1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 10 d’abril del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2019-2020.

4t. Proposta de Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra.

5è. Modificació parcial del reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d'administració i serveis funcionari al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

6è. Modificació del programa de beques per a l’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF.

7è. Proposta de constitució de Young European Research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre.

8è. Proposta de creació de la spinf-off  MIWENDO SOLUTIONS, S.L.

9è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

10è. Ratificació de convenis.

11è. Afers de tràmit.

Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF.

 

12è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 10 d’abril del 2019.
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019.

3. Aprovació de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2019-2020
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

S'aproven les places d'ensenyament de grau, de màster universitari, i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2019-2020 que consten com annex 1.

4. Aprovació de Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

La normativa de llicències per a estudis i per a activitats de docència i de recerca dels professors de la UPF va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997, tenint en compte el que estableix el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari. Aquesta normativa està prevista per a professors dels cossos docents i per a contractats administratius.

La incorporació de professors amb contracte laboral i d’investigadors a càrrec de convocatòries externes fa que sigui necessari posar al dia l’actual normativa. En aquest sentit, s’ha de distingir entre les llicències d’estudis per a activitats de docència o de recerca del personal docent i investigador i els permisos per a estades de recerca del personal investigador, tant per qui ho ha d’autoritzar com per la incidència retributiva que se’n derivi. En els dos casos cal simplificar el procediment, vinculant la sol·licitud a l’organització del viatge o de l’estada. També cal preveure que, en el període de gaudi d’una llicència d’estudis o d’un permís d’estada de recerca, la Universitat subscrigui una assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat. Així mateix, cal fer una referència a la situació en què queda el professorat a efectes de situació administrativa, afiliació a MUFACE i al règim general de la Seguretat Social, reconeixement de l’antiguitat i desvinculació de la UPF.

Per això, informada la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comité d’Empresa de Personal Docent i Investigador,  en aplicació del que preveu l’article 122.1 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern

ACORDA:

Aprovar el Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex.

Annex

REGLAMENT DE LLICÈNCIES D’ESTUDIS I PERMISOS DE RECERCA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

I. LLICÈNCIES D’ESTUDIS PER A ACTIVITATS DE DOCÈNCIA O DE RECERCA DEL PROFESSORAT

Article 1. Professorat a qui afecta

Els professors a temps complet poden gaudir de llicències d’estudis per col·laborar en tasques docents, de recerca o per millorar la seva formació docent i activitat investigadora en una universitat, en una entitat, en una institució o en un centre estatal o estranger, de tipus públic o privat, relacionades amb la seva branca de coneixement i subjectes a les disponibilitats pressupostàries.

Aquestes llicències d’estudis poden ser sol·licitades pels professors amb dedicació a temps complet de les categories següents:

 • Professors dels cossos docents (catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat i professors titulars d’escola universitària).
 • Professors contractats laboralment (catedràtics contractats, professors agregats, professors col·laboradors, professors tenure-track, lectors i contractes postdoctorals).

Article 2. Període d’autorització de la llicència d’estudis

Tot el personal docent i investigador ha de sol·licitar una llicència d’estudis per absències superiors a cinc dies, encara que no tinguin afectació en l’activitat docent.

L’autorització de la llicència ve determinada per la durada acumulada de períodes en un mateix curs acadèmic. Per als mesos de juliol i agost no cal demanar llicència d’estudis.

Article 3. Llicències d’estudis d’una durada inferior a tres mesos

Les llicències d’una durada inferior a tres mesos són aprovades pel director o directora del departament i no redueixen la capacitat docent de la persona interessada.

Article 4. Llicències d’estudis d’entre tres i sis mesos

Les llicències d’estudis d’una durada d’entre tres i sis mesos tenen les característiques següents:

 • Són autoritzades pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ informe favorable del director o directora del departament.
 • La persona interessada percebrà fins al 100% de les retribucions els tres primers mesos  i fins al 80% a partir del quart mes.
 • Es redueix la capacitat docent.

Article 5.  Llicències d’estudis d’entre sis mesos i un any

Les llicències d’estudis d’una durada d’entre sis mesos i un any tenen les característiques següents:

 • Són autoritzades pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ informe favorable del director o directora del departament i de la Comissió de Professorat de la UPF.
 • La persona interessada percebrà fins al 100% de les retribucions els tres primers mesos o fins al 80% a partir del quart mes.
 • Es redueix la capacitat docent.

