FORMACIÓ  BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Fonaments del Periodisme Fundamentos del Periodismo Fundamentals of Journalism
Llenguatge i Gèneres Informatius i Interpretatius Lenguaje y Géneros Informativos e Interpretativos Language and Informative and Interpretative Genres
Història del Periodisme Historia del Periodismo History of Journalism
Estructura de la Comunicació Social Estructura de la Comunicación Social Structure of Social Communication
Teories de la Comunicació Teorías de la Comunicación Communication Theories
Documentació Periodística Documentación Periodística Journalistic Documentation 
(Itinerari d'Humanitats)    
Introducció a la Història Introducción a la Historia  Introduction to History
Introducció als Estudis Literaris Introducción a los Estudios Literarios Introduction to Literary Studies
Literatura Espanyola Literatura Española Spanish Literature
Literatura Catalana Literatura Catalana Catalan Literature
(Itinerari de CPIS)    
Introducció a la Ciència Política Introducción a la Ciencia Política Introduction to Political Science
Introducció a la Sociologia  Introducción a la Sociología Introduction to Sociology 
Introducció a l'Administració Pública  Introducción a la Administración Pública Introduction to Public Administration 
Polítiques Públiques I Políticas Públicas I Public Policies I 
(Itinerari d'Economia)    
Introducció a l'Economia  Introducción a la Economía Introduction to Economics 
Introducció al Dret de l'Empresa  Introducción al Derecho de la Empresa Introduction to Business Law 
Història Econòmica i de l'Empresa  Historia Económica y de la Empresa Economic and Business History 
(Itinerari de Dret)    
Organització Constitucional de l'Estat i Fonts del Dret Organización Constitucional del Estado y Fuentes del Derecho                                               Constitutional Organisation of the State and Sources of Law
Fonaments del Dret Privat i de l'Empresa  Fundamentos del Derecho Privado y de la Empresa Fundamentals of Private and Business Law
Dret Internacional Públic  Derecho Internacional Público International Public Law 
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Llenguatge i Gèneres d'Opinió Lenguaje y Géneros de Opinión Language and Genres of Opinion
Tècniques del Periodisme Imprès Técnicas del Periodismo Impreso Print Journalism Techniques
Periodisme a Internet Periodismo en Internet Internet Journalism
Tècniques del Periodisme Audiovisual Técnicas del Periodismo Audiovisual Audiovisual Journalism Techniques
Periodisme Especialitzat Periodismo Especializado Specialized Journalism
Taller Integrat de Periodisme I, II i III Taller Integrado de Periodismo I, II y III Integrated Journalism Workshop I, II and III
Dret de la Informació  Derecho de la Información Information Law 
Cultura Periodística Cultura Periodística Journalistic Culture
Seminari d'Anàlisi de l'Actualitat  Seminario de Análisis de la Actualidad News Analysis Seminar 
Deontologia Periodística Deontología Periodística Deontology of Journalism
Anglès Periodístic  Inglés Periodístico Journalistic English 
(Itinerari de CPIS)    
Introducció a la Història de les Societats Contemporànies Introducción a la Historia de las Sociedades Contemporáneas  Introduction to the History of Contemporary Societies
Actors i Institucions Polítics  Actores e Instituciones Políticos Political Actors and Institutions 
Introducció a les Relacions Internacionals  Introducción a las Relaciones Internacionales Introduction to International Relations 
Política Espanyola I Política Española I Spanish Politics I
Política Comparada I  Política Comparada I Comparative Politics I 
Estadística Inferencial  Estadística Inferencial Inferential Statistics 
Història del Segle XX Historia del Siglo XX History of the 20th Century
Construcció i Anàlisi d'Indicadors Socials  Construcción y Análisis de Indicadores Sociales Construction and Analysis of Social Indicators 
(Itinerari d'Humanitats)    
Temes Fonamentals de la Filosofia Temas Fundamentales de la Filosofía Fundamental Topics in Philosophy
Història Moderna Historia Moderna Modern History
Història Contemporània I  Historia Contemporánea I Contemporary History I
Història Contemporània II  Historia Contemporánea II Contemporary History II 
Fonaments de la Història i de la Teoria de l'Art Fundamentos de la Historia y de la Teoría del Arte Foundations of History and Theory of Art
Història de la Ciència i de la Cultura Científica Historia de la Ciencia y de la Cultura Científica History of Science and Scientific Culture
Art Contemporani  Arte Contemporáneo Contemporary Art 
Pensament Contemporani  Pensamiento Contemporáneo Contemporary Thought 
(Itinerari d'Economia)    
Matemàtiques I Matemáticas I Mathematics I
Macroeconomia I  Macroeconomia I Macroeconomics I 
Microeconomia I  Microeconomía I Microeconomics I
Anàlisi de Dades  Análisis de Datos Data Analysis 
Organitzacions Econòmiques i Mercats  Organizaciones Económicas i Mercados Economic Organisations and Markets 
Macroeconomia II  Macroeconomía II Macroeconomics II 
Seminar Paper  Seminar Paper Seminar Paper 
(Itinerari de Dret)    
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics  Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos  Introduction to Legal Studies and Sciences 
Institucions Bàsiques del Dret Administratiu  Instituciones Básicas del Derecho Administrativo  Fundamental Institutions of Administrative Law 
Dret Penal  Derecho Penal Criminal Law 
Dret Constitucional Europeu  Derecho Constitucional Europeo European Constitutional Law 
Drets i Llibertats Fonamentals  Derechos y Libertades Fundamentales Fundamental Rights and Freedoms
Dret de Família  Derecho de Familia Family Law