1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió d’1 d’abril del 2020.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:


- Proposta de modificació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials.
- Proposta de modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau.
- Proposta de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2020-2021.

5è. Proposta de modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat.

6è. Proposta de bases de la convocatòria per a projectes de recerca sobre violència masclista.

7è. Proposta de Bases de la convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2020.

8è. Proposta de Bases del premi a la millor tesi en Benestar Planetari.

9è. Proposta d'aprovació del procediment operatiu per prevenir el contagi de malalties infeccioses.

10è. Proposta de regulació de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia COVID-19.

11è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.


- Comissió de Reclamacions
- Altres comissions i organismes

12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió d’1 d’abril del 2020
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020.

 

3. Pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha comportat tant l’adopció de severes mesures de confinament de la població com tota una sèrie de disposicions en matèria sanitària, econòmica i social, que afecten també tots els àmbits d’actuació de les administracions públiques.

Igualment, en compliment de la Disposició addicional tercera del Reial Decret esmentat, han quedat suspesos els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, amb efectes a partir del 14 de març. El còmput de terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret esmentat o, si escau, les pròrrogues corresponents, sens perjudici de les excepcions que ja preveu.

Aquesta suspensió ha afectat no només els tràmits ja iniciats, sinó també la tramitació de nous procediments. Entre els procediments afectats a la nostra Universitat, hi ha el procés electoral dels representants de la comunitat universitària al Claustre universitari convocat pel rector en data 24 de febrer del 2020, i qualsevol altre procediment electoral d’òrgans unipersonals o col·legiats. Aquesta suspensió de terminis ha determinat la consegüent pròrroga de tots els mandats d’òrgans col·legiats i unipersonals.

A causa de les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, així com la incertesa sobre el moment en què es pugui reprendre a la Universitat tota l’activitat ordinària de forma presencial, i per tal de garantir el normal funcionament del servei públic de l’educació superior, es fa necessari prorrogar els mandats de tots els òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra fins que es pugui reprendre l’activitat acadèmica i administrativa presencial per dur a terme els processos electorals que corresponguin amb les garanties necessàries.

Val a dir, però, que aquesta necessitat no implica que tots els membres de dits òrgans prorroguin la seva representació, sinó només aquells que segueixin complint els requisits estatutaris i reglamentaris establerts perquè puguin formar-ne part.

Per tot això el Consell de Govern

ACORDA

Primer.  Es prorroga el mandat de tots els òrgans unipersonals i col·legiats electes de la Universitat Pompeu Fabra fins que es reprengui l’activitat acadèmica i administrativa presencial que permeti desenvolupar els processos electorals corresponents amb les garanties necessàries.

Segon. En cas que durant aquesta pròrroga algun dels representants d’un òrgan col·legiat perdi la seva condició per una de les causes enumerades a l'article 214 dels Estatuts de la Universitat, s’haurà de procedir d’acord amb l’article 42 del Reglament electoral de la UPF.

Tercer. En cas que durant aquesta pròrroga el titular d’un òrgan unipersonal electe perdi la seva condició, s’ha d’aplicar el que preveu el respectiu Reglament intern del centre o altra normativa aplicable.

Quart. Aquest acord s’ha de publicar a la seu electrònica i al Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra.

 

4. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

- Modificació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials.

L’article 6.2 de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials (Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, modificat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011) estableix que l’estudiant ha de defensar públicament el seu treball fi de grau.

La defensa del treball de fi de grau és un requisit que preveu l’article 12.3 del Reial Decret 1393/2002, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan determina que els estudis de grau han de concloure amb l’elaboració i defensa d’un treball. Aquesta mateixa normativa diferencia entre la defensa del treball de fi de grau i la defensa pública del treball de fi de màster. L’obligació de la defensa pública del treball es preveu a l’article 15.3 i només per al treball de fi de màster, però no per al treball de fi de grau.

Per tal d’adequar la normativa de la Universitat Pompeu Fabra a les previsions de la normativa estatal que regula l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, pel que fa a la defensa del treball de fi de grau,

Per tot això el Consell de Govern

ACORDA

Únic:  Modificar el primer paràgraf de l’article 6.2 de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials, que queda redactat de la manera següent:

"El degà o degana o el director o directora de centre han de comunicar, amb una antelació mínima de set dies, la data i l’hora en què l’estudiant ha de defensar el treball, que tindrà lloc preferiblement dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic".

- Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau.

La Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau estableix que un estudiant pot progressar a un curs posterior al segon quan té superat com a mínim el 66% dels crèdits del curs precedent i el 100% dels crèdits . corresponents a dos cursos anteriors a aquest. La Normativa preveu, així mateix, que correspon al rector resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis.

Anualment els estudiants de la UPF presenten aproximadament 800 sol·licituds de progressió extraordinària, el 80% de les quals es resolen favorablement per als interessos dels estudiants. El nombre de sol·licituds i el percentatge de resolucions positives es mantenen estable des de 2015 aproximadament, per la qual cosa es considera que està molt consolidat. En tots els casos, la justificació de la resolució favorable es basa sobretot en el nombre de crèdits que falten perquè l’estudiant arribi al 66% o al 100% de crèdits necessaris per progressar de curs, que és molt reduït, i en el perjudici que causa a l’estudiant no concedir-li aquesta progressió extraordinària per l’impacte que té en seu itinerari formatiu. Així mateix, es resolen favorablement les sol·licituds d’estudiants que formen part de programes de mobilitat i dobles titulacions, que necessiten aquesta progressió extraordinària per complir el pla formatiu que tenen programat d’acord amb el seu pla d’estudis.

El seguiment periòdic que es fa sobre el rendiment acadèmic dels estudiants als quals es concedeix la progressió extraordinària mostra que atorgar la progressió no perjudica el rendiment de l’estudiant i que dona bons resultats des del punt de vista de la seva consecució de fites; gairebé tots els estudiants que obtenen la progressió extraordinària progressen adequadament els estudis. Així mateix, s’observa que la mitjana de crèdits que l’estudiant necessita per progressar de curs oscil·la entre 6 i 9 crèdits com a màxim, respecte dels 60 crèdits de què consta un curs acadèmic regular. Això implica que reduir el percentatge de progressió, de 66% a 50%, i de 100% a 90% respectivament cobreix de manera ajustada les sol·licituds de progressió extraordinària que es resolen favorablement de manera habitual.

La Normativa esmentada ha mantingut el percentatge del 66% de crèdits necessaris per progressar a un curs superior i el percentatge del 100% dels crèdits de dos cursos anteriors per progressar a un curs superior des dels orígens de la Universitat i la realitat mostra que aquest percentatge està allunyat de la realitat. També està allunyat aquest percentatge del que s’exigeix per a situacions equivalents, com ara la progressió amb crèdits reconeguts, que permet que l’estudiant progressi més ràpidament en els estudis.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social:

Article únic: Aprovar la modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau, aprovada per l’Acord del Consell Social de 3 de juliol del 2008, modificat per l’Acord del Consell Social de 9 de juny del 2016, en els termes següents:

Primer. L’article 2.1 queda redactat de la manera següent:

“2.1. Progressió en els estudis

2.1.1. Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

2.1.2. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.

2.1.3. Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.

2.1.4. Els estudiants de dobles graus poden progressar als dos darrers cursos del programa, sempre que hagin superat el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.”

Segon. L’article 3.1.1 queda redactat de la manera següent:

“3.1. Progressió en els estudis

3.1.1. Règim general

La progressió en els estudis en la modalitat a temps parcial s’ha de calcular atenent l'ordenació temporal de cursos prevista al pla d'estudis.

Per accedir al segon curs, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs. 

Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han  d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.”

Tercer. L’article 4.5.3 queda sense contingut.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor el curs 2020-2021.

- Proposta de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2020-2021.

S'aproven les places d'ensenyament de grau, de màster universitari, i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2020-2021 que consten com annex 1.

 

5. Modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

Entre 2009 i 2016 les funcions corresponents a la promoció de les polítiques d’igualtat de gènere dins la Universitat Pompeu Fabra van ser assignades a diferents serveis (primer a la Unitat de Suport a Programes Especials i després a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals). A partir del 2017 aquestes funcions van passar a ser desenvolupades per la Unitat d’Igualtat, un servei especialitzat de nova creació l’objectiu del qual és reforçar el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere en el conjunt de la institució. El 26 d’abril de 2017 el Consell de Govern va aprovar la regulació de la Unitat d’Igualtat, amb l’estructura, objectius i funcions d’aquesta unitat i de les comissions que en depenen. El 13 de desembre de 2017 el Consell de Govern va modificar aquesta regulació per tal d'incorporar-hi les accions i polítiques d'igualtat que realitzen els centres adscrits de la Universitat, sota la coordinació de la Unitat d'Igualtat de la UPF, passant a integrar els referents d'igualtat d'aquests centres a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Amb aquesta modificació també es va augmentar el nombre de representants del PAS i d'estudiants en aquesta comissió.

