Acords:

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de juliol del 2018
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018.

3. Designació de la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta  per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

Vista la proposta de la Facultat d’Humanitats i del Departament d’Humanitats de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Gonzalo Pontón Gómez, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

— Jaume Guillamet Lloveras, que la presidirà.

— Mercè Tricàs Preckler

— Mireia Trenchs Parera

— Xavier Tafunell Sambola

— Albert Garcia Balaña

4. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2017
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2017.

5. Acords de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

5.1 Aprovació de la Normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per a universitats estrangeres

El Consell de Govern acorda aprovar la Normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per a universitats estrangeres que consta com a Annex.

ANNEX

NORMATIVA SOBRE EL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ D’EQUIVALÈNCIA AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR DE TÍTOLS EMESOS PER UNIVERSITATS ESTRANGERES

Preàmbul

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, modifica el procediment d'homologació de títols estrangers, estableix un procediment de declaració d'equivalència de títols estrangers a titulacions i a nivells acadèmics i deroga el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, modificat pel Reial Decret 309/2005, de 18 de març, que fins aleshores establia la normativa referent a l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior. L'esmentat Reial Decret 967/2014, a la seva disposició addicional cinquena, atribueix a les universitats la competència per declarar l'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor i per determinar el procediment per a aquesta declaració. Per tal d’adequar la normativa pròpia de la Universitat Pompeu Fabra a allò que estableix aquest Reial Decret, s’aprova la següent normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor de títols emesos per universitats estrangeres

Article 1. Objecte

La present normativa té per objecte regular el procediment per a la declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de Doctor que es presentin a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb la disposició addicional cinquena del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre.

Article 2. Exclusions

1. No són objecte de declaració d’equivalència els títols o estudis estrangers següents:

a) Els que manquin de validesa acadèmica oficial al país d'origen.

b) Els títols que ja hagin estat declarats com equivalents al nivell acadèmic de Doctor en una altra universitat de l’Estat espanyol.

Article 3. Òrgan instructor

Correspon a l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra la instrucció del procediment de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor dels títols emesos per universitats estrangeres.

Article 4. Presentació de sol·licituds

1. El procediment s'inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada, dirigida al rector o rectora de la Universitat, d’acord amb el procediment que estableix la Universitat i que es farà públic a la pàgina web.

2.  La universitat posarà a disposició dels sol·licitants un model normalitzat de sol·licitud .

Article 5. Documents preceptius

Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents següents:

a) Document que acrediti la identitat i la nacionalitat de l’interessat.

b) Carta de recomanació del departament de la UPF que sigui del mateix àmbit de coneixement sobre el qual s’hagi realitzat la recerca de la tesi doctoral que va permetre l’obtenció del títol de doctor, objecte del procediment d’equivalència.

c) Currículum vitae de la persona sol·licitant en català, castellà o anglès.

d) Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l’equivalència o de la certificació acreditativa de la seva expedició.

e) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol de Doctor, en la que constin, entre d’altres, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis seguit.

f) Certificat on consti la data de lectura de la tesi, els membres del tribunal i la qualificació obtinguda.

g) Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o català o anglès, amb un nombre mínim de 10 pàgines.

h) Exemplar enquadernat de la tesi.

i) Declaració responsable de no haver obtingut la declaració d’equivalència del títol estranger de Doctorat en una altra universitat de l’Estat espanyol.

j) Resguard del pagament del preu públic corresponent.

Article 6. Documentació complementària

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat pot també demanar, si la tesi ha donat lloc a publicacions, un exemplar (preferentment en format electrònic, si existeix) de les publicacions (llibres, capítols de llibres o articles).

Així mateix, pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén obtenir l’equivalència.

Article 7. Requisits dels documents

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Aquells documents que no estiguin en català o castellà hauran d’incloure una traducció oficial.

Article 8. Aportació de còpies compulsades

La documentació es compulsarà en el registre de la Universitat Pompeu Fabra o a través dels mitjans que estableixen la llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 9. Verificació dels documents

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l'òrgan instructor pot efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l'autoritat competent expedidora dels esmentats documents per validar els extrems dubtosos.

