Laia de NadalEn nom meu i en el de la Universitat Pompeu Fabra, us dono la més cordial benvinguda.

Fundada al 1990, la nostra és una Universitat pública, referent en recerca i amb vocació de transformació educativa que, en aquest poc temps, ja ha rebut reconeixement internacional per la seva activitat, per exemple, situant-se amb èxit en els principals rànquings.

El principal objectiu i la raó de ser de la nostra Universitat és la creació de coneixement i la seva transmissió (a través de l’educació) i transferència a la societat. L’impacte de la nostra activitat ha de contribuir a la millora del benes­tar de les persones, tant local com global, i del planeta, reduint les desigualtats (socioeconò­miques, de gènere, entre d’altres) i prenent com a referència els 17 Objectius de Desenvo­lupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 aprovada per l’ONU.

La UPF s’ha articulat, des dels seus inicis, com una Universitat urbana, estretament vinculada a la ciutat de Barcelona, connectant la seva activitat als interessos de la societat, de les seves institucions i dels seus habitants. La Universitat duu a terme aquesta activitat a l’entorn de vuit disciplines, que tenen lloc en tres campus situats al centre de la ciutat. Paral·lelament, en els darrers anys també ha anat participant en un conjunt d'institucions i de centres especialitzats en docència, recerca i transferència, centres amb personalitat jurídica pròpia que doten de valor afegit el nostre projecte universitari i que configuren el denominat Grup UPF.

Voldria animar-vos a descobrir la nostra Universitat a través de la informació que trobareu en aquest web, però també convidant-vos a visitar els nostres campus i a interactuar amb la nostra comunitat. La participació de tothom ens ajuda a construir una Universitat cada vegada millor al servei de la societat.

Laia de Nadal
Rectora