada a un contracte anual, trimestral o bitrimestral, ja sigui per concurs o per la via d’urgència, hauran d’acreditar l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari mitjançant una declaració responsable, la documentació acreditativa i els instruments habituals que requereix la Universitat.
 4. En l’acreditació de l’activitat professional no es tindrà en compte l’afectació d’aquesta per un expedient de regulació temporal d’ocupació, en ser aquesta una suspensió temporal de l’esmentada acreditació, ni tampoc la interrupció de l'activitat professional dels autònoms.

Cinquè. En cas de tornar a oferir-se el curs acadèmic 2021-2022, les places de professor associat cobertes el curs acadèmic 2020-2021 per la via d’urgència, en compliment de les mesures extraordinàries que recull aquest acord, seran convocades per la via de concurs obert.

Sisè. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació i serà únicament vigent per al curs acadèmic 2020-2021.

8. Aprovació de les Bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2020-2021.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

Existeix un ampli ventall d’estudis científics que demostren el caràcter crucial dels primers anys de la trajectòria investigadora en la projecció i l’evolució professionals. Aquesta constatació explica per què bona part dels programes de beques i ajuts predoctorals i postdoctorals preveuen diverses mesures com la limitació de la dedicació de joves investigadors i investigadores a la docència o l’atorgament de borses de viatge per a realitzar estades de recerca a altres centres. En paral·lel, existeix una no menys nombrosa evidència científica que posa de relleu les dificultats específiques a què han de fer front les joves investigadores a càrrec de la cura  d’infants, que s’agreuja en el cas de ser família monoparental, com també ocorre amb els homes que encapçalen una família monoparental.

L’objectiu principal és facilitar la dedicació a la recerca d’aquest col·lectiu, per a contribuir així a la seva consolidació professional futura.

Davant d’aquesta realitat, i en desplegament del Segon Pla d’Igualtat de la UPF, el Consell de Govern acorda informar favorablement la convocatòria del Consell Social d’ajuts per a joves amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2020-2021, que consta com a annex.

Annex

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A JOVES INVESTIGADORES I JOVES INVESTIGADORS AMB RESPONSABILITATS DE CURA D’INFANTS MENORS DE SIS ANYS PER AL CURS 2020-2021

1. Objecte dels ajuts.

Els ajuts tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores i dels joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants. Aquests ajuts estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills.

2. Condicions dels ajuts.

2.1. Els ajuts tindran un import de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el cas d’investigadors o investigadores amb famílies monoparentals.

2.2. En el cas que la investigadora sigui responsable de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família no monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 300 euros mensuals.

2.3. En el cas que l’investigador o investigadora estigui al càrrec de la cura de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 500 euros mensuals.

2.3. Els ajuts tindran una durada d’un any.

2.4. Els ajuts estaran sempre vinculats a la durada del contracte de la candidata o del candidat.

3. Elegibilitat.

3.1. Per tal de poder obtenir un dels ajuts, caldrà complir els criteris d’elegibilitat següents:

a) Gaudir d’un contracte a temps complet com a investigador o investigadora predoctoral o postdoctoral en un centre integrat de la UPF. En el cas dels investigadors o investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 3 anys que han defensat la tesis doctoral, excloent els mesos de permís de maternitat/paternitat i baixes mèdiques relacionades amb la maternitat/paternitat.

b) Estar a càrrec de la cura d’una criatura menor de sis anys en el moment de rebre l’ajut. Els beneficiaris d’ajuts a càrrec de la cura de infants que facin els sis anys al llarg dels dotze mesos posteriors a la data de concessió del mateix deixaran de percebre’l a partir de l’endemà de l’aniversari de la criatura.

c) Ser dona i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura o bé ser home i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura en el marc d’una família monoparental.

