Competències bàsiques

CB 1: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB 2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB 3: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB 4: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB 5: Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1: Que els estudiants tinguin capacitat per reconèixer els diferents codis socials i comunicatius que marquen la interacció interpersonal per adaptar-se i donar resposta a situacions noves en diferents entorns disciplinars i culturals

CG2: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà el xinès a un nivell elemental.

Competències específiques

CE 1: Que els estudiants tinguin la capacitat de reconèixer els trets principals de les realitats culturals i històriques i de l'evolució contemporània de la Xina en relació al conjunt regional, aplicant els processos i coneixements necessaris per al seu estudi.

CE 2: Que els estudiants tinguin la capacitat d'analitzar el procés d'interacció entre la Xina i el món exterior, aplicant els conceptes i eines bàsiques per a l'estudi de les relacions internacionals de la Xina.

CE 3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reconèixer i descriure la història moderna i contemporània de la Xina, utilitzant críticament les diferents aproximacions historiogràfiques actuals per a l'anàlisi de la Xina contemporània.

CE 4: Que els estudiants tinguin la capacitat d'identificar i explicar els debats, discursos i percepcions que mediatitzen el contacte amb la Xina contemporània, aportant una anàlisi contextualitzat de les possibles problemàtiques.

CE 5: Que els estudiants tinguin la capacitat de reconèixer les realitats emergents de la Xina actual, utilitzant i identificant els diferents debats i paradigmes actuals sobre l'anàlisi de la Xina contemporània.

CE 6: Que els estudiants tinguin la capacitat d'identificar i explicar qui són els protagonistes de la interacció i intermediació econòmica, política i cultural entre la Xina i Europa, aplicant els conceptes i eines bàsiques per a l'estudi de les relacions internacionals de la Xina.

CE 7: Que els estudiants tinguin la capacitat d'identificar i reconèixer les dinàmiques culturals i comunicatives de la Xina contemporània, descrivint la cronologia bàsica i els criteris de periodització, així com els principals actors, processos i moviments de la cultura de masses de la Xina contemporània.

CE 8: Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i gestionar de manera crítica un corpus de fonts primàries i secundàries que permeti produir documentació nova al voltant de temes específics referits a la Xina, a través de plataformes digitals, arxius, revistes especialitzades i tècniques avançades de la investigació.

CE 9: Que els estudiants tinguin la capacitat d'analitzar i comprendre la situació cultural, econòmica i social actual de la Xina, aplicant les eines conceptuals i metodològiques de les Ciències Socials i les Humanitats necessaris per a l'anàlisi de la Xina contemporània