Article 10. Preu

1. La persona interessada ha d'abonar el preu públic corresponent a la iniciació del procediment d'equivalència. L’import a abonar serà el que estableixi el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a la prestació d’aquest servei. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per a l’inici de la tramitació de l'expedient.

2. En cap cas es retornarà a la persona interessada l’import abonat.

Article 11. Criteris per a la declaració d’equivalència al nivell de Doctor

Les resolucions sobre declaració d’equivalència de títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor s'han d'adoptar examinant la formació adquirida per la persona i tenint en compte:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol.

b) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol al qual se sol·licita la declaració d’equivalència.

c) Els continguts formatius per a l’obtenció del títol estranger, que han d’incloure un treball original de recerca que capaciti el sol·licitant per al treball autònom en l’àmbit del R+D+I.

Article 12. Resolució d’equivalència

1. El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, a la vista dels informes presentats pel departament de l’àmbit de coneixement pertinent, elevarà al rector o rectora una proposta de resolució.

2. En cas de considerar-ho necessari, el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, pot sol·licitar els informes tècnics que requereixi per elaborar la seva proposta.

3. A la vista de la proposta de resolució, el rector o rectora adoptarà una resolució motivada favorable o desfavorable a la declaració d’equivalència sol·licitada, la qual serà notificada a la persona interessada.

Article 13. Termini

1. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des de la data en que la Universitat rep la sol·licitud i la documentació requerida.

2. La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre desestimada la sol·licitud d'equivalència.

Article 14. Certificació

1. La resolució favorable a la declaració d’equivalència sol·licitada s'acredita mitjançant l'oportuna certificació expedida pel rector o rectora en català i castellà.

2. Amb caràcter previ a la seva expedició, la Universitat ho comunicarà a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, als efectes de la seva inscripció a la secció especial del Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials a que es refereix l’article 15.4 del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre. La Universitat porta un registre de les credencials emeses.

3. La declaració d’equivalència atorga al títol estranger, des de la data que s'hagi concedit i s'expedeixi el corresponent certificat, els mateixos efectes que el nivell acadèmic del títol espanyol de Doctor amb el qual es declara l’equivalència.

4. La declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor no implica, en cap cas, declaració d’equivalència o reconeixement d’altre o altres títols estrangers que posseeixi la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya a nivell diferent al de Doctor.

Disposició derogatòria única

Es deroga la part afectada pel Reial Decret 967/2014 de la normativa sobre l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior en l’àmbit del postgrau, aprovada per acord del Consell de Govern de 14/07/2005.

Disposició final primera

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de doctorat per desplegar aquesta normativa.

Disposició final segona

Aquesta normativa entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern de la Universitat.

5.2. Modificació de la composició de la Comissió d'Ordenació Acadèmica

L’Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2018 modifica el Reglament del Consell de Govern i amplia les funcions de la Comissió d’Ordenació Acadèmica amb competències delegades referides als plans d’estudis, tant de grau com de postgrau. Les noves competències de la Comissió estan directament relacionades amb la programació i la planificació d’estudis i, en concret, amb les modificacions dels plans d’estudis, així com amb la modificació de l’oferta de places prevista a la programació inicial.

Aquesta ampliació de competències requereix modificar la composició de la Comissió per donar-hi entrada als responsables de la planificació i la programació dels estudis.

Per aquests motius, el Consell de Govern acorda la modificació de la composició de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, incorporant-ne com a vocal el responsable de l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis.

6. Acord de creació del programa de beques de mobilitat internacional “UPF WORLD” i aprovació de les seves bases generals

(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

El creixement de la mobilitat sortint dels estudiants i compromís de la UPF amb ella obliga a plantejar una revisió de la política d’ajuts i beques que acompanya aquesta mobilitat, amb un doble objectiu: d’una banda, assimilar les condicions de la mobilitat dins i fora d’Europa; i d’altra banda, vetllar per no excloure cap estudiant de poder adquirir una experiència internacional per manca de mitjans econòmics.

