1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 7 d’octubre del 2020.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t.  Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2021 i Bases d'execució.

5è. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

 
- Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022.
- Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2021-2022.
- Proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.
- Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UPF.
- Proposta d'aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2021.
- Proposta d’aprovació de les Bases del premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere i de les Bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere.

6è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit de PDI:
 
- Proposta de modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.
- Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria 2020.
- Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2020
- Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

7è. Proposta de rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.

8è. Proposta de participació en la Xarxa universitària internacional  The Guild.

9è. Proposta de participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global.

10è. Proposta de normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra.

11è. Proposta de Normes reguladores de la Comissió d'Integritat prevista al Codi Ètic.


12è. Proposta de Normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica.

13è. Proposta d’autorització d’expedients de despesa de caràcter pluriennal.

14è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

15è. Ratificació de convenis.

16è. Afers de tràmit.


17è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 7 d’octubre del 2020
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de 7 d’octubre del 2020.

 

3. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF 
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

El Consell de Govern, a proposta Consell del Departament de Ciències Polítiques i Socials i de la Junta de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, acorda concedir el títol de doctora honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Dra. Raewyn Connell, en reconeixement als seus estudis i recerca sobre la construcció de jerarquies de classe i gènere i les masculinitats. La Dra. Connell és un referent significatiu en la seva lluita per la justícia, la igualtat i la pau i contra la violència de gènere. A més, la seva distinció contribueix, com a dona transgènere, a promoure la paritat en l’acció institucional i a augmentar la diversitat en els perfils de les persones guardonades.

 

4.  Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2021 i Bases d'execució
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

4.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2021, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

4.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2021 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2.

 

5. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022.

S’aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2021-2022, que consta com a annex 3.

Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2021-2022

Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2021-2022 que consta com a annex.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè modifiqui les dates del calendari acadèmic per adaptar-lo als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè acordi  amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.

Quart. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè aprovi les modificacions del calendari acadèmic que siguin necessàries per al bon desenvolupament i la finalització del curs acadèmic 2021-2022.


ANNEX 1: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2021-2022

El curs 2021-2022 s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost, sense perjudici que es desenvolupin activitats lectives i tràmits administratius, relatius al curs acadèmic 2020-2021, en dates posteriors a aquestes.

El 30 de setembre és el termini màxim per dipositar les tesis doctorals sense que els doctorands hagin de formalitzar una nova matrícula per al curs 2021-2022 en els terminis establerts. Als efectes de tràmits acadèmics que ho requereixin, pel que fa als ensenyaments de doctorat, es considera que el curs acadèmic s'inicia i finalitza els mateixos dies que per als ensenyaments de grau i de màster.

1r. Trimestre

 • Classes 27 de setembre - 3 de desembre
 • Primer curs d’estudis de grau: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del 20 de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web de cada centre.
 • Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: inici 6 de setembre.
 • Avaluació: 10 de desembre - 21 de desembre
 • Recuperació (només estudis de grau): 21 de gener - 11 de febrer
 • Vacances: 22 de desembre - 6 de gener

2n. Trimestre

 • Classes: 10 de gener - 18 de març
 • Avaluació: 22 de març – 1 d’abril
 • Vacances: 11 d’abril – 18 d’abril
 • Recuperació (només estudis de grau): 22 d’abril - 14 de maig

3r. Trimestre

 • Classes: 4 d’abril – 8 d’abril i 19 d’abril – 17 de juny
 • Avaluació: 21 de juny - 30 de juny
 • Recuperació (només estudis de grau): 8 de juliol - 15 de juliol (estimació)

Dies festius

 • 24 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 12 de febrer
 • 23 d’abril
 • 6 de juny
 • 24 de juny

Dies no lectius

 • 7 de desembre
 • 9 de desembre
 • 7 de gener
 • 21 de març
 • 20 de juny

Dies de classe

 • 1r. trimestre:  48
 • 2n. trimestre: 50
 • 3r. trimestre:  48

Total :   148


ANNEX 2: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE

Primer trimestre

 • Dilluns: 9
 • Dimarts: 9
 • Dimecres: 10
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

Segon trimestre

 • Dilluns: 10
 • Dimarts: 10
 • Dimecres: 10
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

Tercer trimestre

 • Dilluns: 8
 • Dimarts: 10
 • Dimecres: 10
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

Proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Vista la necessitat de modificar alguns articles de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau per tal que el nom de Programa d’Ensenyament d’Idiomes quedi modificat per l’actual Idiomes UPF,

Atès que el redactat d’alguns apartats pot donar peu a necessitat de modificar la normativa cada vegada que s’actualitzin els Annexos;

El Consell de Govern

ACORDA

Article únic: Modificar la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau en els termes següents:

Primer. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

2. Poden ser objecte del reconeixement acadèmic en crèdits aquelles activitats formatives d'aprenentatge de llengües que els estudiants hagin realitzat durant el període acadèmic en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra.

Segon.  Els apartats 1 i 4 de l’article 2 queden redactats de la manera següent:

1. Es poden reconèixer crèdits per la formació cursada i superada de llengües impartides per Idiomes UPF o per altres institucions d'ensenyament d'idiomes en relació amb la qual se'n determini el reconeixement corresponent d'acord amb aquesta normativa.

4.  No es poden reconèixer crèdits si la llengua corresponent forma part de les assignatures que l'estudiant ha de cursar dins del seu pla d'estudis. El vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística mantindrà actualitzada, en els Annexos previstos en aquesta normativa, la relació dels plans d'estudis que reuneixin aquestes característiques i determinarà, si escau, el nivell a partir del qual és possible el reconeixement.

Tercer. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 3 queden redactats de la manera següent:

1. El nombre de crèdits, fins al màxim de 6, i l'assignació del nivell a partir del qual es reconeixen crèdits s'ha d'efectuar d'acord amb els Annexos d'aquesta normativa.

2. Quan la persona sol·licitant hagi cursat l'idioma a l'ensenyament secundari, els crèdits es poden reconèixer a partir del nivell B1.1 del MECR (intermedi) o qualsevol altre nivell a partir d'aquest, d'acord amb els Annexos.

3. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística determinar el nombre de crèdits i els nivells susceptibles de reconeixement per a aquells supòsits que no estan previstos en els Annexos d'aquesta normativa, sempre que les accions de formació comportin una avaluació, acreditin un nivell que correspongui a un nivell determinat del MECR i pressuposi un mínim de 90 hores de classe.

Quart. L’apartat 3 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

3. El nombre de crèdits, fins al màxim de 6, i l'assignació del nivell a partir del qual es pot obtenir el reconeixement s'ha d'efectuar d'acord amb el que figura als Annexos.

Cinquè. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 5 queden redactats de la manera següent:

1. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans que determini la Universitat, adreçades al degà o degana o director o directora dels estudis corresponents des de l'inici de curs acadèmic, fins al 31 de maig. Les sol·licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran al curs acadèmic següent, sempre que la persona sol·licitant continuï essent estudiant de la UPF.

2.  En el moment de fer la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud que expressi l'idioma objecte de reconeixement. És imprescindible que s'indiqui l'idioma cursat durant l'ensenyament secundari i el lloc on s'ha cursat aquest ensenyament (en els casos de sol·licituds de reconeixement de cursos de català o castellà).

- Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell assolit. Es comprovarà la identitat de la còpia amb l'original, es retornarà l'original a l'estudiant i es remetrà la sol·licitud juntament amb la còpia compulsada a l'òrgan destinatari. En el cas que aquesta documentació ja s'hagués presentat amb anterioritat, caldrà indicar quan es va lliurar a la universitat.

3. Correspon al degà o degana o director o directora dels estudis la resolució de les sol·licituds relatives a les llengües que figuren als Annexos previstos en aquesta normativa. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística la resolució de les sol·licituds relatives a les llengües que encara no figurin als Annexos previstos en aquesta normativa.

Sisè. La Disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional primera. Actualització i revisió dels Annexos d'aquesta normativa

A l'efecte dels reconeixements establerts en aquesta normativa, s'autoritza el vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística per a actualitzar-ne els Annexos i incorporar-hi, si escau, altres llengües, d'acord amb el que preveu l'article 3.

Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UPF.

En els darrers anys s’ha posat de manifest la necessitat d’aclarir alguns aspectes de la normativa de pràctiques de la UPF que poden generar confusió entre els estudiants, els responsables dels processos de docència, les secretaries i els tutors de pràctiques de la UPF, i també per adequar-la a l’evolució de la jurisprudència. Les modificacions que es proposen aborden dos aspectes relacionats amb la formalització de les pràctiques que els estudiants de la UPF fan a la UPF i l’autorització d’aquestes pràctiques externes.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la UPF aprovada pel Consell de Govern de 9 de maig de 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol de 2012, de 20 de març de 2013, d’1 de juliol de 2015 i acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2018, en els termes següents:

Primer. Els apartats l’article 6 queden redactats de la manera següent:

6.1. Per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants caldrà la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa, que subscriuran la Universitat, l'estudiant i l'entitat col·laboradora que aculli els estudiants, sense perjudici de la possibilitat de reconeixement regulada a l'article 11.

6.2. En el cas que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra facin pràctiques a la mateixa Universitat, la formalització de les pràctiques es durà a terme mitjançant la signatura d’una autorització d’acord amb les condicions que s’estableixin en cada cas.

L’autorització, que haurà de recollir les mateixes dades que, per a la subscripció de convenis, s’estableixen en l’apartat anterior, ha de ser atorgada pel vicerector o vicerectora competent en matèria de docència.

6.3. L’oferta de places per a pràctiques a la Universitat mateixa s’ha de fer mitjançant una convocatòria pública. Correspon la instrucció del procediment a la unitat que designi el gerent.

Segon. Se suprimeix la disposició addicional única.

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació

Proposta d'aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2021.

5.1.

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte d’internacionalització.

El Pla de Foment 2021 proposa  mantenir l’estructura dels plans anteriors i afegeix una dotació pels resultats en l’esforç d’assolir l’objectiu d’augmentar el nombre de places i el nombre d’estudiants matriculats que des de la direcció de la Universitat es va demanar a les direccions de les Unitats de Coordinació Acadèmica.

El Pla de Foment 2021 preveu una dotació de 108.900 euros, xifra que suposa un augment del 7,8 %  respecte el curs anterior.

