Eines per a l'Elaboració del Treball de Fi de Màster

Instruccions i procediment

  1. Inscripció
  2. Tutoria del treball
  3. Lliurament del treball
  4. Lliurament del treball per a estudiants que fan mobilitat
  5. Avaluació del treball
  6. Originalitat del treball
  7. Treball de Fi de Màster

1. Inscripció

L'estudiant lliurarà el formulari d'inscripció del seu Treball de Fi de Màster abans de finalitzar el primer trimestre del segon curs del màster. En el formulari hi constarà la proposta de tutor/director i el tema o títol del treball. 
Formulari de proposta de tutor 

2. Tutoria del treball

El coordinador del màster designarà els diferents tutors dels Treballs de Fi de màster entre el professorat del programa. La proposta de docent/s per a la tutoria del treball feta per l'estudiant, si n'hi ha, no és vinculant, tot i que serà tinguda en compte a l'hora de fer l'assignació final. El tutor del treball establirà el calendari i els terminis de lliurament i supervisió de les diferents fases de desenvolupament i redacció del projecte que es produiran al llarg del segon i tercer trimestre del segon curs del màster. El tutor del treball té les funcions de:

a) Informar l'estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.
b) Orientar l'estudiant en el desenvolupament del treball i fer‐ne el seguiment.
c) Autoritzar la presentació i la defensa del treball.

3. Lliurament del treball

Els treballs ja realitzats i que comptin amb l'autorització del tutor/a es dipositaran a la Secretaria del Departament d'Humanitats acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball de Fi de Màster. El dipòsit es realitzarà abans de la finalització del tercer trimestre del segon curs del màster i en qualsevol cas abans de final del mes de juny.  Se'n presentaran dos exemplars en paper i s'enviarà un tercer exemplar per correu electrònic en format PDF a [email protected]. El títol d'aquests documents seguirà la fórmula següent: "Nom_Cognom_Títol abreujat" (p. ex.: "Jaume_Pi_La Xina...") El treball podrà ser redactat en català, castellà o anglès.

El formulari de dipòsit del Treball de Fi de Màster haurà de contenir els elements següents:

1. Cognoms, nom i NIA de l'estudiant.
2. Títol del treball.
3. Declaració d'originalitat del treball i de citació fidedigna de les fonts.
4. Signatura de l'estudiant.
5. Cognoms, nom i signatura d'autorització del tutor.
6. Data del dipòsit i segell de la Secretaria.

4. Lliurament del treball per a estudiants que fan mobilitat

Els treballs es dipositaran a la Secretaria del Departament d'Humanitats acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball Final de Màster. L'avaluació dels treballs es farà durant elmes de juny del 2019.

Se'n presentaran dos exemplars en paper i s'enviarà un per correu electrònic amb  en format PDF a [email protected]. El títol d'aquests documents seguirà la fórmula següent: "Nom_Cognom_Títol abreujat" (p. ex.: "Jaume_Pi_La Xina...") El treball podrà ser redactat en català, castellà o anglès.

El formulari de dipòsit del Treball de Fi de Màster haurà de contenir els elements següents:

1. Cognoms, nom i NIA de l'estudiant.
2. Títol del treball.
3. Declaració d'originalitat del treball i de citació fidedigna de les fonts.
4. Signatura de l'estudiant.
5. Cognoms, nom i signatura d'autorització del tutor.
6. Data del dipòsit i segell de la Secretaria 

5. Avaluació del treball

L'avaluació del Treball de Fi de Màster es farà abans de la fi del mes de juliol del segon curs del màster mitjançant un tribunal compost per dos membres doctors. Els treballs de recerca s'avaluaran en acte públic. Els treballs es qualificaran amb nota numèrica. El tribunal farà constar la qualificació del treball en una acta, la qual serà signada pels membres del tribunal.

L'acte de defensa i avaluació pública del treball no superarà els 15 minuts i seguirà l'esquema següent:

a) Exposició de l'estudiant
b) Comentaris i qüestions plantejades pel Tribunal.
c) Resposta de l'estudiant a les qüestions plantejades pel Tribunal
d) Deliberació del Tribunal i qualificació del treball

6. Originalitat del treball

Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.  La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en el suspens de l'assignatura i l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de màster.

7. Treball de Fi de Màster (10 ECTS)

En la primera plana del treball hi constarà el nom del màster, el títol del treball, l'autor i el nom del tutor.

L'extensió mínima del treball és de 10.000 paraules i la màxima de 20.000 paraules, incloent notes i bibliografia (excloent apèndix documentals)

El treball es presentarà en un tipus de lletra 12, espai d'interlineat 1,5 i justificació a l'esquerra. La transliteració dels caràcters xinesos es farà segons el sistema pinyin i els caràcters xinesos podran ser tant de forma tradicional com simplificada.

El treball ha de consistir en un exercici original d'estat de qüestió crític sobre un tema amb aportació pròpia, amb possible ús de fonts primàries o treball empíric de metodologia quantitativa, qualitativa o mixta.

L'estudiant ha de demostrar un domini de la matèria, capacitat de redacció segons els paràmetres de l'escriptura acadèmica (citació, notes, bibliografia, demostració de fonts...) i capacitat d'anàlisi, argumentació i síntesi de resultats.

El treball ha d'incloure un resum d'un màxim de 200 paraules, exposició del treball i conclusions.