Aquesta regulació té per finalitat aconseguir una major coherència entre els programes d’ajuts a la mobilitat internacional, la simplificació i homologació de les condicions i la gestió dels programes propis d’ajuts, així com la màxima cobertura dels estudiants amb mobilitat fora d’Europa i, particularment, dels estudiants becaris MECD per tal que la situació econòmica de l’estudiant no condicioni la seva decisió de destinació.

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport a la mobilitat internacional i a partir de la dotació pressupostària aprovada cada any,  el Consell de Govern de la UPF

ACORDA

Primer. Crear el programa de beques de mobilitat internacional “UPF World”.

Segon. Aprovar les bases generals que han de regir la concessió de les beques del programa de mobilitat internacional “UPF World” que consten com a Annex d’aquest acord.

ANNEX

BASES GENERALS QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE BEQUES DEL PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL “UPF WORLD”

Article 1. Objecte

L'objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts que contribueixin a sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi o de mobilitat durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis bilaterals durant el curs acadèmic establert a la convocatòria anual.

Article 2. Import dels ajuts

L'import de l'ajut serà de 1.000€ per estudiant i estada. Aquesta quantitat es complementarà amb 1.000€ addicionals en el cas dels estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten l'ajut.

La dotació global del programa es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Article 3. Requisits que han de complir els candidats

1. Ser estudiant que cursa estudis oficials de grau en centres integrats de la UPF tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca.

2. Haver estat seleccionat per a estudiar a una universitat amb la que s’hagi subscrit conveni bilateral i que no sigui objecte d’ajut a través del programa Erasmus o de programes específics que altres entitats promoguin a través de la UPF.

3. Disposar d’una nota mitjana de 6.5 o superior (6.0 per les Enginyeries) a l’expedient acadèmic del grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.

4. Comprometre’s a realitzar una estada de mobilitat acadèmica de 3 mesos com a mínim durant el curs per al qual s'atorga la beca.

Article 4. Criteris de selecció

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça d'intercanvi en una de les universitats que siguin elegibles, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten la mobilitat.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, tots els estudiants que compleixin els requisits seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i fins a esgotar la dotació global del programa. 

Article 5. Sol·licituds

D’acord amb les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, amb la sol·licitud de plaça de mobilitat internacional se sol·licitaran els ajuts finançats amb càrrec a aquest programa.

Article 6. Obligacions dels beneficiaris

 1. Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitat de destinació, d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.
 2. Participar en l'acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.
 3. Actuar com a ambaixadors de la UPF, amb disponibilitat per a possibles presentacions o per participar en fires educatives.
 4. Totes les altres obligacions inherents al gaudi d’un plaça d’intercanvi i especificades a les bases de la convocatòria de mobilitat internacional i a la normativa de mobilitat d’estudiants de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011.

Article 7. Procediment de concessió

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de relacions internacionals la convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts.

El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat a la web de la UPF en els terminis establerts a la convocatòria.

La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre de beques ofertes.

Article 8. Pagament de la beca

Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca, que conté les condicions de l'ajut i l'acceptació de la cessió de dades a la UPF, i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, en dos terminis:

 • El 70% de l'import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'incorporació a la universitat de destinació.
 • El 30% restant es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'estada emès per la universitat d'acollida.

Article 9. Règim d’incompatibilitats

Les bases de la convocatòria establiran el règim d’incompatibilitats d’aquests ajuts respecte altres programes i convocatòries internes i externes, siguin de fonts públiques o privades.

Disposició transitòria única

Per a les mobilitats del curs 2018-19, seguiran vigents el Programa de beques a la mobilitat internacional: “Passaport al món” (aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015) i les Bases reguladores de la concessió de beques “Aurora Bertrana” de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d’intercanvi amb els Estats Units i Canadà (aprovades per Acord del Consell de Govern de 6 de maig de 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2015).

Disposició derogatòria primera

Queda derogat el programa de beques a la mobilitat internacional: “Passaport al món” (Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015).

Disposició derogatòria segona

Queden derogades les bases reguladores de la concessió de beques “Aurora Bertrana” de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d’intercanvi amb els Estats Units i Canadà (Acord del Consell de Govern de 6 de maig de 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2015).