3.2. Aquests ajuts són incompatibles amb aquells que tinguin la mateixa finalitat en el marc d’altres convocatòries.

4. Avaluació.

Totes les sol·licituds que compleixin els requisits d’elegibilitat descrits en el punt tercer d’aquesta convocatòria seran susceptibles de rebre ajuts. En cas que les sol·licituds que compleixin aquests requisits superin la disponibilitat pressupostària del Consell Social, la seva avaluació i priorització es realitzarà atenent als criteris i ponderacions següents:

i)excel·lència científica –rellevància científica del projecte de tesi doctoral o de recerca; qualitat acadèmica de les publicacions; assistència a congressos i participació en grups de recerca finançats en convocatòries competitives (30%);

ii) motivació de continuar en la carrera professional –previsió de futur acadèmica-professional; avaluació del director/a de la recerca del candidat/a (30%);
 

iii) situació personal de la candidata o del candidat –tipus de família (monoparental o no); condicions sòcio-econòmiques; nivell d’escolarització de les criatures (40%).


Correspon a la Comissió Avaluadora a què fa esment el punt cinquè d’aquesta convocatòria precisar i desenvolupar el contingut específic d’aquests criteris.

5. Sol·licitud, resolució i concessió dels ajuts.

5.1. Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent: i) un CV de màxim 2 pàgines; ii) una carta de motivació; iii) una fotocòpia del llibre de família o el certificat d’adopció, guarda legal o acolliment; i iv) una carta de suport signada per la persona a càrrec de la supervisió de la seva tesi doctoral o de la seva recerca postdoctoral.

5.2. Només seran considerades aquelles sol·licituds adreçades directament a l’adreça de correu [email protected] amb l’assumpte “Convocatòria d’ajuts a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats paternals”.

5.3. La Comissió Avaluadora encarregada d’avaluar totes les sol·licituds i resoldre la concessió dels ajuts estarà integrada per cinc membres: la presidenta del Consell Social, que actuarà com a presidenta de la comissió, el Vicerector o Vicerectora responsable dels projectes en l’àmbit del professorat, que actuarà com a secretari o secretària, dos membres del PDI de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents i un membre del Consell Social. El nomenament d’aquests tres darrers membres correspon a la presidenta del Consell Social.

5.4. La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació de la documentació aportada. 

5.5. La resolució de la Comissió Avaluadora serà publicada a la pàgina web del Consell Social. Les persones sol·licitants a qui es concedeixi l’ajut també seran informades individualment de la resolució favorable de la seva sol·licitud.

6. Calendari.

6.1. Data límit per a la presentació de sol·licituds: 10 de setembre de 2020.

6.2. Data límit per a la publicació de la resolució provisional: 25 de setembre de 2020.

6.3. Data límit per a la publicació de la resolució definitiva: 9 d’octubre de 2020.

6.3. Data d’inici dels ajuts: octubre de 2020.

6.4. Data màxima de finalització dels ajuts: 30 de setembre de 2021.

 

9. Aprovació del Codi Ètic de la UPF
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

L’any 2012 la Universitat Pompeu Fabra es va dotar d’un Codi ètic amb la voluntat de “la formulació explícita d’uns principis ètics que haurien de ser compartits per tots els membres de la nostra comunitat universitària”. Els principis i els valors ètics que recull el Codi ètic constitueixen un element decisiu per articular la convivència en la nostra institució i són l’expressió del “compromís de tota la comunitat universitària per tal de construir entre tots una universitat més justa.”

Els objectius plantejats pel Codi continuen sent plenament vigents i necessaris i s’han vist complementats per la referència a diversos valors que també ha fet, més recentment, el Pla Estratègic de la UPF (2016-2025). Ara bé, des de la seva aprovació el 2012, ha aparegut abundant legislació que incorpora noves exigències en àmbits afins als tractats al Codi Ètic, en matèria d’igualtat; transparència i bon govern; de contractació pública, etc.

En aquest sentit s’ha considerat necessari fer una revisió del Codi ètic per tal de simplificar-lo, fer-lo més comprensible i integrar-lo en el dia a dia de les activitats pròpies de la Universitat. En particular, reforçar els principis i els valors recollits al Codi ètic i assegurar-ne l’efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics en el marc d’una política d’integritat institucional que comprengui tota l’activitat de la Universitat. Per això, la nova proposta preveu la creació d’una nova Comissió d’Integritat d’abast institucional, com també una línia o bústia ètica on qui vulgui pugui adreçar alertes d’incompliment dels valors d’integritat de la UPF.

