1. Aprovació de l'acta de la sessió d'11 d'abril del 2018
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018.

3. Aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

Modificació de la programació universitària.

1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com a annex 1.

2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com a annex 2.

Verificació de titulacions oficials.
S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Recerca en Estudis Internacionals / Research Master in International Studies, que impartirà, a partir del curs 2019-2020, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, i l' Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, institut de recerca interuniversitari, que consta com a annex 3.

4. Modificació de l'aplicació del requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada.
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

La Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic canvia el marc normatiu actual amb relació al requisit de coneixement d'una tercera llengua d'entre les establertes a les proves per a l'accés a la universitat que han d'acreditar els estudiants de grau en acabar els estudis. Atesa la modificació del marc normatiu vigent, escau que la Universitat hi adapti la seva norma d'aplicació i les normes que se'n deriven. 

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Modificar l'Acord del Consell de Govern de 2 de juliol de 2014 en els termes següents:

Es modifica el primer paràgraf del preàmbul de l'Aplicació del requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada (Acord del Consell de Govern de 2 de juliol de 2014), que queda redactat de la manera següent:

"D'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article únic de la Llei 1/2018, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa."

Disposicions transitòries

Primera

Referència al curs d'inici 2014-2015 de les memòries de verificació de les titulacions de grau

Mentre no s'actualitzin les memòries de verificació de les titulacions de grau, la referència al curs d'inici 2014-2015 del requisit d'acreditació que continguin les memòries de verificació s'ha d'entendre en tots els casos ajornat al curs d'inici 2018-2019.  

Disposicions modificatives

Primera

Normativa de reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües

Es modifiquen el títol de l'article 3 bis i el paràgraf introductori del preàmbul de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau (Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2009, modificat pels acords del Consell de Govern d'11 de març, de 6 de maig de 2015 i de 21 de febrer de 2018), que queden redactats de la manera següent:

"Article 3bis. Reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües estrangeres per a estudiants que hagin iniciat ensenyaments de grau a partir del curs 2018-2019"

"Els estudiants de qualsevol ensenyament de grau que hagin iniciat els estudis a partir del curs 2018-2019 podran obtenir el reconeixement de crèdits per l'aprenentatge de llengües estrangeres en les condicions següents:"

Segona

Annexos a la Normativa de reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües

Es modifiquen els títols dels capítols 1 i 2 dels annexos a la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau (Acord de Consell de Govern de 26 de gener del 2009, modificat pels acords del Consell de Govern d'11 de març, de 6 de maig del 2015 i de 21 de febrer del 2018), actualitzats per la resolució de la vicerectora de Projectes per a la Docència, de 24 d'abril de 2018, que queden redactats de la manera següent:

 

"CAPÍTOL 1 Reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües estrangeres per a estudiants que hagin iniciat ensenyaments de grau abans del curs 2018-2019."

"CAPÍTOL 2 Reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües estrangeres per a estudiants que hagin iniciat ensenyaments de grau a partir del curs 2018-2019."

Disposicions finals

Primera

Desplegament reglamentari

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència per desplegar aquest acord.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

Aprovació de la Normativa dels Estudis Propis de la UPF

S'aprova la Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex.

Annex:

NORMATIVA DELS ESTUDIS PROPIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

D'acord amb l'article 34 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, Orgànica d'Universitats, les universitats, conjuntament amb els títols oficials poden impartir ensenyaments que portin a l'obtenció d'altres títols.

D'acord amb l'article 14 de la Llei d'Universitats de Catalunya, l'educació superior al llarg de la vida ha de permetre una formació universitària i l'actualització de coneixements i habilitats, i defineix aquesta formació com element de l'espai europeu d'ensenyament superior.

L'article 160 dels Estatuts de la UPF estableix que correspon al Consell de Govern establir la denominació dels títols, els requisits d'accés i el procediment d'aprovació i de finançament i vetllar perquè l'oferta de programes, amb independència de l'òrgan acadèmic o instrumental de la Universitat que els gestioni, sigui coherent i complementària a la dels estudis oficials de postgrau que ofereix la UPF. També li correspon regular el format i el contingut dels títols i diplomes dels programes de formació al llarg de tota la vida. D'altra banda, els Estatuts estableixen que aquests ensenyaments es poden oferir amb caràcter interuniversitari i es poden desenvolupar en col·laboració amb altres institucions o entitats mitjançant conveni.

La normativa vigent a la UPF sobre aquesta matèria data de l'any 1991, i tot i que a la pràctica la majoria d'estudis propis s'han adequat els ensenyaments, cal establir a nivell normatiu diferents aspectes d'aquests ensenyaments per a garantir, tant als centres integrats com als centres adscrits a la UPF, l'assimilació en els requisits d'accés i nombre de crèdits al que estableix pels estudis oficials de màster el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i per ensems, el concepte de crèdit europeu establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.

Un altre objectiu de la nova norma és l'assegurament de la coherència de l'oferta formativa de la Universitat mitjançant l'assignació de la responsabilitat dels estudis propis de grau i postgrau als òrgans acadèmics responsables de l'àmbit corresponent, així com regular la seva participació en el procés d'aprovació d'aquests estudis propis.

Així mateix, la Universitat ha de garantir la qualitat acadèmica d'aquests ensenyaments que, malgrat la seva no oficialitat, tenen una gran demanda social i dels ocupadors i un prestigi que cal preservar. L'aprenentatge al llarg de tota la vida és un dels objectius de les universitats i per això cal establir uns procediments objectius de gestió tant pels centres integrats com pels centres adscrits. Aquests procediments han de permetre respondre de manera àgil a les demandes de formació acadèmica o professional.