Article 6. Càlcul de la reducció de la capacitat docent

La reducció de la capacitat docent és proporcional a la durada, tenint en compte el nombre de dies de llicència compresos entre les dates d’inici i de finalització de les classes, segons el calendari acadèmic de cada curs, i el total de dies d’aquest període acadèmic.

Article 7.  Període màxim de llicències d’estudis

Els professors no poden gaudir d’un període acumulat superior a dos anys, entre llicències d’estudis i anys sabàtics, en els últims cinc. La llicència és sense retribució quan el període acumulat és superior a un any.

En aquests dos còmputs no es tenen en compte les llicències de fins a tres mesos ni els anys sabàtics per l’exercici d’un càrrec acadèmic.

Article 8. Situació administrativa

En el període en què el professor o professora gaudeix d’una llicència d’estudis, la situació administrativa que li correspon és la de servei actiu.

La cotització social en els períodes de llicència sense retribució és la prevista segons el règim jurídic d’afiliació: 

 1. Els professors dels cossos docents que gaudeixen d’una llicència sense retribució mantenen la situació d’alta a MUFACE i a Drets Passius, i tenen suspesa l’obligació de cotitzar. En finalitzar la llicència i en el moment en què el professor o professora comenci a cobrar les retribucions, cada mes se li descomptarà de la nòmina una quota corrent i una altra d’endarrerida durant el mateix nombre de mesos que ha estat sense retribució.
 2. En el cas que el professor o professora estigui afiliat al règim general de la Seguretat Social, la UPF mantindrà la cotització durant tot el període per la base mínima del grup 1.

II. PERMISOS DE RECERCA PER A INVESTIGADORS

Article 9. Permisos per al personal investigador

El personal contractat com a investigador predoctoral o postdoctoral procedent de convocatòries d’altres organismes o de la UPF o contractat a càrrec d’ajuts o projectes, pot sol·licitar permís per fer estades en centres de recerca, d’acord amb la regulació que s’estableix en la convocatòria corresponent.

Article 10. Autorització dels permisos de recerca

El director o directora del departament autoritzarà la petició previ informe favorable del director o directora de tesi pel que fa als contractes predoctorals, o de l’investigador o investigadora responsable del projecte pel que fa als contractes postdoctorals.

La durada del permís no pot ser superior a un any. L’investigador o investigadora mantindrà la totalitat de les seves retribucions.

III. ALTRES PERMISOS I LLICÈNCIES

Article 11. Permís d’estudis sense retribució

Els professors de la UPF poden obtenir permisos no retribuïts a efectes de docència i recerca per complir les exigències legals d’estada en altres universitats o centres de recerca. El període màxim acumulat de llicències d’estudi i permisos sense retribució és de dos anys, en un període de cinc.

Les resolucions de concessió o denegació del permís no retribuït corresponen al vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ informe favorable del director o directora del departament on estigui adscrit l’interessat.

El contracte del personal laboral se suspendrà, amb reserva del lloc de treball, mentre gaudeixi del permís. En aquesta situació, el professor o professora està desvinculat de la UPF, amb baixa d’afiliació al règim general de la Seguretat Social i sense que el període es computi a efectes d’antiguitat. 

Article 12. Llicència per assumptes propis

El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat pot concedir llicència per assumptes propis sense retribució d’una durada no superior a sis mesos cada dos anys de prestació efectiva de serveis a la UPF. La concessió queda subordinada a les necessitats del servei. La situació administrativa és la prevista a l’article 8 per a les llicències d’estudis sense retribució.

Article 13. Llicència per absència en la docència

Els professors que s’incorporen després d’una absència superior a divuit mesos a causa d’una incapacitat, d’una comissió de serveis a una entitat no acadèmica, o per finalització d’una situació de serveis especials o d’excedència forçosa, tenen dret a gaudir d’una llicència d’estudis de tres mesos per tasques de perfeccionament docent i de recerca, i mantenen la totalitat de les retribucions.