Seguint amb aquest criteri ell Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2021, el qual es regirà per les bases següents:

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2021 està integrada per 108.900 euros, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants matriculats en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

 1. Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2020-21 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys).

          a.1.) Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:

 • Dotació de 10.000€:  màsters amb més de 200 estudiants matriculats
 • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 35 estudiants matriculats
 • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 30 i 35 estudiants matriculats
 • Dotació de 2.000€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants matriculats i màsters que tenen menys de 20 estudiants matriculats però el curs 2019-20 tenien més de 19 estudiants matriculats

a.2.) Dotació de 1.500 euros als màsters que van augmentar l’oferta de places (o ja tenien una oferta de 35 places o més) i van millorar el nombre d’estudiants matriculats de nou accés.

 1. Dotació en concepte d’internacionalització. Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2020-21 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:
 • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
 • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
 • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants- Retribució de conferenciants

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2021.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El/la vicerector/a competent en docència adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2020-2021, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2020-2021 com el 2021-2022 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2021.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector/a competent en docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2021, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

Proposta d’aprovació de les Bases del premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere i de les Bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere

D’ençà de l’any 1998, tots els programes marc de suport a la recerca de la Unió Europea han fet una crida a la correcció de la visió androcèntrica en la producció científica, la innovació i la transferència, tot promovent que les investigacions tinguin en compte les realitats i les necessitats tant dels homes com de les dones i que s’abordi el dèficit de coneixement sobre les dones i sobre les relacions de gènere.

En el marc normatiu espanyol, la promoció de la recerca sobre el significat i l'abast de la igualtat entre dones i homes ha estat recollida en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (article 25), mentre que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació defineix la perspectiva de gènere en la recerca com a categoria transversal (disposició addicional tretzena). Així mateix, en l’àmbit català, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix la transversalització de la perspectiva de gènere en l’activitat acadèmica i investigadora de tots els àmbits del coneixement (article 28), i la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia indica que les universitats han de promoure la visibilitat de les persones LGBTI a través de la recerca (article 13). Per aquest motiu, el Segon Pla d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (2018-2022) estableix com a objectiu estratègic l’impuls de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en la recerca. De manera específica, l’acció 2.14 del Pla d'Igualtat està centrada en el reconeixement de la recerca de grau i de postgrau en estudis de gènere i diversitat sexual feta a la Universitat.

Amb aquesta finalitat, la Unitat d'Igualtat de la UPF ha creat un premi per a recerques, individuals o col·lectives, fetes sobre temàtiques centrades en el gènere. El premi compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya.

Per això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere, que consten a l’annex.

Annex

BASES DEL PREMI TREBALL DE FI DE GRAU A LA RECERCA EN GÈNERE

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest premi és el de destacar el millor treball de fi de grau (en endavant TFG) individual o col·lectiu, fet en qualsevol de les titulacions de grau de la UPF i dels seus centres adscrits.

Les temàtiques abordades en els treballs presentats poden tractar aspectes com: la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític, familiar; en l’àmbit de les enginyeries o de la salut; la identitat i l’expressió de gènere; la sexualitat; els rols de gènere; els estereotips; les noves masculinitats; el feminisme; les organitzacions de dones i/o feministes; la situació del col·lectiu LGBTI; la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat; les polítiques públiques i la transversalitat de gènere; les violències masclistes i l’LGBTIfòbia, entre d’altres.

També poden concórrer al premi les recerques que no se centrin específicament en temàtiques de gènere però que hagin incorporat de manera transversal al llarg del treball la perspectiva de gènere.

Segona. Requisits de participació  

 • Haver presentat un TFG en qualsevol de les titulacions de grau de la UPF i dels seus centres adscrits, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • Haver incorporat la perspectiva de gènere de manera transversal en el treball.
 • Presentar un treball original que ha d’haver estat qualificat amb una nota superior al 7,5 en primera convocatòria.
 • Haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • Els treballs han de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

Tercera. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

Les persones guanyadores accepten que el seu treball quedi dipositat en el Centre de Documentació de l’ICD (si escau) i en el Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF (e-Repositori: http://repositori.upf.edu) i que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que així ho proposi la Comissió Avaluadora del premi.

Les persones que resultin guanyadores o finalistes es comprometen a fer una presentació del seu treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.

Quarta. Presentació dels treballs

El treball s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF.

El document s’ha de lliurar en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, etc.), degudament anonimitzat, sense contenir cap referència al nom de l’autor o autora ni al de la persona que ha tutoritzat el treball. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria.

Cinquena. Dotació del premi

El premi està dotat amb 1.000 €. La persona guanyadora o l’equip guanyador rebrà aquest import amb les retencions fiscals que prevegi la llei i un diploma de menció, que es lliurarà en un acte públic. El diploma de menció podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes a proposta de la Comissió Avaluadora. Es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors. Cadascun dels treballs obtindrà la meitat de la dotació econòmica esmentada anteriorment, i les seves autores i autors tindran les obligacions descrites a la base tercera.

Sisena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere i LGBTI.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió estarà formada pels membres següents:

 • La vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • La directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de gènere, de la UPF o dels seus centres adscrits.
 • Un o una representant de l’Institut Català de les Dones, si escau.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’enfocament del tema i en el seu desenvolupament del treball (20 punts).
 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (20 punts).
 • Marc teòric utilitzat (20 punts).
 • Coherència i rigor metodològic (20 punts).
 • Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de gènere i de la mateixa disciplina en relació amb la igualtat efectiva de dones i homes (20 punts).

La Comissió Avaluadora podrà ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en els treballs en formats audiovisuals o en projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es podran declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. La resolució de concessió del premi emesa pel rector o rectora o el vicerector o vicerectora competent i indicarà els recursos que siguin procedents.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora o el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de quatre mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que es publicarà a la web de la Unitat d’Igualtat.

Desena. Instrucció

La Unitat d’Igualtat efectuarà d’ofici els actes d’instrucció, que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.2.

D’ençà de l’any 1998, tots els programes marc de suport a la recerca de la Unió Europea han fet una crida a la correcció de la visió androcèntrica en la producció científica, la innovació i la transferència, tot promovent que les investigacions tinguin en compte les realitats i les necessitats tant dels homes com de les dones i que s’abordi el dèficit de coneixement sobre les dones i sobre les relacions de gènere.

En el marc normatiu espanyol, la promoció de la recerca sobre el significat i l'abast de la igualtat entre dones i homes ha estat recollida en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (article 25), mentre que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació defineix la perspectiva de gènere en la recerca com a categoria transversal (disposició addicional tretzena). Així mateix, en l’àmbit català, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix la transversalització de la perspectiva de gènere en l’activitat acadèmica i investigadora de tots els àmbits del coneixement (article 28), i la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia indica que les universitats han de promoure la visibilitat de les persones LGBTI a través de la recerca (article 13). Per aquest motiu, el Segon Pla d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (2018-2022) estableix com a objectiu estratègic l’impuls de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en la recerca. De manera específica, l’acció 2.14 del Pla d'Igualtat està centrada en el reconeixement de la recerca de grau i de postgrau en estudis de gènere i diversitat sexual feta a la Universitat.

Amb aquesta finalitat, la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) convoca un premi bianual amb una modalitat per a treballs de fi de màster (TFM) i una altra modalitat per a tesis doctorals, a títol individual o col·lectiu, que estiguin centrats en temàtiques de gènere o que introdueixin la perspectiva de gènere d’una manera transversal i que hagin estat elaborats per estudiants de postgrau de la UPF i dels seus centres adscrits.

Per això, el Consell de Govern

ACORDA:

Article primer. Aprovar les bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere que consten a l’annex.

Article segon. Aquestes bases entraran en vigor a partir del curs acadèmic 2021-2022.

Annex

BASES DEL PREMI TREBALL DE FI DE MÀSTER / TESI EN GÈNERE

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest premi és el de destacar el millor treball de fi de màster (en endavant TFM) individual o col·lectiu, i la millor tesi doctoral fets en qualsevol de les titulacions de postgrau i dels programes de doctorat de la UPF i dels seus centres adscrits.

Les temàtiques abordades en els treballs presentats poden tractar aspectes com la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític, familiar; en l’àmbit de les enginyeries o de la salut; la identitat i l’expressió de gènere; la sexualitat; els rols de gènere; els estereotips; les noves masculinitats; el feminisme; les organitzacions de dones i/o feministes; la situació del col·lectiu LGBTI; la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat; les polítiques públiques i la transversalitat de gènere; les violències masclistes i l’LGBTIfòbia, entre d’altres.

També poden concórrer al premi les recerques que no se centrin específicament en temàtiques de gènere però que hagin incorporat de manera transversal al llarg del treball la perspectiva de gènere.

Segona. Requisits de participació  

 • Haver presentat un treball de fi de màster o una tesi doctoral durant els cursos acadèmics que esmenti la convocatòria en qualsevol dels programes de màster o de doctorat de la UPF o dels seus centres adscrits.
 • Haver incorporat la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg del treball.
 • Ser un treball original qualificat amb una nota d’excel·lent.
 • Utilitzar com a llengua de treball el català, el castellà o l’anglès.
 • Els treballs han de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

Tercera. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

Les persones guanyadores accepten que el seu treball quedi dipositat en el Centre de Documentació de l’ICD i en el Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF (e-Repositori: http://repositori.upf.edu) i que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que així ho proposi la comissió avaluadora del premi.

Les persones que resultin guanyadores o finalistes es comprometen a fer una presentació del seu treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del premi.

Quarta. Presentació dels treballs

El treball s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF.

El document s’ha de lliurar en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, etc.) i degudament anonimitzat, sense contenir cap referència al nom de l’autor o autora ni al de la persona que ha tutoritzat el treball. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria.

Cinquena. Dotació del premi

El premi està dotat amb 1.000 € per al TFM guanyador i amb 1.500 € per a la tesi doctoral guanyadora. Aquests imports estan sotmesos a les retencions fiscals que prevegi la llei. Es lliurarà també un diploma de menció en un acte públic. Aquest diploma podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora. Es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors de cada modalitat. En aquest cas, cada treball obtindrà la meitat de la dotació econòmica de la categoria de treball corresponent i els dos guanyadors o guanyadores tindran les obligacions descrites a la base tercera.

Sisena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria bianual, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada per:

 • La vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • La directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de gènere de la UPF o dels seus centres adscrits.
 • La directora de l’Escola de Doctorat de la UPF, o la persona en qui delegui.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’enfocament del tema i en el desenvolupament del treball (20 punts).
 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (20 punts).
 • Marc teòric utilitzat (20 punts).
 • Coherència i rigor metodològic (20 punts).
 • Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de gènere i/o de la mateixa disciplina en relació amb la igualtat efectiva de dones i homes o a la visibilització i no-discriminació del col·lectiu LGBTI (20 punts).

La Comissió Avaluadora pot ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en el cas dels treballs amb formats audiovisuals o dels projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es poden declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. La resolució de concessió del premi emesa pel rector o rectora o el vicerector o vicerectora competent indicarà els recursos que siguin procedents.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de quatre mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que es publicarà a la web de la Unitat d’Igualtat.