Capítol I Estudis propis

Article 1.  Definició i estructura

1.1 Els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra són ensenyaments adreçats a donar una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials universitaris, que permeten l'obtenció de coneixements i habilitats, i que donen lloc a un títol propi de la Universitat. Poden tenir caràcter interuniversitari.

1.2 En funció de la seva durada, dels requisits d'accés i del títol propi a què donen lloc es classifiquen en:

- Diplomes  i títols propis de nivell de grau , que donen lloc a un títol.

- Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau, que donen lloc a un títol.

- Altres estudis, que poden donar lloc a un certificat

1.3 Els ensenyaments que condueixen a títols propis diferents dels previstos en aquesta normativa seran aprovats pel Consell de Govern.

1.4 Els títols propis de la UPF no poden portar confusió amb els títols oficials pel seu contingut ni poden portar una denominació coincident amb un títol oficial o amb especialitats reglades.

El reconeixement d'assignatures estarà subjecte al que regulin les normatives acadèmiques de la UPF.

Article 2. Els diplomes de grau i els cursos de grau

2.1 Els diplomes de grau són estudis de nivell de grau en els quals cal cursar un mínim de 60 ECTS. La seva durada serà, almenys, d'un curs acadèmic.

2.2 Els cursos de grau són estudis de nivell de grau amb una càrrega lectiva inferior a 60 ECTS i superior a 10 ECTS.

2.3 El títol a què donaran dret serà, en el cas dels diplomes de grau,  el de "Diploma d'Especialista en (nom del diploma) per la Universitat Pompeu Fabra", i en els cursos de grau, el de "Curs d'Especialista en (nom del curs) per la Universitat Pompeu Fabra"

Article 3. Els màsters

3.1 Els màsters s'adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. Comprendran, com a mínim, 60 crèdits ECTS i la seva durada lectiva serà, almenys, d'un curs acadèmic.

3.2 El títol al que donarà dret serà el de "Màster en (nom del màster) per la Universitat Pompeu Fabra".

Article 4. Els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau

4.1 Els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau són estudis amb la mateixa orientació i finalitat que els màsters, en els quals cal cursar un mínim de 30 crèdits ECTS, en el primer cas i de 10 crèdits ECTS en el cas del cursos de postgrau.

4.2 El títol a què donen dret serà, en el cas dels diplomes de postgrau, el de "Diploma de Postgrau en (nom del postgrau) per la Universitat Pompeu Fabra", i en els Cursos de Postgrau, un títol lliurat per la Universitat que no podrà portar confusió amb els títols regulats en aquest article.

Article 5. Altres estudis

Amb el terme "altres estudis" s'entenen aquells cursos o activitats docents, que per les seves característiques no estan inclosos en els anteriors i que poden donar lloc a un certificat de superació o d'assistència.

Els "altres estudis" presentats pels centres integrats de la UPF es regiran per aquesta normativa. Els "altres estudis" presentats pels centres adscrits es regiran per les seves pròpies regulacions.

També s'inclouen en aquest epígraf els "Mínors", com a formació complementària dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

Capítol II Organització i procediment d'aprovació

Article 6. Organització

6.1 Els estudis propis de la UPF s'organitzen per les unitats acadèmiques que els han proposat.

6.2 En el  cas d'estudis propis interuniversitaris s'estarà a allò que s'hagi previst en el conveni de col·laboració.

6.3 En el cas dels estudis propis proposats per centres adscrits, l'organització correspondrà als respectius centres sense perjudici d'establir convenis de col·laboració amb la UPF. En el cas que la proposta sigui conjunta de dos centres adscrits, un d'ells en serà l'organitzador i el que en faci tota la tramitació davant la UPF.

Article 7. Proposta i òrgans competents d'aprovació

7.1 Els Diplomes i cursos de grau són aprovats per la Comissió d'Ordenació Acadèmica a proposta de les unitats acadèmiques de la Universitat en el marc de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA), als efectes d'assegurar la coherència de l'oferta formativa d'aquell àmbit.

7.2 Els màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau són aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat a proposta de les unitats acadèmiques de la Universitat en el marc de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA), als efectes d'assegurar la coherència de l'oferta formativa d'aquell àmbit.

La proposta també pot procedir dels centres adscrits a la UPF. Així mateix, es podran atendre iniciatives d'altres entitats sempre que els ensenyaments permetin complementar l'oferta de la UPF. En ambdós casos el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència haurà de validar les propostes que provinguin dels centres adscrits i que hauran d'arribar amb l'informe favorable de l'òrgan corresponent del propi centre. El vicerector o vicerectora competent estudiarà les propostes conjuntament amb la persona responsable de la coordinació dels centres adscrits, amb l'informe previ favorable del responsable de l'UCA de l'àmbit vinculat a la proposta.

7.3  Els "altres estudis" són d'iniciativa del professorat i requereixen la conformitat del responsable de l'UCA corresponent. En el cas dels mínors la proposta i els òrgans competents d'aprovació seran aquells que reguli la seva normativa específica.

7.4 Correspon al Consell Social aprovar el preu de matrícula dels estudis propis organitzats per la Universitat. En el cas dels centres adscrits, l'aprovació del preu correspon al titular del centre.

7.5 La UPF farà pública l'oferta i difondrà la informació dels estudis propis que s'impartiran. Les unitats acadèmiques col·laboraran en aquesta activitat de promoció. La difusió i promoció dels "altres estudis" correspondrà a la unitat que els organitza.

