La normativa acadèmica de màster universitari (acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013) estableix el sistema d'avaluació dels coneixements en els màsters de la UPF. Les normatives acadèmiques de màsters estableixen que hi ha dues convocatòries d'examen o avaluació per assignatura i una única convocatòria per curs acadèmic. El tancament definitiu de les actes del curs acadèmic es produeix al mes de setembre.

Els estudiants que no hagin superat una assignatura o activitat formativa, podran tornar-la a matricular el següent curs acadèmic sempre que compleixin allò establert a la normativa de permanència, és a dir, haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster. La dedicació de l'estudiant es comptabilitza com a 25 hores de dedicació (incloent les hores de classe presencial) per crèdit, és a dir, una assignatura de 5 ECTS tindrà una dedicació mínima per part de l'estudiant de 125 hores.

Principis de l'avaluació en el màster en estudis xinesos:

1- En el cas del Màster universitari en Estudis Xinesos l'avaluació de les assignatures es realitza, amb caràcter general, mitjançant avaluació continuada, la qual es basa en un mínim de tres fonts d'avaluació, proves o exercicis realitzats durant el període lectiu de classes i una avaluació final a través d'un treball final o un examen, o ambdues coses. Per fonts d'avaluació s'ha d'entendre pràctiques de seminaris, ressenyes, informes de lectura, informes orals, esquemes o propostes per treballs, treballs en equip, etc. Les fonts han de ser objectivables i cal que estiguin documentades. Es poden afegir, a més a més, altres criteris com la participació en les discussions a classe.

2- Els Plans Docents d'Assignatura (PDA) de totes les assignatures del Màster en Estudis Xinesos expliciten de manera clara i detallada els procediments i criteris d'avaluació. El professor determinarà, d'acord amb el seu criteri i les característiques de l'assignatura, els instruments d'avaluació continuada o final. El professorat vetllarà de manera especial perquè el pes o percentatge de les notes dels exercicis parcials en la qualificació final sigui proporcional al volum de feina que requereixen.

3- L'avaluació de les assignatures en el Màster en Estudis Xinesos podran combinar una dimensió formativa a través de l'avaluació continuada (participació activa a classse, treballs lliurats al llarg del curs, ressenyes, presentacions i seminaris etc.) i una avaluació final a través d'un treball final o bé un examen, o bé ambdues coses.

4- El Màster universitari en Estudis Xinesos conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de Màster. L'avaluació d'aquest treball correspon a un tribunal, nomenat per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el master.

5- La metodologia de treball del Màster en Estudis Xinesos implica una necessària participació activa en les discussions, debats, anàlisis i presentacions, activitats d'avaluació continuada que exigeixen la presència de l'estudiant a l'aula.

6- Les notes de tots els instruments d'avaluació parcials, així com la nota final, s'expressaran amb qualificacions numèriques del 0 al 10, d'acord amb la normativa vigent.

7- D'acord amb la normativa vigent, el professorat haurà de conservar la totalitat dels documents relacionats amb l'avaluació durant almenys un any, ja que poden ser requerits en procediments de revisió oficial dins de la universitat o, posteriorment, en la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquesta obligació inclou tots els documents escrits, sonors, audiovisulas o electrònics de l'avaluació continuada i final.

8- La còpia o el plagi de l'estudiant en el procés de l'avalaució és una falta administrativa que comporta sancions proporcionals a la gravetat del cas. Els capteniments que es prenen en consideració són la còpia (utilització de mitjans fraudulents per conèixer les respostes correctes durant la realització d'exàmens o altres proves) i el plagi (incorporació com a pròpies d'idees o paraules d'altri en els textos de l'estudiant sense esmentar-ne degudament la procedència).

9- La còpia o el plagi en qualsevol dels instruments d'avaluació implica el suspens de tota l'assignatura. Els docents tenen l'obligació de notificar al Coordinador del Máster el nom de l'estudiant, l'assignatura, l'exercici i els procediments pels quals s'ha produït i s'ha detectat la còpia o plagi. En els casos de plagi caldrà diferenciar amb precisió entre el comportament dolós i el mer desconeixement o descurança en els sistemes de citació i referència.

10- En el cas que al llarg dels estudis un estudiant incorri per segona vegada en una falta de còpia o de plagi, se sol·licitarà al rector la incoació d'un expedient administratiu per manca de probitat que, després de l'adequada instrucció, es podrà resoldre amb sancions que van des de la pèrdua del dret a l'avaluació en una o diverses assignatures durant un període acadèmic, fins a l'expulsió de la universitat, que comporta la pèrdua de drets econòmics, d'assistència a classe, d'avaluació i d'anul·lació de convocatòria durant els trimestres o anys acadèmics que es determini en la sanció.