El funcionament consolidat de la Unitat d’Igualtat i el desplegament del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) porta ara a plantejar-ne una nova modificació. D’una banda, la modificació fa explícita la promoció de les polítiques de diversitat sexual i de prevenció i actuació contra la LGBTIfòbia i l’assetjament sexual que duu a terme aquest servei especialitzat. D’altra banda, s’incorporen a la regulació les recentment creades comissions d’igualtat a nivell dels centres integrats i s’especifica el seu funcionament. Finalment, atès que a la Unitat d’Igualtat hi poden haver adscrites vàries persones del personal d’administració i serveis de la Universitat, se’n detalla la distribució de funcions.

Atenent els motius exposats, el  Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. La modificació de la regulació de la Unitat d'Igualtat, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017, en els termes següents:

Primer. L'apartat 3.1 queda redactat de la manera següent:

“1. Són funcions de la Unitat d'Igualtat:

a) Elaborar els informes de diagnosi de l'estat del Pla d'Igualtat i coordinar la implementació del Pla d'Igualtat de la Universitat, a través del mecanisme de seguiment institucional previst en el propi Pla.

b) Fer estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment de la legislació sobre igualtat entre dones i homes, i dels plans i mesures que es proposin o s'apliquin per promoure i assolir la igualtat efectiva.

c) Assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, així com proposar i promoure, en el seu cas, mesures correctores de les desigualtats i els incompliments detectats.

d) Coordinar les persones i les unitats involucrades en l'elaboració, l'aplicació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual a la Universitat.

e) Difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació i el desenvolupament del principi d'igualtat entre dones i homes a la UPF i sobre accions per a la seva promoció, així com facilitar que la comunitat universitària pugui plantejar-hi iniciatives, opinions i propostes.

f)  Proposar i promoure mesures que facilitin la formació, la investigació, la transferència, la conciliació i la gestió amb perspectiva de gènere, així com proposar mesures que propiciïn la presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans col·legiats.

g) Proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i que facin efectius els principis de no-discriminació i de respecte a l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

h) Prevenir, i en el seu cas tractar, les situacions de violència masclista, LGBTIfòbia i assetjament sexual que afectin els membres de la comunitat universitària d’acord amb els protocols o normativa de la Universitat.

e) Proporcionar serveis d’acompanyament a les persones afectades per les situacions descrites en l’anterior apartat.”

Segon. L'apartat 3.2 queda redactat de la manera següent:

"2. La Unitat d'Igualtat es coordinarà amb les unitats de la Universitat responsables en la prevenció i la solució de conflictes de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament entre els empleats públics de la Universitat en el desplegament de programes i d'activitats dirigides a l'eradicació de qualsevol expressió de violència masclista, d’assetjament sexual o d'homofòbia, bifòbia i transfòbia.”

Tercer. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

“Article 4. Organització de la Unitat d'Igualtat

 • Director o directora.
 • Agent d'Igualtat.
 • Personal d’administració i serveis que quedi adscrit a la Unitat d’Igualtat.
 • Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
 • Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF.
 • Aquelles comissions que es creïn en els protocols o normes de la Universitat en matèria d'igualtat, si la norma de creació preveu la intervenció de la Unitat d'Igualtat o de l'agent d'Igualtat.”

Quart. Els apartats 1 i 2 de l’article 5 queden redactats de la manera següent:

“Article 5. Directora o director

1. La Unitat d'Igualtat té al capdavant una directora o director nomenat pel rector o rectora d'entre el professorat a temps complet de la UPF i amb experiència en les polítiques d'igualtat de gènere.

2. Són funcions del director o directora, entre d'altres:

a) Impulsar l’elaboració, implementació avaluació dels plans d'igualtat, coordinant les diferents unitats implicades.

b) Impulsar, dissenyar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques de la Universitat.

c) Assessorar els òrgans de govern en l'impuls i el desplegament de les polítiques d'igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Representar a la Universitat en els espais de trobada interuniversitaris d’unitats d’igualtat.”