IV. ASPECTES COMUNS

Article 14. Procediment

14.1. Les sol·licituds de llicències d’estudis o de permisos de recerca s’han de presentar davant el Registre General de la UPF, amb seu als campus o a l’edifici Mercè, amb una antelació mínima d’un mes les de fins a tres mesos, i de dos mesos les que siguin superiors a tres mesos.

14.2. Les sol·licituds s’han d’acompanyar dels documents que permetin verificar les tasques que s’han de fer a la universitat, a la institució o al centre d’acollida. En el cas que els reglaments dels departaments prevegin la intervenció dels seus òrgans col·legiats en el procediment de concessió de llicències, aquest tràmit s’ha d’haver acomplert abans de presentar la sol·licitud davant el Registre.

14.3. El termini per resoldre és de quinze dies per a les sol·licituds inferiors a tres mesos i d’un mes per a la resta, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. A efectes d’aquest termini, no es computarà el mes d’agost.

14.4. Les resolucions denegatòries han de ser expresses i han de motivar-se en la impossibilitat de cobrir el servei docent, en algun impediment legal o en les disponibilitats pressupostàries.

14.5. El silenci administratiu té efectes estimatoris. En qualsevol cas, per resolució presumpta no es pot adquirir el dret a una llicència en unes condicions no admeses per la legislació aplicable o en aquest reglament.

Article 15. Informació a la intranet

El Servei de PDI mantindrà actualitzats tots els permisos i llicències a què té dret el personal docent i investigador, en la intranet del personal de la UPF, així com els impresos de sol·licitud.

Article 16. Registre de llicències i permisos

La Unitat de Gestió Administrativa (UGA) trametrà còpia de les autoritzacions del director o directora del departament al Servei de Personal Docent i Investigador perquè consti en l’expedient de la persona interessada.

Disposició addicional

La Universitat procurarà que, segons les disponibilitats pressupostàries, els professors puguin gaudir d’una assegurança durant els períodes d’una llicència d’estudis en països sense conveni amb la Seguretat Social o amb MUFACE. En el cas de permisos del personal investigador, aquesta assegurança anirà a càrrec del pressupost que finança la contractació.

Disposició derogatòria

Queda sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997, que regula la normativa de llicències per a estudis i per a activitats de docència i de recerca dels professors de la UPF.

Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l’1 de setembre del 2019.

5. Modificació parcial del reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d'administració i serveis funcionari al servei de la Universitat Pompeu Fabra.
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

L’aprovació l’any 2007 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i les seves modificacions posteriors, fan necessàries una revisió i una modificació àmplia del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d’administració i serveis funcionari que treballa a la Universitat Pompeu Fabra, acordat pel Consell de Govern de 18 de febrer del 2003 i modificat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003.

Aquesta modificació àmplia pretén ser objecte de negociació col·lectiva, la qual s’esdevindrà en diverses fases, atenent el gran volum de canvis que l’actualització requereix.

En aquesta primera fase es presenta una modificació parcial, atesa la urgència de convocar processos selectius extraordinaris d’ingrés a les escales pròpies de personal d’administració i serveis (PAS) funcionari per a la consolidació i l’estabilització de l’ocupació temporal de la Universitat. Aquests processos no estan previstos en l’actual Reglament d’ingrés, provisió i promoció del PAS funcionari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i han estat propiciats per les lleis de pressupostos generals de l’Estat dels anys 2017 i 2018.

Així, la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, preveu, en els termes previstos a la disposició transitòria quarta del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la consolidació de l’ocupació temporal de les places que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades ininterrompudament de manera temporal des d’una data anterior a l’1 de gener del 2005.

La mateixa disposició transitòria quarta del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, punt 3, estableix que el contingut de les proves guardarà relació amb els procediments, les tasques i les funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatòria. I que en la fase de concurs podrà valorar-se, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats en les administracions públiques i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria.

En data 23 de novembre del 2017, la Direcció General d’Universitats va autoritzar una oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, corresponent a la taxa de consolidació de l’ocupació temporal del PAS d’11 places, 6 de les quals són de PAS funcionari. Aquesta oferta va ser publicada al DOGC el 21 de desembre del 2017.