Desena. Instrucció

La Unitat d’Igualtat efectuarà d’ofici els actes d’instrucció que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

6. Aprovació de temes de l’àmbit del personal docent i investigador
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

Proposta de modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador

El Decret 405/2006 pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per a l'assignació d'una retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.

El decret fixa una puntuació anual per aquells càrrecs que són comuns a totes les universitats i preveu que el departament competent en matèria d’universitats determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell de Govern ha acordat, en la sessions del 2 de maig del 2007, 12 de novembre del 2014, 6 de maig del 2015 i 10 d’abril del 2019, els punts que s’assignen als càrrecs específics de la UPF.

L’acord per al desplegament de la Xarxa d’Innovació Educativa, aprovat en la sessió del 19 de febrer del 2020, elimina la figura del director/a de l’USQUID i preveu la creació del càrrec de responsable d’innovació docent equivalent a vicedegà o vicedegana de facultat pel que fa al complement retributiu. Cal que aquesta equiparació inclogui també la puntuació pel reconeixement dels complements addicionals per mèrits de gestió.

Per aquests motius el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incloure el càrrec de responsable d’innovació docent en la taula d’assignació de punts als càrrecs previstos en l’article 5.1.c) en l’acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, amb un valor de 4 punts, des de la seva creació.

Segon. Eliminar l’assignació de 4 punts al càrrec de director o directora de l’USQUID a partir del dia 9 de desembre de 2020.

Tercer. Aprovar la nova taula global d’assignació de punts:

Càrrecs acadèmics UPF

Fins a 31/12/2003

Des de 1/01/2014

Des de 1/01/2015

Des de 20/02/2019

Des de 9/12/2020

Cap d'estudis

4

4

4

4

4

Coordinador/a acadèmic/a

 

 

 

4

4

Coordinador/a de les PAAU

 

 

4

4

4

Coordinador/a d'Espai Europeu

4

 

 

 

 

Coordinador/a de màster

4

4

4

4

4

Coordinador/a de mobilitat

 

4

4

4

4

Coordinador/a de programa de doctorat

 

4

4

4

4

Coordinador/a docent

 

4

4

4

4

Degà/ana

8

8

8

8

8

Director/a de l'Escola de Doctorat

 

4

4

4

4

Director/a de l’USQUID

 

4

4

4

 

Responsable d’innovació docent

 

 

 

 

4

Director/a d'institut

5

5

5

5

5

Director/a de centre

8

8

8

8

8

Director/a de departament

6

6

6

6

6

Responsable de programes específics

4

4

4

4

4

Secretari/ària d'institut

4

4

4

4

4

Secretari/ària de centre

4

4

4

4

4

Secretari/ària de departament

4

4

4

4

4

Secretari/ària general

10

10

10

10

10

Sotsdirector/a de centre/departament

4

4

4

4

4

Vicedegà/ana

4

4

4

4

4

Vicerector/a

10

10

10

10

10

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2020

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3589/2019, de 23 de desembre, dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2019, per a l’assignació de les retribucions addicionals.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat els informes d’avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF corresponents a la convocatòria ordinària del 2020. 

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

 • Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat.
 • Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2019,  amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat.

ANNEX I:

 • Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat

Cognoms i nom

Categoria

Data inici

Data fi

Valor mensual

Valor anual

ALMIRON ROIG, Nuria

Professor titular d'universitat

01/05/2014

30/04/2019

           xxxxxx €

          xxxxxx

ALSINA KEITH, Victoria

Professor titular d'universitat

25/09/2014

24/09/2019

            xxxxxx

           xxxxxx

AMAT SALAS, Josep Oriol

Catedràtic d'universitat

17/07/2014

16/07/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

ARAMBURU BELTRAN, José Francisco

Professor agregat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

         xxxxxx

BEL PEREIRA, Albert

Professor lector

01/03/2013

28/02/2018

             xxxxxx

         xxxxxx

CANALDA CRIADO, Sergio

Professor indefinit no fix

14/10/2009

14/04/2015

              xxxxxx

           xxxxxx

CASALS PONS, Jaume

Catedràtic d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

CASSANY COMAS, Daniel

Professor titular d'universitat

14/04/2014

13/04/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

CERDÁ ALBERO, Fernando

Catedràtic d'universitat

01/10/2009

30/03/2019

             xxxxxx

       xxxxxx

COLOMINAS VENTURA, Carme

Professor agregat

28/09/2014

27/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

CORTIÑAS ROVIRA, Sergio

Professor agregat

01/09/2014

31/08/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

DE LE COURT, Alexandre

Professor indefinit no fix

01/10/2010

30/09/2015

              xxxxxx

          xxxxxx

DELGADO HERVAS, Ana

Professor agregat

01/10/2014

30/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

FERRERES COMELLA, Víctor

Catedràtic d'universitat

19/02/2014

18/02/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

FREIXA AYMERICH, Judtit

Professor titular d'universitat

25/09/2014

24/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

GANUZA FERNANDEZ, Juan José

Catedràtic d'universitat

16/04/2009

15/04/2014

             xxxxxx

          xxxxxx

GANUZA FERNANDEZ, Juan Jose

Catedràtic d'universitat

16/04/2014

15/04/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

GARCIA FONTES BADANIAN, Walter Alfredo

Professor titular d'universitat

01/10/2014

30/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

GARCIA SEGURA, CATALINA

Catedràtic d'universitat

31/10/2014

30/10/2019

         xxxxxx

          xxxxxx

GEA GUIRAL, JOAQUIN

Catedràtic contractat 

25/09/2008

12/04/2015

              xxxxxx

           xxxxxx

GIBERT PUJOL, MIQUEL MARIA

Professor titular d'universitat

01/03/2014

28/02/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

GIRVENT MONTLLOR, Meritxell L

Professor col.laborador doctor

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

GOMEZ PUERTAS, Lorena

Professor lector

05/01/2013

25/01/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

IVORRA CANO, Antonio

Professor agregat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

          xxxxxx

JIMENEZ MORALES, Monika

Professor agregat

23/03/2014

22/03/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

JONES, Linda Gale

Professor agregat

22/09/2011

24/08/2018

              xxxxxx

           xxxxxx

JORDANA CASAJUANA, Jacint

Catedràtic d'universitat

01/06/2012

31/05/2017

              xxxxxx

           xxxxxx

LÓPEZ LÓPEZ, Julia

Catedràtic d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

LOPEZ RODRIGUEZ, Maria Cristina

Catedràtic contractat 

01/05/2014

30/04/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

LOPEZ-BOTET ARBONA, José Miguel

Catedràtic d'universitat

01/10/2012

30/09/2017

              xxxxxx

          xxxxxx

LORENTE CASAFONT, Mercè

Professor titular d'universitat

01/10/2014

30/09/2019

             xxxxxx

          xxxxxx

LUCCHI, Nicola

Professor agregat

06/05/2000

19/05/2008

             xxxxxx

           xxxxxx

LUCCHI, Nicola

Professor agregat

20/05/2008

19/05/2013

              xxxxxx

           xxxxxx

LUCCHI, Nicola

Professor agregat

20/05/2013

19/02/2019

              xxxxxx

          xxxxxx

MALET TOMAS, Antoni

Catedràtic d'universitat

01/10/2014

30/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

MARTÍ MÀRMOL, José Luis

Professor titular d'universitat

02/07/2014

01/07/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

MAS LOPEZ, Francisco Javier

Professor titular d'universitat

21/02/2014

20/02/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

MONEGAL BRANCOS, Antonio

Catedràtic d'universitat

01/07/2014

30/06/2019

             xxxxxx

          xxxxxx

MORENO BOTE, RUBEN

Professor agregat

01/01/2005

25/10/2019

             xxxxxx

      xxxxxx

MORESO MATEOS, Josep Joan

Catedràtic d'universitat

01/11/2014

31/10/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

NAGEL, Klaus-Jürgen

Professor agregat

01/11/2014

31/10/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

NUALART DEXEUS, Eulàlia

Professor agregat

22/06/2014

21/06/2019

             xxxxxx

          xxxxxx

OLIVA MIGUEL, Baldomero

Catedràtic contractat 

28/03/2014

27/03/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

OLIVER RIERA, Miquel

Catedràtic d'universitat

26/09/2014

25/09/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

OLIVERAS SOBREVIAS, Ester

Professor agregat

25/06/2014

24/06/2019

             xxxxxx

         xxxxxx

PINTOR IRANZO, Iván

Professor agregat

31/12/2014

30/12/2019

              xxxxxx

          xxxxxx

PUJADAS CORBI, Cristina

Catedràtic d'universitat

01/10/2014

30/09/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

RAGUES VALLES, Ramon

Catedràtic d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

RAMIREZ LUDEÑA, Lorena

Professor lector

01/02/2014

31/01/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

RODERO ANTON, Emma

Professor titular d'universitat

20/10/2013

19/10/2018

             xxxxxx

           xxxxxx

SALA BATLLE, Dolors

Professor agregat

01/10/2010

30/09/2019

           xxxxxx

           xxxxxx

SERRA CASALS, Francesc Xavier

Catedràtic d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

SOLE AURO, Aïda

Professor agregat interí

01/02/2006

21/10/2011

              xxxxxx

           xxxxxx

TAFUNELL SAMBOLA, Xavier

Professor titular d'universitat

14/02/2014

13/02/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

TAROZZI, Alessandro

Professor agregat interí

01/01/2012

31/12/2016

              xxxxxx

           xxxxxx

TENA MILLAN, Joaquin

Professor titular d'universitat

01/10/2014

30/09/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

TORNER CASTELLS, Sergi

Professor titular d'universitat

18/11/2013

17/11/2018

             xxxxxx

           xxxxxx

VALVERDE DE CASTRO, Miguel Angel

Catedràtic d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

              xxxxxx

           xxxxxx

VALVERDE ZARAGOZA, Maria Isabel

Professor titular d'universitat

01/01/2015

31/12/2019

              xxxxxx

          xxxxxx

VENTURA COLERA, Eva

Professor titular d'universitat

01/04/2014

31/03/2019

             xxxxxx

           xxxxxx

       

Total anual

     105.535,92

ANNEX II:

 • Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2020, al professorat funcionari i contractat