Cinquè. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

“Article 6. Personal d’administració i serveis de la Unitat d’Igualtat

1. Integraran la Unitat d’Igualtat l’agent d’igualtat i el personal d’administració i serveis de la Universitat que hi quedi adscrit.

2. L'agent d'Igualtat, nomenat per la gerència entre el personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat, estarà adscrit/a orgànicament a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i funcionalment, també a la Unitat d'Igualtat.

3. Són funcions exclusives de l'agent d'Igualtat, entre d'altres:

a) Exercir les funcions que li atorguen els protocols i la normativa de la Universitat en episodis de violència masclista, LGBTIfòbia i assetjament sexual que afectin els membres de la comunitat universitària.

b)  Assessorar i col·laborar, si així li és demanat, amb la Comissió d'Investigació de Conflictes del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, o aquelles altres que es creïn en la matèria.

c) Exercir la secretaria de les comissions on estigui previst.

4. Són funcions de l'agent d'Igualtat i de la resta de personal adscrit a la Unitat d’Igualtat, entre d'altres:

a) Donar suport a la directora o director de la Unitat d'Igualtat en el desplegament de les seves funcions.

b) Gestionar el seguiment del Pla d'Igualtat i implementar les accions assignades pel Pla a la Unitat d'Igualtat.

c) Dissenyar i implementar els programes i les activitats de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat de gènere i diversitat sexual per a diferents públics objectius.

d) Acompanyar la directora o director de la Unitat d’Igualtat en els espais de trobada interuniversitaris vinculats a les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.”

Sisè. L’apartat 7.1 queda redactat de la manera següent:

“1. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere desenvolupa les funcions següents:

a) Assessorar i ser consultada sobre l'elaboració, el desplegament i l'avaluació dels successius Plans d'Igualtat Isabel de Villena, així com sobre la promoció de la transversalitat de gènere i la perspectiva LGBTI en el conjunt de la política universitària i les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d'activitats en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere per ser desenvolupades per la Unitat d'Igualtat o per altres òrgans de la Universitat. 

c) Informar de les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d'igualtat de gènere i recollir les propostes que en facin els diferents centres i unitats de la Universitat.

d) Instar el director o directora de la Unitat d'Igualtat que proposi als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Aquelles que li assigni la normativa interna de la UPF.

Setè. S’incorpora un nou apartat 7.3:

“3. La freqüència de reunions de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere és trimestral, podent-se convocar també reunions extraordinàries per pròpia iniciativa de la vicerectora o vicerector competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere o per petició d’una majoria dels seus membres.”

Vuitè. S'incorpora l’article 8, que queda redactat de la manera següent:

“Article 8. Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF

1. Les Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF desenvolupen les funcions següents:

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.

c) Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.

f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

2. Les Comissions d’Igualtat dels Centres estan integrades per representants dels tres col·lectius de la comunitat universitària. Cada Centre establirà el nombre de representants de cada col·lectiu en la Comissió. En tot cas en formarà part i la presidirà la persona que representi el centre en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la Universitat.

En cas de vacant, absència, malaltia o impediment  el representant del Centre en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere serà substituït per la persona que aquell o aquella hagi designat d’entre les integrants de la Comissió d’Igualtat del Centre.

3. Les Comissions d’Igualtat dels Centres establiran el seu règim de reunions. En tot cas celebraran com a mínim una reunió trimestral.”

Novè. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:

“Segona. La Gerència dotarà la Unitat d'Igualtat dels mitjans materials i personals necessaris perquè pugui complir les seves funcions.”

Desè. La disposició addicional tercera queda redactada de la manera següent:

“Tercera. La Gerència vetllarà perquè en el Pla de Formació s’inclogui formació competencial amb perspectiva de gènere per a les persones que han d'assolir un nivell adequat per exercir les funcions encomanades en aquest acord.”

 

6. Aprovació de les Bases de la convocatòria per a projectes de recerca sobre violència masclista
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

S’aproven les Bases de la convocatòria per a projectes de recerca sobre violència masclista, que consten com a annex.