7. Aprovació de les bases de la convocatòria de beques talent - Fundació Caixa d’Enginyers
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

Amb l’objectiu de promoure els programes d’estudis de grau que imparteix l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, la UPF va signar, el passat 1 de maig del 2018, un conveni de col·laboració amb la Fundació Caixa d’Enginyers que recull, entre d’altres punts, captar per aquests estudis els estudiants amb millors expedients acadèmics.

Per tal de fer efectiu el contingut d’aquest conveni en relació a aquestes beques es necessari aprovar les bases d’una convocatòria que regulin la concessió d’aquests ajuts. Per aquest motiu el Consell de Govern acorda aprovar les bases de la convocatòria de Beques Talent – Fundació Caixa d’Enginyers per al curs acadèmic 2018-2019, que consten com a Annex a aquest acord.

ANNEX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES TALENT- FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS PER AL CURS ACADÈMIC 2018-2019

1. Àmbit d’aplicació

Aquestes beques estan destinades a estudiants que es matriculin, per primera vegada, al grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació o al grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades i que hagin obtingut les millors notes d’admissió a aquests estudis, amb la finalitat d’ajudar econòmicament a la incorporació a aquests estudis dels millors estudiants.

2. Finançament

El pagament d’aquestes beques es finançarà amb els fons provinents del conveni signat entre la UPF i la Fundació Caixa d’Enginyers i compten amb un pressupost de 4.600€.

3. Modalitat dels ajuts

Es concediran 10 beques, amb una dotació econòmica de 460€ per a cada una d’elles.

4. Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquestes beques hauran de complir els requisits següents, en el moment de presentar la sol·licitud:

4.1. Han d’estar matriculats, per primera vegada, durant el curs 2018-2019, al grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació o al grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades.

4.2. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals es demana l'ajut.

4.3. Han de cursar els estudis amb dedicació a temps complet.

4.4. Han d’estar al corrent dels pagaments corresponents amb la universitat.

5. Sol·licitud i documentació

5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins al 2 de novembre del 2018, inclòs.

5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de Beques i Ajuts de la UPF i de la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació.

5.3. Caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d’Informació a l’Estudiant o a qualsevol altre lloc admès per la llei o mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected].

5.4. Atès que la universitat ja disposa de la informació que permet acreditar el compliment del requisits que consten al punt 4 d’aquesta convocatòria, no caldrà presentar documentació addicional a la pròpia sol·licitud.

6. Procediment de selecció

6.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- El director o directora de l’Escola d’Enginyeria, que la presidirà.

- El secretari o secretària de l’ Escola d’Enginyeria.

- Els coordinadors docents dels graus implicats.

- Els delegats dels estudiants dels graus implicats.

- La cap de la Unitat de Gestió i Administració, que actuarà com a secretària de la Comissió.

6.2. Per a l’adjudicació de les 10 beques, les sol·licituds que reuneixin els requisits s’ordenaran per la nota d’admissió, de major a menor.

6.3. En cas d’empat, la comissió tindrà en compte la qualificació obtinguda a la fase general de les proves d’accés.

7. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

8. Autorització per a l’obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud per aquesta beca comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

9. Comunicacions als sol·licitants

Els requeriments d’informació o dades a les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar en la sol·licitud.

La comunicació de la resolució de les beques es realitzarà a través de la pàgina web de Beques i Ajuts de la UPF i de la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació.

