A la web del Màster en Estudis Xinesos es pot trobar abundant informació de caràcter específicament tutorial (FAQS, guies, tutorials, aplicatius...), que és de consulta recomanable per l'aclariment de molts dubtes que se li puguin plantejar a l'alumne.

En primera instància i en termes generals, les consultes de caràcter administratiu han d'adreçar-se a la Secretaria del màster ([email protected]). Les consultes de caràcter acadèmic, s'han d'adreçar al coordinador del màster (Manel  Ollé), per a la seva possible resolució virtual o per concertar visita presencial.

A l'inici del màster s'ofereixen unes sessions inicials d'acollida, d'informació i de formació en els recursos de la Biblioteca-CRAI i en les competències informacionals. Al llarg del màster, es programen sessions de tutoria col·lectiva per resoldre aspectes d'interès comú (mobilitat, pràctiques, TFM ...)

L'acció tutorial del Màster es proposa cobrir els següents objectius i escenaris, tant en format presencial com virtual:

1. Tutoria per a la prematriculació de cada un dels dos cursos acadèmics del màster. Des de la coordinació del màster s'estableixen canals de tutoria virtual i presencial per assessorar els alumnes en relació a la dimensió acadèmica de l'elecció del recorregut formatiu més adequat als seus objectius i necessitats. Es fa especial èmfasi en l'assessorament als alumnes procedents d'un espai educatiu extraeuropeu, en procedir d'entorns i hàbits formatius diferents. Atès que el màster es realitza en dos cursos acadèmics, la tutoria prèvia a la matriculació implica un seguiment de les incidències de continuïtat en els estudis, canvi d'estratègia de l'alumne, etc. Per a l'exercici efectiu d'aquesta tutoria s'ha elaborat una guia de prematriculació per a cadascun dels cursos que explicita les implicacions acadèmiques, no estrictament administratives, de les diferents preses de decisió que ha d'exercir l'alumne.

2. Tutoria per a la mobilitat. El Màster en Estudis Xinesos ha estat registrant en les seves primeres quatre edicions un índex de mobilitat superior al 50%. A través de diversos convenis bilaterals d'intercanvi amb universitats asiàtiques i a través de l'obtenció de beques internacionals, cada curs una mitjana de 13-14 alumnes realitzen una estada de formació en un centre asianista de la Xina, Taiwan, Hong Kong, Corea o el Japó . Aquesta dinàmica es vehicula a través del Servei de Relacions Internacionals de la UPF en convocatòria pública. Al marge de la complexitat administrativa, la tutorització de les accions de mobilitat implica les següents accions: aconsellar els alumnes en funció de la seva formació prèvia i dels seus objectius, així com en funció de les habilitats i potencials percebuts; seleccionar els alumnes a partir de criteris clars i objectius per cobrir les places ofertes, assessorar i preparar els alumnes per superar les dificultats i reptes d'una estada de mobilitat d'abast intercontinental en uns nous entorns socials, lingüístics i acadèmics molt allunyats als seus; donar suport als alumnes desplaçats en les contingències i problemes que van sorgint.

3. Tutoria per a les pràctiques externes. El Màster en Estudis Xinesos incentiva, dóna suport i supervisa que els alumnes facin pràctiques externes. L'exercici d'aquesta tutorització es planteja en diferents dimensions:

  • En primer lloc, l'establiment d'un ventall divers i plural d'opcions de pràctiques no curriculars que pugui donar compte de la amplíssima diversitat curricular de procedència dels alumnes del màster;
  • En segon lloc, l'acció tutorial col·lectiva i personalitzada per donar a conèixer i per orientar i ajustar-la a les realitats personals;
  • En tercer lloc, per seleccionar i perfilar les propostes de pràctiques aportades pels propis alumnes, per determinar els perfils competencials.

4. Tutoria del Treball de Fi de Màster (TFM). L'acció tutorial impulsada per la coordinació del màster en el TFM es dirigeix, en primera instància, a promoure la ràpida concreció del tema i focus del treball per part de l'alumne, per assegurar un procés gradual i prou prolongat de desenvolupament del treball, així com la distribució i coneixement operatiu de les característiques, objectius, i recursos bibliogràfics metodològics auxiliars necessaris per a l'elaboració del TFM. En segona instància, en l'orientació a l'estudiant per a l'elecció del tutor del treball, així com l'establiment d'una dinàmica pautada i compulsiva de tutorització activa i interactiva del procés d'elaboració del TFM. Per activar aquest procés s'ha elaborat una Guia d'Elaboració del TFM i s'han disposat a la pàgina web del màster una sèrie de materials de consulta, tutorials i recursos per a la redacció acadèmica i l'elaboració d'investigacions acadèmiques.

5. Tutoria docent del professorat. En el marc de cada assignatura del màster, s'estableix de forma explícita en el pla docent una dinàmica real d'interacció personalitzada entre el professor i l'alumne, tant a nivell virtual com presencial, per resoldre dubtes, comentar treballs, resoldre diferències de nivell, etc.

6. Tutoria de projecció professional i investigadora. Des de la coordinació del màster es planteja una dinàmica d'informació proactiva sobre beques, ofertes de treball i iniciatives formatives externes complementàries. S'han establert seccions en la pàgina web del màster dedicades a informar sobre beques específiques sobre la Xina, sobre àmbits d'oferta de treball a la Xina o sobre la Xina, etc.

http://www.upf.edu/mxina/go_Xina/

http://www.upf.edu/postgrau/beques/

7. L'acció tutorial en les xarxes socials. L'acció tutorial informativa proactiva es realitza així mateix des dels espais específics del màster en les xarxes socials: Twitter i Facebok. De cara a projectar la dinàmica de comunitat interactiva i informativa, així com formativa, més enllà del procés de seguiment del màster (també per als exalumnes), l'acció tutorial realitzada a través de les xarxes socials del màster és un instrument privilegiat i usat de forma molt activa, no només per informar dels esdeveniments i novetats docents, sinó per posar en comú notícies de qualitat, investigacions, esdeveniments, novetats, recursos, ofertes de treball, beques, etc., relacionats amb la Xina i els estudis xinesos.

Twitter

Facebook