Cognoms i nom

Categoria

Tram

 Valor mensual

Valor anual

ALEMANY COSTA, Josepa

Professor col.laborador doctor

1

              xxxxxx

      xxxxxx

ARREGUI MORENO, Javier

Professor titular d'universitat

1

              xxxxxx

     xxxxxx

ASTUDILLO RUIZ, Javier

Professor titular d'universitat

1

             xxxxxx

      xxxxxx

BEL RAFECAS, Maria Nuria

Catedràtic contractat

2

              xxxxxx

   xxxxxx

CODINA BONILLA, Lluís

Professor titular d'universitat

2

              xxxxxx

   xxxxxx

COMAS MARTÍNEZ, David

Catedràtic d'universitat

3

              xxxxxx

     xxxxxx

FERNANDEZ CAVIA, José

Professor titular d'universitat

3

              xxxxxx

     xxxxxx

GELPÍ ARROYO, Cristina

Professor agregat

4

            xxxxxx

   xxxxxx

GIL ESTALLO, Angel Javier

Professor titular d'universitat

3

             xxxxxx

    xxxxxx

GONZÁLEZ LÓPEZ, Maria José

Professor agregat

1

               xxxxxx

      xxxxxx

HERNANDEZ LEO, Davinia

Catedràtic contractat

1

            xxxxxx

    xxxxxx

JIMENEZ MORALES, Monika

Professor agregat

1

              xxxxxx

    xxxxxx

MARTÍ MÀRMOL, José Luis

Professor titular d'universitat

3

              xxxxxx

     xxxxxx

NAGEL, Klaus-Jürgen

Professor agregat

3

            xxxxxx

     xxxxxx

OLLÉ RODRIGUEZ, Manuel

Professor titular d'universitat

1

               xxxxxx

     xxxxxx

PEREIRA RODRIGUEZ, Jose Antonio

Professor titular d'universitat

1

            xxxxxx

     xxxxxx

PEREZ VIDAL, Carmen

Catedràtic d'universitat

4

             xxxxxx

     xxxxxx

PIELLA FENOY, Gema

Professor agregat

2

              xxxxxx

     xxxxxx

PONT SORRIBES, Carles

Professor agregat

1

           xxxxxx

      xxxxxx

PUJADAS CORBI, Cristina

Catedràtic d'universitat

2

              xxxxxx

      xxxxxx

RAMIREZ MELENDEZ, Rafael

Professor agregat

1

               xxxxxx

      xxxxxx

SALVADO CORRETGER, Glòria

Professor agregat

1

               xxxxxx

     xxxxxx

SALVADOR SERNA, Miguel

Professor titular d'universitat

3

              xxxxxx

     xxxxxx

SEBASTIAN GALLÉS, Nuria

Catedràtic d'universitat

2

              xxxxxx

     xxxxxx

SENTÍ CLAPÉS, Mariano

Professor agregat

2

              xxxxxx

     xxxxxx

VALVERDE ZARAGOZA, Maria Isabel

Professor titular d'universitat

4

              xxxxxx

      xxxxxx

ZABALBEASCOA TERRAN, Patrick

Catedràtic d'universitat

2

           xxxxxx

     xxxxxx

     

Total anual

   46.087,20 €

 

 

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria 2020

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòria any 2020).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha reconegut  els mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari que han obtingut l’avaluació positiva per part de la CNEAI d’algun tram de recerca en la 1a convocatòria AA1 2020.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

 ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador relacionat en l’annex: mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al personal docent i investigador funcionari.

ANNEX : Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al personal docent i investigador funcionari

Nom

1r cognom

2n cognom

Any 1

Any 6

Categoria

Valor Mensual Tram

Valor Anual Tram

Berta

Alsina

Español

2014

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Josep M.

Antó

Boqué

2014

2019

Catedràtic d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Aurora

Bel

Gaya

2014

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Maria Dolors

Cañada

Pujols

2011

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

M. Lourdes

Díaz

Rodríguez

2014

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Monica

Figueras

Maz

2014

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

xxxxxx

Albert

Lamarca

Marquès

2014

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Antonio

Monegal

Brancós

2013

2018

Catedràtic d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Luis

Pejenaute

Rodríguez

2011

2017

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Cristina

Pujades

Corbi

2014

2019

Catedràtica d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Ramon

Ragués

Vallès

2014

2019

Catedràtic d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Santiago

Ripol

Carulla

2014

2019

Catedràtic d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Sergi

Torner

Castells

2007

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Anna

Torres

Lacomba

2012

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Olga

Valverde

Granados

2014

2019

Catedràtica d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Maria Teresa

Vinardell

Puig

2011

2019

Titular d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

Jordi

Xifra

Triadú

2014

2019

Catedràtic d'Universitat

                         xxxxxx

               xxxxxx

               
           

Total anual

             30.118,08 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

Antecedents

 1. En data 18 de juliol de 2019 el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, va aprovar la constitució de la societat Lucid Technologies, S.L., per tal de dur a terme l’explotació econòmica d’uns resultats R+D obtinguts pel grup de recerca de l’investigador Marcelo Bertalmío Barate.
 2. En data 5 de març de 2020 el Consell Social, també a proposta del Consell de Govern, va acordar la modificació de l’anterior acord exclusivament pel que feia a la distribució dels percentatges de participació en la societat.
 3. A data d’avui els esmentats acords no han estat executats, i per tant, la societat no ha estat constituïda. El context ha canviat, i concretament pel que fa a la situació personal i rol a la companyia del socis fundadors.
 4. Això comportarà una nova distribució de participacions que conformaran el capital social de la societat, que quedaria de la següent manera:

 

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

XXXXXXXXXXX

300,00 €

30.000

10,00%

XXXXXXXXXXX

1.710,00 €

171.000

57,00%

XXXXXXXXXXX

300,00 €

30.000

10,00%

XXXXXXXXXXX

300,00€

30.000

10,00%

XXXXXXXXXXX

90,00 €

9.000

3,00%

UPF

300,00 €

30.000

10,00%

Total

3.000€

300.000

100,00%

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Tercer. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la modificació de l’acord de 18 de juliol de 2019, -modificat per acord de 5 de març de 2020-, pel qual s’aprovava la constitució de la societat Lucid Technologies SL, en el sentit exclusivament d’acordar una nova distribució de participacions, amb els  percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

8. Participació en la Xarxa universitària internacional The Guild
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

 1. The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) és una associació internacional sense ànim de lucre sota la legislació belga creada al 2016 que aplega institucions d’educació superior d’entre les més destacades d’Europa i que, en aquest moment, reuneix un total de 20 universitats de 15 països.
 2. The Guild es tracta d’un conjunt d’universitats que es distingeixen pel nivell molt alt del seu rendiment en recerca i en el qual, en conseqüència, el centre de la seva visió programàtica recau en el suport a la recerca fonamental.
 3. L’associació treballa seguint valors com, per exemple, la promoció del coneixement entès com a motor de les transformacions en la societat i l’economia, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i la necessitat de participar en els debats actuals a escala global, en particular al voltant de l’impacte positiu de l’educació i la recerca.
 4. The Guild, particularment activa davant la Comissió Europea, exerceix una important activitat de lobbying, i destaca per la seva influència en diferents programes i agències europeus, així com per la capacitat de fer sentir la seva opinió en aspectes tan rellevants com, per exemple, les prioritats estratègiques de programes europeus com l’Horizon Europe.
 5. L’associació opera al voltant de tres grans àrees (Research, Education & Innovation Policy; Research & Academic Collaboration; Institutional Enhancement) que, a la vegada, aglutinen uns 15 grups de treball diferents.
 6. Estant la majoria de les universitats que formen The Guild (16/20) integrades en 6 de les aliances sorgides de la iniciativa d’universitats europees (EUI), llançada al 2018, amb l’adhesió de la UPF, EUTOPIA serà l’aliança que comptarà amb la presència numèricament més important a The Guild.
 7. L’adhesió a The Guild passa necessàriament per la desvinculació de la xarxa Young European Research Universities (YERUN) creada l’any 2015, juntament amb les seves sòcies de l’Alianza 4-Universidades. A diferència de YERUN, la UPF serà la única universitat espanyola a The Guild.
 8. Per tot l’exposat anteriorment, i per que l’aliança EUTOPIA i la xarxa The Guild són vasos comunicants en la estratègia d’internacionalització de la UPF, aquesta Universitat està interessada en participar a la xarxa The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild), conjuntament amb les actuals 20 universitats que hi formen part, per tal de consolidar-se com a una universitat internacional amb tot allò que la internacionalització implica en termes de prestigi i projecció global, tot permetent-li desplegar la seva voluntat de ser una universitat diferent.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per a la promoció i desenvolupament de les seves fins, que les Universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.

Tercer. L’article 42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPF a l’associació internacional sense ànim de lucre The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) que té com a principis bàsics la promoció del coneixement entès com a motor de les transformacions en la societat i l’economia, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i la necessitat de participar en els debats actuals a escala global, en particular al voltant de l’impacte positiu l’educació i la recerca. Els Estatuts de l’associació s’adjunten com annex 4.

Segon. Aprovar la desvinculació de la Universitat Pompeu Fabra de la xarxa Young European Research Universities (YERUN) creada l’any 2015, juntament amb les seves sòcies de l’Alianza 4-Universidades.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

 

9. Participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

En data 14 d’octubre del 2015, el Consell de Govern va acordar proposar al Consell Social la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona (en endavant, Fundación IS Global), tot acceptant el càrrec de patró, així com la designació del rector, o persona que ell designés, com a representant de la UPF en el Patronat.

En data 22 d’octubre del 2015, el Consell Social va acordar, per unanimitat, la participació de la UPF en el Patronat de la Fundación IS Global.

L’article 10.1 dels Estatuts de la Fundación IS Global preveu que els patrons no inclosos al seu article 9.3 (el cas de la Universitat Pompeu Fabra), exerciran el seu mandat per un període de cinc (5) anys, podent ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Així mateix, estableix que els membres del Patronat han d’acceptar expressament el càrrec de patró.

El termini de cinc (5) anys de mandat de la UPF com a patró ja ha expirat, fet pel qual en data 15 d’octubre del 2020, el Patronat de la Fundación IS Global ha acordat tornar a convidar a la UPF a formar part del Patronat de l’esmentada Fundació com a patró per cinc (5) anys més;

Per tot això el Consell de Govern, conforme el previst a l’article 42.j) i 203.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA

Primer. Proposar al Consell Social la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona, d’acord amb els Estatuts que consten com a annex 5, tot acceptant el càrrec de patró.

Segon. Designar al rector, o persona que ell designi, representant de la UPF en el Patronat.

 

10. Aprovació de la Normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

S’aprova la Normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex.

Annex

NORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT A DISTÀNCIA DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

L’article 13 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats. L’apartat 2 de l’article 13 estableix que el funcionament dels òrgans col·legiats i les comunicacions i la documentació corresponents poden tenir lloc de manera presencial, a distància o de manera mixta, i mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb el que estableix aquesta llei. No obstant això i segons el que preveu l’article 13.1, aquest precepte s’aplica en defecte d’una regulació pròpia dels òrgans col·legiats.

