1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 29 de maig del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

4t. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:

- Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.
- Proposta de modificació de places de màsters universitaris, curs 2019-2020.
 
5è. Proposta de Manual d’avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.
 
6è. Proposta de creació de la spin off Lucid Technologies SL.
 
7è. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC.
 
8è. Proposta de modificació del Reglament Electoral de la UPF.

9è. Ratificació de convenis.

10è. Afers de tràmit.

11è. Torn obert de paraules.

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de maig del 2019
(Data de publicació dels acords: 30 de setembre del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 29 de maig del 2019.

3. Concessió de medalles de la UPF

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells professors que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació, als professors següents:

—Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes d’acollida, participació i acompanyament d’estudiants (2017-2018).

—Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret (2016-2019).

4. Aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica
(Data de publicació dels acords: 30 de setembre del 2019)

4.1. Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.

S’aprova el programa de doble titulació en Economia organitzat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i la Higher School of Economics de Sant Petersburg, que consta com a annex 1.

4.2. Proposta de modificació de places de màsters universitaris, curs 2019-2020

Primer. S’aprova la modificació de l’oferta de places del màster universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes [UPF/UOC] del curs 2019-2020, que consta com a annex 2.

Segon. La modificació d’aquestes places s’integra en les places d’ensenyament de grau, de màster universitari i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2019-2020, que consten com a annex 3.

6. Creació de l’spin-off Lucid Technologies SL
(Data de publicació dels acords: 30 de setembre del 2019)

Antecedents

Un equip d’emprenedors, en el qual hi ha investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va presentar una proposta de creació d’una spin-off, que tindrà per objecte desenvolupar i explotar els resultats de l’activitat de recerca (tecnologia).

La societat Lucid Technologies, SL té naturalesa de base tecnològica, atès que l’empresa inclou, entre d’altres, les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic sobre el resultat de R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.

La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 300 €. A la UPF, se li adjudicaran 30.000 participacions socials de la companyia, que representen el 10% del seu capital social.

Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent-hi la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Lucid Technologies, SL i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF.

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la distribució següent:

 

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

800,40 €

80.040

26,68%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

300,00 €

30.000

10,00%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

799,80 €

79.980

26,66%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

799,80 €

79.980

26,66%

UPF

300,00 €

30.000

10,00%

Total

3.000

300.000

100,00%

 

La Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, amb el suport d’UPF Ventures, ha valorat favorablement tant la tecnologia, com la participació de la UPF en la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL.

La proposta de creació de l’spin-off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 29 de maig del 2019.

Per tot l’exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL, conjuntament amb l’investigador Marcelo Bertalmío Barate, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats de R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per l’esmentat investigador.

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, preveu, per promocionar i desenvolupar les seves finalitats, que les universitats, per si mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques, d’acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, així com el 35.2.c) de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88, apartat e), estableix que el Consell Social ha d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per promocionar i desenvolupar les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la UPF en altres entitats.

Tercer. L’article 42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010), i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d’agost (DOGC núm. 6929 de 6 d’agost del 2015), estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels “Antecedents”, la qual, amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL, tindrà per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions de programari i/o maquinari per al tractament de senyals d’imatge i so de la indústria audiovisual i de l’entreteniment. L’esborrany dels Estatuts de la societat s’adjunta com a annex 4.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions de valor nominal total de 300 €, equivalent al 10% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per executar aquests acords.

7. Aprovació de la Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC
(Data de publicació dels acords: 30 de setembre del 2019)

S’aprova la Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC, que consta com a annex.

ANNEX

NORMATIVA SOBRE LES CONTRASENYES D’ACCÉS ALS SERVEIS TIC

La política de seguretat en la informació de la UPF estableix que s’han de desenvolupar normatives específiques per al desplegament de determinades mesures de seguretat.

Atesa la importància que les contrasenyes d’accés als serveis tenen per garantir la seguretat de la informació, es considera necessari disposar d’una normativa específica sobre això, que defineixi els àmbits de responsabilitat dels usuaris i dels administradors dels sistemes TIC de la UPF.

Article 1. Drets dels usuaris

Tots els usuaris de les TIC de la UPF tenen dret a disposar de credencials (codi d’usuari i contrasenya) d’accés als serveis que utilitzin.

Aquestes credencials seran individualitzades, llevat de casos excepcionals on sigui tècnicament inviable.

Article 2. Deures dels usuaris

És responsabilitat dels usuaris tenir cura de les seves contrasenyes, de manera que no puguin ser utilitzades per altres persones.

És responsabilitat dels usuaris canviar la seva contrasenya, un cop l’han utilitzada per accedir al servei concret, quan el Servei d’Informàtica els l’entrega per primera vegada.

