El Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF (MELIS-UPF), en col·laboració amb la Fundació Vila Casas, convoca una beca de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

La beca consisteix en un ajut per finançar l’estada temporal d’un artista a les instal·lacions de la Universitat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), per tal d’intercanviar experiències amb els investigadors i buscar sinergies i punts d’encontre entre l’art i la ciència. L’artista seleccionat desenvoluparà un projecte de format i tècnica artística totalment lliure. Estan inclosos tots els llenguatges artístics, des de disciplines tradicionals –fotografia, pintura o escultura– fins a llenguatges amb un caràcter més experimentals.

Poden participar-hi persones físiques a títol individual o com a integrants de col·lectius, que faran l’estada durant l’any 2022, amb una durada mínima de tres mesos. El jurat considerarà l’interès artístic de la proposta, les sinergies que poden establir-se amb els científics, i la transversalitat de la proposta.

Aquesta iniciativa és fruit d’un acord que es va signar al 2020 entre la UPF i la Fundació Vila Casas per impulsar l’art contemporani i la creació artística dins la Universitat. Forma part del Programa de Cultura UPF, mitjançant el qual la Universitat vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, entenent que, de la seva activitat natural com a centre de coneixement, emanen nombroses iniciatives que depassen l’entorn acadèmic i que proposen mecanismes de millora de l’entorn.

Els projectes es podran presentar entre el 2 de març i el 2 d'abril de 2022. 

 
*Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació. Així mateix, les persones interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació, o qualsevol altre recurs que considerin adient.