El títol II del Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, regula l’ús d’aquests mitjans en els òrgans col·legiats de la Universitat. L’article 7.3 d’aquest reglament disposa que el desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats s’ha de dur a terme, de manera preferent, presencialment. Aquest mateix article preveu que les sessions d’aquests òrgans es poden desenvolupar virtualment i a distància, i de manera mixta, si ho preveu el reglament de funcionament de l’òrgan.

La possibilitat que deixa oberta l’article 7.3 per celebrar sessions a distància no ha estat utilitzada en els reglaments de funcionament dels òrgans col·legiats de la Universitat.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix en el seu article 17 que tots els òrgans col·legiats es podran constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre les actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressament i excepcionalment el contrari. Malgrat aquesta previsió cal tenir en compte que, segons el que preveu l’article 2.2.c, la Llei 40/2015 només s’aplica a les universitats públiques de manera supletòria, és a dir, quan la seva normativa específica no ho reguli.

El funcionament dels òrgans col·legiats de la Universitat el regula la normativa específica i sectorial universitària, i, a manca d’aquesta regulació sectorial, s’hi apliquen els preceptes bàsics de la Llei 40/2015 i la Llei 26/2010, per aquest ordre. En aquest sentit i pel que fa a la regulació de les sessions a distància dels òrgans col·legiats de la UPF, s’hi aplica la normativa específica de la UPF, és a dir, el Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra i els reglaments que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats de la UPF. Com s’ha detallat en paràgrafs anteriors, aquests reglaments de funcionament dels òrgans col·legiats no han previst aquesta modalitat a distància per celebrar les sessions i adoptar els acords.

Davant de la situació excepcional i les mesures de prevenció adoptades en la situació d'emergència ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb la voluntat d'afavorir, fins on fos possible, el funcionament normal de la Universitat, el secretari general va signar en data 20 de març del 2020 el document “Orientacions per al desenvolupament de les reunions i d’adopció d’acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra”.

Atès el resultat satisfactori del funcionament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats de la UPF, es considera necessari disposar, amb caràcter permanent, d’una normativa que reguli la celebració de les sessions i l’adopció dels acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat.

 Article 1. Àmbit objectiu d’aplicació

L’objecte de la present normativa és regular la celebració de les sessions i l’adopció dels acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra amb les garanties necessàries que n’assegurin la identitat dels membres, la interactivitat i la intercomunicació entre ells, i la disponibilitat de mitjans electrònics durant la sessió.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació

1. Als efectes de la present normativa, s’entendran com a òrgans col·legiats els recollits al Capítol 2 i al Capítol 4 del Títol 3 dels Estatuts de la Universitat, així com les seves comissions.

2. Així mateix, aquesta normativa podrà ser d’aplicació a la resta d’òrgans col·legiats no estatutaris en que així ho decideixin aquests òrgans d’acord amb la seva normativa específica.

Article 3. Sessió a distància o no presencial

Es considera, als efectes d’aquesta normativa, com a funcionament a distància o no presencial dels òrgans col·legiats, aquell en el qual els seus membres podran trobar-se en llocs diferents i la convocatòria per a la celebració de la sessió, la constitució de l’òrgan, la celebració de la sessió, l’adopció d’acords, la remissió d’actes i la consulta de la documentació corresponent es realitza a través de mitjans electrònics.

Article 4. Mitjans electrònics

Seran mitjans electrònics vàlids per a la sessió a distància el correu electrònic, l’audiocionferència i la videoconferència, així com qualsevol mitjà que garanteixi la identitat dels membres o persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre aquelles i la disponibilitat dels mitjans durant tota la sessió de l’òrgan.

Article 5. Convocatòria

1. Les convocatòries s’efectuaran d’acord amb la normativa aplicable a cada òrgan col·legiat.

2. En les sessions a distància la convocatòria haurà d’indicar si la sessió es desenvoluparà en línia i de forma simultània (sincrònica), o bé amb intervencions successives dins del límit temporal que indiqui la convocatòria (asincrònica).

En el cas de les sessions sincròniques, aquestes poden ser, alhora:

 1. Totalment distribuïdes, on tots els membres participen a distància a la reunió mitjançant dispositius electrònics.
 2. Híbrides, que exten l’anterior configuració mitjançant la participació presencial de varis usuaris en un mateix espai que disposa d’un sistema de conferència.

En el cas de les sessions asincròniques, la convocatòria haurà de precisar, a més del dia i hora d’inici, la finalització de la sessió, sense que la seva duració màxima pugui ser superior a la indicada a la convocatòria.

3. Així mateix, s’haurà d’indicar el mitjà electrònic que s’utilitzarà, la forma de participar en els debats i deliberacions, el mitjà per emetre el vot i el període de temps durant el qual es podrà votar, garantint en tot cas la identitat de l’emissor i la confidencialitat del seu vot quan es tracti d’una votació secreta.

Article 6. Vàlida constitució de l’òrgan col·legiat en sessió a distància

1. Per a la vàlida constitució dels òrgans col·legiats es tindrà en compte el quòrum previst a la seva normativa específica i supletòriament per les previsions de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya o normativa aplicable.

2. El Secretari de l’òrgan col·legiat haurà de verificar i documentar la identitat dels participants a efectes de quòrum.

Article 7. Desenvolupament de la sessió a distància de l’òrgan col·legiat

1. D’acord amb el previst a l’article 5 de la present normativa, la sessió a distància podrà desenvolupar-se de forma sincrònica o asincrònica.

2. En les sessions a realitzar de forma sincrònica, els membres de l’òrgan col·legiat han de coincidir en l’espai virtual en el mateix moment a l’hora d’efectuar les seves intervencions i emetre els seus vots, amb la participació de tots els membres a distància mitjançant els seus dispositius electrònics (sessió totalment distribuïda) o amb alguns membres participant de manera presencial (sessió híbrida).

3. En les sessions a realitzar de forma asincrònica, les persones integrants de l’òrgan no han de coincidir necessàriament en línia a l’hora d’efectuar les seves intervencions, encara que sí ho han de fer dins del període temporal que s’hagi fixat a la convocatòria per a les intervencions i deliberacions.

4. Els membres de l’òrgan col·legiat assistiran a la sessió a distància a través del mitjà electrònic que es determini a la convocatòria.

5. Ha de quedar garantida la participació efectiva de les persones integrants de l’òrgan col·legiat en les deliberacions i debats, així com en la formació de la voluntat de l’òrgan col·legiat. En aquest sentit, de forma prèvia a començar amb l’ordre del dia establert, es podrà realitzar una prova per tal de comprovar que tots els membres assistents tenen les eines necessàries per a poder participar de manera efectiva, així com votar de forma correcta.

Article 8. Adopció d’acords a la sessió a distància

1. Els acords seran adoptats d’acord amb la normativa aplicable a cada òrgan col·legiat.

2. En les sessions que es realitzin mitjançant intervencions successives, l’emissió de vots es realitzarà en el període de temps que s’hagi indicat a la convocatòria.

3. Tant en el cas de les sessions sincròniques com les asincròniques, per a les votacions secretes s’utilitzarà un sistema de vot que permeti acreditar la identitat de l’emissor i la integritat, confidencialitat, autenticitat i disponibilitat del seu vot.

4. En les sessions híbrides a la que es refereix l’article 4.2 de la present normativa, aquells membres que assisteixin de manera presencial, exerciran el seu vot de la forma establerta a la normativa aplicable.

Article 9. Acta de la sessió

1. L’acta garantirà la constància de les comunicacions produïdes i el mitjà a través del qual han participat els membres assistents a la sessió, així com l’accés dels membres al contingut dels acords adoptats.

2. L’acta ha de ser en document escrit, sens perjudici que la sessió pugui ser gravada, per facilitar l’obtenció acurada de la informació i el desenvolupament de la sessió. Aquesta gravació no tindrà caràcter de document oficial.

Article 10. Lloc i temps de la sessió celebrada a distància

La sessió a distància es considerarà, als efectes oportuns, celebrada al lloc on s’ubica la presidència de l’òrgan col·legiat, i en la data i hora oficials en la seu electrònica de la UPF.

Disposició addicional primera. Instruccions organitzatives i tècniques

S’habilita la Secretaria General perquè dicti instruccions organitzatives i tècniques per garantir-la identificació dels assistents; la interactivitat i la intercomunicació, i la identitat i la integritat del vot, i, en el supòsit del vot secret, que garanteixin el secret i la fiabilitat i seguretat del sistema.

Disposició addicional segona. Modificació del Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra aprovat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011

Ú. L’apartat 3 de l’article 7 del Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra queda sense contingut.

Dos. L’apartat 4 de l’article 7 del Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra queda redactat de la següent manera:

4. Les sessions a distància poden ser en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual, dins els límits temporals marcats pel president o presidenta de l'òrgan.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern.

 

11. Aprovació de la Normativa reguladora de la Comissió d'Integritat prevista al Codi Ètic
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

S’aprova la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat, que consta com a annex.

Annex

NORMATIVA REGULADORA DE LA COMISSIÓ D’INTEGRITAT

Els principis ètics no poden estar sotmesos a una concepció estàtica, sinó que han de respondre a l’evolució de la societat i el deure de les institucions públiques, també de les universitats, és proveir els instruments necessaris als respectius àmbits per tal de garantir-ne la protecció i desenvolupament.

El Codi Ètic, aprovat pel Consell de Govern de data 8 de juliol del 2020, esdevé una eina inclusiva i dinàmica que dona resposta als valors que defineixen i identifiquen la nostra comunitat universitària: la integritat, la llibertat acadèmica, la responsabilitat, la honradesa i la igualtat, entre d’altres.

En aquest context, resulta necessari crear un òrgan col·legiat per a la supervisió, revisió i implementació dels principis establerts el Codi Ètic, tal com ja preveia en el seu text. Així doncs, d’acord amb els mecanismes de seguiment i revisió del Codi Ètic establerts al seu punt III, s’estableix la Comissió d’Integritat com a òrgan de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la nostra Universitat, que ha de dur a terme aquelles funcions descrites a l’article 3 d’aquesta normativa ja establertes pel Codi Ètic mateix.

