Actualització del 12 d'octubre de 2020

Comunicat de la direcció de la UPF

Atenent a l’evolució de la crisi sanitària i a les indicacions de les autoritats sanitàries i universitàries, la UPF ha activat el pla per a limitar al màxim la docència presencial. A partir de dijous 15 d'octubre totes les activitats docents presencials passaran a ser virtuals per un període de 15 dies, llevat de les activitats que es realitzen necessàriament en laboratoris i espais tècnics. Dimarts 13 i dimecres 14 es mantenen totes les activitats docents presencials com s'havien previst inicialment, llevat que el professor responsable de l'assignatura informi del contrari als estudiants amb temps suficient.

[Accedir al comunicat]

 

Informacions anteriors

Com serà la docència del curs 2020-2021?

Docència híbrida

El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que s’organitzarà a l’entorn d’un model híbrid de docència. Que el model es denomini híbrid significa que combinarà classes presencials en grups petits i espais grans, i classes en línia, i amb interacció entre estudiants i professors. La presencialitat serà majoritàriament reduïda, i condicionada per les necessitats dels estudiants, les característiques de les assignatures i les disponibilitats dels espais físics. Les assignatures seran per tant o bé presencials (amb presencialitat reduïda en graus diversos) o bé en línia (i sense presencialitat física però necessàriament amb interacció i no exclusivament amb activitats síncrones). 

Acompanyament per als estudiants

El curs vinent s’extremarà l’acompanyament als estudiants amb accions més intensives per part dels tutors. Les sessions d’acollida per a estudiants de nou accés estan programades entre finals de setembre i principis d’octubre, i al llarg del primer trimestre es faran diverses accions especialment per als estudiants de nou accés i per als que no tenen coneixement previ de la UPF. S’habilitaran també espais virtuals de socialització i mentoratge horitzontal, tant presencial com en línia i a través d’una aula global específica (entorn virtual de cada assignatura).

Tots els estudiants de la UPF tenen assignat un tutor des de l’inici dels seus estudis que fa el seguiment acadèmic, assessora, acompanya i guia en els processos d’aprenentatge de l’estudiant, d’acord amb el pla d’acció tutorial del seu centre. A més del tutor, diversos centres inclouen la figura del mentor, que habitualment és un estudiant de cursos superiors que fa acompanyament acadèmic i extraacadèmic, que motiva i comparteix l’experiència personal més propera a l’estudiant sobretot de nou accés. Al costat dels tutors i mentors, tots els estudiants tenen a disposició el SAP (Servei d’Atenció Psicològica), que ofereix un acompanyament específic sobretot per a les situacions de necessitats especials, i el servei d’orientació professional, que presta el Servei de Carreres Professionals, i que acompanya i assessora en la inserció professional dels estudiants. Així mateix, des de la secretaria acadèmica dels estudis, l’estudiant tindrà també l’acompanyament de caràcter informacional, relatiu sobretot als tràmits acadèmics. 

Seguiment en línia de les assignatures

Tot i que és desitjable que el curs es pugui desenvolupar tal com s’ha previst inicialment, la presencialitat es pot veure limitada al llarg del curs per un empitjorament generalitzat de la crisi sanitària que obligui a suspendre l’activitat acadèmica presencial, i també per l’absència sobrevinguda de professors i estudiants. Per això, la Universitat ha establert un pla d’atenció en línia per a totes les assignatures de grau i de màster que asseguri el seguiment i l’acompanyament adequats del progrés acadèmic dels estudiants, que es pugui activar en el moment que sigui necessari i amb independència de la modalitat docent amb què s’hagin programat inicialment les assignatures.

Les assignatures que s’han previst en modalitat presencial no s’impartiran simultàniament presencialment i en línia en termes generals, i l’atenció a distància no s’activarà segons la preferència de l’estudiant, perquè la modalitat d’impartició de les assignatures, l’estableix el centre segons el desplegament de la presencialitat que hagi fet. Però el seguiment en línia tindrà la flexibilitat necessària perquè els que es trobin en situació d’absència sobrevinguda puguin seguir les assignatures a distància si convé.