En el cas dels centres adscrits, la promoció i difusió la faran el mateixos centres sense perjudici d'arribar a acords de col·laboració amb la UPF.

Article 8. Tramitació de les propostes

8.1. Les propostes diplomes i cursos de grau es presentaran davant la Comissió d'Ordenació Acadèmica, llevat casos excepcionals, abans del mes de març del curs anterior al qual es volen impartir.

8.2. Les propostes de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau es presentaran davant la Comissió de Postgrau i Doctorat, en els mesos de novembre o març del curs anterior al qual es volen impartir.

Les propostes dels "altres estudis" s'hauran de comunicar als òrgans competents amb suficient antelació al seu inici.

Els centres adscrits faran arribar les seves propostes a la unitat de l'Àrea de Docència encarregada de la tramitació amb antelació suficient per a donar compliment al termini establert a l'apartat 8.1.

8.3 Les propostes de diplomes i cursos de grau, màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau aniran acompanyades d'una memòria que indicarà, com a mínim, la següent informació:

1.      Descripció del títol

2.      Justificació de la proposta

3.      Objectius

4.      Competències

5.      Requisits d'accés i admissió

6.      Planificació dels ensenyaments

7.      Personal acadèmic

8.      Recursos materials

9.      Aspectes econòmics (aquest punt no serà d'aplicació pels centres adscrits)

8.4 Les propostes, llevat de la dels "altres estudis" aniran acompanyades del vistiplau del responsable de l'estudi i del responsable de la UCA en la que es desenvolupi l'activitat o del responsable acadèmic del centre adscrit.

8.5 En cas de programes inteuniversitaris o amb altres entitats s'establiran els termes de la col·laboració en un conveni, que s'adjuntarà a la proposta, en el que caldrà contemplar els següents aspectes:

-        Els co-directors o coordinadors del programa.

-        La institució que portarà la gestió acadèmica i administrativa del programa i com s'establiran els procediments de gestió acadèmica que porten associats.

-        Les condicions econòmiques, amb indicació del pressupost global i per institució, el repartiment del cànon universitari, quan sigui el cas, i la liquidació i distribució de romanents.

-        El format del títol conjunt.

Article 9 Renovacions de propostes

Per a la renovació de les propostes de títols propis caldrà presentar una memòria de renovació en la que es recullin només els aspectes que queden modificats en relació a la memòria original i que afectin als apartats següents:

1.      Descripció del títol

2.      Justificació de la proposta

3.      Objectius

4.      Competències

5.      Requisits d'accés i admissió

6.      Planificació dels ensenyaments

7.      Personal acadèmic

8.      Recursos materials

9.      Aspectes econòmics (aquest punt no serà d'aplicació pels centres adscrits)

Article 10. Avaluació dels estudis.

Els responsables de l'organització de diplomes de grau, màsters o diplomes de postgrau realitzaran enquestes de valoració dels ensenyaments entre els matriculats, d'acord amb el model d'enquesta que estableixi la universitat, els resultats de la qual seran tramesos pel director o directora de l'estudi a l'òrgan acadèmic responsable

Capítol III Normes econòmiques

Article 11. Pressupost

11.1 Els estudis propis organitzats per la Universitat s'hauran d'autofinançar i hauran de presentar un avantprojecte de pressupost ajustat al model normalitzat.

Aquest avantprojecte contemplarà les condicions econòmiques acordades pels òrgans de govern de la Universitat pels estudis organitzats per unitats acadèmiques de la UPF i pels coorganitzats per la UPF i altres centres.

En el cas dels "altres estudis" hauran de comptar amb el vistiplau de les direccions del Campus on es realitzi l'activitat.

L'avantprojecte incorporarà la retribució per les activitats docents i de direcció d'estudis propis. Aquesta retribució no es podrà incrementar en funció del resultat econòmic del curs. Aquest avantprojecte haurà de preveure els costos d'expedició del títol.

Acabat el procés de matrícula o preinscripció, si és el cas, el director o directora de l'estudi propi presentarà un projecte de pressupost, ajustat al model normalitzat, que asseguri la seva viabilitat.

Els responsables de la iniciativa s'hauran de comprometre a ingressar, com a mínim, els recursos necessaris per fer front al cost de professorat i al canon corresponent, normalment un % dels ingressos, fixat per la normativa de canons.

Les diferents comissions encarregades de la tramitació autoritzaran l'inici d'activitats dels estudis a què fan referència els articles 2 i 3 d'aquesta normativa, que comporta l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit pressupostari.

Al final de cada curs acadèmic, el director o directora de l'estudi presentarà davant la gerència, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost de cada estudi.

Caldrà tendir a la col·laboració d'entitats externes per a la concessió de beques, la realització de pràctiques o qualsevol altre tipus de col·laboració. Serà requisit previ la signatura d'un conveni entre les parts que prevegi les aportacions econòmiques.

11.2. Els centres adscrits abonaran a la Universitat les tarifes per estudis propis i els seus estudiants abonaran el preu per tutela acadèmica dels estudis propis aprovades pel Consell Social, d'acord amb el procediment que s'estableixi.

Capítol IV Direcció dels estudis i professorat

Article 12. Direcció dels estudis

12.1 Cada estudi propi tindrà assignat un director o directora que serà responsable del manteniment de la qualitat de l'ensenyament i coordinarà el professorat i l'atenció personalitzada als alumnes.