Amb l’objectiu que la Comissió d’Integritat pugui acomplir les seves funcions de manera íntegra i objectiva, es preveu que el seu president o presidenta sigui un professor o professora que en cap cas no podrà ser membre del Consell de Direcció de la Universitat. A més, és important ressaltar que la seva composició -prevista a l’article 5- és diversa i alhora equilibrada, atès que no només té en compte la representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, sinó que addicionalment també en formen part membres del Consell Assessor de la Transparència de la UPF, de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) o persona en qui delegui, la qual ha de ser membre de CIREP-UPF o d'alguna altra comissió vinculada a la UPF les funcions de la qual s'emmarquin en l'àmbit de l'ètica o la integritat en la recerca, i el delegat o delegada de protecció de dades de la UPF. Aquesta composició respon al mandat del Codi Ètic sobre la necessitat d’un òrgan col·legiat de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la nostra Universitat.

D’altra banda, es preveu que la Comissió pugui comptar amb assessors externs, que es podran integrar a les seves sessions o reunions de treball, per a contribuir de forma efectiva i robusta a la plena integritat de la Universitat.

Així mateix, la normativa procura una adequada articulació i coordinació entre la Comissió d’Integritat i el síndic de greuges de la UPF. Ambdues figures tenen rols específics i diferents: la Comissió, en benefici de la projecció dels principis d’integritat de la institució; el síndic de greuges, com autèntic ombudsman, és a dir, com a protector dels drets fonamentals de cada un dels membres de la Universitat davant de les potestats que aquesta exerceix. Per això, el síndic de greuges no s’incorpora com a membre de la Comissió, però l’article 6 sí que preveu –entre altres aspectes– que pugui formular recomanacions als treballs de la Comissió o, fins i tot, ser convidat especialment pel president o presidenta de la Comissió a assistir a les reunions.

Finalment, cal tenir ben present que la Comissió d’Integritat és un nou instrument institucional per a assegurar i actualitzar els principis que aplega el Codi Ètic, però la integritat de la Universitat Pompeu Fabra depèn sobretot de les persones que en formen part. En conseqüència, l’èxit del desplegament del Codi ètic no recolza en la mera existència de la Comissió que ara es regula, sinó en la col·laboració, responsabilitat i compromís dels membres de la comunitat universitària.

Article 1. Àmbit objectiu d’aplicació

Aquesta normativa té com a objectiu principal la de regular l’estructura i el funcionament de la Comissió d’Integritat.

Article 2. Naturalesa

La Comissió d’Integritat es constitueix com a òrgan de garantia i de compliment dels principis establerts al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Funcions

Són funcions de la Comissió d’Integritat les següents:

a) Difondre el Codi Ètic entre la comunitat universitària de la UPF i vetllar pel seu compliment.

b) Promoure la formació, informar i sensibilitzar sobre les conductes ètiques tant a la comunitat universitària de la UPF com a la societat en el seu conjunt impulsant tot tipus d’accions incloent la presència a les xarxes socials.

c) Impulsar les mesures de prevenció d’actuacions contràries als principis del Codi Ètic, formular recomanacions i proposar millores en l’aplicació d’aquests principis.

d) Respondre consultes, observacions i suggeriments dels membres de la comunitat universitària de la UPF sobre la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques.

e) Elaborar propostes o informes relatives a alertes d’incompliment i supervisar el funcionament de la línia ètica en els termes establerts en el Codi ètic.

f) Revisar anualment els continguts del Codi Ètic i, si escau, elevar al Consell de Govern propostes d’actualització del Codi Ètic.

g) Emetre anualment un informe sobre la integritat a la UPF i sobre la seva activitat com a Comissió, les conclusions del qual es publicaran al Portal de la transparència de la UPF.

Article 4. Informes

1. Les funcions de la Comissió d’Integritat s'exerceixen principalment mitjançant l’elaboració d’informes i la resposta a peticions que tenen naturalesa de recomanació per als òrgans de govern de la Universitat.

2. Els documents emesos per la Comissió d’Integritat no tindran caràcter vinculant. No obstant això, si l’actuació dels òrgans de govern de la Universitat s’aparta de les recomanacions de la Comissió, hauran d’emetre informe motivat de les discrepàncies existents.

Article 5. Composició

1. La Comissió d’Integritat tindrà la composició següent:

 • Un professor o una professora designat pel rector o rectora, que exercirà la presidència de la Comissió d’Integritat, el qual no pot ser membre del Consell de Direcció de la Universitat
 • El secretari general o la secretària general de la UPF, que exercirà la vicepresidència d’aquesta Comissió.
 • Un o una membre del Consell Assessor de la Transparència de la UPF, designat per aquest consell entre els professors que en formen part.
 • Un o una representant del Consell Social, designat en la forma que estableixi la seva normativa.
 • El president o la presidenta de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), o persona en qui delegui, la qual ha de ser membre de CIREP-UPF o d'alguna altra comissió vinculada a la UPF les funcions de la qual s'emmarquin en l'àmbit de l'ètica o la integritat en la recerca.
 • El delegat o delegada de protecció de dades de la UPF, o persona amb coneixements específics de protecció de dades personals en qui delegui.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis designat, de comú acord, pels òrgans de representació del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Un o una representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Un o una persona adscrita a l'Oficina de la Secretaria general, que exercirà la funció de secretari o secretària d'aquesta Comissió. Aquesta persona tindrà veu, però no vot.

2. La durada del mandat dels membres que no ho siguin per raó del càrrec és de 3 anys, prorrogables per un únic període equivalent.

Article 6. Coordinació amb el síndic de greuges de la UPF

1. El síndic de greuges de la UPF, com a defensor de la comunitat universitària, pot formular recomanacions als treballs o documents que aquesta dugui a terme.

2. El president o presidenta de la Comissió ha de vetllar per la coordinació de les seves activitats amb el síndic de greuges i pot convidar-lo especialment a assistir a les reunions, on tindrà veu, però no vot.

Article 7. Mitjans i assessors externs

1. La Universitat ha de dotar la Comissió dels recursos i mitjans necessaris perquè pugui desenvolupar les seves funcions, per mitjà de l’Oficina de la Secretaria general.

2. Per a aquells assumptes que ho requereixin, poden assistir i participar en les activitats de la Comissió persones expertes relacionades amb l’àmbit de la integritat, l'ètica, la protecció de dades o qualsevol altre àmbit, que tindran veu, però no vot.

3. Els assessors externs seran nomenats per a un període o assumpte concret, a proposta de la presidència de la Comissió. El nomenament es podrà efectuar directament a les reunions de la Comissió o, en tot cas, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data de convocatòria de la reunió on hagin de comparèixer.

Article 8. Sessions ordinàries i extraordinàries

1. La Comissió d’Integritat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dos cops l’any.

2. La Comissió es reunirà de manera extraordinària, cada cop que sigui convocada per la presidència o a petició, d’almenys, un terç dels seus membres.

3. Qual la sessió extraordinària es convoqui a sol·licitud d’un terç dels membres de la Comissió, la data de celebració es fixarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la sol·licitud pel president.

4. El plenari es constitueix vàlidament, en una convocatòria, amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió.

Article 9. Convocatòria de les sessions

1. La convocatòria de les sessions correspon al president de la Comissió d’Integritat, que la presideix.

2. Les sessions ordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la seva data de la celebració. Les sessions extraordinàries, s’han de convocar amb una antelació mínima de 48 hores a la seva data de celebració.

3. Sempre que sigui possible, la convocatòria serà enviada als membres de la Comissió per mitjans electrònics, preferiblement a través de correu electrònic, a les direccions que hagin facilitat.

4. L’ordre del dia de la sessió s’haurà d’enviar als membres de la comissió juntament amb la convocatòria. La documentació complementària que acompanyi als punts de l’ordre del dia estaran a disposició dels membres de la Comissió d’Integritat.

5. No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, excepte que estiguin presents tots els membres de la Comissió d’Integritat i sigui declarada la urgència d’aquest pel vot favorable de la majoria.

Article 10. Votacions i acords

1. S’entendran aprovats per assentiment els acords sobre els quals cap membre de la Comissió hagi formulat objeccions.

2. La votació serà a mà alçada.

3. Els acords de la Comissió d’Integritat s’adoptaran per consens o majoria simple dels membres presents. Els membres podran redactar un vot particular, dissident o concurrent, quan discrepin de l’acord adoptat per la majoria.

Article 11. Assistència a distància

1. Els membres de la Comissió d’Integritat podran assistir a les sessions a distància, sempre que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la seva data de celebració i utilitzin mitjans electrònics que permetin la seva participació simultània. Entre d’altres, es consideraran mitjans electrònics vàlids a tal efecte el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

2. En tot cas, ha de quedar assegurada la identitat del membre que participa a distància, el contingut de les seves manifestacions, la interactivitat i intercomunicació entre els membres de la Comissió i la disponibilitat dels mitjans durant tota la sessió.

3. El president de la Comissió ha de facilitar al membre que vagi a participar a distància, per mitjà de correu electrònic, la informació següent:

a) El mitjà electrònic a través del qual podrà participar a la sessió.

b) La forma en la qual podrà intervenir en els debats i votacions.

c) El mitjà d’emissió de vot i el període durant el qual es podrà votar. Si la votació fos secreta, el vot es formularà a través d’algun mitjà telemàtic que garanteixi el secret de la votació.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern.

 

12. Aprovació de la Normativa dels procediments electorals amb votació electrònica
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

S’aprova la Normativa dels procediments electorals amb votació electrònica, que consta com a annex.

Annex

NORMATIVA DELS PROCEDIMENTS ELECTORALS AMB VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Els Estatuts de la UPF estableixen la democràcia entre els seus principis rectors i atribueixen als òrgans de govern el mandat de donar-hi plena efectivitat. És indubtable que els procediments electorals són un instrument que ha de contribuir decisivament a aquest objectiu i ha de garantir la plena participació de tots els col·lectius que formen part de la comunitat universitària en els òrgans de govern i representació. A més, els procediments electrònics que ofereix la tecnologia actual poden afavorir l’aprofundiment democràtic, atès que faciliten la participació dels electors encara que no es trobin físicament a la Universitat. En la situació generada per la pandèmia que està patint el món, no cal dir que resulta encara més adequat i necessari recórrer a aquests procediments electrònics, com ha fet la UPF en tost els seus àmbits d’actuació.

La UPF va aprovar, per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011, la normativa que va permetre desenvolupar els primers procediments electorals amb votació electrònica a la nostra institució. Gràcies a això, durant aquests anys, ja han pogut tenir lloc diverses eleccions amb votació electrònica amb plenes garanties.

L’experiència acumulada i els avenços tecnològics des del 2011 fan aconsellable revisar la normativa vigent i substituir-la per una de nova que en preservi els principis essencials que assegurin un sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

Entre els principals canvis que incorpora aquesta normativa, cal destacar-ne aquells que adapten les regles electorals a les facilitats que permeten els mitjans electrònics.