Aquest procés de consolidació es complementa amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, la qual preveu, en el seu article 19, apartat 1, punt 9, que determinats sectors i administracions puguin disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de places de naturalesa estructural de personal d’administració i serveis que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2017.

En aquest sentit, en data 5 de desembre del 2018, la Direcció General d’Universitats va autoritzar una oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, corresponent a la taxa extraordinària o addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS de 180 places, de les quals 131 són de PAS funcionari.

La mateixa Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 estableix que els processos d'estabilització s’han d'aprovar i de publicar en els exercicis compresos entre el 2018 i el 2020, i que l'articulació d'aquests processos selectius ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i que poden ser objecte de negociació col·lectiva.

En aquesta línia, en data 14 de maig del 2019, la Gerència de la Universitat Pompeu Fabra, la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari i les Seccions Sindicals de la Intersindical-CSC i de la UGT han signat un Pacte per desenvolupar els processos de consolidació i d’estabilització de l’ocupació temporal del PAS funcionari de la UPF.

D’aquest Pacte, s’escau assenyalar el còmput dels mèrits, per al qual s’estableix una puntuació del 40% per a la fase de concurs sobre el total del procés selectiu, així com la valoració de manera diferenciada de l’experiència acumulada dins de la UPF.

La Llei 11/1990, de 18 de juny, de creació de la Universitat Pompeu Fabra, estableix que la UPF es va crear amb l’objectiu d’atendre la demanda creixent de places en l’àmbit universitari i, alhora, contribuir a millorar la qualitat de l'ensenyament universitari. Aquesta vocació d’esdevenir una universitat capdavantera, a partir d’una identitat pròpia basada en una docència de qualitat, la proximitat als estudiants, la màxima internacionalització i una rotunda orientació cap a la recerca i la innovació, ha fet que la UPF s’hagi consolidat no només com un referent del sistema universitari català, sinó també que s’hagi situat al nivell de les millors universitats d’Europa i que ocupi posicions destacades en diversos rànquings de prestigi internacional.

A més d’aquesta singularitat i d’aquest tret diferencial de la Universitat, que es va forjar en el moment de la seva fundació, la Universitat Pompeu Fabra ha configurat un marc normatiu propi i concret a partir d’allò establert per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que determina que les universitats es regiran per l’esmentada llei, per les normes dictades per l’Estat i les comunitats autònomes, per la Llei de la seva creació i pels seus Estatuts. Al seu torn, els Estatuts de la UPF reconeixen la seva capacitat reglamentària a l’article 5.j) i, particularment, pel que fa a la regulació del personal funcionari d’administració i serveis, es reconeix en l’article 125.3.

Totes aquestes particularitats, sumades a l’excepcionalitat dels processos de consolidació i d’estabilització de l’ocupació temporal de la Universitat Pompeu Fabra, són les que determinen una valoració diferenciada de l’experiència acumulada dins de la UPF respecte a l’adquirida en altres entorns.

Com a conseqüència del nou escenari legal i del Pacte signat entre la Gerència i la representació social per al desenvolupament dels processos selectius en el marc de la consolidació i de l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS funcionari, es fa necessària i urgent una modificació parcial del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d’administració i serveis funcionari que treballa a la Universitat Pompeu Fabra, acordat pel Consell de Govern de 18 de febrer del 2003 i modificat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar la modificació parcial del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d’administració i serveis funcionari que treballa a la Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

Primer. L’article 8 es modifica i queda redactat de la següent manera:

Article 8

Els tribunals de selecció estaran constituïts per cinc membres nomenats pel rector o rectora, quatre d’entre el personal funcionari del mateix grup o superior al de les places convocades i un per sorteig d’entre els funcionaris del mateix grup. En cas de processos que apleguin en paral·lel convocatòries de diferents escales es podran nomenar comissions permanents que actuïn en totes les convocatòries que es desenvolupin paral·lelament en el temps. En aquest cas, la persona escollida per sorteig serà la del grup o subgrup superior d’entre les escales convocades.

En el nomenament del tribunal, el rector o rectora designarà president o presidenta i secretari o secretària. Es nomenaran també suplents dels membres seguint el mateix sistema.”