Annex

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE RECERCA SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta convocatòria de la Unitat d’Igualtat de la UPF és donar suport, mitjançant un procediment de concurrència competitiva a projectes de recerca sobre la prevalença, les causes i les conseqüències de les violències masclistes, especialment tot i que no en exclusiva de les violències sexuals, així com sobre l’efectivitat de les mesures de prevenció, atenció i reparació.

Es finançaran només projectes de recerca originals, no accions ja dutes a terme.

2. Finançament

La convocatòria compta amb el suport dels fons corresponents a l’any 2020 del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Aquesta convocatòria està dotada amb 11.000 €, que seran comptabilitzats a la clau econòmica  640 en un segment específic de propera creació, podent-se finançar dues sol·licituds de fins a 5.500 € cadascuna en cas que hi hagi empat en la primera posició,  o una única sol·licitud de fins a l’import total de la convocatòria.

3. Criteri d’elegibilitat i incompatibilitats

Poden optar a la convocatòria les investigadores i els investigadors, amb títol de doctora o doctor,  adscrits a un grup de recerca reconegut establert a la UPF, als instituts universitaris de la UPF o als seus centres adscrits que, bé de forma individual o bé en grup, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

Una mateixa persona no podrà presentar-se en dues sol·licituds diferents.

Podran ser membres del projecte investigadores i investigadors externs a la UPF. En cas de propostes amb membres d'altres institucions, la persona sol·licitant que rebrà el finançament ha de pertànyer a la UPF i serà reconeguda com a representant del grup.

Aquest ajut és incompatible amb ajuts econòmics aportats per una altra institució per tal de realitzar les mateixes accions de recerca.

4. Despeses elegibles

Seran elegibles totes aquelles despeses directes que estiguin relacionades amb les activitats de recerca necessàries per assolir els objectiu. De forma resumida seran les següents:

 • Contractació de personal de suport tècnic o administratiu, d'acord amb la reglamentació vigent.
 • Subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l’objecte de l’ajut i que no pot assumir directament l’equip de recerca.
 • Adquisició de material fungible, inventariable o bibliogràfic
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d'articles, etc.).
 • Assistència a congressos i altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les retribucions del personal de la UPF.

5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (utilitzeu la plantilla proporcionada):

 • Resum (una pàgina màxim)
 • Descripció del projecte (tres pàgines màxim).
 • Pla de treball (una pàgina màxim)
 • Pressupost i altres fonts de finançament si s'escau
 • CV de la persona sol·licitant
 • CV de les altres persones que integrin l’equip

6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en què:

 • el perfil investigador de la persona o persones que presenten la sol·licitud demostri experiència prèvia en l’àmbit de recerca de les violències masclistes (fins a 20 punts).
 • es demostri la fortalesa i viabilitat de l’enfocament metodològic (fins a 40 punts).
 • el projecte pugui proporcionar recomanacions de política pública (fins a 20 punts).
 • el projecte es pugui executar abans d’acabar l’any 2020 (fins a 20 punts).

La convocatòria es declararà deserta si no se n'aprova cap sol·licitud. En aquest cas, la Unitat d’Igualtat podrà distribuir aquests fons entre d’altres accions relacionades amb la sensibilització i la prevenció de la violència masclista a la comunitat universitària.

7. Memòria justificativa i publicitat

Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar un informe després de la finalització de l'activitat i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent. El termini màxim per a la presentació d’aquesta memòria justificativa és el 30 de novembre de 2020.

Qualsevol material o publicació derivada del projecte finançat haurà d’incloure els logos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (es facilitaran degudament a la persona o persones adjudicatàries).

8. Presentació pública dels resultats

Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar els principals resultats de l’estudi en una activitat oberta a tota la comunitat universitària en el marc de la Setmana de la Igualtat del primer trimestre del curs 2020-2021, al voltant del 25 de novembre, Dia International per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

9. Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar, en cas que s’hagi aixecat l’actual estat d’alarma, entre el dies 25 de maig i el 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, al registre de la UPF. En cas que arribades aquestes dates es continuï en estat d’alarma, es faculta al vicerectorat competent a resoldre unes noves dates de presentació.

10. Instrucció i resolució de les sol·licituds

La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria serà la Unitat d’Igualtat.

El rector nomenarà una Comissió Avaluadora integrada per tres membres del PDI de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents.

La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu i/o viable.

