El programa de Grau Obert

És un programa innovador que ofereix la UPF dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària i triar, des de dins de la Universitat, l’estudi en el qual es volen graduar.

El programa permet fer una tria d'assignatures d'entre dos o tres estudis de grau per crear un itinerari propi que es cursa durant el primer any i, si cal, durant el primer trimestre del segon any, fins a triar el grau de destinació. Un tutor acadèmic i un estudiant que exerceix de mentor acompanyaran i orientaran l'estudiant en aquest procés. 

 

 

Accés al Grau Obert

L'accés al programa es duu a terme mitjançant la preinscripció universitària, igual que l'accés a qualsevol ensenyament de grau. La informació sobre la preinscripció i l’assignació de places s'ha de consultar al portal ACCESNET.

  • Matèries de batxillerat que més ponderen en la nota d'admissió: economia de l’empresa, geografia, literatura catalana, literatura castellana, llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, física, història de l’art, cultura audiovisual, dibuix tècnic, literatura universal, biologia, ciències de la Terra i mediambientals, dibuix artístic, disseny, electrotècnia, grec, química i tecnologia industrial.
  • Documents previs a la matriculació: un cop s'hagi publicat a ACCESNET l'assignació de places universitàries, l'estudiant que hagi obtingut plaça al Grau Obert ha de consultar a la web de matrícula de la UPF la informació específica i la documentació que ha de presentar per matricular-se en aquest estudi. Abans, però, l'estudiant ha d'emplenar la carta de motivació. En aquest formulari es demana informació sobre els estudis que es volen combinar i les titulacions que li interessen per poder elaborar l'itinerari acadèmic que l'estudiant cursarà durant el primer any del programa.
  • Matriculació: la informació de la matriculació (lloc, dia, hora) i la documentació que s'ha de presentar es podrà consultar a partir dels primers dies de juliol a la web de matriculació de la UPF.

 

El primer any de Grau Obert

Durant el primer any del programa de Grau Obert l'estudiant cursa l'itinerari que prèviament haurà creat, comptant amb la participació de dos o tres estudis que siguin del seu interès.

Matricularà un total de 60 crèdits tenint sempre en compte que la participació d'un estudi en el programa no pot assolir un pes superior al 70% del total de crèdits matriculats. Les assignatures matriculades hauran de pertànyer al primer curs —o, en casos excepcionals, al segon dels estudis que combini. 

Durant tot aquest procés d'introducció al món universitari i d'iniciació al programa, l'estudiant rebrà el suport del tutor i/o mentor que li assignin, i que coneixerà a la sessió de benvinguda que té lloc a l'inici del curs acadèmic. 

Als estudiants que accedeixin a la UPF pel programa de Grau Obert els serà d'aplicació la normativa de la Universitat relativa a la permanència en el primer any del programa (superació del 50% dels crèdits matriculats). Aquesta aplicació condiciona l'admissió al grau de destinació.

 

Admissió al grau de destinació

Durant el tercer o el quart trimestres, l'estudiant sol·licitarà un estudi de grau en concret entre els graus de la UPF —excloent els graus interuniversitaris i els dels centres adscrits a la UPF—, i aquesta serà la titulació que obtindrà en finalitzar els seus estudis.

Es garanteix a l’estudiant admès una plaça en el grau de la seva preferència, sempre que la seva nota d'admissió a la Universitat hagi estat igual o superior a la nota mínima d'admissió de la seva via d'accés en aquells estudis en l'any en què va ser admès al Grau Obert.

Els estudiants que no compleixin el requisit anterior, hauran de complir amb tots els criteris de selecció que es valoraran en la convocatòria d'admissió, establerts per cada estudi de grau com d'indica la taula següent.

 

Graus

Diferència màxima respecte a la nota d'admissió del grau de destinació

Percentatge d'assignatures de grau obert afins a l'estudi de destinació

Nota mitjana de les assignatures afins 

Administració i Direcció d'Empreses  0,3 50% No requerida
Biologia Humana

0

Percentatge mínim no exigit No requerida
Ciències empresarials-Management
0,3
50% No requerida
Ciències Polítiques i de l'administració 0,3 50% 7,0
Comunicació Audiovisual 0,5 50% No requerida
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció   0,3 50% 6,5
Dret 0,3 50% 6,5
Doble grau en Dret i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció  0,3 50% 6,5
Doble grau en Dret-Economia/Administració i Direcció d'Empreses 0,3 50% 6,5
Economia 0,3 50% No requerida
Enginyeria Biomèdica 0,3 50% No requerida
Enginyeria en Informàtica 0,3 50% No requerida
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 0,3 50% No requerida
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 0,3 50% No requerida
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 0,3 50% No requerida
Global Studies 0,3 50% No requerida
Humanitats 0,3 50% No requerida
International Business Economics 0,3 50% No requerida
Llengües Aplicades 0,3 50% No requerida
Periodisme 0,5 50% No requerida
Publicitat i Relacions Públiques 0,5 50% No requerida
Relacions Laborals 0,3 50% 6,5
Traducció i Interpretació 0,3 50% No requerida

 

Incorporació a l'estudi de destinació dels crèdits cursats el primer any del programa

Els crèdits cursats durant el primer any del programa s’incorporen a l’estudi de destinació de diferents maneres, d’acord amb la resolució que emetin els responsables de cada titulació de grau:

  • Com assignatures de l’estudi de destinació: si són assignatures del mateix estudi que s’han cursat dins de l’itinerari acadèmic del primer any.
  • Com assignatures (de formació bàsica, obligatòries, optatives): si són assignatures d’altres estudis que s’han combinat en l’itinerari acadèmic del primer any i que tenen un contingut similar o equivalent a assignatures de l’estudi de destinació.
  • Com a crèdits optatius: si no hi ha continguts equivalents, que restaran del còmput de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau.

 

Titulació que s'obté

Quan l’estudiant hagi completat el pla d'estudis del grau de destinació, obtindrà el títol de l'estudi de grau corresponent. És a dir, aquell grau que després del primer any de Grau Obert, hagi decidit cursar.

Addicionalment, l’estudiant del Programa de Grau Obert podrà obtenir, si ho desitja, un títol propi de la UPF que reflecteixi haver cursat un mínim de crèdits d'un àmbit disciplinari diferent del grau de destinació.

La possibilitat d’aconseguir aquest títol, o Mínor, s'ofereix amb la voluntat de reconèixer i valorar a l’estudiant aquelles assignatures que ha cursat durant el primer any, que no pertanyen al seu grau de destinació, sempre d'acord amb l'estructura i contingut de cada Mínor.

El Mínor consta d'un mínim de 30 crèdits que es poden cursar entre el primer any del programa de Grau Obert i durant l'estudi de grau de destinació mitjançant l'oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció de la UPF.