Interacció entre estudiant i professor

La docència a la UPF és presencial i això implica que hi ha interacció regular presencial entre estudiants i professors. Per a l’atenció en línia, aquesta interacció s’ha de mantenir, bo i adaptada a la situació virtual. Mantenir la interacció implica que hi ha d’haver un canal de comunicació establert entre estudiants i professors, que s’ha d’utilitzar. Però la interacció entre estudiants i professors no ha de ser síncrona necessàriament. Per a les assignatures que s’impartiran en línia es preveu la freqüència de la interacció, que és recomanable que sigui setmanal o com a mínim quinzenal.

Estudiants i professors faran servir les eines de què disposa la Universitat i que permeten mantenir la interacció; entre altres, els fòrums de les aules globals, la comunicació per correu electrònic i les sessions síncrones d’atenció als estudiants a través de videoconferència (amb Collaborate o Gooble Meet, entre altres).

Pla d’aprenentatge de les assignatures

Totes les assignatures tenen un pla docent que preveu tant els continguts com les competències, els resultats d’aprenentatge i els instruments d’avaluació que s’extreuen directament del pla d’estudis, però al pla docent no s’hi sol incloure un calendari detallat que faci la funció de pla d’aprenentatge calendaritzat. El pla d’aprenentatge també permet, a l’estudiant i al professor, tenir una idea de la dedicació global a l’assignatura.

Tant si s’imparteixen en modalitat presencial com en línia, les assignatures tindran un pla d’aprenentatge, complementari al pla docent, que preveurà com a mínim a) la distribució de continguts i activitats setmanals d’aprenentatge, b) els terminis i la forma de lliurament de tasques avaluables, c) el retorn previst de les activitats avaluables, d) l’impacte de les activitats avaluables sobre la qualificació final si el pla docent no les indica explícitament i e) la dedicació esperable de l’estudiant per a les diverses activitats formatives programades.

Materials d’aprenentatge a l’aula global

Les assignatures que s’impartiran en línia tindran els materials necessaris per als estudiants disponibles a l’aula global. Per a les assignatures que s’impartiran presencialment també convé que els materials principals estiguin disponibles a l’aula global, sobretot lectures, materials multimèdia d’aprenentatge i enunciats de les activitats avaluables, en previsió que calgui virtualitzar-les completament en algun moment del curs.

No es pretén que tots els materials de l’assignatura presencial estiguin disponibles a l’aula global, perquè s’entén que les activitats que es fan presencialment no cal que es conservin. Res no impedeix que les sessions presencials es puguin enregistrar i posar a disposició dels estudiants a l’aula global i més enllà, però res no obliga a fer-ho. Tot i això, s’han d’entendre com a bones pràctiques les iniciatives que posin a disposició d’altres públics materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) que es produeixin en el marc d’assignatures.

Avaluació contínua adaptada a la docència híbrida

El model d’avaluació de la Universitat Pompeu Fabra es basa en l’avaluació contínua i centrada en l’estudiant, cosa que implica que l’estudiant fa diverses activitats avaluables al llarg del trimestre, i que rep retroacció d’aquestes activitats també al llarg del trimestre. Les activitats avaluables de les assignatures combinen de forma equilibrada l’avaluació formativa, que permet que l’estudiant detecti durant el trimestre les possibles dificultats i les pugui corregir, i l’avaluació sumativa, que valora els resultats obtinguts al final d’un procés. Per al seguiment de l’activitat de l’estudiant, el professor disposa d’eines i recursos integrats a les aules globals de les assignatures.

El model d’avaluació contínua de la Universitat es mantindrà i les activitats formatives s’adaptaran a la modalitat híbrida de docència. En el cas que s’hagin de fer a distància, les activitats d’avaluació no s’han de modificar, però el contingut de les activitats avaluables s’adaptarà a la situació de potencial confinament dels estudiants. Per això, el pla d’aprenentatge de les assignatures tindrà en compte quin instrument s’ajusta millor als resultats d’aprenentatge que es volen avaluar, es dosificarà la sincronia de les activitats avaluables i en la mesura que sigui possible s’evitarà transposar les proves d’avaluació presencials a proves a distància.