Segon. A l’article 19, s’afegeix un punt 5:

“Article 19. Nomenament de funcionari en pràctiques

5. Es convalidarà el període de pràctiques de les persones aspirants que hagin prestat serveis a la Universitat Pompeu Fabra durant un període mínim de tres anys en el mateix grup o subgrup o superior al de l’escala objecte de la convocatòria.”

Tercer.  La disposició addicional única passa a denominar-se disposició addicional primera.

Quart. S’introdueix una disposició addicional segona amb el contingut següent:

“Disposició addicional segona: normes especials en relació amb els processos selectius extraordinaris per a la consolidació i l’estabilització de l’ocupació temporal

Un. Sistemes selectius

L’ingrés del personal funcionari es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Dos. Fase de concurs

La fase de concurs tindrà una valoració màxima del 40% del total del procés selectiu. La distribució dels punts per a cada mèrit s’establirà a cada convocatòria.

Pel que fa a la valoració dels serveis prestats, l’experiència en les escales pròpies de la Universitat Pompeu Fabra tindrà una puntuació diferenciada respecte a l’experiència en les escales d’altres administracions públiques.

Tres. Relació d'aprovats

Un cop finalitzades les dues fases del procés selectiu (oposició i concurs), els tribunals faran pública la relació de les persones que han aprovat, per ordre de puntuació, la qual no pot contenir un nombre superior al de places vacants ofertes.

Quatre. Adjudicació de places

L’assignació de llocs de treball al personal funcionari de nou ingrés l’efectuarà el gerent de la Universitat en els llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu.”

6. Modificació del programa de beques per a l’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

El Consell de Govern per Acord de 9 de maig del 2012 va aprovar programa de beques per l'Escola d'Estiu Internacional UCLA-UPF

Des del 2012 i fins al 2016, la UPF va oferir l’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF amb suport del Banc de Santander. Durant dos anys aquest programa ha estat suspès per manca de reciprocitat des de UCLA i enguany es proposa reactivar-lo amb una edició especial que redueix el nombre de beneficiaris i la dotació per tal de compensar els balanços de fluxos entre la UPF i UCLA.

Per aquests motius, el Consell de Govern acorda modificar el Programa de Beques per a l’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 202, en els termes següents:

Primer. La modificació de l’article primer que queda redactat com segueix:

“Primer. Programa de beques per a l’Escola d’Estiu Internacional UCLA-UPF

La dotació global del programa és de 25.000€, corresponent als imports de les matrícules a UCLA i d’ajuts de viatge individuals de 1.000€ per a 5 beneficiaris.”

Segon. La modificació de l’article sisè que queda redactat com segueix:

Sisè. Dret i deures

Els drets i deures dels beneficiaris seran els que inclou la normativa vigent de mobilitat i la normativa acadèmica del Programa de la Barcelona Internacional Summer School (BISS), així com els que s’estableixin a la convocatòria.”

7. Participació de la UPF en l’associació Young European Research Universities Network YERUN AISBL
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

 1. Young European Research Universities Network (YERUN) és una xarxa creada al 2015 a iniciativa de la Universidad Carlos III de Madrid i amb la col·laboració de la Alianza 4 Universidades, de la que la UPF és membre fundacional.
 2. La xarxa està integrada per 18 universitats europees de perfil jove i dinàmic posicionades als rànquings internacionals d’universitats menors de 50 anys en el moment de l’adhesió, entre les quals es troba la Universitat Pompeu Fabra, amb els objectius d’enfortir i desenvolupar la cooperació en les àrees de recerca, de docència i de servei a la societat.
 3. La xarxa opera a través d’una Secretaria General amb seu a Brussel·les (Bèlgica) i s’articula en diversos grups de treball per a fomentar la col·laboració entre les seves universitats membres i per impulsar iniciatives conjuntes.
 4. La governança i gestió operativa de la xarxa, un cop consolidada, requereix d’una formalització i de la seva constitució en entitat amb personalitat jurídica, ja que actualment està operant com a una xarxa. Per aquesta finalitat, es pretén constituir-la com a associació internacional sense ànim de lucre sota la legislació belga.
 5. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de l’associació internacional sense ànim de lucre amb proposta de denominació Young European Research Universities Network (YERUN AISBL), conjuntament amb 17 universitats europees de perfil jove i dinàmic posicionades als rànquings internacionals d’universitats menors de 50 anys, per tal d’enfortir i desenvolupar la cooperació en les àrees de recerca i de docència.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves fins, que les Universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació del a universitat en altres entitats.

