RESULTATS DEFINITIUS DE LA PAP 

RESULTATS PROVISIONALS DE LA PAP

 

 

Matrícula a la PAP

Del 4 al 10 de juny del 2024 a través del web: https://accesuniversitat.gencat.cat

Data i hora de la prova

15 de juny del 2024, a les 10.00 h​

Lloc de la prova 

A partir del curs 2016/17 es realitza una única prova, que és vàlida per accedir al grau de Traducció i Interpretació de la UAB i de la UPF. La prova es farà a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells. Aquest curs 2024-25, la prova es realitzarà a la UAB, independentment de en quina de les  dues universitats es vulguin cursar els estudis.      

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 581 18 76

La PAP consta de tres parts

 

a) un resum en català, en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès;

 

b) un exercici amb preguntes sobre el text;

 

c) la redacció d'un text breu en anglès.

 

Documentació que cal portar el dia de la prova

  • ​DNI o Passaport original​​​​​

  • Resguard de pagament de la PAP

  • Original i còpia del document acreditatiu de bonificació o d’exempció de la taxa, si escau.

Validesa de la PAP

La prova tindrà validesa per 1 any i servirà per accedir tant al Grau en Traducció i Interpretació (anglès) de la UAB com al de la UPF i al Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades de la UPF.

                                                                                                                                     

La prova d'aptitud personal es realitza per accedir als graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades?

No; la prova d'aptitud personal es realitza per accedir al Grau en Traducció i Interpretació per als estudiants que volen accedir-hi per la via d'anglès i per accedir al Doble Grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. La via d'accés "alemany, francès o LSC" del Grau en Traducció i Interpretació no té prova d'aptitud personal i l'accés al Grau en Llengües Aplicades, tampoc. 

La prova d'aptitud personal és una prova de nivell d'idioma anglès?

No. La prova d'aptitud personal té un únic objectiu: emetre un judici global sobre l'aptitud del candidat per a la traducció ("apte/no apte"), amb independència del coneixement d'anglès que tingui.

Com és la prova d'aptitud personal?

Si vols ingressar a la Facultat per la via d'accés d'anglès, has de superar una prova d'aptitud. En aquesta prova hauràs de resumir en català i/o en castellà un text escrit en anglès i hauràs de fer un exercici de redacció en aquesta llengua.

En l'accés per als altres idiomes no hi ha cap prova, tot i que és indispensable tenir coneixements previs de l'idioma que triïs com a idioma d'accés

He de fer la prova d'aptitud personal si disposo d'un títol o certificat d'anglès?

Sí; la prova d'aptitud personal no és una prova de nivell d'idioma. És una prova que permet emetre un judici global sobre l'aptitud del candidat per a la traducció, amb independència dels coneixements que tingui, i orientar-lo perquè esculli l'itinerari més adequat a les seves condicions particulars.

Com em puc inscriure a la prova?

Els tràmits per a la matrícula a la prova es fan a la web: https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Quan té lloc la prova d'aptitud personal? 
A mitjan del mes de juny; la data es pot consultar a la web de la Facultat.


Puc realitzar la prova d'aptitud un altre dia?

No; la prova té una data única oficial. Tot i això, existeix un tribunal d'incidències que pot valorar si, en casos excepcionals, escau realitzar la prova en una altra data.

Al setembre també es fa prova d'aptitud?

No; la prova es realitza una vegada per curs acadèmic, a mitjan del mes de juny. Només es pot tornar a obrir la prova al setembre en el cas que al juliol no s'hagin omplert totes les places per a l'accés per la via de l'anglès.

Quines bonificacions i exempcions de pagament de la taxa hi ha?

Les bonificacions i les exempcions del pagament de la taxa, que s'han d'acreditar documentalment, són les següents:

 

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Família nombrosa de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Família monoparental de categoria general Títol de família monoparental actualitzat

 

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Estudiants amb beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'estat

Justificació documental de ser beneficiari d'una beca

Família nombrosa de categoria especial

Títol de família nombrosa actualitzat

Família monoparental de categoria especial Títol de família monoparental actualitzat

Persones amb discapacitat del 33% o superior

Certificat emès per l'ICAS on consta el grau de discapacitat

Víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d'Interior

Víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 o més  DNI o passaport

Cal adjuntar la fotocòpia del document acreditatiu i ensenyar l'original el dia de la prova.

Si no supero la prova d'aptitud puc accedir al grau per la via d'anglès?

No; obtenir la valoració d'"apte" a la prova és un requisit imprescindible per poder accedir al grau en Traducció i Interpretació per la via d'anglès.