El 2007 la UPF va realitzar el primer informe diagnòstic de la situació de la (des)igualtat a la universitat . El Primer Pla d'Igualtat va ser aprovat l'any 2008 pel Consell de Govern i el juny de 2016 va publicar-se la seva avaluació.

Per a l’elaboració del Segon Pla d’Igualtat s’han tingut en compte els resultats de l'avaluació del Primer Pla i els resultats del segon informe diagnòstic sobre la situació de les dones i dels homes a la UPF en el període 2008-2015. El Segon Pla d’Igualtat es fonamenta en els principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, equitat de gènere i paritat, seguint les indicacions de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes. També incorpora la perspectiva LGBTI, seguint les indicacions de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El gener del 2020 s'ha presentat el primer informe de seguiment del II pla d'igualtat, on es recullen les accions dutes a terme i es valora el grau de desenvolupament del pla.

 

 

PDF Pla d'Igualtat [CA] PDF Plan de Igualdad [ES] PDF Equality Plan [EN] Web del Pla d'Igualtat