El rector o vicerector o vicerectora en qui delegui resoldrà la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada al Campus Global, com a molt tard el 6 de juliol de 2020.

 

7. Aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2020
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

S’aprova la convocatòria d’ajuts de recerca de la Universitat Pompeu Fabra en Benestar Planetari (2020), que es regeix per les bases que consten com a annex 2.

 

8. Aprovació de les bases del premi a la millor tesi en Benestar Planetari
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

A finals de l’any 2017, la UPF va anunciar la voluntat de promoure una acció transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en el camp del Benestar Planetari, amb la finalitat de proporcionar a la institució una visió compromesa amb els grans reptes de la societat global al segle XXI i, alhora, generar energies transformadores de la mateixa Universitat i de l’entorn urbà en què es troba, la ciutat de Barcelona.

La proposta neix amb l’objectiu principal de contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronten el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes.

El Benestar Planetari s’entén com una extensió del concepte de Salut Planetària cap a una gamma més àmplia d’àrees relacionades amb el benestar, fent èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. En aquest sentit, el benestar individual i social es converteix en un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l’educació.

Amb l’objectiu d’avançar en la materialització de mesures de suport a la recerca en aquest àmbit, la Universitat Pompeu Fabra promou les bases del Premi a la Millor Tesi Doctoral en Benestar Planetari. 

Per això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les Bases del Premi a la Millor Tesi Doctoral en Benestar Planetari, que consten a l’annex.

Annex

BASES DEL PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN BENESTAR PLANETARI

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi a la Millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari.

En aquest sentit, les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents són exemples relacionats amb el Benestar Planetari:

–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut

–Canvi climàtic

–Energies netes

–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental

–Solucions integrades de l’ús del sòl

–Estudis urbans

–Governança global

–Desigualtats globals

–Desenvolupament sostenible

–Pobresa

–Envelliment

–Educació global

–Salut global

–Benestar animal, humà i social

Les tesis s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Segona. Requisits de participació      

Haver presentat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.

Haver estat qualificada amb una nota d’excel·lent amb menció cum laude.

Haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.

Tercera. Obligacions del guanyador

Comprometre’s a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.

Publicar el text complet de la tesis en accés obert al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) https://www.tdx.cat/de manera immediata (sense cap embargament temporal).

Quarta. Presentació del treballs

El treball es presentarà de forma presencial al Registre General de la UPF (plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona) o a qualsevol de les seves seus (https://www.upf.edu/web/registre-general), o bé electrònicament.

El document es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, etc.). En cas que estigui publicat, només cal indicar la URL d’accés en la sol·licitud. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria.

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

Sisena. Premi

Es concedirà un premi a la tesi doctoral guanyadora i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic. Aquest diploma pot ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.

Es pot concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors. En aquest cas, cada treball obtindrà la meitat de la dotació econòmica i els dos guanyadors tindran les obligacions descrites a la base tercera.

Setena. Comissió Avaluadora

La comissió estarà formada pels membres següents:

 • Vicerector o vicerectora per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat de la UPF.
 • El director o directora de l’Escola de Doctorat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a secretari o secretària.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

1) Originalitat i interdisciplinarietat: 10 punts

2) Marc teòric i rigor metodològic: 10 punts

3) Aportació i impacte: 10 punts

La Comissió Avaluadora pot ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en el cas dels treballs amb formats multimèdia o dels projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquests premis és de 20 punts. Els premis es poden declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la web de la UPF.

Desena. Instrucció

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) efectua els actes d’ofici, i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

9. Aprovació del procediment operatiu per prevenir el contagi de malalties infeccioses
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

S’aprova el procediment operatiu per prevenir el contagi de malalties infeccioses de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3.

 

10. Regulació de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia COVID-19
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

L’actual context de la pandèmia generada per la COVID-19, ha dut la Universitat Pompeu Fabra a prendre mesures i decisions excepcionals per fer front a l’emergència de salut pública en tots els àmbits de la vida universitària.

La Universitat ha aprovat protocols i mesures en relació amb la docència, la recerca, la mobilitat dels estudiants i també sobre la protecció de la comunitat universitària i d’adequació i gestió dels espais. Protocols i mesures que es van modificant i adequant d’acord amb l’evolució de la pandèmia i que conduiran a una nova situació en la qual la Universitat desenvoluparà les seves activitats.