El Consell de Govern de la UPF va aprovar per Acord del 13 de desembre del 2017 la creació de la Comissió per a la Revisió i l'Aprofundiment del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC), per tal de fer-ne l’esmentada revisió, així com dissenyar els mecanismes de seguiment.

La Comissió va elaborar una proposta de Codi ètic presentada al Consell de Govern  l’11 de desembre del 2019. Aquest òrgan va aprovar l’obertura d’un procés de participació entre els membres de la comunitat universitària de la UPF per a seva revisió, així com per a efectuar suggeriments i propostes. El procés ha estat obert entre els mesos de març i juny del 2020. Un cop acabat el procés participatiu i revisades per la CRAC els suggeriments i propostes rebudes, es presenta la proposta de Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra i el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar el Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex3.

Segon. Derogar el Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012.


10. Aprovació del Reglament del Registre General de la UPF.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

S’aprova el Reglament del Registre General de la  Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex4.

11. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

La UPF, per a garantir el perfecte estat de manteniment dels seus edificis periòdicament licita un expedient de contractació de manteniment de les instal·lacions, que abasta la cura adequada de les mateixes. No obstant, i com a complement a aquest manteniment d’instal·lacions necessita dotar-se d’un servei auxiliar que té com a objecte realitzar petits treballs que d’ordinari no s’atenen per al manteniment de les instal·lacions, com ara, operacions amb mobiliari, quadres, cortinatges, senyalització, pantalles de protecció, gestió de magatzem, petites reparacions d’elements molt comuns com bombins, frontisses, etc.

Assignant aquestes operacions a un servei auxiliar, es permet concentrar les tasques de manteniment d’instal·lacions a personal especialitzat i que pugui resoldre de forma prioritària aquests equipaments més sensibles.

El servei vol donar una cobertura del servei per al període 2021 a 2023 i que es tramita de forma ordinària per tal que els licitadors disposin d’un adequat termini per presentar les seves millors propostes.

Aquest contracte es divideix en 3 lots que es corresponen a cada un dels Campus de la Universitat, són, per tant, el següents:

 • Lot 1 Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari al Campus de la Ciutadella i l’Edifici Mercè.
 • Lot 2 Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari al Campus del Poblenou.
 • Lot 3 Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari al Campus del Mar.

Per cobrir les necessitats d’un servei auxiliar de manteniment, la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals, per aquest motiu i de forma periòdica, també sotmet a pública concurrència la seva contractació.

Per aquest motiu, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment obert harmonitzat i de tramitació anticipada, amb una durada de 3 anys i per un import màxim de 667.039,94 €, IVA inclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

 

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Total

Lot 1

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Lot 2

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Lot 3

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Pressupost anual s/IVA

177.012,57 €

182.565,90 €

191.694,21 €

551.272,68 €

IVA

37.172,64 €

38.338,84 €

40.255,78 €

115.767,26 €

Pressupost base anual

214.185,21 €

220.904,74 €

231.949,99 €

667.039,94 €

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 219.20

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social  la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023, per a la contractació del Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari, a preus unitaris, als edificis de la Universitat Pompeu Fabra pel període 2021-2023, dividit en tres lots.

La UPF disposa de certes instal·lacions que requereixen d’un manteniment tècnic especialitzat, d’entre les quals s’hi compten algunes que són crítiques per tal que funcionin les infraestructures de la UPF, tant pel que fa als edificis com d’altres equipaments, com per exemple les instal·lacions de seguretat i vigilància, les alarmes d’intrusió, els espais on estan ubicats els servidors informàtics o els sistemes de protecció contra incendis.

El servei s’ha prestat fins ara mitjançant un contracte multi tècnic d’instal·lacions dels edificis del rectorat i dels campus Ciutadella, Mar i Poble Nou i altres contractes de manteniment específic com són el manteniment de les centrals de seguretat, manteniment de grups electrògens, manteniment d’instal·lació d’alta tensió i manteniment de portes automàtiques. Atesa la propera finalització dels contractes, cal donar continuïtat als serveis que es presten, motiu pel qual es prepara aquest expedient.

