L’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de qualitat la Comissió de Qualitat (aprovada el 23 de novembre de 2017). Aquesta Comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit de la traducció i les ciències del llenguatge. Així mateix, es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

La Comissió de Qualitat està formada per les persones següents:

  • director del centre: Àlex Alsina (president de la Comissió)
  • responsable de qualitat: Elisenda Bernal
  • degà: Sergi Torner:
  • coordinadora docent dels graus: Victòria Alsina
  • coordinadors docents dels màsters: Pilar Prieto, Montserrat Ribas, Patrick Zabalbeascoa
  • coordinador docent del doctorat: Marcel Ortín
  • cap de secretaria: Joan Carles Carrión
  • representants del professorat: Luis Pegenaute, Louise McNally
  • representants dels estudiants (grau, màster i doctorat): Francesca Cerdà, Núria de Rocafiguera, Marta Val