Les actuacions dutes a terme per la Universitat estan generant informació que es va documentant i que té un valor històric pel caràcter informatiu i testimonial.

Precisament el valor històric de la documentació generada requereix que s’extremin les mesures que permetin la preservació de tota la informació independentment del suport i canal de producció (electrònic, audiovisual, xarxes socials, etc) i es mantingui accessible al llarg del temps.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

1. La informació generada per la Universitat en el context de la pandèmia produïda per la COVID-19 es conservarà permanentment a l’Arxiu de la Universitat i es mantindrà accessible d’acord amb les eines i recursos dels que disposi l’Arxiu en cada moment.

2. L’Arxiu indicarà a les unitats i serveis de la Universitat els criteris tècnics homogenis per a la identificació i descripció de la documentació que es generi, per tal de garantir l’accés i la disponibilitat de la informació.

3. S’habilita el secretari general perquè adopti les mesures necessàries per garantir la captura, tractament i preservació de la documentació generada en aquest context, al llarg del temps, així com el seu accés i disponibilitat.

 

11. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

Comissió de Reclamacions

Atès que la majoria dels membres de l’actual Comissió de Reclamacions de la UPF, han exhaurit el temps màxim per ser renovats en els seu mandat, a excepció del professor José Maria Micó Juan, catedràtic d’universitat, de Literatura Espanyola del Departament d’Humanitats, que pot continuar sent membre fins el juliol del 2021, d’acord amb el que estableix l’article 109 dels Estatus de la UPF.

El Consell de Govern acorda la designació dels nous membre de la Comissió de Reclamacions de la UPF:

Membres titulars

 • Prof, Joan Benach de Rovira, catedràtic d’universitat de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Prof. Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, catedràtica d’universitat d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa
 • Prof. Louise Elizabeth McNally Seifert, catedràtica d’universitat de Lingüística General  del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof. Oriol Mir Puigpelat catedràtic d’universitat de Dret Administratiu del Departament de Dret.
 • Prof. Eulàlia de Nadal Clanchet, catedràtics d’universitat de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Prof. Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat de Periodisme del Departament de Comunicació.

Membres suplents

 • Prof. Carmen Perez Vidal, catedràtica d’universitat de Filologia Anglesa  del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof. Caterina García Segura, catedràtica d’universitat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret.
 • Prof. Carles Feixa Pampols, catedràtic d’universitat d’Antropologia Social del Departament de Comunicació.

Altres comissions i organismes

1. Es designa el professor Enric Peig Olivé, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, representant de la UPF en l’Assemblea General Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona.

2. Es designa el Sr. Albert Servitje Riera, suplent de Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució de la Sra. Mireia Calm Novellas.

 

12. Afers de tràmit

Proposta de modificació de les Bases de les convocatòries del pla d'ajuts de suport a la qualitat, i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement, PLACLIK, dels cursos 2018-2019 i 2019-2020

Per acord del Consell de Govern de l’11 d’abril de 2018 es van aprovar les bases i la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2018-2019. Aquests ajuts es van adjudicar per resolució del vicerector de projectes per a la innovació de data 20 de juliol del 2018.

Per acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2019-2020. Aquests ajuts es van adjudicar per resolució del vicerector de projectes per a la innovació de data 5 de juliol de 2019, respectivament.

La convocatòria del PLACLIK 2018-2019 estableix per als projectes biennals un període d’execució durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 i una data límit de 31 d’octubre 2020 per a la tramesa de la  justificació acadèmica i econòmica dels projectes biennals. La convocatòria del PLACLIK 2019-2020 estableix per als projectes anuals un període d’execució durant els curs acadèmic 2019-2020 i la data límit de 31 d’octubre 2020 per a la  tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes anuals. 

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària derivada del COVID-19. Aquest nou escenari ha suposat un canvi radical en l’activitat acadèmica de la nostra universitat i, particularment, ha establert unes limitacions molt importants per al desenvolupament dels projectes beneficiaris dels ajuts del PLACLIK, que ha impossibilitat, durant la vigència de l’estat d’alarma, la realització de determinades d’activitats associades als projectes.

