1.Introducció

La normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPF estableix que els estudiants admesos han de defensar durant el seu primer any un projecte de tesi.
El projecte de tesi doctoral consisteix en un treball de descripció, justificació i planificació de la tesi doctoral supervisat per un director.Aquest projecte serà qualificat (apte o no apte) per un tribunal de tres membres.

El director del projecte ha de comunicar a la secretaria del programa una proposta de composició de la comissió d'avaluació, que ha d'estar composta per tres doctors, un de les quals serà el director del projecte, i dos vocals.

2. Calendari de lliurament i lectura

L'estudiant farà arribar l'exemplar del treball a la secretaria del Departament d'Humanitats.

El director del treball comunicarà a la Secretaria la composició del tribunal, així com la data i l'hora acordada per fer la lectura.

La Secretaria convocarà al tribunal i a l'estudiant, i farà arribar al tribunal els exemplars del treball.

Les lectures es realitzaran durant els mesos de juny i juliol.

Una vegada realitzada la lectura, el director del tribunal lliurarà a la Secretaria l'acta de qualificació signada per tots els membres de tribunal.

3. Característiques del projecte de tesi doctoral

El projecte de tesi ha de contenir els apartats següents. El compliment d'aquests requisits formals és obligatori i el projecte serà retornat a l'estudiant si no es satisfan:

 • Títol
 • Resum de 100-150 paraules (abstract): objectiu, interès i originalitat de l'aportació científica.
 • Cos del projecte
 1. Problema de recerca o objecte d'anàlisi. Aquí cal identificar clarament el tema que es vol investigar.
 2. Estat de la qüestió sobre el problema / objecte d'anàlisi. Aquí cal fer referència als coneixements més recents que existeixen a la bibliografia sobre el fenomen en qüestió. No ha de ser un panorama històric des dels orígens del tema.
 3. Objectius de la tesi. Aquí convé especificar quina aportació original es pretén fer per resoldre el problema de recerca.
 4. Hipòtesis, supòsits o idees prèvies en què es recolzen els objectius.
 5. Metodologia i pla de treball, amb una estimació de calendari (cronograma).
 6. Bibliografia rellevant, comentant les 5 referències bibliogràfiques més pertinents.

L'edició del projecte ha de seguir les pautes formals següents:

 • Escrit mecanografiat, a espai i mig d'interlínia, en Arial 11 o Times 12.
 • Extensió entre 56.000 i 112.000 caràcters amb espais (20-40 pàgines).
 • Els apartats hauran d'estar numerats.
 • El document ha d'estar paginat.
 • Bibliografia, inclosa al final, ordenada alfabèticament per autors. .
 • Les cites bibliogràfiques que hi hagi dins del text es faran amb el cognom de l'autor seguit de l'any de publicació. Totes les cites han de figurar a la bibliografia.
 • Les notes hauran d'anar a peu de pàgina.