12.2 La funció de director o directora recaurà en professors a temps complet de la UPF. En el cas dels centres adscrits haurà de ser un professor del centre o una persona degudament qualificada.

Article 13. Professorat

13.1 En el cas dels estudis propis organitzats pels centres integrats de  la Universitat, un mínim del trenta per cent del professorat de l'estudi ha de tenir dedicació a temps complet. En cas de no donar-se aquest mínim, caldrà justificar-ho.

13.2 Les activitats docents corresponents als estudis propis no computaran als efectes de la dedicació docent del professorat.

13.3 Els centres adscrits hauran de garantir un  professorat de qualitat  i amb experiència en la matèria impartida.

Capítol V Normes acadèmiques

Article 14. Normes d'admissió

14.1 Els diplomes i cursos de nivell de grau determinaran en cada cas els requisits previs de titulació o d'experiència professional

14.2 El títol de màster requerirà com a requisit previ estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

14.3 Com a norma general, els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau requeriran com a requisit previ estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits)  o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Excepcionalment es podrà proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat l'admissió de professionals relacionats amb la corresponent especialitat.

14.4 Tant als màsters com als diplomes i cursos de postgrau hi podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar el títol propi corresponent.

14.5 Els requisits d'admissió als "altres Estudis" es regiran, si s'escau, per la seva normativa específica.

Article 15. Condicions de matrícula

15.1 Una vegada formalitzada la matrícula només serà admesa la renúncia per causes derivades de l'actuació de la universitat i només en aquest cas l'estudiant tindrà dret a la devolució de l'import de matrícula.

15.2 L'import a abonar en el cost dels crèdits reconeguts, en concepte de matrícula, serà proposat en la memòria pel director de l'estudi propi, si bé com a mínim serà del 25% de l'import de cada crèdit.

Article 16. Avaluació acadèmica

16.1 Per a l'obtenció dels títols propis de la UPF s'exigirà la superació, per mitjà del corresponent procés d'avaluació, dels estudis i activitats acadèmiques que el conformen. En el cas que s'estableixin terminis per a la superació del programa o per al lliurament de treballs caldrà fer-ho constar i fer-los públics, juntament amb el mètode d'avaluació, en el moment de la difusió dels estudis.

16.2 Es pot efectuar una avaluació global del seguiment del programa sense haver de qualificar cada una de les matèries o continguts que l'integrin.

Article 17. Reconeixement de crèdits

17.1 Els alumnes matriculats als estudis de postgrau a què fan referència els articles 2 i 3 d'aquesta normativa podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits cursats en altres estudis propis o oficials, ja sigui de la UPF o d'altres universitats, fins a un límit del 60% del total dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

17.2 Les sol·licituds seran resoltes de conformitat amb el procediment previst per al reconeixement de crèdits en els estudis oficials de grau i postgrau.

Article 18. Títols

18.1 Una vegada formalitzades les actes de qualificació del curs se sol·licitarà al Servei de Gestió Acadèmica l'expedició dels títols, diplomes o certificats, segons correspongui, per a les persones que l'hagin superat.

Pel que fa als estudis organitzats pels centres adscrits, serà cada centre l'encarregat d'expedir els seus títols, diplomes o certificats.

L'expedició dels títols dels estudis propis gestionats conjuntament amb altres entitats es regirà per allò acordat al conveni de col·laboració

18.2 Els títols dels programes de màster, els dels diplomes de postgrau i els dels cursos de postgrau incorporaran el següent contingut:

-        Logo de la UPF i del centre o centres adscrits, si s'escau

-        Nom de la unitat acadèmica responsable del curs.

-        Nivell acadèmic del programa (diploma o curs de grau, màster, diploma de postgrau o curs de postgrau)

-        Denominació del programa de postgrau, amb indicació de l'edició (curs o bienni acadèmic), si escau.

-        Nom i cognoms de l'estudiant.

-        Nombre de crèdits superats per l'estudiant (igual o superior al mínim exigit pel programa).

-        Lloc i data d'expedició del títol

-        Número de registre del títol expedit

18.3 Els títols de diploma de grau, màster i de diploma de postgrau es podran expedir en català, castellà i anglès, i d'acord amb les indicacions de la direcció dels estudis, en alguna de les altres llengües de la Unió Europea, per causa justificada i a sol·licitud escrita de la persona interessada.

18.4 Els títols portaran la signatures preimpresa del rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui, la signatura original del director o directora del programa i la de la persona titulada. En el cas de títols expedits pel centres adscrits, la signatura del director o directora del programa podrà ser substituïda per la del més alt càrrec acadèmic o càrrec administratiu del centre.

18.5 El preu específic a abonar pels estudiants per a l'expedició del títol propi de postgrau es considera abonat juntament amb el pagament de la matrícula. Nogensmenys, l'expedició de duplicats del títol donarà lloc al cobrament del preu públic que determini el Consell Social.

18.6 La Universitat portarà un registre del títols propis expedits pels centres integrats i pels adscrits.

18.7 Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència l'autorització del format gràfic d'aquests títols.

Disposició addicional primera. Normes pressupostàries

La gestió econòmica i pressupostària que es deriva d'aquesta norma s'ha d'ajustar a les Bases d'execució del pressupost de la UPF del corresponent exercici.

Disposició addicional segona. Centres adscrits

Quan aquesta normativa fa referència a centres adscrits es refereix als centres docents d'ensenyament superior adscrits i als centres de recerca adscrits com instituts universitaris. 