10. Pagament de les beques

El pagament de les beques es realitzarà mitjançant transferència bancària, un cop finalitzat el període d’al·legacions, al compte corrent que els estudiants beneficiaris van fer constar a la seva matrícula. Aquest pagament estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

Disposició única

Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

8. Reconeixement i baixa de diverses figures de recerca
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

Atesa la Normativa de figures de recerca de la Universitat Pompeu Fabra;

Vist l’informe favorable de la Comissió de Recerca de 4 de juliol del 2018;

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1. El reconeixement dels grups de recerca següents:

Grup de Recerca Wireless Networking

Coordinador: Boris Bellalta Jiménez

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Aquest grup s’integrarà a la Unitat de Recerca Wireless Networks

Grup de Recerca Grammar and Cognition

Coordinador: Wolfram Hinzen

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Aquest grup s’integrarà a la Unitat de Recerca en Lingüística

2. La baixa del grup de recerca següent:

Grup de Recerca en Creació Literària

9. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i al contractat de la convocatòria ordinària del 2018
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Les resolucions EMC/2977/2017 i EMC/2976/2017, de 27 de desembre, donen publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals de recerca, de docència i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'assignació de les retribucions addicionals en la convocatòria ordinària del 2018.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat el mèrits de recerca del professorat funcionari i contractat i ha certificat els informes d’avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF corresponents a la convocatòria ordinària del 2018.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

 • Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari, que consta com a annex 1.
 • Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat contractat, que consta com a annex 2.
 • Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari i contractat, que consta com a annex 3.
 • Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari i contractat, que consta com a annex 4.

10. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

10.1.

La Universitat Pompeu Fabra disposa de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors), ubicats a les recepcions dels Campus de Ciutadella, Poblenou i Mar, així com a la recepció de l’edifici Mercè.

El millor tractament de les persones que pateixen una aturada cardíaca és l’aplicació ràpida d’una sèrie d’accions que les associacions científiques mèdiques han denominat “cadena de supervivència”. Aquesta inclou l’activació del sistema d’emergències, la realització de tasques de reanimació cardiopulmonar bàsica, la desfibril·lació i l’assistència mèdica especialitzada.

És en aquest sentit que a l’1 de març de 2015 la UPF es va dotar dels desfibril·ladors abans esmentats, contractat mitjançant rènting a l’empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L. (EXP. 300100 / 07-11-14), la finalització del qual és a 31 de desembre de 2018 però que pot ser prorrogat per un període similar a la meitat del contracte inicial, és a dir, 23 mesos.

Atès que la UPF considera necessari la prestació de l’esmentat servei, es proposa la pròrroga pels 23 mesos addicionals que preveu el contracte, per un import màxim de 7.360 €, sense IVA. El desglossament per anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

IMPORT TOTAL

2019

12

3.840,00€

806,40€

4.646,40€

2020

11

3.520,00€

739,20€

4.259,20€

 

 

7.360,00€

1.545,60€

8.905,60€

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 201.20.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2019 a 30 de novembre de 2020, per a la contractació de l’arrendament, modalitat de rènting, de quatre equips de cardioprotecció  (desfibril·ladors),  per al conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

10.2

La recerca que es realitza a la Universitat Pompeu Fabra genera uns resultats que, de vegades, s’han de protegir mitjançant patent o altres drets de propietat industrial. Fins ara, la UPF ha estat contractant aquests serveis a diferents agents de propietat industrial cada cop que tenia la necessitat d’estudiar la viabilitat d’uns resultats per saber si són patentables, presentar patents davant les diferents oficines de patents.

Aquestes necessitats de presentar una patent són difícil de preveure i, a més a més, sovint és necessari presentar-ho el més aviat possible.

Per tal de complir amb la nova llei de contractes del sector públic es fa necessari la possibilitat d’homologar diferents agents de propietat industrial per tal de garantir el manteniment d’aquests serveis que fins ara s’han ofert des de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle a través de diferents agents de propietat industrial.

S’ha estimat el pressupost de sortida partint de les despeses que anualment s’han anat fent durant els últims quatre anys.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l´esmentat servei, es proposa contractar –per un període de tres anys, prorrogable un any més- el servei de prestació de serveis.

L’import total de contracte per al període de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021 és de 150.000,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2019

227.90

 50.000,00 euros

10.500,00 euros

 60.500,00 euros

2020

227.90

 50.000,00 euros

10.500,00 euros

 60.500,00 euros

2021

227.90

 50.000,00 euros

10.500,00 euros

 60.500,00 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei de prestació de serveis per part dels agents de Propietat Industrial.

