El Departament organitza amb periodicitat quinzenal uns fòrums de recerca consistents en conferències o seminaris impartits per professors i investigadors de la UPF, per professors visitants o bé per acadèmics de reconegut prestigi convidats específicament a tal efecte. En aquests s'exposen línies innovadores en recerca, resultats de projectes, informes d'investigació o bé aplicacions a àmbits específics de recerca de noves metodologies.