Disposició addicional tercera. Procediment

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència dictarà d'acord amb les unitats administratives implicades el procediment i terminis anual per a la sol·licitud i resolució dels tràmits que afecten a aquesta normativa.

Disposició addicional quarta.  Qualitat

La Universitat establirà mecanismes d'avaluació de la qualitat dels estudis propis de màster i de postgrau. 

Disposició Derogatòria

Es deroguen les Normes que regulen els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra aprovades per Acord de la Comissió Gestora de 16 de setembre de 1991, 12 de maig de 1994 i de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000; l'Acord de la Junta de Govern de 6 de febrer del 2001 de regulació dels títols propis de la UPF; l'Acord de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000, que aprova la Normativa reguladora del procediment per a l'autorització dels estudis de postgrau dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF; i la darrera frase de l'apartat 7.4 de la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998.

Disposició Final. Entrada en vigor

Amb caràcter general, aquestes normes entraran en vigor a partir de l'endemà de la seva aprovació. En el cas dels títols propis presentats pels Centres Adscrits, aquesta normativa serà d'aplicació en l'oferta acadèmica del curs 2019-20.

Modificació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019.

El Consell de Govern de 21 de febrer del 2018  i d'11 d'abril del 2018 van aprovar les places de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019,

Atesa les modificacions detectades posteriorment en el nombre de places de màster universitari, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Modificar les places del Màster universitari en Gestió de la Comunicació, que s'estableixen en 40 places (abans 80); del Màster universitari en Advocacia, que s'estableixen en 225 places (abans 250) i del Màster universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa, que s'estableixen en 275 (abans 300).

Segon. Les places d'ensenyament de màster universitari de la UPF per al curs 2018-2019 s'adjunten com a annex 4.

4. Modificació de la Unitat d'Igualtat

Atès que el Consell de Govern d'11 d'abril del 2018 es van aprovar el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball i el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, a efectes d'una major claredat, la modificació de la regulació de la Unitat d'Igualtat, aprovada per Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 i modificada per acord del Consell de govern de 13 de desembre del 2017 en els termes següents, el Consell de Govern acorda modificar la regulació de la Unitat d'Igualtat en els termes següents:

Primer. L'apartat h) de l'article 3.1 queda redactat com segueix:

"h) Prevenir, i en el seu cas tractar, els episodis de violència masclista i LGBTIfòbia que afectin els membres de la comunitat universitària d'acord amb els protocols o normativa de la Universitat."

Segon. Els apartats c) i d) de l'article 6.2 queden redactats com segueix:

"c) Exercir les funcions que li atorguen els protocols i la normativa de la Universitat en episodis de violència masclista i LGBTIfòbia que afectin els membres de la comunitat universitària.

"d) L'agent d'Igualtat ha d'assessorar i de col·laborar, si així li ho demana, la Comissió Permanent d'Investigació de Conflictes del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, o aquelles altres que es creïn en la matèria."

5. Aprovació del Programa de beques de Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS)
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)
Fins al curs 2009-2010, la UPF oferia la possibilitat de fer estades curtes de mobilitat internacional amb una component de responsabilitat social. Malgrat la seva popularitat entre els estudiants, aquest programa es va deixar de convocar per manca de garanties de seguiment, supervisió i reconeixement acadèmic dels projectes que desenvolupaven els estudiants participants.

Amb l'objectiu de diversificar les oportunitats de mobilitat internacional i de realització de pràctiques que els estudiants de la UPF tenen al seu abast, es vol recuperar l'esperit d'aquell programa i enllaçar amb la línia estratègica de Docència referent a la implicació dels estudiants en activitats de compromís i en projectes socials integrats en la metodologia docent i en el procés d'aprenentatge, per tal que tots els graduats hagin realitzat activitats de voluntariat i de responsabilitat social en els anys de formació a la UPF.

El programa fusiona així les dues dimensions transversals del Pla estratègic UPF 2025: internacionalització i responsabilitat social a través d'una experiència plenament integrada en el currículum de l'estudiant.

D'una banda, el nou Pla Estratègic a la UPF promou la creació d'itineraris d'aprenentatge més personalitzat, noves modalitats de mobilitat internacional i un major compromís social dels estudiants. En aquest sentit, el programa Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS) vol donar resposta a aquesta visió institucional, però també sortida a una demanda oculta amb potencial de creixement, contribuint així a millorar els indicadors de mobilitat internacional. Les estades curtes durant l'estiu poden ser una opció menys disruptiva per alguns estudiants i els projectes d'aprenentatge servei, una fórmula de pràctiques curriculars més vocacional, però no menys formativa.

A nivell operatiu, d'una banda hi ha algunes universitats sòcies de la UPF que han articulat programes d'estades curtes en modalitat d'aprenentatge servei durant l'estiu, amb supervisió i reconeixement acadèmic. En aquest sentit ja s'havia definit una oferta inicial Perú i l'Índia per la primera convocatòria al 2016, que es va ampliar incorporant Mèxic en l'edició de 2017. Aquesta oferta s'ha ampliat amb altres universitats a Amèrica Llatina i Àsia. Per altra banda també hi ha iniciatives d'estudiants que plantegen el seu treball final de grau amb una component de treball de camp que encaixa dins la filosofia de l'aprenentatge servei, així com associacions d'estudiants que desenvolupen oportunitats de pràctiques internacionals que encaixen amb el programa.

La consolidació i diversificació de l'oferta de places propicia la continuïtat del programa en els propers cursos acadèmics.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar l'establiment del Programa de beques per a Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS) amb caràcter anual, amb les característiques que segueixen:

1. Dotació pressupostària

S'atorgaran ajuts per valor de màxim 1.000 € que contribueixin a finançar cada mobilitat, en funció del pressupost anual disponible i a determinar per les bases de la convocatòria.