Formació i acompanyament per a la digitalització del professorat

Les accions de formació i acompanyament per al professorat, tant en la digitalització de materials com en el suport tècnic i metodològic es mantindran. A més de l’atenció individualitzada al professorat que no necessiti, es continuaran fomentant les accions per compartir bones pràctiques així com els seminaris virtuals per a l’ús de les eines tecnològiques de què disposa la Universitat. Des del punt de vista de la digitalització, s’intensificarà el suport de la Factoria per a la creació de materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) que tinguin un potencial de reutilització rellevant.

Espais segurs

Tots els espais docents de la Universitat estan preparats per impartir les classes amb totes les mesures de seguretat necessàries, tant per a estudiants com per a professors. L’aforament dels espais s’ha calculat d’acord amb les previsions del Pla sectorial d’universitats i s’hi aplicaran les mesures de protecció que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. El rentat de mans, la distància de seguretat i l’ús de la mascareta seran segurament habituals al llarg del curs.

A més dels espais docents habituals (aules i laboratoris), la Universitat incrementarà si cal els espais utilitzables com a sales d’estudi per als estudiants amb la finalitat que els estudiants tinguin a la Universitat un espai segur de treball.

Pla de virtualització forçosa

En el pitjor escenari, totes les assignatures presencials de grau i de màster han de poder passar a impartir-se completament en línia en un termini no superior a tres dies a partir del moment en què les autoritats suspenguin l’activitat formativa presencial. La virtualització forçosa de les assignatures presencials es produirà també quan tot un grup-classe hagi de quedar en confinament preventiu. Per això, totes les assignatures tindran preparat un pla de virtualització d’emergència que inclogui mecanismes de seguiment i d’interacció amb els estudiants.

 

Històric de mesures preses sobre docència durant aquest període

La UPF iniciarà el curs 2020-2021 amb una docència híbrida, però amb els màxims nivells de presencialitat que la situació sanitària permeti

La UPF començarà el curs 2020-2021 fent ensenyament presencial, en la mesura en què això sigui compatible amb la situació de salut, i amb tots els instruments necessaris per esponjar les aules i garantir les mesures que recomanin les autoritats sanitàries. Reduir les dimensions dels grups classe, establir torns, desdoblar grups, virtualizar les classes magistrals i adaptar i condicionar espais són algunes de les mesures que s’adoptaran.

Es posarà especial atenció a garantir una experiència presencial als estudiants de primer curs que accedeixen per primera vegada als campus. Tots els estudiants tindran un pla d'aprenentatge que preveurà també l'acompanyament necessari per a casos de malaltia i d'impossibilitat de seguiment de l'activitat presencial.

La UPF treballa des de fa anys en l'adaptació del seu model educatiu als nous requeriments de la societat i del món laboral. Com a universitat presencial, la UPF vol treure el màxim rendiment de l'experiència a l'aula, però proposa fer a distància les classes de gran grup, mentre que suggereix mantenir als campus les activitats formatives en grups petits, on la presencialitat és decisiva per al màxim aprofitament de l'aprenentatge. 

Amb tot, la Direcció i els equips tècnics de la Universitat, amb l’experiència apresa de l'emergència d'aquest darrer trimestre, preveuen diversos escenaris per poder reaccionar ràpidament a les eventuals restriccions de presencialitat que la situació sanitària pugui plantejar.

Docència del tercer trimestre totalment en modalitat no presencial

La Universitat oferirà tota la docència del tercer trimestre, que va començar el 30 de març del 2020, només en format no presencial, conscient que no hi ha cap certesa que els campus es puguin obrir de nou abans que finalitzi el període lectiu, el dia 16 de juny. Aquesta previsió de no-presencialitat inclou també les activitats d’avaluació contínua, però no s’ha adoptat encara cap decisió general pel que fa als possibles exàmens finals. No obstant això, els centres tenen autonomia per avançar aquesta decisió. Aquestes consideracions són extensibles als centres adscrits a la UPF.

