Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmic a temps parcial
Calendari De setembre a juny
Horari
De tarda
Preu

Preus per especialitat

Places
Modalitat Professionalitzadora
Idioma
Català, castellà i anglès (5%). En l'especialitat d'Anglès la llengua de les classes presencials és només l'anglès (100%).
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
-
Organització i contacte