El 2007 la UPF va realitzar el primer informe diagnòstic de la situació de la (des)igualtat a la universitat . El Primer Pla d'Igualtat va ser aprovat l'any 2008 pel Consell de Govern i el juny de 2016 va publicar-se la seva avaluació.

Per a l’elaboració del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) s’han tingut en compte els resultats de l'avaluació del Primer Pla i els resultats del segon informe diagnòstic sobre la situació de les dones i dels homes a la UPF en el període 2008-2015. El Segon Pla d’Igualtat es fonamenta en els principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, equitat de gènere i paritat, seguint les indicacions de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes. També incorpora la perspectiva LGBTI, seguint les indicacions de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El gener del 2020 s'ha presentat el primer informe de seguiment del Segon Pla d'Igualtat, on es recullen les accions dutes a terme i es valora el grau de desenvolupament del pla.

El setembre del 2023 es tanca l'informe d'avaluació del Segon Pla d'Igualtat.

El Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena està prorrogat fins al desembre del 2024, mentre dura l'elaboració del nou pla. 

PDF Pla d'Igualtat [CA] PDF Plan de Igualdad [ES] PDF Equality Plan [EN] Web del Pla d'Igualtat