La Universitat es va posar a treballar des del primer moment en un pla de contingència per facilitar al màxim el pas de la docència presencial a la docència no presencial. S’han habilitat eines i recursos per als professors i els estudiants i s’han reorganitzat els serveis de suport a la docència per poder oferir suport de manera remota.

D'altra banda, la UPF també ha fet recomanacions i ha donat directrius en relació amb la docència no presencial, el control i la revisió d'exàmens, la protecció de dades personals i altres qüestions relacionades.

Més informació

Recursos bibliogràfics a disposició durant el tancament dels campus UPF

Mentre les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI estiguin tancades i no es pugui fer ús del préstec de documents de la Biblioteca de la UPF, els continguts electrònics continuen disponibles.

Bibliografia recomanada en format electrònic, recursos oberts, eines per trobar informació i préstec interbibliotecari de documents.

Mesures excepcionals per a les pràctiques acadèmiques 

Atesa la situació creada per l’epidèmia de la COVID-19, i tenint en compte que s’estan adoptant mesures que afecten al desenvolupament habitual de les pràctiques externes, la UPF ha demanat a les empreses i entitats col·laboradores que, per tal de no perjudicar la formació dels estudiants, en la mesura del possible, habilitin la possibilitat de fer pràctiques no presencials o ajornin el període de pràctiques per a més endavant quan l’episodi de coronavirus estigui en fase de control, sempre d’acord amb les possibilitats tant de l’estudiant com de l’entitat col·laboradora.

Aquesta mateixa petició s’ha fet a tots els serveis, unitats, departaments i grups de recerca que acullen estudiants en pràctiques a la UPF.

Més informació

Mesures excepcionals per als exàmens del segon trimestre del curs 2019-2020 previstos per al període 18-28 de març

Atesa la situació creada per l’epidèmia de la COVID-19, i davant l’alta probabilitat que durant els pròxims dies calgui adoptar mesures que puguin afectar el desenvolupament habitual d’un període d’exàmens, la UPF ha decidit suspendre el caràcter presencial dels exàmens previstos entre el 18 i el 28 de març.

S’estableix un sistema alternatiu per a l’avaluació del segon trimestre, que consisteix a ajornar els exàmens presencials o bé a substituir-los per activitats avaluables no presencials. Cada centre concreta el seu sistema alternatiu i n’informa els estudiants a través del Campus Global a partir del divendres 13 de març.

Conseqüentment, seguint el calendari dels curs acadèmic previst, no es desenvoluparan activitats docents als campus de la UPF durant aquestes dates.

Des de dilluns 9 de març s’han suspès provisionalment les pràctiques clíniques i la resta d'activitats formatives de Medicina que tenen lloc en l’entorn del Parc de Salut Mar. Mentrestant, es programaran activitats formatives complementàries per optimitzar el coneixement dels estudiants de la situació de crisi sanitària desencadenada per la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta decisió s'emmarca en els criteris acordats per les deganes i degans de les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut de Catalunya (vegeu document adjunt).

Mesures excepcionals amb relació a tesis doctorals

L’Escola de Doctorat de la UPF ha previst un procediment pel qual les lectures de tesi agendades fins a finals d’abril podran ser defensades, si així es considera oportú des de la direcció del programa, per videoconferència del doctorand i dels tres membres del tribunal.

D’altra banda, s’està preparant un protocol per facilitar que els dipòsits de les tesis doctorals es puguin tramitar de manera no presencial. També s’estudiaran mesures per fer presentacions i defenses de projectes de tesi o plans de recerca a través de videoconferència.

Mesures excepcionals per al personal investigador en formació

Fent ús de la possibilitat que preveu la legislació que acompanya la declaració de l’estat d'alarma, i amb la voluntat de donar tot el suport possible al personal investigador en formació en aquest difícil context, la UPF ha decidit prorrogar per la durada total de l'estat d'alarma els contractes dels pre- i postdoctorals vinculats a convocatòries competitives d'àmbit estatal i d’àmbit català, així com a programes propis de la Universitat. El cost estimat d'aquestes pròrrogues se situa al voltant dels 775.000 Euros.