Aquest contracte es divideix en 6 lots, tenint en compte que determinades instal·lacions i equipaments requereixen d’un manteniment específic especialitzat:

 • Lot 1: Manteniment d’instal·lacions de climatització, baixa tensió, enllumenat, fontaneria i sanejament així com la coordinació general del manteniment que es presta als altres lots.
 • Lot 2: Manteniment d’instal·lacions d’extinció-contenció contra incendis, hidràuliques i extintors.
 • Lot 3: Manteniment de grups electrògens i dipòsits nodrissa.
 • Lot 4: Manteniment de portes automàtiques.
 • Lot 5: Manteniment de la instal·lació elèctrica de mitja tensió.
 • Lot 6: Manteniment de sistemes electrònics de seguretat, alarmes d’intrusió i d’incendis, control d’accessos i circuit tancat de televisió per vigilància.

La UPF no disposa de mitjans especialitzats suficients per a dur a terme els serveis del contracte ni de l’habilitació professional específica en aquells casos en què es requereix, i per tant és necessari contractar externament aquests serveis.

Per aquest motiu, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment obert harmonitzat i de tramitació anticipada, amb una durada de 3 anys i per un import màxim de 4.250.737,24 €, IVA inclòs. El repartiment per anualitats és el següent: 

Lot

Anualitat

Pressupost IVA exclòs

IVA

Pressupost base IVA inclòs

1

2021

                 893.666,35 € 

        187.669,93 € 

1.081.336,28 € 

2022

                 911.539,68 € 

        191.423,33 € 

1.102.963,01 € 

2023

                 929.770,47 € 

        195.251,80 € 

1.125.022,27 € 

Total Lot 1

 2.734.976,50 € 

574.345,06 € 

3.309.321,56 € 

2

2021

                   66.522,12 € 

          13.969,65 € 

80.491,77 € 

2022

                   67.852,56 € 

          14.249,04 € 

82.101,60 € 

2023

                   81.179,61 € 

          17.047,72 € 

98.227,33 € 

Total Lot 2

       215.554,29 € 

    45.266,41 € 

260.820,70 € 

3

2021

                   14.984,70 € 

            3.146,79 € 

18.131,49 € 

2022

                   15.284,39 € 

            3.209,72 € 

18.494,11 € 

2023

                   15.590,08 € 

            3.273,92 € 

18.864,00 € 

Total Lot 3

    45.859,17 € 

   9.630,43 € 

55.489,60 € 

4

2021

                     8.233,56 € 

            1.729,05 € 

9.962,61 € 

2022

                     8.398,23 € 

            1.763,63 € 

10.161,86 € 

2023

                     8.566,20 € 

            1.798,90 € 

10.365,10 € 

Total Lot 4

    25.197,99 € 

 5.291,58 € 

30.489,57 € 

5

2021

                   12.621,14 € 

            2.650,44 € 

15.271,58 € 

2022

                   12.873,56 € 

            2.703,45 € 

15.577,01 € 

2023

                   13.131,03 € 

            2.757,52 € 

15.888,55 € 

Total Lot 5

          38.625,73 € 

   8.111,41 € 

46.737,14 € 

6

2021

147.952,00 €

          31.069,92 € 

179.021,92 € 

2022

                 150.911,04 € 

          31.691,32 € 

182.602,36 € 

2023

                 153.929,26 € 

          32.325,14 € 

186.254,40 € 

Total Lot 6

 452.792,30 € 

95.086,38 € 

547.878,68 € 

Subtotal anualitat 2021

              1.143.979,87 € 

        240.235,77 € 

1.384.215,64 € 

Subtotal anualitat 2022

              1.166.859,46 € 

        245.040,49 € 

1.411.899,95 € 

Subtotal anualitat 2023

              1.202.166,65 € 

        252.455,00 € 

1.454.621,65 € 

TOTAL LOTS

 3.513.005,98 € 

 737.731,26 € 

4.250.737,24 € 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 213.00

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social  la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023, per a la contractació del Servei de manteniment de les instal·lacions principals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2021 a 2023, amb expedient núm. E-300100/07-04-20.

12. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2020)

Es designa el professor Boris Bellalta Jimenez, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la professora Emilia Gomez Gutierrez.

13. Afers de tràmit

El Consell de Govern ratifica la resolució de 12 de juny del 2020 de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència en relació a l’adaptació del calendari acadèmic del curs 2019-2020 i 2020-2021, per adaptar-los a la situació extraordinària del país.