En primer lloc, s’elimina el període de votació anticipada, atès que quan hi ha votació electrònica s’estableix un termini de votació, com a mínim, superior a un dia. A la pràctica, normalment aquest període s’estén durant cincs dies i ha tingut un bon funcionament, per la qual cosa els objectius perseguits amb la fixació d’un període de votació anticipada –totalment pertinent en una votació no electrònica– ja queden plenament garantits amb aquesta extensió temporal. Així mateix, quan la votació és electrònica, en haver-hi diversos dies de votació, cal concretar el període en què es poden efectuar actes d’informació o de campanya electoral. La normativa preveu que aquests actes informatius es poden iniciar amb la proclamació definitiva dels candidats i fins a les zero hores del dia d’inici del període electoral. S’aclareix, doncs, un aspecte rellevant que havia suscitat dubtes d’aplicació i havia arribat a generar algunes reclamacions davant la Junta Electoral.

D’altra banda, un dels elements essencials que garanteixen la seguretat de la votació electrònica és la utilització d’una clau criptogràfica, que permet xifrar i desxifrar la informació. En la normativa vigent fins ara, tan sols es preveu que aquesta clau es pugui trobar dividida en fraccions entre els membres de la Junta Electoral competent. Aquest sistema, que també es manté en la nova normativa, exigeix la presència física i simultània de tots o alguns membres de la Junta electoral corresponent, per la qual cosa resulta menys adequat en situacions de restricció de la mobilitat i la presència de les persones com les que hem viscut aquests darrers mesos. Per això, la nova normativa preveu que aquesta clau pugui guardar-se en certificats predefinits gestionats per la pròpia aplicació, un sistema que ofereix igualment plenes garanties de seguretat.

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta normativa és d’aplicació a totes aquelles eleccions que tinguin lloc a la UPF en què prèviament hagi estat establert pel secretari o secretària general que s'aplica el sistema de votació electrònica i així s'indiqui a la convocatòria, ja sigui com a sistema únic o amb convivència amb el vot en paper.

2. També serà aplicable quan, no havent estat resolt prèviament pel secretari o secretària general, s’indiqui de forma expressa a la convocatòria que serà possible la utilització de la votació electrònica si així ho estableix en resolució el secretari o secretària general, i sempre abans de l’acabament del període de presentació de candidatures.

Article 2. Principis i garanties del sistema de votació electrònica

El sistema de votació electrònica de la Universitat Pompeu Fabra garanteix que el sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret. Es basa en els principis i garanties següents:

a) Principis en relació amb el caràcter secret del sufragi:

1. El vot electrònic s'organitza de manera que es pugui excloure en qualsevol fase dels procés de votació i, en particular en l'autenticació de l'elector, tot allò que posi en perill el secret de vot.

2. El sistema de vot electrònic garanteix que els vots introduïts a l'urna i els vots comptats són, i es mantenen, anònims, i que no és possible reconstruir el vincle entre el vot i el votant.

3. El sistema de vot electrònic està dissenyat de manera que el nombre de vots de cada urna electrònica no permeti relacionar el resultat amb els vots individuals.

4. S'estableixen les mesures necessàries per tal d'assegurar que la informació necessària durant el procés electrònic no pot ser usada per trencar el secret de vot.

b) Garanties de transparència:

1. La Universitat informa del sistema de vot electrònic a la comunitat universitària i del seu ús per establir confiança en el seu ús.

2. Aquesta informació és públicament disponible.

c) Garanties de verificabilitat i responsabilitat del sistema:

1. Els components de vot electrònic són coneguts per l'administració electoral de la UPF amb la finalitat de comprovació i certificació.

2. Abans de la posta en marxa del sistema de vot electrònic i en les seves modificacions es verifica el correcte funcionament i que s'han adoptat les mesures de seguretat necessàries.

d) Garanties de fiabilitat i seguretat del sistema:

1. La universitat garanteix la fiabilitat i seguretat del sistema de vot electrònic.

2. S'adopten les mesures necessàries per evitar el frau o intervencions desautoritzades que puguin afectar al sistema durant el procés de votació sencer.

3. Abans de qualsevol votació electrònica cal comprovar que el sistema de vot electrònic opera correctament.

4. S'adopten les mesures per conservar la disponibilitat del sistema de votació electrònica durant el procés de vot i de resistència al funcionament defectuós, avaries o atacs de denegació de servei.

5. Només les persones designades per l'autoritat electoral de la UPF poden tenir accés a la infraestructura central, els servidors i les dades d'elecció. Les activitat tècniques crítiques es fan per equips de com a mínim dues persones i aquestes operacions es fan fora de períodes d'elecció.

6. Mentre la urna estigui oberta, després de qualsevol intervenció autoritzada que afecti el sistema s’ha de fer un informe, i serà controlada per representants de l'autoritat electoral.

7.  El sistema de vot electrònic manté la disponibilitat i integritat dels vots. També manté la confidencialitat dels vots i els manté impermeabilitzats fins el procés de recompte. Si s'emmagatzema o es comunica fora d'ambients controlats, els vots s'encripten.

8. Els vots i la informació de votants roman impermeabilitzats mentre les dades estiguin d'una manera que puguin ser associades. La informació d'autenticació està separada de la decisió del votant en una fase predefinida en l'elecció.

Article 3. Mesures de seguretat del sistema de votació

1. Als efectes de la protecció de dades personals, ultra les mesures de seguretat tecnològica aplicades al sistema de vot electrònic a partir de la categorització que se’n faci en aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat, s’adopten les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. Aquestes mesures es revisen i s’actualitzen periòdicament.

2. En les campanyes institucionals que s'organitzen amb votació electrònica, a més de promoure la participació, es dóna informació sobre el sistema de votació, el procediment i les mesures de seguretat aplicades i com seran tractades les seves dades.

3.Només la persona que ha emès el vot en pot conèixer el contingut. En la fase d'emissió del vot els sistemes d'emmagatzematge dels vots emesos no poden ser accedits, per consulta o alteració, des de xarxes externes de caràcter públic o xarxes internes. Ningú no pot conèixer el contingut del vot d'una persona ni tampoc per mitjà de processos d'explotació de la informació a partir de l'exportació de bases de dades o la còpia d'aquesta informació a altres ubicacions que permetin un accés fora dels canals habituals d'explotació de la informació. S'apliquen les mesures de seguretat en relació als usuaris d'aplicacions informàtiques relacionades amb l'explotació de dades i del personal tècnic o administradors del sistema que puguin tenir relació amb els servidors i infraestructures tècniques de suport al procés de votació electrònica.

4. Les paperetes electròniques s'han de conservar de forma que no coincideixi amb l'ordre en què han estat emesos els vots.

5. La informació sobre els vots no és accessible fins que no finalitzi el termini de votació del conjunt del procés electoral. La informació està convenientment custodiada fins que els sistemes d'escrutini comencen a comptabilitzar els vots rebuts.

6. S'estableixen mesures de seguretat per al transport de la informació des dels dispositius fins als sistemes d'escrutini o de consolidació de resultats tant si el transport es basa en xarxes de telecomunicacions, com en el trasllat físic de dispositius d'emmagatzematge. S'utilitzen mecanismes d'encriptació segura.

7. Als efectes de salvaguardar la no-alteració de la informació en els processos d'escrutini i de controlar errades informàtiques es lliura als votants un comprovant del seu vot, que actua de resguard del vot exercit. La Mesa Electoral Electrònica publicarà un enllaç on l’elector o electora podrà comprovar amb el codi alfanumèric que el seu vot ha estat registrat. Aquest comprovant en cap cas ha de deixar deduir el contingut del vot.  El responsable del tractament de les dades personals ha de salvaguardar la informació emmagatzemada i el suports que la contenen (còpies de seguretat, per exemple), i garantir que només pot accedir a aquesta informació la persona a la que correspon el vot emès.

8. Una vegada tancat oficialment el procés de votació i finalitzat l'escrutini, la informació queda bloquejada fins que finalitzen els terminis dels recursos previstos al reglament electoral.

Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta normativa, cal entendre els conceptes definits en els termes següents:

a) Període de votació electrònica o període electoral: termini establert per la Junta Electoral durant el qual transcorre la votació electrònica i que és superior a un dia.

b) Consulta del cens electoral: per evitar accessos o utilitzacions indegudes, la consulta dels censos electorals en el cas d'eleccions a claustre universitari i a rector o rectora es farà per mitjans electrònics prèvia identificació dels interessats, que podran accedir a les seves dades individuals.

c) Mesa Electoral Electrònica: La Junta Electoral de la UPF i les juntes electorals descentralitzades es constitueixen en Mesa Electoral Electrònica d’acord amb les previsions de l’article 8 de la present normativa, tot sumant a les seves pròpies funcions, les previstes a l’article 7.

En el cas d’eleccions on no és necessària la intervenció de la Junta Electoral de la UPF o de les juntes electorals descentralitzades, la Mesa Electoral corresponent es constituirà com a Mesa Electoral Electrònica d’acord amb les previsions dels articles 18 i 19 del Reglament Electoral de la UPF.

d) Mesa d’Administració: Mesa que pot constituir la Junta Electoral o la Mesa Electoral Electrònica i que està formada per un equip de suport tècnic i administratiu.

e) Clau criptogràfica: codi alfanumèric que permet xifrar i desxifrar informació que es pot trobar o bé dividida en fraccions entre els membres de la Junta Electoral competent o bé en certificats predefinits gestionats per la pròpia aplicació.

Article 5. Sistema de votació i mitjans

1. El sistema de vot electrònic implantat a la UPF és de vot electrònic que es registra per mitjà d'un dispositiu connectat a internet davant una urna digital remota situada en un recinte protegit i sota la custòdia de la Junta Electoral competent.

2. Els electors podran exercir el dret de vot des dels seus terminals i els de la Universitat. S'indicarà si els dies del període electoral la universitat facilitarà terminals addicionals a cada campus per tal que els membres de la comunitat universitària que ho desitgin puguin emetre-hi el seu vot, amb totes les garanties de seguretat i confidencialitat.

3. Així mateix la Universitat donarà suport tècnic i tecnològic per efectuar la votació electrònica i es resoldran els dubtes i incidències que es presentin. Es facilitarà als electors un mitjà a través del qual puguin tramitar les incidències tècniques.

Article 6. Campanya electoral

En cas que la convocatòria d’eleccions indiqui de forma expressa a la convocatòria que serà possible la realització de votació electrònica si així ho estableix en resolució el secretari o secretària general, s’ha de preveure un calendari electoral alternatiu tot establint que la campanya electoral, en cas de votacions electròniques, s’inicia a partir de la proclamació definitiva de candidats i fins a les zero hores de l’inici del període electoral.

Article 7. Òrgans responsables del procés electoral

1. La Junta Electoral de la UPF i les juntes electorals descentralitzades tindran, en l'àmbit de les seves competències, la supervisió i el control dels sistemes electrònics de votació.