2. Convocatòria i gestió

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, la convocatòria de les beques.

La convocatòria establirà, com a mínim, el terminis i el lloc de presentació de sol·licituds, la dotació pressupostària i l'import individual dels ajuts, els criteris de selecció, els drets i deures dels beneficiaris, el règim d'incompatibilitats i el termini màxim de resolució.

La resolució sobre la concessió correspondrà a una comissió integrada per la vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització, la vicerectora per a la Direcció de Projectes per al Compromís Social i la Igualtat, la vicegerent de Docència, la cap del Servei de Relacions Internacionals i la tècnica de cooperació adscrita a la UCPI. Un membre del Servei de Relacions Internacionals farà les funcions de secretaria de la Comissió.

La coordinació i la realització dels actes d'instrucció del procediment correspon al Servei de Relacions Internacionals, que vetlla també per la qualitat de les places que s'ofereixen als estudiants UPF, conjuntament amb els coordinadors de mobilitat i pràctiques dels estudis a la UPF, i amb les institucions col·laboradores.

3. Beneficiaris: selecció, drets i deures

Seran beneficiaris els estudiants de la UPF en qualsevol de les seves titulacions de grau, segons el perfil d'estudis que determinin les places ofertes.

La selecció s'efectuarà d'acord amb criteris de mèrit, entre els quals s'inclouran necessàriament la valoració de l'expedient acadèmic i del nivell de llengua si escau, i es tindrà particularment en compte la motivació dels candidats, així com el seu currículum.

Els drets i deures dels beneficiaris seran els que inclou la normativa vigent de mobilitat i de pràctiques, així com els que s'estableixin a la convocatòria, incloent una component de representació de la UPF a l'exterior.

S'establirà un règim d'incompatibilitats amb altres programes de beques promoguts per la UPF per a garantir una distribució equitativa dels recursos.

6. Reconeixement i baixa de diverses figures de recerca
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 9 de maig del 2018,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1.  El reconeixement dels grups i unitats de recerca següents:

1. Grup de Recerca Translational Synthetic Biology

Coordinador: Marc Güell Cargol  

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS)

2. Grup de Recerca Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Coordinadora: Gemma Boleda Torrent

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Aquest grup s'integrarà a la Unitat de Recerca en Lingüística

3. Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)

Coordinadora: Montserrat González Condom

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

4. Grup de Recerca  Neuronal Dynamics Group

Coordinador: Ernest Montbrió

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

2. La baixa de grups de Recerca

1.    Grup d'Estudis del Discurs (GED)

2.    Centre d'Estudis del Discurs i de la Traducció (CEDIT)

7. Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

Vist l'acord de 26 de febrer del 2018 de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), de modificació dels Estatuts de l'esmentat consorci,

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra ratifica els Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que consten com a annex 5.

8. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

8.1.

La necessitat de serveis de infraestructura és creixent amb motiu de la renovació tecnològica continua en la que estem immersos com a universitat, tant des de el punt de vista de la docència com de la recerca. El creixement necessari en els CPDs propis de la universitat està associat a un cost elevat d'inversió i manteniment, és objectiu de la universitat trobar solucions de pagament per ús en els serveis de infraestructures.

Atès que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha iniciat les tasques prèvies a la publicació d'un procediment obert per a l'adjudicació, pel procediment obert, d'un acord marc per a la prestació de serveis IaaS  per a les universitats catalanes, el qual contempla molts dels serveis de infraestructura requerits per la UPF i es preveu amb un termini inicial de vigència de dos anys amb possibilitat de pròrroga de vint-i-quatre mesos més, de tal manera que el termini màxim de durada total del contracte, incloses les pròrrogues és de fins a quaranta-vuit (48) mesos.

Aquest projecte està contemplat al Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 com una de les mesures per dissenyar un nou model de prestació de serveis basat en serveis al núvol.

Aquest acord marc és de pagament per l'ús en funció de les necessitats de serveis IaaS de la UPF i es preveu un import màxim de consum de 190.000,00 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

201.30

   30.000 €

6.300,00 €

36.300,00 €

2019

201.30

 100.000 €

21.000,00 €

121.000,00 €

2020

201.30

   60.000 €

12.600,00 €

72.600,00 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2020) per a l'adjudicació, pel procediment obert, d'un acord marc per a la prestació de serveis IaaS (Infrastructure as a Service) promoguda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la Universitat Pompeu Fabra.

8.2.

Amb efectes de 31 d'octubre del 2018 finalitza la pròrroga de l'actual contracte de procediment obert de prestació de serveis de telecomunicacions (xarxa troncal de comunicacions, xarxa de telefonia fixa i de telefonia mòbil) de la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides. Atès el seu elevat nivell de tecnificació es precís contractar aquests serveis a empreses especialitzades.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha iniciat les tasques prèvies a la publicació d'un procediment obert per a l'adjudicació d'un contracte de serveis de telecomunicacions corporatives per a les universitats catalanes. Aquest contracte  contempla els serveis de telefonia fixa i telefonia mòbil i el manteniment i supervisió de l'equipament de xarxa troncal. Està previst que el contracte tingui una durada inicial de trenta (30) mesos amb possibilitat de pròrroga de trenta (30) mesos més, de tal manera que el termini màxim de durada total del contracte, incloses les pròrrogues és de fins a seixanta (60) mesos.

