A més a més de les competències específiques pròpies de cada titulació, la Facultat sempre ha fomentat l'adquisició de competències transversals mitjançant diverses activitats (Educación Médica 2005; 8(4): 216-225). En aquesta línia, la Facultat ha explicitat com a objectiu institucional que tots els seus graduats dominin quatre competències genèriques de gran rellevància: parlar en públic davant d'un auditori, escriure correctament, treballar en equip i buscar informació fent servir les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per garantir-ne l'assoliment, s'ha programat una activitat durant tota la carrera lligada al Programa d'Acció Tutorial del Centre. Els estudiants elaboren un portafoli per millorar les quatre competències i per acreditar al final dels estudis el seu grau de domini.

Per fer aquesta activitat els alumnes disposen d'una guia on troben informació detallada sobre el tema.

 

GUIA DEL PORTAFOLI DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE BIOLOGIA HUMANA

GUIA DEL PORTAFOLI DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS GENÈRIQUES DE MEDICINA