Convocatòries

Fes realitat el teu projecte d’innovació cultural, social o artística i amb caràcter de recerca aplicada 

#EnResidènciaTallers, al campus del Poblenou, t'ofereix la possibilitat de tirar endavant el teu projecte, en col·laboració amb la comunitat universitària, durant deu mesos i mig, prorrogables deu mesos i mig més.

Qui pot participar-hi

La participació està oberta prioritàriament a totes les persones que tenen o que han tingut un vincle amb la UPF: antics alumnes (alumni) de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures.

Quins són els perfils dels nostres residents

Són agents creadors, socials, investigadors o emprenedors amb projectes dels àmbits de la innovació cultural, social o artística d’aplicació pràctica.

Com es presenten les sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se individualment o col·lectivament. No és necessari que totes les persones que formen part de l'equip tinguin o hagin tingut vinculació amb la Universitat Pompeu Fabra.

Període per presentar-hi sol·licituds
Des del 8 d'abril fins al 19 de juliol del 2024

Resolució de projectes residents

16 de setembre del 2024

Incorporació i inici dels projectes
25 de setembre del 2024

Informació
[email protected]

Com presentar la sol·licitud de la convocatòria “En residència a l’àrea Tallers”

Podeu presentar el formulari de sol·licitud de manera electrònica adjuntant-la a la instància general electrònica que podeu trobar a la seu electrònica, a catàleg de procediment i tràmits.

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e, etc.).
Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica indicant:

 • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud a la convocatòria “En residència a l’Àrea Tallers” 2024-2025
  (en minúscules i en català, tal com està escrit)
 • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: DIRECCIÓ DEL CAMPUS DEL POBLENOU
  (en majúscules i en català, tal com està escrit)

També podeu presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. El formulari de sol·licitud ha de ser original i estar signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també la podeu presentar en qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació que s’ha de presentar: accedeix al formulari de sol·licitud

 • Títol del projecte.
 • Descripció detallada del projecte d’innovació cultural, social o artística i amb caràcter de recerca aplicada  (fins a 4.000 caràcters, espais inclosos).
 • Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i de recerca de l’Ârea Tallers (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de treball i calendari (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de presencialitat (indicar la preferència d’ocupació de l’espai assignat a l’Àrea Tallers [franja de matí, de tarda, tot el dia...]).
 • Currículum dels sol·licitants (fins a 1.500 caràcters, espais inclosos).
 • DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.
 • Nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica de la persona responsable del projecte (en cas de candidatures col·lectives).

Què es valorarà en les sol·licituds

 • La qualitat del projecte, el seu caràcter innovador i la seva viabilitat coherència (de 0 a 5 punts).
 • La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta (de 0 a 5 punts).
 • El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
 • La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies que transcendeixin el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).
 • La viabilitat del projecte, d’acord amb les prestacions que oferim (de 0 a 5 punts).