És d'interès de la Universitat Pompeu Fabra continuar participant en els projectes consorciats que es generen en el marc del CSUC.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 737.688 € IVA exclòs, desglossat en les següents lots:

· Lot 1: Serveis de telefonia fixa i mòbil

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

222.00

    20.217,83 €

4.245,74  €

24.463,57 €

2019

222.00

  121.307,00 €

25.474,47 €

146.781,47 €

2020

222.00

  121.307,00 €

25.474,47 €

146.781,47 €

2021

222.00

    20.217,83 €

4.245,74  €

24.463,57 €

· Lot 2: Serveis d'interconnexió, serveis de gestió, supervisió i manteniment de la xarxa de dades.

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

213.00

    31.286,67 €

6.570,20 €

37.856,87 €

2019

213.00

  187.720,00 €

39.421,20 €

227.141,20 €

2020

213.00

  187.720,00 €

39.421,20 €

227.141,20 €

2021

213.00

    47.911,67 €

10.061,45 €

57.973,12 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2021) per a la contractació del servei de comunicacions corporatives i serveis annexes de la Universitat Pompeu Fabra.

8.3.

La Universitat Pompeu Fabra precisa posar en producció un nou servei d'escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol en modalitat pagament per l'ús per a impulsar la mobilitat TIC, facilitant als usuaris l'ús d'escriptoris virtuals des dels seus dispositius i alineant-se amb el model BYOD (bring your own device).

Aquest nou servei de VDI permetrà modernitzar l'accés als entorns de treball, fent possible que els escriptoris acompanyin a l'usuari i facilitant l'accés als entorns de treball de manera remota.

Aquest projecte està contemplat al Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 com una de les mesures per a potenciar l'ús de les TIC.

Aquesta mateixa necessitat és compartida per altres universitats del sistema universitari català, la volumetria resultant ens ha de permetre un cost més econòmic que l'actual. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha proposat la contractació conjunta d'un servei d'escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol en modalitat pagament per l'ús per a les universitats públiques catalanes que ho precisen i es preveu amb un termini inicial de vigència de quaranta-vuit (48) mesos amb possibilitat de pròrroga de dotze(12) mesos més, de tal manera que el termini màxim de durada total del contracte, incloses les pròrrogues és de fins a seixanta(60) mesos.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 131.625 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

201.30

  5.400 €

1.134,00 €

6.534,00 €

2019

201.30

18.900 €

3.969,00 €

22.869,00 €

2020

201.30

28.350 €

5.953,50 €

34.303,50 €

2021

201.30

42.525 €

8.930,25 €

51.455,25 €

2022

201.30

36.450 €

7.654,50 €

44.104,50 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2022) per a la contractació conjunta d'un servei d'escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol(VDI) en modalitat pagament per l'ús per a la UPF.

8.4.

Les diferents unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, necessiten proveir-se de manera habitual de material fungible de laboratori, indispensable per als seus processos de recerca i de pràctiques docents.

Aquest material fungible respon a diferents tipologies i s'adquireix de manera regular al llarg de l'any, necessita d'una licitació de contractació pública per al seu subministrament,  que es planteja realitzar-la de manera consorciada amb L'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), degut a la seva experiència en compres de material fungible i pels objectius comuns amb la UPF.

Es considera com més adient la licitació d'un Acord Marc, que permeti l'adquisició d'aquests articles mitjançant l'homologació de diversos catàlegs de proveïdors, amb els corresponents preus  de venda al públic preestablerts i amb un descompte comercial mínim per a la UPF definit en el contracte.

Per tal d'obtenir un preu adient, es considera que la vigència d'aquest Acord Marc ha de ser per dos anys, amb possibilitat de pròrroga, preveient-se que la licitació pot estar adjudicada amb efectes d'1 de setembre de 2018. Per tal motiu, l'Acord Marc abastaria des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2020.

Atesa la complexitat de la licitació, i de la composició de cada ú dels lots, es contempla la licitació per separat d'una sèrie de lots que, a excepció del corresponent a reactius, el seu import s'avalua en la quantitat de 325.000 € anuals, IVA inclòs. Aquest import es determina en base a la mitjana de compres realitzades en els últims dos anys.

Atès que la vigència de l'Acord Marc és de 24 mesos, preveient-se que pugui estar en vigor l'1 de setembre de 2018, i que l'import total màxim, IVA inclòs, és de 650.000 €, el repartiment per anualitats és el següent:

Anualitat Mesos Import IVA 21% TOTAL
2018 4 89.531,68€ 18.801,65€ 108.333,33€
2019 12 268.595,04€ 56.404,96€ 325.000,00€
2020 8 179.063,36€ 37.603,31€ 216.666,67€
Import Total   537.190,08€ 112.809,92€ 650.000,00€

 

L'import d'aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca i de pràctiques. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de setembre de 2018 a 31 d'agost de 2020, per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Vida (CEXC), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Universitat Pompeu Fabra.

9. Modificació del Reglament del Consell de Govern i d'ampliació de les funcions de la Comissió d'Ordenació Acadèmica en l'aprovació dels plans d'estudi
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

La Comissió d'Ordenació Acadèmica, comissió delegada del Consell de Govern per als temes acadèmics, fins l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008 actuava únicament en l'àmbit de primer i segon cicle. Donada l'ordenació dels ensenyaments conforme la nova legislació del moment, es va considerar oportú delegar en aquesta comissió determinades competències sobre els plans d'estudis, tant de grau com de postgrau, llevat d'aquelles que, d'acord amb el Reglament del Consell de Govern, són indelegables.

