Els investigadors i investigadores predoctorals que compten amb una beca estatal per a la formació del professorat universitari (FPU) han d’acreditar la seva formació en competències docents en educació superior a través d’un programa formatiu i de la seva col·laboració en pràctiques docents. El Programa de Formació Docent (Teacher Training Programme - TTP, en anglès) del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (Medicine and Life Sciences - MELIS, en anglès) ha estat creat per tal de proporcionar aquesta formació i poder-la acreditar a través del Programa de Doctorat en Biomedicina del mateix MELIS davant del Ministeri d’Universitats, que és l’organisme que atorga les beques FPU.

La missió principal del TTP és formar els investigadors predoctorals en la transmissió del coneixement a través de la docència en educació superior, sota la supervisió d’un tutor o tutora acadèmic. La participació dels investigadors predoctorals en tasques docents serà reconeguda amb un certificat expedit per la UPF amb el títol de "col·laborador acadèmic".

 

Objectius

Proporcionar un nivell bàsic de les competències docents necessàries en educació superior, amb una presentació de les diferents metodologies docents i d’avaluació que proposa el Marc Educatiu Comú d’EDvolució de la UPF.

Crear vocacions docents lligades a la transmissió del coneixement generat en l’àmbit de la recerca.

Sensibilitzar els investigadors predoctorals sobre la importància de dur a terme una docència sòlida i de qualitat.

Tutor o tutora acadèmic

El tutor o tutora acadèmic serà el coordinador de l’assignatura, o assignatures, en les quals l’investigador predoctoral desenvoluparà la seva formació. El tutor acadèmic orientarà l’investigador predoctoral en la preparació i l’execució de les seves tasques docents.
Les expectatives mútues i les responsabilitats s'han d'acordar prèviament a l'inici del programa. Més concretament, el tutor acadèmic s'ha d'assegurar que l’investigador predoctoral és competent per impartir els continguts docents, i que aquest entén i accepta la planificació de les classes i s’hi compromet. La participació d’investigadors predoctorals en tasques docents no tindrà cap impacte en la capacitat dels tutors acadèmics per assumir els seus encàrrecs docents; és a dir, el TTP no conduirà a cap canvi en l'assignació de recursos a aquests tutors.

Els directors de tesi dels investigadors predoctorals inscrits al TTP que tinguin vinculació contractual amb la UPF actuaran com a tutors acadèmics d’aquests mateixos investigadors predoctorals, facilitant les pràctiques docents en assignatures impartides al seu departament. Els directors de tesi que no tinguin vinculació contractual amb la UPF procuraran trobar un tutor acadèmic dins la UPF i, si això no és possible, sol·licitaran ajuda per trobar-ne un al comitè coordinador del TTP a través d’un correu electrònic adreçat a [email protected].

 

Sol·licitud

Els investigadors predoctorals amb una beca FPU s'hauran d’inscriure al TTP a través d’aquest formulari.

 

Programa acadèmic 

El programa acadèmic del TTP consisteix a dur a terme:

Formació en conceptes i metodologies bàsiques docents a través del programa de formació inicial en docència universitària (FIDU), impartit pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) de la UPF.

Pràctiques docents en l’assignatura, o assignatures, que determini el tutor acadèmic.

Tutories amb els estudiants als quals s’ha impartit docència per resoldre dubtes.

Altres activitats especificades pel tutor: assistència a conferències, preparació de materials docents, supervisió i correcció d'exàmens i treballs, etc.