FORMACIÓ BÀSICA     
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció a les TIC Introducción a las TIC Introduction to the ICTs
Càlcul i Mètodes Numèrics Cálculo y Métodos Numéricos Numeric Calculation and Methods
Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Álgebra Lineal y Matemática Discreta Linear Algebra and Discrete Mathematics
Ones i Electromagnetisme Ondas y Electromagnetismo Waves and Electromagnetism
Fonaments de la Programació Fundamentos de la Programación Programming Fundamentals
Lògica Digital i Computadors Lógica Digital y Computadores Digital Logic and Computers
Probabilitat i Processos Estocàstics Probabilidad y Procesos Estocásticos Probability and Stochastic Processes
Senyals i Sistemes Señales y Sistemas Signals and Systems
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Xarxes i Serveis Redes y Servicios Networks and Services
Enginyeria d'Interacció Ingeniería de Interacción Interaction Engineering 
Bases de Dades Bases de Datos Databases
Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva Lenguajes Audiovisuales y Narrativa Interactiva Audiovisual Languages and Interactive Narrative
Programació Orientada a Objectes Programación Orientada a Objetos Object-Oriented Programming
Protocols i Aplicacions Distribuïdes Protocolos y Aplicaciones Distribuidas Protocols and Distributed Applications
Arquitectura de Computadors Arquitectura de Computadores Computer Architecture
Estructures de Dades i Algorismes Estructuras de Datos y Algoritmos Structure of Data and Algorithms
Enginyeria del Software Ingeniería de Software Software Engineering 
Tecnologies de la Informació Tecnologías de la Información Information Technologies
Infografia Infografía Infography
Sistemes Operatius Sistemas Operativos Operating Systems
Lògica Computacional Lógica Computacional Computational Logic
Comunicació en Anglès Tècnic  Comunicación en Inglés Técnico Communication in Technical English 
Sistemes Formals Sistemas Formales Formal Systems
Arquitectura de Xarxes Arquitectura de Redes Network Architecture
Desenvolupament d'Aplicacions Distribuïdes Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas Development of Distributed Applications
Disseny de Bases de Dades Diseño de Bases de Datos Database Design
Processadors de Llenguatge Procesadores de Lenguaje Language Processors
Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural Computación Inteligente y Lenguaje Natural Intelligent Computing and Natural Language
Organització d'Empreses de TIC Organización de Empresas de TIC ICT Business Organisation 
Gestió Tècnica de Projectes Gestión Técnica de Proyectos Technical Project Management
Economia del Coneixement Economía del Conocimiento The Knowledge Economy