Ara, donat que a la Universitat Pompeu Fabra els ensenyaments oficials regulats pel RD 1457/1987, de 27 de novembre, (llicenciatures, enginyeres, diplomatures) estan extingits, es considera oportú i necessari modificar les competències delegades pel Consell de Govern en la Comissió d'Ordenació Acadèmica per tal d'eliminar aquelles funcions referides al Reial Decret citat.

Així mateix, per tal d'agilitar les decisions en l'àmbit de la docència, es considera igualment oportú que el Consell de Govern delegui en la Comissió d'Ordenació Acadèmica totes les competències referides als plans d'estudis, tant de grau com de postgrau.

Addicionalment, aquestes modificacions en les funcions de la Comissió d'Ordenació Acadèmica requereixen modificar l'article 7.3 del Reglament del Consell de Govern, aprovat per Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2004, en el sentit que les competències referides als plans d'estudi no siguin indelegables en comissions específiques o en comissions previstes en els Estatus de la Universitat Pompeu Fabra.

És per això que es el Consell de Govern:

ACORDA

Primer. Modificar l'article 7.3 del Reglament del Consell de Govern aprovat per Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2004, que queda redactat de la següent manera:

"3. La creació d'una comissió específica o la delegació de funcions en les comissions previstes en els Estatuts de la Universitat requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents del Consell. En cap cas no són delegables les competències següents:

-        la potestat normativa i reglamentària;

-        l'establiment de les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat;

-        la designació de representants del Consell de Govern en altres òrgans;

-        la creació d'òrgans col·legiats;

-        conèixer periòdicament les actuacions dutes a terme i les decisions preses per les comissions estatutàries a què fa referència l'article 49 dels Estatuts;

-        la convocatòria d'eleccions a rector o rectora;

-        la creació, modificació, fusió i supressió de centres, estudis, departaments, instituts universitaris de recerca i altres estructures acadèmiques, i l'adscripció de centres d'ensenyament o de recerca;

-        la programació de noves titulacions;

-        l'aprovació dels plans generals de recerca, desenvolupament, innovació i divulgació científics de la Universitat de la UPF;

-        l'aprovació de la política general de professorat i els criteris generals per a l'accés i la promoció del professorat;

-        la proposta al Consell Social de la creació d'entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats;

-        l'aprovació del projecte de pressupost, la proposta de programació plurianual i conèixer els comptes generals;

-        l'acord d'interposició d'accions en defensa dels interessos de la Universitat quan no l'adopti el rector o rectora;

-        la creació d'escales de funcionaris del personal d'administració i serveis;

-        el nomenament de doctors honoris causa i la concessió d'altres distincions de la UPF;

-        la ratificació i denúncia de convenis."

Segon. Modificar les funcions delegades en la Comissió d'Ordenació Acadèmica, que passen a ser les següents:

-        L'aprovació dels plans d'estudis i totes les modificacions.

-        La modificació de l'oferta de places prevista a la programació inicial.

-        La modificació de l'oferta de places de programes de doctorat prevista a la programació inicial.

-        La modificació de l'accés a un grau des de cicles formatius de grau superior.

-        L'aprovació de les taules o dels procediments d'adaptació d'assignatures de plans en extinció.

Tercer. Acordar que la Comissió d'Ordenació Acadèmica informarà anualment al Consell de Govern en relació a les modificacions que hagi aprovat.

10. Designacions
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

Representants de la UPF en altres organismes.

1. Es designa representant de la UPF en el Patronat de la Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center el Sr. Jaume Badia Pujol gerent de la Universitat, en substitució del professor Francesc Posas.

2. Es designa representant de la UPF en la Comissió de recerca i transferència de coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya el professor Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca, que n'és actualment suplent, en substitució del professor Francesc Posas, i, en el seu lloc com a suplent, es designa la professora Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l'àmbit del professorat.

3. Es designa el Sr. Roger Frances Duran representant dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Membres a òrgans i comissions de la Universitat.

1. Es designa la Sra. Maria Margalida Payeras Sitjar representant dels estudiant en el Consell Social de la UPF.

2. Es designen el Sr. Antonio Company Valverde i el Sr. Roger Frances Duran representants dels estudiants en la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la UPF.

11. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 7 de juny del 2018)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.

12. Afers de tràmit

El Consell de Govern acorda aprovar la proposta d'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a la Magna Charta Universitatum.

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió d'11 d'abril del 2018.

2n. Informe del rector.  

3è. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:  

- Proposta de modificació de la programació universitària.

- Proposta de verificació i de modificació de titulacions oficials.

- Proposta de modificació de l'aplicació del requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada.

- Proposta de Normativa dels Estudis Propis de la UPF.

- Proposta de modificació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019.  

4t. Proposta de modificació de la Unitat d'Igualtat.  

5è. Proposta d'aprovació del Programa de beques de Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS).  

6è. Proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca.  

7è. Proposta de ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).  

8è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.  

9è. Proposta de modificació del Reglament del Consell de Govern i d'ampliació de les funcions de la Comissió d'Ordenació Acadèmica en l'aprovació dels plans d'estudi.  

10è. Proposta de designacions  

- Representants de la UPF en altres organismes.

- Membres a òrgans i comissions de la Universitat.

11è. Ratificació de convenis.

 12è. Afers de tràmit.  

- Correcció d'errada al Reglament de catedràtics emèrits

- Magna carta (ratificació)

- Explicació sobre convenis  

13è. Torn obert de paraules.