La comissió d’igualtat del centres desenvolupa les funcions següents:

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.

c) Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.

f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

 

Membres

 

Representant del PDI: Visnja Vukov (presidenta i membre de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF) ([email protected])

M.José González López ([email protected])

Pere Jódar Martínez ([email protected])

Juan Ramon Jiménez García ([email protected])

Representant del PAS: Cristina Capilla Palacios ([email protected])

Representants d'estudiants de grau en CPA:

Jordi Bescós i Cubells ([email protected])

Beatriz Zapater Romero ([email protected])

Representants d'estudiants de grau en FPE : 

Mariona Montalà Sanahuja ([email protected])

Laura Largo Ruíz ([email protected])

Representant d'estudiants de doctorat: Marina Muñoz Puig ([email protected])