10.3

La UPF, per al desenvolupament de les activitats que en té encomanades com universitat pública, i atès que no disposa de mitjans propis per a la seva directa realització, necessita proveir-se d’una empresa de mudances que li presti un servei que li permeti ajustar els seus espais a les necessitats provinents de les seves Facultats i Departaments, així com dels seus serveis administratius.

Principalment, els serveis de mudances consisteixen en:

 • Reajustament d’espais (mobiliari, material informàtic altres equipaments):
  • Dins un mateix edifici
  • Dins un mateix Campus
  • Entre Campus
 • Reajustament de fons bibliogràfic:
  • Dins una mateixa biblioteca
  • Entre biblioteques de la UPF
 • Actuacions periòdiques:
  • Muntatge i desmuntatge de mobiliari. Correcte embalatge
  • Desconnexió de material informàtic. Correcte embalatge
  • Trasllat d’equipaments voluminosos i pesants
  • Encaixar i desencaixar documentació
  • Retirada de mobiliari i equipament divers en desús cap a abocador autoritzat
  • Retirada de material bibliogràfic descatalogat, per a la seva destrucció i certificació de realització de servei
 • Actuacions puntuals:
  • Serveis específics fora de la UPF: Barcelona ciutat, província de Barcelona, estat espanyol i Unió Europea

La UPF disposa d’un contracte per a la prestació de l’esmentat servei amb l’empresa ALIANCE BROTHER S.L. (Exp. 300100 / 09-10-14), el qual finalitza el 31 de desembre de 2018 i té la possibilitat de 28 mesos addicionals de pròrroga.

Atès que les necessitats són continuades en el temps i que, per tal motiu, continua necessitant-se d’aquest servei de mudances, es considera adient per als interessos de la UPF proposar la pròrroga del servei, per als 28 mesos que resten de contracte i per un import màxim de 88.701,67 €, IVA exclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

 

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import Total

2019

12

38.015,00€

7.983,15€

45.998,15€

2020

12

38.015,00€

7.983,15€

45.998,15€

2021

4

12.671,67€

2.661,05€

15.332,72€

 

 

88.701,67€

18.627,35€

107.329,02€

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 223.00.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2019 a 30 d’abril de 2021, per a la contractació del servei de mudances, a preus unitaris, per al conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

10.4

A proposta del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 11 de juny de 2018, va autoritzar la despesa de caràcter pluriennal (1 de setembre de 2018 a 31 d’agost de 2020), per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats del recerca del Departament de ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

Tal i com s’informava a l’informe de proposta d’autorització d’expedient de despesa de caràcter pluriennal, de data 18 de maig de 2018, la licitació de contractació es plantejava realitzar-lo de manera consorciada amb l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), degut a la seva experiència en compres de material fungible i pels objectius comuns amb la UPF.

En l’esmentada data de 18 de maig de 2018, aquesta contractació consorciada es trobava en fase preliminar d’estudi de necessitats de material fungible de laboratori, amb una previsió econòmica que finalment ha resultat insuficient atès que les tipologies de material fungible, així com la conveniència de ser incloses a la licitació, han estats superiors a les previstes inicialment.

A tal efecte, i per complir els requisits de contractació, es considera necessària l’ampliació de la dotació econòmica, amb els imports següents:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2018

0

0,00€

0,00€

0,00€

2019

12

76.404,96€

46.045,04€

92.450,00€

2020

8

50.936,64€

10.696,69€

61.633,33€

 

 

 

 

 

Import total a ampliar

 

127.341,60€

26.741,74€

154.083,34€

 

Amb aquesta ampliació econòmica, l’import total necessari per anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import Total

2018

4

89.531,68€

18.801,65€

108.333,33€

2019

12

345.000,00€

72.450,00€

417.450,00€

2020

8

230.000,00€

48.300,00€

278.300,00€

 

 

 

 

 

Import total sol·licitat

 

664.531,68€

139.551,65€

804.083,33€

 

La totalitat de l’import, el ja autoritzat més l’ampliació sol·licitada, anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca i de pràctiques. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d’existència de crèdit, sent l’estimació la següent:

Clau econòmica                                           %                      2019                   2020

General / 6001007520100/221.90      11,22%                       10.376,92 €          6.917,95 €

General / 600100/220000/640.20       88,78%                       82.073,08 €        54.715,38 €

                                                           100,00%         92.450,00 €        61.633,33 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització per a l’ampliació de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de setembre de 2018 a 31 d’agost de 2020, per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Universitat Pompeu Fabra.