Tercer. L’article 42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPF, juntament amb 17 universitats europees de perfil jove i dinàmic, en la constitució d’una associació internacional sense ànim de lucre sota la legislació belga, la qual, amb proposta de denominació Young European Research Universities Network (YERUN AISBL) tindrà per objecte social enfortir i desenvolupar la cooperació en les àrees de recerca, de docència i de servei a la societat entre un grup d’universitats europees joves i posicionades als rànquings internacionals, de manera equitativa i per al seu benefici comú. L’esborrany d’Estatuts de l’associació s’adjunta com annex 2.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

8. Creació de la spinf-off  MIWENDO SOLUTIONS, S.L.
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

Antecedents

 1. Un equip emprenedor en el qual hi consten investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta de creació de spin off, que tindrà per objecte el desenvolupament i explotació dels resultats de l’activitat de recerca (Tecnologia).
 2. La societat Miwendo Solutions, S.L té naturalesa de base tecnològica, atès que l’empresa inclou entre d’altres les activitats de recerca i desenvolupament tecnològica sobre el resultat R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.
 3. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 189,34€, adjudicant-se a la UPF 18.934 participacions socials de la companyia, que representen el sis coma trenta-un mil cent vint-i-cinc per cent (6,31125%) del capital social de la companyia.
 4. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Miwendo Solutions, S.L i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció del interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF.

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

Socis Participacions Percentatge
Marta Guardiola Garcia 122.914 40,97125%
Gloria Fernández-Esparrach 37.868 12,62250%
Ignasi Belda Reig 44.550 14,85000%
Miguel Angel González Ballester 18.934 6,31125%
Óscar Cámara Rey 18.934 6,31125%
Jordi Romeu Robert 6.311 2,10375%
Joan O'Callaghan Castellà 6.311 2,10375%
Lluís Jofre Roca 6.311 2,10375%
UPF 18.934 6,31125%
ICREA 3.787 1,26225%
F.CLINIC 7.574 2,52450%
UPC 7.574 2,52450%
Total 300.000 100%

 

 1. La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, amb el suport d’ UPF Ventures, ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Miwendo Solutions, S.L.
 2. La proposta de creació de spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 23 d’octubre de 2018.
 3. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació Miwendo Solutions, S.L., conjuntament, amb els investigadors Marta Guardiola Garcia, Miguel Ángel González Ballester, Òscar Càmara Rey del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca en col·laboració realitzada pels esmentats investigadors.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves fins, que les Universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació del a universitat en altres entitats.

Tercer. L’article 42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació Miwendo Solutions, S.L. tindrà per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions basades en l'ús de les ones electromagnètiques en el rang de les microones amb finalitat diagnòstica i/o de tractament. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 18.934 participacions de valor nominal 189,34€, equivalent al 6,31125%  del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

9. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació: 5 de juny del 2019)

9.1. El passat 12 d’abril de 2019 l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra van signar el “Protocol Institucional per impulsar un nou Campus de recerca i innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del Coneixement” en virtut del qual i atesos els antecedents exposats en el mateix, van convenir aplegar voluntats per impulsar les actuacions necessàries per desenvolupar a curt i mig termini l’entorn del Parc de la Ciutadella com a node de coneixement, amb l’objectiu de compartit que la Ciutadella del Coneixement esdevingui un dels nodes coordinadors del sistema de recerca del país i referència mundial en recerca i innovació.

En el mateix Protocol es va convenir que la UPF s’encarregaria d’elaborar, promoure i executar el projecte Ciutadella del Coneixement per l’àmbit de l’antic Mercat del Peix, convocant a aquests efectes un concurs públic per a la definició volumètrica del conjunt d’edificis i instal·lacions d’acord amb el programa funcional definit per les entitats usuàries.

