1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                                                  

3. Informe del rector

4. Avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari Espanyol. Informe a càrrec de la Sra. Montse Vives, assessora de projectes normatius i institucionals

5. Presentació dels resultats del programa europeu Horitzó 2020 (2014-2020), a càrrec del Dr. Enric Vallduví, vicerector de Recerca

6. Informe de la Comissió Acadèmica

6.1. Aprovació d’una modificació de la programació, per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

7. Informe de la Comissió Econòmica

7.1. Informe dels acords adoptats
7.2. Aprovació del compte general i dels comptes anuals auditats de la UPF, exercici 2020
7.3. Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2021

8. Torn obert de paraules

 

Modificació de la programació de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 2 de novembre del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 21 d’octubre de 2021, la modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació del Compte General i anuals de l'exercici 2020
(Data de publicació dels acords: 2 de novembre del 2021)

S’aprova, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 d’octubre de 2021, el Compte General i dels Comptes Anuals de l’exercici 2020, que s’adjunten com a annex 2annex3 i annex4 .