Atès que, d’acord amb l’article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’ adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 s’estableix que es podran modificar, per ampliar els terminis d’execució i justificació, les convocatòries i les resolucions de concessió d’ajuts que hagin estat atorgats al moment de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, i amb la finalitat de garantir la realització dels projectes i la seguretat jurídica dels beneficiaris, el Consell de Govern

ACORDA

Article 1. Es modifica la base quarta del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2018-2019, aprovada per acord de l’11 d’abril de 2018, que passarà a tenir la següent redacció:

4. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals el període d'implementació serà en el transcurs del 2018-2019. Els projectes biennals podran executar-se fins el 4 de desembre de 2020”.  

Article 2. Es modifica la base dissetena del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2018-2019, aprovada per acord de l’11 d’abril de 2018, que passarà a tenir la següent redacció:

“17. Calendari

Procés

Data

(...)

(...)

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 31 d'octubre del 2019 per als projectes anuals i fins el 31 de desembre de 2020 per als projectes biennals

 

Article 3. Es modifica la base cinquena del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2019-2020, aprovada per acord de l’20 de febrer de 2020, que passarà a tenir la següent redacció:

5. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals el període d'implementació serà fins el 4 de desembre de 2020. Els projectes biennals podran desenvolupar-se en els cursos 2019-2020 i 2020-2021”.  

Article 4. Es modifica la base dissetena del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PLACLIK 2018-2019, aprovada per acord de l’11 d’abril de 2018, que passarà a tenir la següent redacció:

 “17. Calendari

Procés

Data

(...)

(...)

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 31 de desembre de 2020 per als projectes anuals i fins al 31 d’octubre de 2021 per als projectes biennals

 

Disposició final primera. Es faculta al vicerectora o vicerector encarregat dels projectes d’innovació per a que en cas de força major degudament motivada pugui ampliar el termini d’execució i justificació dels projectes biennals derivats del PLACLIK 2019-2020.

Disposició final segona. Es donarà la publicitat oportuna a aquest acord per garantir el seu coneixement pels interessats.

Ratificació de les modificacions del calendari acadèmic derivades de la situació extraordinària del país

El Consell de Govern ratifica les actuacions de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència en relació a l’adaptació del calendari acadèmic del curs 2019-2020 i 2020-2021, per adaptar-los a la situació extraordinària del país:

Modificació del calendari acadèmic del 2n trimestre del curs 2019-2020. El desenvolupament de la crisi sanitària de la COVID-19 impedia que es pogués desenvolupar amb normalitat el període d'avaluació del segon trimestre. Tot i que una part important dels exàmens es va realitzar en modalitat no presencial entre el 18 i el 28 de març, part dels exàmens presencials s'havien ajornat a la recuperació de la normalitat presencial. Sense una data aproximada de reobertura, i davant d'un tercer trimestre que probablement seria no presencial en la seva totalitat, calia prioritzar que els estudiants de grau, que havien completat tot el segon trimestre amb normalitat, poguessin ser avaluats tan aviat com sigui possible i amb la mínima interferència sobre l'activitat acadèmica del tercer trimestre del curs. Per tal de facilitar l'avaluació no presencial de les assignatures de grau de segon trimestre, calia ajustar el calendari d'avaluació del segon trimestre del curs 2019-2020, d’acord amb la resolució d’1 d’abril del 2020 de la vicerectora de projectes per a la Docència sobre mesures complementàries per a l’avaluació de les assignatures de grau del segon trimestre, que consta com a annex 4.

 

Modificació del calendari acadèmic del 3r trimestre del curs 2019-2020. Tot i que el tercer trimestre del curs s'està desenvolupant de forma no presencial i amb normalitat, la previsió que els exàmens s'hagin de fer també de forma no presencial demana que els terminis d'avaluació del tercer trimestre s'hagin de flexibilitzar. Així mateix, cal facilitar que els TFG i TFM que hagin quedat afectats per les conseqüències derivades de la covid-19 puguin acabar dintre del curs 2019-2020. També, i com a conseqüència de les noves dates probables de les PAU, la matrícula de nou accés quedarà ajornada a les primeres setmanes de setembre, cosa que també exigeix que la matrícula dels altres cursos s'hagi de reorganitzar.  En aquest sentit la vicerectora de projectes per a la Docència va signar la resolució de data 14 de maig del 2020 sobre les  mesures de flexibilització per a la compleció de pràctiques curriculars, TFG i TFM, i previsió de dates de matrícula del curs 2020-2021, que consta com a annex 5.