El mateix 12 d’abril de 2019, es va signar un “Protocol general d’actuació per impulsar un nou Campus de recerca i innovació als terrenys de l’antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del Coneixement” entre les mateixes institucions i també, la Agencia Estatal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Fundació The Barcelona Institute Science and Technology, entitats que seran les usuàries de les instal·lacions que s’ubicaran a l’antic Mercat del Peix, en virtut del qual i amb els objectius descrits a l’anterior Protocol Institucional, van acordar que seran aquestes entitats usuàries les que s’encarreguin de la projecció i construcció dels edificis i instal·lacions que es construiran d’acord amb el planejament urbanístic que resulti de les modificacions que s’impulsaran per tal de fer possible l’execució del projecte Ciutadella del Coneixement.

El Protocol general d’actuació reconeix que la possibilitat de concórrer a convocatòries dotades amb fons FEDER suposa una oportunitat de finançament que faria viable a curt termini iniciar els treballs per concretar i desplegar en l’antic Mercat del Peix.

Justificació de la necessitat

La UPF, en compliment dels compromisos adquirits en virtut dels citats Protocols i havent estat ja publicada al DOGC la Resolució EMC/954/2019 per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D, ha d’iniciar els tràmits que han de conduir a la licitació del contracte per a l’ordenació volumètrica del conjunt d’edificis i instal·lacions que donin resposta al programa funcional definit per les entitats usuàries, expedient de contractació núm E-300100/19-05-05, i al que s’ha denominat “Contracte de serveis d’elaboració d’una proposta d’ordenació volumètrica del conjunt immobiliari destinat a la recerca a construir en l’antic Mercat del Peix, així com la determinació de les condicions ambientals a considerar i la redacció del planejament urbanístic derivat del conjunt”. Per un import, base imposable, de 150.000 €

Aquestes necessitats justifiquen la contractació d’un equip tècnic pluridisciplinari perfectament coordinat, amb sòlida solvència i experiència i gran qualitat tècnica que permetin la seva correcta execució, més tenint en compte la curta durada del contracte atesa la urgència en disposar del planejament aprovat i que les entitats usuàries puguin finançar les construccions amb fons FEDER.

La Universitat no disposa de mitjans propis especialitzats dins de la seva estructura organitzativa que puguin desenvolupar l’encàrrec el que l’obliga a tramitar el present expedient

Distribució plurianual del pressupost

Anualitat Codi econòmic Base Imposable IVA TOTAL
2019 620.00 125.000,00 26.250,00€ 151.250,00€
2020 620.00 25.000,00 5.250,00€ 30.250,00€

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 620.00, corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal  (2019-2020) per a la contractació de l’elaboració d’una proposta d’ordenació volumètrica del conjunt immobiliari destinat a recerca a construir a l’Antic Mercat del Peix, així com la determinació  de les condicions ambientals a considerar i la redacció del planejament urbanístic derivat del conjunt.

9.2. La Universitat Pompeu Fabra, aconsegueix mitjançant convocatòries competitives, ajusts/subvencions per a la realització de projectes de recerca; activitats d’extensió universitària i activitats d’innovació docent. La normativa d’alguns d’aquests ajuts estableix l’obligatorietat d’emetre un certificat d’auditoria per cada justificació econòmica dels costos imputats en aquests ajuts. Aquest certificat ha d’estar realitzat per un auditori independent.

Per tal de complir amb aquests requeriments, es fa necessari la possibilitat d’homologar diferents empreses d’auditoria.

S’ha estimat el pressupost de sortida partint de les despeses que anualment s’han anat fent durant els últims quatre anys.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l´esmentat servei, es proposa contractar –per un període de dos anys, prorrogable dos anys més- el servei de prestació de serveis.

L’import total de contracte per al període de dos anys a comptar a partir de  l’1 de setembre de 2019 és de 103.370,- (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

set  - des 2019

640.90

30.713,00 €

6.449,73 €

37.162,73 €

227.60

5.350,00 €

1.123,50 €

6.473,50 €

2020

640.90

25.075,00 €

5.265,75 €

30.340,75 €

227.60

6.500,00 €

1.365,00 €

7.865,00 €

2021

640.90

30.385,00 €

6.380,85 €

36.765,85 €

227.60

5.350,00 €

1.123,50 €

6.473,50 €

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 640.90 o bé el 227.60 segons la naturalesa econòmica de cada segment a auditar.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei de prestació de serveis d’auditoria per ajuts/subvencions per projectes de recerca, activitats d’extensió Universitària i activitats d’innovació docent.