2. Correspon a la Secretaria General la direcció i coordinació dels mitjans humans en el cas de les eleccions a òrgans unipersonals i col·legiats d'àmbit general en els que es voti per sufragi universal, lliure i secret. En el cas d'òrgans col·legiats d'àmbit particular la direcció i coordinació recau en la secretaria de les unitats acadèmiques per mitjà de la secretaria acadèmica. La vicegerència competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicació és la responsable de la direcció i coordinació dels mitjans tecnològics per a la realització del vot electrònic.

3. La Junta Electoral de la UPF i les juntes electorals descentralitzades disposaran de l'assessorament i suport tecnològic necessari al sistema de votació electrònica.

4. La Junta Electoral competent segons el tipus d'elecció serà la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l'obertura de la urna electrònica en presència dels interventors designats, si és el cas. A aquests efectes es constituirà en Mesa Electoral Electrònica, responsable de l'escrutini i de la custòdia de la clau criptogràfica.

5. La Mesa Electoral Electrònica estendrà les actes d'escrutini, que seran publicades. També serà la competent per resoldre les reclamacions i recursos.

6. La Junta electoral o la Mesa Electoral Electrònica podrà constituir una Mesa d'administració per a resoldre les incidències tècniques o administratives que es puguin produir durant la votació electrònica, en la que hi col·laborarà un equip de suport tècnic que assessorarà en aspectes tecnològics.

Article 8. Procediment de votació electrònica

1. La Junta electoral competent es constituirà en Mesa Electoral Electrònica abans de l’inici del període electoral. A la reunió hi podran assistir els interventors designats, si és el cas, i l'equip de suport responsable del manteniment del vot electrònic.

2. Abans d'iniciar-se el període de votació electrònica, caldrà que la Mesa Electoral Electrònica validi el contingut de la votació utilitzada a cadascuna de les eleccions d'acord amb criteris objectius i igualitaris per als candidats i que generi la clau criptogràfica que serà custodiada per la mateixa Mesa Electoral Electrònica.

3. Els electors s'hauran de connectar a la web electoral, on s'ubicarà l’urna digital, la direcció de la qual s'haurà facilitat en la difusió de la convocatòria o a través del Campus Global.

4. El sistema d'identificació i autenticació dels electors amb dret a vot serà mitjançant els certificats digitals reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme,  i, amb caràcter subsidiari, identificant-se prèviament amb el NIS/password al Campus Global.

5. En les pantalles de votació, l'elector trobarà la relació de les candidatures proclamades. En el cas que un mateix elector hagi de votar a més d'una elecció o dins d'una mateixa elecció en més d'una circumscripció, haurà de trobar clarament indicat en quina elecció està exercint el vot. La pantalla de votació ha d'especificar clarament el nombre màxim de candidats que poden ser votats. Caldrà procurar que els candidats apareguin en una sola pantalla i, cas de no ser possible, una indicació clara de l'existència de més pantalles.

A més del noms dels candidats trobarà l'opció de votar en blanc i el vot nul.

6. Una vegada realitzada l'opció de vot, caldrà prémer el botó corresponent i a continuació es mostrarà la candidatura o candidatures escollides i se li sol·licitarà la confirmació de l'opció escollida.

Una vegada confirmada l'opció de vot, es codificarà el vot amb la clau criptogràfica i es remetrà a la urna digital remota.

7. Una vegada finalitzat el processament del vot, es donarà l'opció d'imprimir o guardar el rebut amb el codi de control, que permetrà comprovar a l'elector o electora que el seu vot ha estat emès i utilitzat en l'escrutini.

8. Només es podrà votar una vegada.

Article 9. Incidències en el procés de votació

1. Si per causa de força major o per qualsevol incidència tècnica no és possible iniciar l'acte de votació o d'escrutini, o s'interrompen una vegada iniciats, la Junta Electoral, en funció de la durada i les causes podrà adoptar qualsevol de les solucions següents:

a) Prorrogar la durada del període de votació electrònica pel temps que estimi convenient.

b) Suspendre o ajornar la votació o escrutini.

c) Acordar que la votació es faci de forma presencial, indicant els terminis pertinents i ordenant el sorteig de meses electorals.

En el cas d'optar pel cas b) o c) es podrà acordar la destrucció dels vots que ja s'haguessin emès electrònicament, així com de la clau criptogràfica. En aquest cas, els electors tornaran a emetre el seu vot.

2. Si l'anomalia comporta la substitució dels computadors que conformen el sistema electoral, la Junta electoral podrà ordenar la seva reposició o la destrucció dels vots i de la clau criptogràfica. Si el que s'ha de substituir és la urna electrònica, la Junta Electoral decidirà quan cal procedir a la destrucció dels vots i de la clau criptogràfica.

3. El president de la Junta electoral comunicarà les mesures a l'òrgan competent a fi de que s'informi a l'electorat.

4. Les incidències produïdes al llarg del procés electoral i les mesures de resolució adoptades es faran constar en acta.

Article 10. Escrutini del vot electrònic

1. La Mesa Electoral Electrònica o el membre de la Mesa d'Administració autoritzat per la Junta Electoral competent, acabades les votacions electròniques, amb presència dels interventors, si n'hi ha, i dels assessors tècnics de vot electrònic, procediran a reconstruir la clau criptogràfica, descodificar els vots i iniciar l'escrutini.

2. El procés de descodificació dels vots garanteix que en cap cas es pugui conèixer la identitat dels votants.

3. En el cas de les eleccions de rector, a partir dels resultats escrutats, la Junta Electoral  de la UPF aplicarà la ponderació de vots prevista als Estatuts de la UPF.

Article 11. Publicitat dels resultats i conservació de dades

1. La Junta Electoral publicarà el resultat provisional de les eleccions sense que, de la informació detallada, en cap cas en sigui possible deduir el sentit del vot dels votants de circumscripcions petites.

2. Llevat d’impugnació, transcorregut el termini de quatre mesos des de la proclamació definitiva dels candidats electes, la Junta Electoral procedirà a la destrucció tant de la clau criptogràfica que permet obrir la urna electoral, com dels vots electrònics dipositats a la urna electrònica remota.

No es podran destruir els vots sotmesos a impugnació o reclamació ni la clau criptogràfica, fins que finalitzi el procediment corresponent, de manera que se n’ha d’assegurar la custòdia i conservació.

3. Fins a la destrucció de la clau criptogràfica i dels vots electrònics dipositats a la urna, la Junta Electoral procedirà a la custòdia de la clau criptogràfica i dels vots electrònics dipositats a la urna, tot guardant en un suport informàtic la llista de vots electrònics xifrats.

4. La Secretaria General conservarà tota la informació generada durant el procés electoral que garanteixi que els vots emesos no han estat alterats.

Disposició addicional primera. En el cas que en la convocatòria s'especifiqui, els candidats poden assenyalar que en la candidatura consti la seva foto. En aquest cas, la imatge que es publicarà serà la que consta en el Sistema d'Acreditació d'Usuaris de la Universitat.

Disposició addicional segona. El procediment de votació electrònica es regeix per aquesta normativa i per la resta de disposicions del reglament electoral de la UPF en tot allò que sigui aplicable.

Disposició derogatòria única. Aquesta normativa deroga la Normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica, aprovada per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011.

Disposició final única. Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern.

 

13. Autorització d’expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

La UPF per a atendre les seves necessitats de telecomunicacions corporatives es va adherir el 31 de gener del 2018 a la contractació conjunta que va promoure el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sobre els serveis de telecomunicacions corporatives, i serveis annexes per a les entitats que integren el grup de compra, que es distribueix en dos lots (Lot 1: Serveis de telefonia fixa i mòbil i Lot 2: Xarxes d’interconnexió). El contracte es va formalitzar amb la societat UTE TdETME DCLXV (TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU – TELEFÓNICA MÓBILES DE ESPAÑA, SAU), per al període comprès entre l’1 de setembre del 2018 i el 28 de febrer del 2021, prorrogable per un període màxim de 30 mesos addicionals.

Atès que el 28 de febrer del 2021 finalitza el contracte i que continua vigent la necessitat de la Universitat de disposar de la prestació d’aquests serveis, el Director de Serveis TIC del CSUC proposa prorrogar el contracte per al període des de l’1 de març del 2021 fins al 31 d’agost del 2023. Aquesta pròrroga amb una durada de 30 mesos permet una revisió a la baixa de tarifes planes de dades mòbils, desenvolupar una aplicació de consulta de consum per cada usuari, oferir sense cap cost afegit el servei post venda de terminals mòbils, en el servei de Centrex IP la reducció del preu d’usuari de perfil fix amb manteniment estàndard, la integració del servei Centrex IP amb la telefonia mòbil amb i la opció de no haver d’incórrer en una inversió de terminals, els terminals fixos en mode lloguer sense permanència, i els terminals mòbils, a més del model de compra habitual, en compra finançada a 24 mesos.

El pressupost que correspon a la UPF, amb un percentatge de finançament respecte al total del 14,28%, queda distribuït per any natural de la manera següent:

Any

Lot

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

1

71.747,00 €

15.066,87 €

86.813,87 €

222.00

2

207.417,00 €

43.557,57 €

250.974,57 €

213.00

2022

1

86.097,00 €

18.080,37 €

104.177,37 €

222.00

2

248.901,00 €

52.269,21 €

301.170,21 €

213.00

2023

1

57.398,00 €

12.053,58 €

69.451,58 €

222.00

2

165.934,00 €

34.846,14 €

200.780,14 €

213.00

Subtotal anualitats per lot

1

215.242,00 €

45.200,82 €

260.442,82 €

222.00

2

622.252,00 €

130.672,92 €

752.924,92 €

213.00

Total

837.494,00 €

175.873,74 €

1.013.367,74 €

 

Les partides on s’imputarà la despesa serien en els respectius lots la 213.00 Maquinària, instal·lacions i utillatge i la 222.00 Serveis de telecomunicacions.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social
la despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de març del 2021 fins al 31 d’agost del 2023, per a la pròrroga de l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives i serveis annexos per a les entitats que integren el grup de compra a la licitació, que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

 

14. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

1. Es designa el Sr. Cesc Gomez Rodriguez com a representant dels estudiants en el Consell Social de la UPF.

2. El Consell de Govern ratifica la resolució del rector de 13 de novembre del 2020 designant el Sr. Pau Torres Pagès vocal de la Junta Electoral de la UPF en representació dels estudiants.

3. D’acord amb el previst a l’article 7 dels  Estatuts del consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) es designa el prof. David Comas Martinez, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de del consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)

 

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 21 de desembre del 2020)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.