Visualització del contingut web

Les sortides professionals dels nous doctorats del programa del Departament d'Humanitats són variades:

1. Donat el perfil preeminentment de recerca d'aquest programa, es preveu la continuació de l'activitat acadèmica en la forma de beques postdoctorals en altres centres superiors de recerca amb l'objectiu de promoure's com a professors o investigadors contractats o amb places permanents.

2. Amb alguna formació complementària específica, els nous doctors podrien accedir a places de gestió cultural o de política cultural en grans institucions internacionals (UNESCO o similars),

3. Tanmateix, els nous doctorats disposen d'una formació que els permet fer tasques d'organització i gestió cultural en institucions com museus, teatres, sales de concert, arxius, centres associats a l'administració o institucions privades de caràcter cultural o amb activitats socials.

4. Tot i que el doctorat no està pensat per la docència en ensenyament mitjà, això no exclou la capacitat dels nous doctors per desenvolupar aquesta activitat o la direcció de centres d'educació.