10.5

Amb efectes 30 de novembre del 2018 finalitza l’actual contracte de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, que es va subscriure el 20 de gener de 2016 per un període comprés entre el 1 de febrer de 2016 fins el 31 de març de 2017. Posteriorment es va prorrogar fins el 31 de maig de 2018 i 30 de novembre de 2018.

Les necessitats administratives a satisfer, es justifiquen per la normativa d’obligat compliment aplicable als titulars d’edificis de pública concurrència i per la necessitat d’aplicar plans de manteniment preventiu i per solucionar les avaries que es produeixen a les instal·lacions i els equipaments. Per altra banda la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides.

Amb data 7 de maig del 2018 es va autoritzar la despesa de caràcter pluriennal per la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat, però les exigències de la nova llei de contractes, en especial en relació de la divisió de l’objecte contractual en lots, així com la diversitat de necessitats de manteniment d’instal·lacions que són necessàries gestionar, van fer replantejar l’abast de l’objecte del contracte de manteniment d’instal·lacions generals i incorporar en aquest els següents manteniments:

 • Manteniment general d’instal·lacions.
 • Manteniment instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Manteniment grups electrògens.
 • Manteniment portes automàtiques.
 • Manteniment instal·lacions d’alta tensió.

Donat que continua vigent la necessitat de la Universitat de garantir aquest servei i que la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides, es proposa contractar aquest servei pel període comprés des de l’1 de maig del 2019 fins al 31 de desembre del 2022 (tres anys i vuit mesos).

L’import total de contracte pel període 1 de maig del 2019 al 31 de desembre del 2022 és de 2.880.427,95 € (IVA exclòs) distribuïts d’acord amb la següent distribució anual:

Anualitat

Codi econòmic

Base Imposable

IVA

Total

Maig-des

2019

213.00

517.333,33€

108.640,00€

625.973,33€

2020

213.00

776.000,00€

162.960,00€

938.962,00€

2021

213.00

787.640,00€

165.404, 40€

953.044,40€

2022

213.00

799.454,61€

167.885,47€

967.340,08€

Total

 

2.880.427,95€

604.889,87€

3.485.317,81€

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el General/600100/ 519900/213.00, corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de la despesa de caràcter pluriennal (maig 2019-desembre 2022) per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

11. Designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

1. S’acorda la designació del professor Dídac Pujol Morillo, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Marcel Ortín Rull.

2. Es designa el professor Ignacio Lago Peñas, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Ferrar Requejo Coll.

3. Es designa representant de la UPF en la Comissió de Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) la professora Monica Figueras Maz, vicerectora encarregada de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat. Actuarà de suplent en l’esmentada comissió la professora Tània Verge Mestre, directora de la Unitat d’Igualtat.

12. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 26 d’octubre del 2018)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.

13. Afers de tràmit

Es ratifica la resolució del rector de 13 de setembre del 2018 mitjançant la qual es designen les professores Vanesa Daza Fernandez i Carla Rafols Salvador, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, representants de la UPF en el Consell de Direcció del Center for Cybersecurity Research of Catalonià (CYBERCAT).

 

 

 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 4 de juliol del 2018.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2017.

5è. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:

 • Proposta de Normativa sobre l'equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per universitats estrangeres.
 • Proposta de modificació de la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

6è. Proposta de creació del programa de beques de mobilitat internacional “UPF MUNDUS”.

7è. Proposta de bases de la convocatòria de beques talent - Fundació Caixa d’Enginyers.

8è. Proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca.

9è. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i al contractat de la convocatòria ordinària del 2018.

10è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

11è. Proposta de designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat.

12è. Ratificació de convenis.

13è. Afers de tràmit.

14è. Torn obert de paraules.