Els usuaris han de canviar les seves contrasenyes periòdicament; una vegada a l’any com a mínim.

Per tal de millorar-ne la seguretat, els usuaris han de triar contrasenyes que incloguin lletres i números. Aquestes contrasenyes han de  tenir una llargada mínima de vuit caràcters i poden tenir mesures de seguretat addicionals en funció de l’anàlisi de riscos que el Servei d’Informàtica hagi efectuat sobre el servei concret al qual s’apliqui la contrasenya.

Article 3. Obligacions de la Universitat

La Universitat oferirà als seus usuaris mecanismes que permetin el canvi de contrasenya sense que hagi de ser coneguda per terceres persones.

El personal del Servei d’Informàtica entregarà una nova contrasenya a l’usuari en cas d’oblit o de bloqueig. Aquesta contrasenya serà de caire temporal i ha de ser canviada per l’usuari en el primer ús que en faci.

L’emmagatzematge de les contrasenyes dels usuaris es farà sempre de manera encriptada facilitant-ne l’accés únicament per a funcions de validació de les connexions.

El disseny dels serveis TIC de la Universitat es farà de tal manera que es minimitzi el número de contrasenyes que els usuaris hagin de recordar. Hi haurà credencials diferents només en aquells casos en què sigui aconsellable per motius de seguretat o en què sigui tècnicament inevitable.

El Servei d’Informàtica habilitarà mecanismes automàtics de bloqueig dels comptes dels usuaris en cas que hi hagi indicis d’utilització fraudulenta o intents d’usos no permesos (com per exemple, intents repetits de connexió amb contrasenyes aleatòries).

Per a cada servei TIC que posi a disposició dels usuaris, el Servei d’Informàtica ha de proporcionar informació sobre els criteris de qualitat de les contrasenyes (llargada mínima, freqüència de canvi, criteris de no reutilització de contrasenyes antigues, etc.) així com els mecanismes previstos per modificar-les o restablir-les.

El Servei d’Informàtica ha d’habilitar mecanismes per assegurar el canvi de contrasenya quan l’entrega per primera vegada, un cop l’usuari l’ha utilitzada.

El Servei d’Informàtica ha d’habilitar mecanismes per assegurar el canvi de les contrasenyes amb una antiguitat superior a un any.

Disposició addicional

El Servei d’Informàtica disposarà d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Normativa pel Consell de Govern per aplicar-la als serveis TIC que ofereix actualment.

8. Modificació del Reglament electoral de la UPF
(Data de publicació dels acords: 30 de setembre del 2019)

Amb la implementació de l’aplicació Plataforma d’Administració Electrònica a la UPF, s’obre la possibilitat de fer determinats tràmits de manera automàtica, modalitat que permetrà assolir un elevat grau d’eficàcia en la gestió. En l’àmbit electoral, aquests tràmits poden ser, entre d’altres, la presentació de candidatures i la consulta del cens electoral.

Cal establir, doncs, uns criteris més clars que permetin executar les funcions electorals acompanyades de la implementació de l’administració electrònica.

En aquest sentit, es fa necessari modificar els criteris d’inclusió dels estudiants quan han d’estar inclosos en un únic cens electoral per tal que la gestió de l’elecció permeti recollir la voluntat dels estudiants i, al mateix temps, sigui eficient.

Així mateix, es modifiquen determinats aspectes operatius dels processos electorals, com ara el període de la campanya electoral, per tal d’establir-ne el termini.

Per aquests motius, el Consell de Govern acorda modificar el Reglament electoral de la UPF en els termes següents:

Primer. Es modifica l’apartat 5 de l’article 3, que queda redactat com segueix:

5. Els estudiants, en les eleccions en què els electors han d'estar inclosos en un únic cens electoral, formaran part d'aquest d'acord amb els criteris següents:

- Els estudiants matriculats en dos o més graus oficials de la UPF constaran en el cens del grau matriculat en primer lloc, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en un dels altres, fins a la finalització del període de reclamacions al cens electoral.

- Els estudiants matriculats en titulacions de grau, màster universitari i doctorat constaran en el cens de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior.

- Els estudiants que estiguin cursant un doble grau constaran en el cens del centre que gestioni la titulació, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en l'altre, fins a la finalització del període de reclamacions al cens electoral.

Segon. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat com segueix:

“3. Les convocatòries establiran el règim i el calendari electoral, i han d'incloure:

- El nombre de representants a elegir.

- El termini d'exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació.

- El termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, amb els períodes de reclamació.

- El període destinat a la campanya electoral, que s’iniciarà amb la proclamació definitiva de candidats i fins les zero hores del dia de les votacions.

- La data de les eleccions.

- La data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació.”

9. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.