9.3.

 1. La infraestructura europea EUROPEAN LIFE-SCIENCE INFRASTRUCTURE FOR BIOLOGICAL INFORMATION (ELIXIR) està inclosa en el Full de Ruta d'infraestructures de recerca del Fòrum Estratègic Europeu per a les Infraestructures d'Investigació (ESFRI, en les seves sigles en anglès) així com en el Full de ruta espanyol, de febrer de 2010, amb un grau de prioritat molt alt.
 2. El Projecte ELIXIR es crea per afavorir els mecanismes de translació dels descobriments científics biològics, entre d'altres, en productes sanitaris més efectius, a fi de millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 3. L'operació d'aquesta infraestructura serà finançada per diversos països de la UE, i es dedicarà a:

i) Coordinar, emmagatzemar, arxivar, integrar i disseminar les dades biològiques produïts per investigadors de ciències de la vida a Europa i altres parts, dins el marc apropiat que proveeix l'accés obert de dades, propietat de dades i seguretat;

ii) La provisió de recursos de dades biològiques: d'una manera coordinada entre els membres de ELIXIR, prendre les mesures necessàries per proveir recursos de dades pa-Europeus, entrenament d'usuaris, una infraestructura per a eines bioinformàtica i la infraestructura computacional necessària per a la seva investigació . Nous recursos de dades biològiques, identificats per la comunitat científica com a desitjables, seran desenvolupats més tard per ELIXIR, aconseguint els fons apropiats requerits.

 1. Els promotors de la infraestructura ELIXIR, pertanyents a diversos estats europeus, l'han configurat com a projecte especial del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), en forma d'una infraestructura desconcentrada, organitzada en forma d'un dispositiu central per compartir una xarxa de dades (Hub central i nodes distribuïts), que operarà i gestionarà en el sentit més ampli una col·lecció interrelacionada de recursos de dades biològiques, eines i literatura científica.
 2. Espanya és un dels estats europeus que participa com a membre de ple dret de ELIXIR, amb un paper rellevant, ja que, a més de contribuir amb les seves capacitats, com la resta de membres, és l'Estat que acull a Barcelona l'únic duplicat existent (mirror), de l' 'European Genome-phenome Archive' (EGA en les seves sigles en anglès), que és un repositori d'informació digital rellevant per avançar en el coneixement i recerca de tractaments per al càncer, malalties rares i malalties cardiovasculars, infeccioses, inflamatòries, o neurològiques el seu original es troba en el REGNE Unit. infraestructura per a l'estudi de malalties rares i la implantació de la base de dades de genòmiques d'interès mèdic. El duplicat EGA a Espanya el gestiona el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i està albergat a la seu del Barcelona Supercomputing Center (BSC).
 3. La participació espanyola al projecte ELIXIR està conformada per, la Universitat Pompeu Fabra, Fundació Centre de Regulació Genòmica, Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos IIl, Institut d’Investigació Biomèdica de Barcelona, Barcelona Supercomputing Center, Agencia Estatal Centro Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Málaga, Fundación Progreso y Salud, totes elles coordinades per l’Instituto de Salud Carlos III, entitat designada pel Ministerio de Investigación, Ciencia y Universidades, a través de la seva Secretaría General de Coordinación de Política Científica.
 4. Atesa la necessitat de continuïtat en el finançament de l’esmentada infraestructura, la inversió total prevista de la participació espanyola durant els quatre anys de durada del conveni és la següent:

Any

2019

2020

2021

2022

Quota espanyola

525,830 €

536,347 €

547,073 €

558,015 €

 

L’import total màxim que correspon a la Universitat Pompeu Fabra per la durada del contracte és de 159.410,52 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import Total

2019

740.00

39.852,63 euros

2020

740.00

39.852,63 euros

2021

740.00

39.852,63 euros

2022

740.00

39.852,63 euros

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2022) per a la participació de la Universitat Pompeu Fabra al projecte “ELIXIR”.

10. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 4.