Ajudes per a la Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministerio de Universidades

Sessió informativa ANECA (presentació sol·licituds i criteris evaluació).

GUIA AJUDES FPU (instruccions incorporació, renovacions, docència, incidències al llarg de l'ajuda...etc).

Informació relativa a la convocatòria 2023
Documentació noves sol·licituds:

 Al costat de la sol·licitud electrònica, cal adjuntar certificació acadèmica personal dels estudis realitzats, en format PDF, que acrediti el següent:

Els ensenyaments cursats per a l'obtenció de la titulació de Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura. En tot cas s'haurà de seguir el que indica l'article 8 de la convocatòria. La nota mitjana de l'expedient acadèmic i, si escau, la nota mitjana dels títols amb què es concorre a la convocatòria, quan amb el primer no s'assoleixin els 240 crèdits. L'acreditació de data de terminació d'estudis.
Les sol·licituds que s'acullin a qualsevol de les excepcions assenyalades a l'article 7.2 a) i b) de la convocatòria, hauran de presentar, a més i segons sigui el cas, còpia del títol de l'especialitat o certificació oficial d'aquesta, o d'atenció i cura de descendents menors de sis anys.

En cas que l'especialitat s'hagi cursat a l'estranger, han de presentar l'acreditació del reconeixement de la mateixa a Espanya, si es tracta de ciutadans/es de la Unió Europea, o l'homologació en el cas dels nacionals d'altres països.

- La trayectoria académica y profesional del candidato/a.

Documentació que cal enviar a la secretaria del Departament per tramitar la firma del director de la Comissió acadèmica:

-    - Evaluación favorable del currículum vítae del director/a de la tesis doctoral (pdf).
Cal marcar favorable y la casella se ha recibido la declaración de cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 10 de la Orden de 28 de diciembre de 2023 por parte de la persona que dirige la tesis. 

Evaluación favorable de la Memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral (pdf). 
Adjunteu al document una memoria del projecte formatiu i tesi doctoral.

Documentació per al Departament/Comissió acadèmica: La persona proposada per a la direcció de la tesi haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del seu departament el següent document degudament signat:

Declaración de cumplimiento de los requisitos del director/a de tesis (pdf) Document signat pel director/a de tesis.

--------------------------------------------------------------------------------------------
RENOVACIONS:
(termini per presentar documentació al Servei de Recerca: 15 d'octubre de cada any).

--------------------------------------------------------------------------------------------

AJUDES COMPLEMENTARIES PER A  ESTADES BREUS I TRASLLATS TEMPORALS